Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RTSA-30-2012-2BALTARU

RTSA-30-2012-2BALTARU

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Ionut Deac

More info:

Published by: Ionut Deac on May 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

 
21
Public Administration Reform. A Study Regarding E-Governmentin the European Union Abstract
E-Government represents an important stepin public administration reform and it involves adigitization process which aims to facilitate the in-teractions between public authorities and citizensthrough information technology applications. Theimplementation of electronic government encoun-
tered some problems, therefore in this paper we aimto identify those factors which signi
cantly in
uencethe adoption and development of electronic govern-
ment, through a study regarding the European Union
Member States and candidate countries.
Keywords:
public administration reform, e-Go-
vernment, European Union, e-Government strategy,
Government to Citizens.
REFORMA ÎN ADMINISTRA
Ţ
IA PUBLIC
Ă
.STUDIU PRIVINDE-GUVERNAREA LA NIVELULUNIUNII EUROPENE
Raluca Andrada BALTARU
Raluca Andrada BALTARU
Student
ă
, Departamentul de Administra
ţ
ie Public
ă
,Facultatea de
Ş
tiin
ţ
e Politice, Administrative
ş
i ale Comunic
ă
rii,Universitatea Babe
ş
-Bolyai, Cluj-Napoca, RoniaTel.: 0040-740-907.268E-mail: raluca.baltaru@yahoo.com
Revista Transilvan
ă
de
Ş
tiin
ţ 
e Administrative
1(30)/2012, pp. 21-40
 
22
1. Introducere
Guvernarea electronic
ă
reprezint
ă
o etap
ă
esen
ţ
ial
ă
a reformei administra
ţ
iei pu-
blice, a moderniz
ă
rii acesteia,
ş
i presupune un proces de digitizare a sectorului public
al c
ă
rui scop este facilitarea interac
ţ
iunii dintre institu
ţ
iile publice
ş
i cet
ăţ
eni prin
intermediul aplica
ţ
iilor bazate pe tehnologia informa
ţ
iei. E-Guvernarea este esen
ţ
ial
ă
 
pentru eliminarea sau simplificarea procedurilor birocratice, pentru îmbu-n
ă
t
ăţ
ireaaccesului la informa
ţ
ii, pentru reducerea cheltuielilor publice, pentru combatereacorup
ţ
iei sau pentru înt
ă
rirea capacit
ăţ
ii administrative a institu
ţ
iilor publice,devenind imperios necesar
ă
dezvoltarea acesteia.Obiectivul principal al acestui studiu const
ă
în identificarea
ş
i realizarea unei
analize a factorilor care faciliteaz
ă
dezvoltarea e-Guvern
ă
rii, printr-un studiu raportat
la statele membre ale Uniunii Europene
ş
i la
ţă
rile candidate.
2. Considera
ţ 
ii introductive privind reforma administra
ţ 
iei publice
ş
i e-Guvernarea
Datorit
ă
faptului c
ă
societatea este într-o permanent
ă
schimbare, c
ă
a cunoscuto dinamic
ă
accentuat
ă
, se vede necesitatea reform
ă
rii administra
ţ
iei publice, amoderniz
ă
rii acesteia, pentru a corespunde cerin
ţ
elor pe care societatea le ridic
ă
.Dezvoltarea democra
ţ
iei impune redefinirea rolului statului în raport cu cet
ăţ
enii
ş
i
prin intermediul reformei se urm
ă
re
ş
te adaptarea la modific
ă
rile economiei mondiale
ş
i la cerin
ţ
ele impuse de integrarea României în structurile Uniunii Europene.Guvernarea electronic
ă
reprezint
ă
„oferirea de c
ă
tre stat, pe baza banilor publici,c
ă
tre beneficiari a unora dintre serviciile sale publice
ş
i sub form
ă
electronic
ă
, adic
ă
 prin folosirea tehnologiei informa
ţ
iei
ş
i comunica
ţ
iilor
ş
i, în special a internetului”(Vasilache, 2008, p. 44). Prin urmare, aceasta este o „etap
ă
esen
ţ
ial
ă
în
 reforma la ghi
ş
eu
, un program de promovare a transparen
ţ
ei
ş
i eficien
ţ
ei, îmbun
ă
t
ăţ
ire a inte-rac
ţ
iunii cu administra
ţ
ia public
ă
 
ş
i reducere a corup
ţ
iei” (Centrul Na
ţ
ional deManagement pentru Societatea Informa
ţ
ional
ă
, 2012).Într-o formulare simplist
ă
, guvernarea electronic
ă
poate fi definit
ă
ca fiind „inte-rac
ţ
iunea dintre Guvern, Parlament
ş
i alte institu
ţ
ii publice cu cet
ăţ
enii prin inter-mediul mijloacelor electronice” (Cristescu, p. 1), iar printre beneficiile acesteia senum
ă
r
ă
„informarea asupra proiectelor de lege aflate în discu
ţ
ie
ş
i emiterea de p
ă
reride c
ă
tre cet
ăţ
eni, plata taxelor de c
ă
tre contribuabili, completarea unor plângeri
ş
i peti
ţ
ii online”, toate acestea reprezentând „mijloace eficiente puse la dispozi
ţ
iede c
ă
tre stat pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cet
ăţ
enilor. A
ş
adar,sensul implement
ă
rii guvern
ă
rii electronice este de sus în jos (de la stat la cet
ăţ
ean)”(Cristescu, p. 1).Într-o anumit
ă
accep
ţ
iune, e-Guvernarea este privit
ă
ca un input, care, modificatde o serie de variabile (contextul), se transform
ă
într-un output, în acest caz, bunaguvernan
ţă
. Aceasta articuleaz
ă
un set comun de priorit
ăţ
i, asigur
ă
coordonarea
ac
ţ
iunilor
ş
i resurselor pentru maximizarea eficien
ţ
ei, stimuleaz
ă
activit
ăţ
ile
ş
i suscit
ă
 
responsabilizarea autorit
ăţ
ilor fa
ţă
de cet
ăţ
eni (Figura 1) (Shahwan, p. 3).
 
23
CONTEXTINPUT OUTPUT
E-Guvernarea
Variabile:
Sistem politic democraticSitua
Ġ
ie economic
ă
bun
ă
Sistem juridic eficientInfrastructur 
ă
tehnic
ă
Sistem educa
Ġ
ional ce încurajeaz
ă
inova
Ġ
iaFor 
ă
de munc
ă
calificat
ă
BunaGuvernan
Ġă
Sursa
: Shahwan, p. 4
Figura 1
: E-Guvernarea – input pentru Buna Guvernan
ţă
În vederea dezvolt
ă
rii reale a guvern
ă
rii electronice este esen
ţ
ial
ă
orientarea c
ă
tre
cet
ăţ
ean, aceasta reprezentând un deziderat pentru orice institu
ţ
ie care are ca obiectiv
satisfacerea nevoilor cet
ăţ
enilor – spre exemplu, în România, Legea nr. 52/2003 privind
transparen
ţ
a decizional
ă
în administra
ţ
ia public
ă
enumer
ă
ca obiective sporireagradului de responsabilitate a administra
ţ
iei publice fa
ţă
de cet
ăţ
ean, ca beneficiaral deciziei administrative
ş
i stimularea particip
ă
rii active a cet
ăţ
enilor în procesul deluare a deciziilor administrative
ş
i în procesul de elaborare a actelor normative (art.2, lit. a
ş
i b). De asemenea, este imperativ
ă
diminuarea decalajului digital, definitca fiind „diferen
ţ
a dintre persoanele care au cuno
ş
tin
ţ
e în domeniul informaticii
ş
i au acces la resurse informa
ţ
ionale, precum internetul,
ş
i cele care nu au”, prindiferite politici menite s
ă
creasc
ă
accesul
ş
i cuno
ş
tin
ţ
ele în domeniul informatic(
Ş
andor, 2006, p. 154). Un alt principiu fundamental al e-Guvern
ă
rii, eIncluderea,pune accentul pe impar
ţ
ialitate, integrare, nediscriminare
ş
i obiectivitate, ceea ceînseamn
ă
c
ă
administra
ţ
ia public
ă
ar trebui s
ă
asigure un tratament egal tuturorcet
ăţ
enilor, s
ă
elimine orice ac
ţ
iune de tip arbitrar (Mora
ş
i
Ţ
icl
ă
u, 2009, p. 25), iar
accentul s
ă
fie pus pe echitate. Guvernarea electronic
ă
este reprezentat
ă
de a
ş
a-numita
comoditate prin eficien
ţă
 
ş
i se axeaz
ă
pe economia de resurse
ş
i de timp atât pentruinstitu
ţ
iile publice, cât
ş
i pentru cet
ăţ
eni, care nu trebuie s
ă
se mai deplaseze de la oinstitu
ţ
ie la alta pentru a-
ş
i solu
ţ
iona problemele (Vasilache, 2008, p. 49).Printre principiile guvern
ă
rii electronice se num
ă
r
ă
încrederea
ş
i securitatea,iar acestea se pot ob
ţ
ine prin autentificarea prin intermediul unui act de identitateelectronic sau printr-o semn
ă
tur
ă
electronic
ă
, pentru a oferi cet
ăţ
enilor certitudineac
ă
documentele primite sau expediate nu au fost modificate (Vasilache, 2008, p.50). Important
ă
de men
ţ
ionat este necesitatea asigur
ă
rii transparen
ţ
ei, care proclam
ă
 asigurarea de c
ă
tre autorit
ăţ
ile
ş
i institu
ţ
iile publice a accesului liber
ş
i neîngr
ă
dit alpersoanelor la orice informa
ţ
ii de interes public, precum
ş
i asigurarea transparen
ţ
eiîn stabilirea eventualelor rela
ţ
ii de colaborare ale institu
ţ
iilor publice cu organiza
ţ
ii
private, printr-un parteneriat public-privat (Vasilache, 2008, p. 50). De asemenea, este
esen
ţ
ial
ă
crearea unui sistem u
ş
or de în
ţ
eles, clar
ş
i precis
ş
i promovarea neutralit
ăţ
iitehnologice prin utilizarea unor software-uri precum open source (Vasilache,2008, p. 50). Cooperarea
ş
i interoperabilitatea agen
ţ
iilor publice reclam
ă
faptul c
ă
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->