Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geometrijski_zadaci

Geometrijski_zadaci

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,657 |Likes:
Published by Bojana

More info:

Published by: Bojana on Apr 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 Razni geometrijski zadaci zadatke sakupila: Antonija Horvatek 1/4
Geometrijski zadaci
1.
Stranice trokuta duge su 6.21 cm i 1.47 cm. Kolika je duljina treće straniceako je njena duljina prirodni broj?
(5 cm, 6 cm ili 7 cm)
2.
Simetrala kuta <BAD paralelograma ABCD siječe produžetak stranice
 DC 
utočki M koja je udaljena od točke C za 5 cm. Odredi duljine stranica paralelograma ako je opseg paralelograma 48 cm.
(14.5 cm i 9.5 cm)
3.
Vrhom B paralelograma ABCD nacrtaj pravac paralelan s dijagonalom
 AC 
. Nacrtani pravac siječe pravac AD u točki E, a pravac DC u točki F. Izračunajopseg trokuta DEF ako je opseg paralelograma 14 cm, a
 AC 
=6 cm.
(26 cm)
4.
U paralelogramu ABCD na stranici
 AB
dana je točka K tako da su kutovi<AKD i <DKC jednaki. Ako je S polovište dužine
 KD
 , dokaži da je dužina
CS 
 okomita na dužinu
 DK 
.
(Uputa: <CDS=<AKD (transverzala), pa je trokut DKC jednakokračan, pa je
 DK CS 
.)
5.
 Dani su paralelni pravci p i q tako da je pravac p iznad pravca q, te točka M iznad pravca p i točka N ispod pravca q. Obje točke treba preslikati osnom simetrijom u odnosu na pravac p, a zatim dobivene točke M’ i N’ osnom simetrijom u odnosu na pravac q. Dobivene točke označi sa M’’ i N’’. Dokažida se dužine
''
MN 
i
 N 
''
raspolavljaju.
(Uputa: Da bismo dokazali da se navedene dužine raspolavljaju, dovoljno je dokazati da suone dijagonale paralelograma, tj. da je četverokut NN’’M’’M paralelogram. Da bismo todokazali, treba dokazati da su mu nasuprotne stranice jednaki duge, a to možemo dokazatitako da duljine stranica izrazimo pomoću udaljenosti pravaca p i q.)
6.
Opseg trapeza ABCD je 2 dm, <ABC=
°
60
 , a dijagonala
 AC 
je okomita na stranicu
 BC 
i raspolavlja kut <DAB.a) Dokaži da je trapez jednakokračan.b) Nađi duljine stranica tog trapeza.
(Uputa za b: Sa
 AD
povuci paralelu iz vrha C, uoči kutove u novodobivenom trokutu, izrazi stranice jednu pomoću druge, ponovo uoči
 AC 
; zbog paralelnosti vrijedi <CAD=<DCA,otkud slijedi jednakost nakih stranica.)
7.
U trokutu ABC točka M je polovište dužine
 AB
. Pravac p koji prolazi točkomM paralelan je sa simetralom kuta <ACB i siječe pravac BC u točki D, a pravac AC u točki E. Dokaži da je trokut CDE jednakokračan.
(Uputa: Kutove u trokutu ABC označi sa
γ  β α 
i
,
i sve ostale kutove izrazi pomoću njih.Tada je <DEC=
2
γ  
=<EDC. Pritom koristi što znaš o transverzali i o zbroju kutova utrokutu.)
8.Zadan je pravokutni trokut ABD sa pravim kutom kod vrha A. Iz vrha A povuciokomicu na stranicu BD, a nožište okomice označi sa C. Koji su trokuti sacrteža slični?
 ACDi ABD ABC 
,
su slični.)
 
 Razni geometrijski zadaci zadatke sakupila: Antonija Horvatek 2/4
9.
Što sve znamo o:a) kutovima paralelogramab) kutovima rombac) kutovima trapezad) kutovima jednakokračnog trapeza
( a) Nasuprotni kutovi su jednaki, zbroj svih kutova je
°
360
 , zbroj susjednih kutova je
°
180
;b) Isto kao pod a; c) Zbroj svih kutova je
°
360
 ,
°=+°=+
180,180
γ  β δ α 
(transverzala) ;d) Zbroj svih kutova je
°
360
 , dva i dva susjedna kuta uz osnovicu su jednaka, 
°=+
180
β α 
pri čemu su sa
α 
označena oba kuta uz donju osnovicu, a sa
β 
oba uz gornju.)
10.
Skiciraj pravokutan trokut ABC sa pravim kutom kod vrha B. Poznate su sljedeće duljine stranica:
64
==
 BC i AB
. Na stranici AC zadana je točka D udaljena od točke A za 2. U točki D skiciraj okomicu na stranicu
 AC 
 , a presjecište te okomice sa stranicom
 AB
označi sa E. Kolika je duljina dužine
 DE 
?
( 3 cm )
11.
 Izračunaj duljine stranica trokuta ABC koji je sličan trokutu DEF ako jeopseg trokuta ABC 9 cm, te vrijedi
cm FE cm DF cm DE 
3,5.4,6
===
. Pritomkoristi i upamti sljedeće: Opsezi sličnih mnogokuta odnose se u istom omjerukao i njihove stranice.
cm BC cm AC cm AB
2,3,4
===
)
12.
Skiciraj pravokutan trokut ABC tako da mu je pravi kut kod vrha C. Iz vrha C  povuci okomicu na stranicu
 AB
i dobivenu točku na stranici
 AB
označi sa D. Iz točke D spusti okomicu na stranicu
 AC 
i dobivenu točku na toj stranicioznači sa E. Napiši koji su sve trokuti na toj skici slični.
(Slični su
CBDi DCE  ADE  ACD ABC 
,,,
.)
13.
 Kvadrat i pravokutnik imaju jednaku površinu. Jedna stranica pravokutnika je za 2 cm kraća, a druga za 3 cm dulja od stranice kvadrata. Kolike su stranice pravokutnika i kvadrata?
(Stranice kvadrata su 6cm, a pravokutnika 4 cm i 9 cm.)
14.
Opseg jednakokračnog trokuta je 42 cm. Kolike su duljine stranica trokutaako je krak tri puta veći od osnovice?
(Osnovica je duga 6 cm, a kraci 18 cm.)
15.Koliko ima trokuta sa cjelobrojnim duljinama stranica takvih da je duljina jedne stranice 5 cm, a opseg najviše 15 cm?
(13)
16.
Simetrala kuta <BAD paralelograma ABCD presjeca produžetak stranice
 DC 
 u točki M, koja je udaljena od točke C za 5 cm. Odredi duljine stranica paralelograma ako mu je opseg 48 cm.
(14.5 cm i 9.5 cm)
17.
 Jedan kut trokuta jednak je zbroju drugih dvaju. Koliko stupnjeva ima najvećikut tog trokuta?
( )
°
90
18.
U pravokutnom trokutu jedan šiljasti kut ima
°
40
. Koliki je drugi šiljasti kut?
( )
°
50
19.
Skiciraj trokut i unutrašnje kutove mu označi sa x, y i
°
43
. Vanjski kut koji pripada unutrašnjem kutu x ima
°
125
. Odredi kutove x i y.
(x=
°
55
 , y=
°
82
 )
20.
 Zadan je pravac p i točke A i B izvan njega, ali s iste strane tog pravca. Nacrtaj točki A simetričnu sliku A’ s obzirom na pravac p i spoji A’ sa B. Ako
 
 Razni geometrijski zadaci zadatke sakupila: Antonija Horvatek 3/4
 pravac A’B siječe pravac p u točki M, a N je bilo koja točka pravca p, dokažida je
 BN  AN  BM  AM 
+<+
.
(Uputa: Koristi činjenicu da je u svakom trokutu zbroj duljina dviju stranica veći od duljinetreće stranice, te da je
 N  A AN i A AM 
''
==
. )
21.
 Dan je trokut ABC. Simetrale kuta <BAC i <ABC sijeku se u točki D. Koliki jekut <ADB ako je:a) <BAC=
α 
 , <ABC=
β 
b) <ACB=
γ  
?
(Rj. a) <ADB=
22180
β α 
°
; b) <ADB=
290
γ  
+°
)
22.Konstruiraj jednakokračan trokut ako mu je opseg 11 cm, a duljina visine naosnovicu 3 cm.
23.
U pravokutnom trokutu ABC na hipotenuzi
 AB
istaknute su točke D i E takveda je
 BC  BD
=
i
 AC  AE 
=
. Koliki je kut <ECD ?
( )
°
45
24.
U jednakokračnom trokutu ABC je
 BC  AC 
=
. Na produžetku stranice
 AB
  preko vrha A odabrana je točka D, a na produžetku iste stranice preko vrha Btočka E takve da je
 AD AC 
=
i
 BC  BE 
=
. Na produžetku stranice
 AC 
prekovrha A odabrana je točka F takva da je
 AB AF 
=
. Razlika kutova <DCE i<AFB je
°
120
. Izračunaj veličine unutarnjih kutova trokuta ABC.
( )
°°°
10040,40
i
25.
 Ako je zbroj dvaju vanjskih kutova nekog trokuta
°
270
 , taj je trokut  pravokutan. Dokaži tu tvrdnju.
(Uputa: Ako unutrašnje kutove označimo sa
γ  β α 
,,
 , tada su vanjski kutovi
γ  β α 
°°°
180,180,180
. Kako je zbroj dvaju vanjskih kutova
°
270
 , slijedi da je
( ) ( )
°=°+°
270180180
β α 
 , a kad taj izraz sredimo (nepoznanice na lijevu, a poznanice nadesnu stranu), dobivamo da je
°=+
90
β α 
 , otkud zbog zbroja kutova u trokutu slijedi da je
°=
90
γ  
 , što znači da je
γ  
 pravi kut, pa je trokut pravokutan.)
26.
U trokutu ABC sa V je označeno sjecište simetrala kutova
β 
i
γ  
 , a kroz V je provučen pravac paralelan sa stranicom
 BC 
. Ako su B
1
i C 
1
sjecišta tog  pravca sa stranicama
 AB
i
 AC 
 , tada vrijedi jednakost 
1111
CC  BB B
+=
. Dokaži to!
(Uputa: Po transverzali zaključi koji su kutovi jednaki, te koji su trokuti jednakokračni i koje su stranice jednako duge.)
27.
 Ako je u pravokutnom trokutu hipotenuza dvostruko dulja od katete, koliki sukutovi tog trokuta?
(Rj. Iz teksta zadatka slijedi da katete treba označiti sa a i b, a hipotenuzu sa 2a. Skiciranomtrokutu nacrtaj osnosimetrični s obzirom na stranicu b. Novom trokutu također označi stranice – očito su sve stranice 2a, što znači da je to jednakostraničan trokut, pa mu svi kutoviimaju
°
60
 , otkud slijedi da kutovi početnog trokuta imaju
°
30
 ,
°
60
i
°
90
.)
28.
 Ako šiljasti kutovi pravokutnog trokuta imaju
°
30
i
°
60
 , u kojem su odnosuhipotenuza i kraća kateta?
(Rj. Hipotenuza je dvostruko dulja od kraće katete. (Postupak sličan kao u prethodnom zadatku.) )

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lara Young liked this
bibg1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->