Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Lavado Noble y Magnetto

Lavado Noble y Magnetto

Ratings: (0)|Views: 342|Likes:
Published by seniales

More info:

Published by: seniales on May 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/01/2013

 
bc gjspusc lb oulz hlglrmb slr`jc tcrrls y mbdmnzm m ctrcs gjrldtjvcs gl dbmrén
Bmvmgc? pjgln m Tujzmjnhcrimdjôn sckrlNckbl y Im`nlttc
Lb im`jstrmgc lnvjô un lxecrtc gjpbciítjdc pmrm qul bm oustjdjm elbvêtjdm prcvlm gmtcs sckrl dulntmskmndmrjms gl bm gulým" glb DLC y gl bcs mddjcnjstms glb @rupc" Mrmngm y Qm`bjmrc. Bm dmusm sl crj`jnô pcrbm dcnlsjôn gl un lx loldutjvc gl bm OQ Icr`mn l jnvlstj`m cplrmdjcnls pmrm smdmr `rmngls suims glgjnlrc glb pmés. Bm rlqujsjtcrjm tmikjên ul lnvjmgm m bcs LL \\ l jndbuyl m iís gl 781 liprlsmrjcs.
I\NGC
LTQLDWÍD\BCT
QCBÉWJDM 
pí`.
;;
pí`.
7;)74
pí`.
7)0
bcs dcijdjcs slrín ln ;1=7sl lstrlnm ecy pcr tlblhl
ctrms gcs glnundjms plnm
bls
+Tê qul pulgc dcntrcbmrlb gls`mrrc"+ glhnjô[ciín trms bm prídtjdm.
Lb Wrjkunmb Dcnstjtudjcnmb slkmsô ln bm jntlrprltmdjôn glbm Dcnstjtudjôn gl ;11: qulrlungô lb Lstmgc Qburjnmdjcnmb.
Lb pcpubmr dôijdc y mdtcrvulbvl m bmtlblvjsjôn" ountc m TjbvjmFutjdm" dcnunm dcilgjmsckrl unmmijbjmunjgm pcrbm iÿsjdm.
Ecy" pmrc y icvjbjzmdjôngl lstmtmbls. Lb imdrjsicmnundjô qul glimngmrím bcs imnjlstmntlsrlprjijgcs ln lb Kcrgm.
lk l m.
[jqulbil slbm oul`m pcr bmBjklrtmgcrls
Kcbjvjm? Lvc pcgrprlslntmrsl m unmnulvm rllblddjôn
]jtmplnms 
m purmiÿsjdm dcn Ij`ulbín`lb [cgré`ulz
[ldbmimn oujdjcpcbétjdc m Imdrjpcr bm rlprlsjôn
sí    de
www.tjlipcmr`lntjnc.dci | mýc 4 | n¿ =180 |
i 41  k  ;1=4
lgjdjôn nmdjcnmb
| ' 8"11 | rldmr`c lnvéc mb jntlrjcr ' 1"0<
 
|
[C\
' 4<
Ln un mdtc ln Bms Elrms" TmntmDruz" Drjstjnm mnundjô ckrmshnmndjmgms pcr ZQH. +Nc scy ltlrnm nj bc qujlrc slr+" slýmbô.
M trmvês gl unm vjglcdcnlrlndjm" bmimngmtmrjm prlslntô bcs prjilrcs 4<1nulvcs pmtrubblrcs pmrm bm Qcbédjm Hlglrmby ctrcs iôvjbls glstjnmgcs m rlcrzmr bmvj`jbmndjm ln bm Djugmg gl Kulncs Mjrls.
Jnhcril lspldjmb
Ln bm ÿbtjim gêdmgm" lb drldjijlntc glb lipblc hul lb iís mbtc ln 71 mýcs. Cpjnmn Wcimgm" [cgré`ulz" [chimn y 
Imrténlz
Ixjim"rljnm glEcbmngm
Íistlrgmi mimnldjôlikmnglrmgm pmrmgmr imrdc m unmdlblkrmdjôn ejstôrjdm?trms bm mkgjdmdjôn glbm icnmrdm Klmtrjz"su ejoc @ujbblric"lspcsc gl bm mr`lntjnm_crrl`ujltm" slrídcrcnmgc rly gl bcsQmésls Kmocs. Bm mijbjmgl bm hmimntl rljnm ncvjmoô pmrm bm msundjôn.
pí`.
;)4
lhl
 
;
WJLIQC M[@LNWJNC
|
M[@LNWJNM
| mýc 4 | =180 | |
imrtl 41 l mkrj
gl ;1=4
M[@
Qmrm dciunjdmrsl dcn lstm slddjôn?
mr`lntjnmAtjlipcmr`lntjnc.dci.mr 
 
M[@LNWJNM
Qmrm dciunjdmrsl dcn lstm slddjôn?
mr`lntjnmAtjlipcmr`lntjnc.dci
Bvg? Lb oul Wls pg  Tuhi skl 78: liplss
Xmrjcs loldutjvcs glb @rupc Dbmrén" lntrl lbbcs lb DLC Eêdtcr Im`nlttc y bm prcpjltmrjm" Lrnlstjnm Elrrlrm gl Nckbl"mpmrldln ln bm nôijnm. Lb oulz bjklrô un lxecrtc gjpbciítjdc pmrm qul Klrnm prcvlm gmtcs sckrl sus dulntms kmndmrjms.
L b us qul vlst` plls p s `gls suis gl gl glb pés"  pt gl b hls gl u lx lolutv glb OQ I`
CW[C ouJdJC M IM[éM oubJM h[LsNLgM y Lb hJN gL bCs ouJdJCs
Lb WCH 8 dcilnzô mylr un nulvc oujdjcm Imrém Oubjm Mbsc`mrmy" ln unm dmusmpcr jrrl`ubmrjgmgls ln bm dcntrmtmdjôngl pmsmntls pmrm bm Tldrltmrém glIlgjc Mikjlntl ln bcs mýcs ':1.Lb sldrltmrjc gl Glrldecs Euimncs glbm Nmdjôn" Imrtén Hrlsnlgm" imnjhlstôsu mspjrmdjôn m qul +ln lb trmnsdursc gl;1=< lipjldln m dcndbujr bcs prcdlscs+pcr glbjtcs gl blsm euimnjgmg.
L
b oulz hlglrmb Tlr`jc Wcrrlsbl pjgjô m bm oustjdjm gl Tuj)zm qul jnhcril sj un lx)tlnsc bjstmgc gl liprlsms y liprlsmrjcs mr`lntjncs pcsllndulntms ln lb sjstlim kmndmrjcelbvêtjdc. Bc ejzc ln lb imrdc glunm kmtlrém gl ilgjgms gl prulkmpmrm mvmnzmr ln bm dmusm ln bm qulsl jnvlstj`m un prlsuntc bmvmgc glgjnlrc glnundjmgc pcr lb lx loldu)tjvc glb OQ Icr`mn Elrnín Mrkjzu"qujln jnvcbudrô m ilgjc ijbbmr glhjrims y plrscnms ln cplrmdjcnlspmrm smdmr `rmngls dmntjgmgls glgjnlrc glb pmés. Wmb dcic mglbmntô
Wjlipc Mr`lntjnc
" lb oulz m`umrgôln vmnc unm rlspulstm pcr pmrtlglb Glpmrtmilntc gl Oustjdjm glbcs Lstmgcs \njgcs sckrl jnhcrim)djôn rldbmimgm m bc bmr`c gl bcs ÿb)tjics trls mýcs" rlbmdjcnmgm m bmssupulstms mdtjvjgmgls jbl`mbls pcrbms qul Mrkjzu nc sôbc ilndjcnôm sus prlsuntcs dbjlntls" sjnc qultmikjên sl mutcglnundjô dcicpmrtl gl lsm imnjckrm.Lb oulz gjspusc bjkrmr un +lxecr)tc gjpbciítjdc mb oulz dcipltlntldcn ourjsgjddjôn ln bm djugmg glKlrnm" gmngc duipbjijlntc m bmsprlvjsjcnls dcntlnjgms ln lb Wrmtm)gc gl Msjstlndjm Ougjdjmb Iutum lnImtlrjm Qlnmb+ lntrl mikms nmdjc)nls" +m hjn gl qul m trmvês gl mb`u)nm mutcrjgmg hjnmndjlrm dlntrmb gldcntrcb c pcr ctrcs ilgjcs" plrcln tcgc dmsc TJN bm jntlrvlndjôngjrldtm glb OQ Icr`mn Demsl Kmnf sudursmb sujzm" sl jnhcril sj bmsdulntms kmndmrjms qul sur`ln glb
dmkblvjsjôn lsdmpm m unm iubtm gl ' =11 ijb gjmrjcs
Dmkblvjsjôn glklrém liplzmr m pm`mrecy unm iubtm gjmrjm pcr nc mgldumrslmb vmbcr glb mkcnc kísjdc glb dmkbl. Lb oulz Mbcnsc _jubu mpbjdô bm smndjôn lbpmsmgc =: gl mkrjb dcn trls géms eíkjblspmrm qul bm liprlsm mdrlgjtmrm emklrdcipbjdmgc bm slntlndjm" ls gldjr" lij)tjr unm mdturm dcn bm tmrjm qul jipcnlbm Tldrltmrém gl Dcilrdjc Jntlrjcr. Mb ncemklrbc eldec" glsgl ecy sl liplzm)rémn m dcntmr =11 ijb plscs pcr gém mdmbdubmr glsgl lb ÿbtjic vjlrnls.Hrlntl m lstc" bm liprlsm jntlrpuscmylr un rldursc gl rlvcdmtcrjm dcn mpl)bmdjôn ln suksjgjc. Ls gldjr" bl pjgjô mb oulz qul jntlrvjlnl qul glol sjn lldtcbm rlscbudjôn c qul jntlrvln`m bm Díim)rm" dcn bc qul dcnsj`ujô lstjrmr un pcdciís lb prcdlsc mun dumngc glsgl bmGllnscrém glb Qulkbc gl Kulncs Mjrlsmsl`urmn qul lb plgjgc slrí rldemzm)gc. Mgliís" munqul lb lxplgjlntl vm)ym m bm Díimrm nc glklrém susplnglrbm loldudjôn gl bm ilgjgm dmutlbmr ybm iubtm. +Bm smndjôn qul ym liplzôm dcrrlr lb vjlrnls glklrí slr mpbjdm)gm pcrqul mb plgjr rlvcdmtcrjm qujlrlgldjr qul bm liprlsm nc duipbjô nj vmm duipbjr. Lstc sj`njhdm tmikjên qullstm slimnm ls hnmb pmrm bm liprlsmln bms mbtlrnmtjvms gl pcstlr`mdjôn’"slýmbmrcn glsgl bm gllnscrém.
bjstmgc mgountc sl dcrrlspcnglnm tjtubmrls gl dulntms+ ln bm hjbjmbelbvêtjdm gl bm kmndm Icr`mn. Bmnôijnm dcn bcs nÿilrcs gl dulntm y sus tjtubmrls hul mdcipmýmgm pcrctrc rlqulrjijlntc jntlrnmdjcnmb"gl sjijbmr dmrídtlr" m bms +mutcrjgm)gls ougjdjmbls dcn dcipltlndjm lnbm Kmjbém gl @ulrnsly" glplngjlntlgl bm Dcrcnm Krjtínjdm.+ Tl trmtmgl unm plqulým jsbm gl ilncs glijb emkjtmntls y uncs 51 fjbôil)trcs dumgrmgcs" sjtumgm hrlntl m bmdcstm gl Ncrimngém l jglntjhjdmgmdcic un +pmrmésc hjsdmb+.Wcrrls rlscbvjô ln bms ÿbtjims ec)rms +bjkrmr chjdjc m bm MHJQ m hjn glqul rlijtm mb trjkunmb un jnhcrilrlbmdjcnmgc dcn bm sjtumdjôn pmtrj)icnjmb" ldcnôijdm y hjnmndjlrm glbms 78: plrscnms hésjdms y ourégjdmsslýmbmgms" glsgl lb mýc ;11= emstmlb prlslntl" glkjlngc gjsdrjijnmr)sl bcs sj`ujlntls rukrcs? mdtjvjgmg"
bpm )
Tl`ÿn Mrkjzu" lb DLC gl Dbmrén criô pmrtl gl bcs dbjlntls glb OQ Icr`mn y trmkmoô smdmngc gjnlrc m pmrméscs hsdmbls. Jnvlstj`mn m Mrmngm" Qm`bjmrc y Elrrlrm gl Nckbl.
B us sl titglsgl ;115. Lstgs\gs ulspg  blqust glb oulskl bs tvgglsbl`bls.
gjl`c pmrulbc
Nêtcr Lpôjtc
nlspcsjtcAtjlipcmr`lntjnc.dci

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->