Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Magdalenka 20130501 Stefan Kosiewski w dzien sw. Jozefa Wyżej uniesmy ramiona, ciesle! ZR FO173 ZECh.pdf

Magdalenka 20130501 Stefan Kosiewski w dzien sw. Jozefa Wyżej uniesmy ramiona, ciesle! ZR FO173 ZECh.pdf

Ratings: (0)|Views: 126|Likes:
wypełniając 7. Uczynek miłosierny co do duszy (patrz Katechizm Kościoła Rzymskokatolickiego: Modlić się za żywych i umarłych) i połączeni w Duchu św. z papieżem Franciszkiem i biskupami naszymi Kościoła św. oraz pozostając ekumenicznie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli w kontakcie nie tylko przez internet, modlimy się - każdy jak chce, lub potrafi, za dusze w czyścu cierpiące, a w szczególności za dusze:

ks. kard. Józefa Glempa, który w porozumieniu z papieżem jp2, ks. Karolem Wojtyłą z Wadowic, wysłał trzech księży rzymskokatolickich do podpisania cyrografu z diabłem wcielonym 1989 r. w Magdalence w żydokomunistę, który upostaciowił się przy zawieraniu tej szatańskiej zaiste, antypolskiej zmowy we willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, jak diabeł we wierszu Adama Mickiewicza Pani Twardowska w karczmie Rzym, w osobie gen. Czesława Kiszczaka działającego nie samodzielnie, w pojedynkę, lecz w zbrojnym związku przestępczym, jak uznał to po latach sąd w Rzeczypospolitej Polskiej, z gen. Jaruzelskim i z innymi żydokomunistycznymi złoczyńcami.
Katechizm św. Kościoła Rzymskokatolickiego naucza wszystkich wierzących, że ...
http://sowa.quicksnake.org/Polnisches-Kulturzentrum/Magdalenka-20130501-Stefan-Kosiewski-w-dzien-sw-Jozefa-Wyej-uniesmy-ramiona-ciesle-ZR-FO173-ZECh
wypełniając 7. Uczynek miłosierny co do duszy (patrz Katechizm Kościoła Rzymskokatolickiego: Modlić się za żywych i umarłych) i połączeni w Duchu św. z papieżem Franciszkiem i biskupami naszymi Kościoła św. oraz pozostając ekumenicznie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli w kontakcie nie tylko przez internet, modlimy się - każdy jak chce, lub potrafi, za dusze w czyścu cierpiące, a w szczególności za dusze:

ks. kard. Józefa Glempa, który w porozumieniu z papieżem jp2, ks. Karolem Wojtyłą z Wadowic, wysłał trzech księży rzymskokatolickich do podpisania cyrografu z diabłem wcielonym 1989 r. w Magdalence w żydokomunistę, który upostaciowił się przy zawieraniu tej szatańskiej zaiste, antypolskiej zmowy we willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, jak diabeł we wierszu Adama Mickiewicza Pani Twardowska w karczmie Rzym, w osobie gen. Czesława Kiszczaka działającego nie samodzielnie, w pojedynkę, lecz w zbrojnym związku przestępczym, jak uznał to po latach sąd w Rzeczypospolitej Polskiej, z gen. Jaruzelskim i z innymi żydokomunistycznymi złoczyńcami.
Katechizm św. Kościoła Rzymskokatolickiego naucza wszystkich wierzących, że ...
http://sowa.quicksnake.org/Polnisches-Kulturzentrum/Magdalenka-20130501-Stefan-Kosiewski-w-dzien-sw-Jozefa-Wyej-uniesmy-ramiona-ciesle-ZR-FO173-ZECh

More info:

Published by: SOWA magazyn europejski on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
   M  a  g   a  z  y  n    E  u  r  o  p  e   j   s   k   i   S  O   W  A
 
Magdalenka20130501 Stefan Kosiewski w dzien sw. Jozefa:  Wy 
¿
ej uniesmy ramiona, ciesle! ZR FO173 ZECh
 
 Written by sowa (»)today in category Polnisches Kulturzentrum, read: 3×
Papie
¿
Franciszek 
 
œ
roda, 01 maja 2013
 
Magdalenka - grupa modlitewna  wype
ù
niaj
¹
c 7. Uczynek mi
ù
osierny co do duszy (patrz Katechizm Ko
œ
cio
ù
aRzymskokatolickiego: Modli
ã
si
ê
za
¿
 ywych i umar
ù
 ych) i po
ù
¹
czeni w Duchu
œ
 w. z papie
¿
em Franciszkiem i biskupami naszymi Ko
œ
cio
ù
a
œ
 w. oraz pozostaj
¹
cekumenicznie ze wszystkimi lud
ê
mi dobrej woli w kontakcie nie tylko przezinternet, modlimy si
ê
- ka
¿
dy jak chce, lub potrafi, za dusze w czy 
œ
ã
cucierpi
¹
ce, a w szczególno
œ
ci za dusze:
ks. kard. Józefa Glempa
, który w porozumieniu z papie
¿
em
 jp2
, ks.
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
   M  a  g   a  z  y  n    E  u  r  o  p  e   j   s   k   i   S  O   W  A
 
Karolem Wojty 
ù
¹
z Wadowic, wys
ù
a
ù
trzech ksi
ê¿
 y rzymskokatolickich dopodpisania cyrografu z diab
ù
em wcielonym 1989 r. w Magdalence w 
¿
 ydokomunist
ê
, który upostaciowi
ù
si
ê
przy zawieraniu tej szata
ñ
skiej zaiste,antypolskiej zmowy we willi Ministerstwa Spraw Wewn
ê
trznych PRL, jak diabe
ù
we wierszu Adama Mickiewicza Pani Twardowska w karczmie Rzym, w osobie gen. Czes
ù
awa Kiszczaka dzia
ù
aj
¹
cego nie samodzielnie, w pojedynk 
ê
,lecz w zbrojnym zwi
¹
zku przest
ê
pczym, jak uzna
ù
to po latach s
¹
d w Rzeczypospolitej Polskiej, z gen. Jaruzelskim i z innymi
¿
 ydokomunistycznymiz
ù
oczy 
ñ
cami.
QR code for this recording:
Katechizm
œ
 w. Ko
œ
cio
ù
a Rzymskokatolickiego naucza wszystkich wierz
¹
cych,
¿
e Dziewi
ê
ã
grzechów cudzych obci
¹¿
a nas wszystkich, Wyznawców JezusaChrystusa, syna Boga
¿
 ywego, w zwi
¹
zku z Grzechami wo
ù
aj
¹
cymi o pomst
ê
doNieba, ci
¹¿¹
cymi na nies
ù
owia
ñ
skiej etnicznie duszy Józefa Glempa dzia
ù
aj
¹
cejza namow 
¹
takiej samej duszy Wojty 
ù
 y, po matce obcej; rozmy 
œ
lne zabójstwodokonane z woli
¿
 ydokomunistów na osobach ks. Popie
ù
uszki, ks. Suchowolca,ks. Zycha i wielu, wielu innych, Bogu ducha winnych Polaków nie zosta
ù
o wszak niestety uznane przez wspomnianych tu ludzi Ko
œ
cio
ù
a, hierarchicznychzwierzchników zamordowanych kap
ù
anów, za przeszkod
ê
 uniemo
¿
liwiaj
¹
c
¹
zawarcie bandyckiej zmowy w Magdalence, przez takichsamych zepsutych moralnie ludzi jak ci, którzy za Stalina poszli na wspó
ù
prac
ê
 z ubowcami,
¿
eby tylko zatwierdzi
ã
dla swojej wygody i dla zag
ù
ady 
œ
 w.Ko
œ
cio
ù
a Rzymskokatolickiego, jako kompromis zawarty z diab
ù
em, tzw. ksi
ê¿
 y patriotów, agentów i pracowników szata
ñ
skiego Urz
ê
du Bezpiecze
ñ
stwa,zatrudnionych na pozycjach fa
ù
szywych kap
ù
anów Jezusa Chrystusa dlapotrzeb
¿
 ydokomuny sprawuj
¹
cej w Polsce w 
ù
adz
ê
od czasu napadu na Polsk 
ê
 17 wrze
œ
nia 1939 r. , dla korzy 
œ
ci materialnej op
ù
 ywaj
¹
cych w dostoje
ñ
stwa idobrobyt, dostojników Ko
œ
cio
ù
a
œ
 w.
 
Papie
¿
Franciszek jeszcze jako kard. Bergoglio nie poszed
ù
w Argentynie na wódk 
ê
w Magdalence i nie wys
ù
a
ù
 
¿
adnych trzech ksi
ê¿
 y na tajne spotkanie zgenera
ù
em, który jak Jaruzelski w Polsce i jak przed wojn
¹
Pi
ù
sudski w 1926 r. w maju, dokona
ù
w Argentynie antypa
ñ
stwowego, bezbo
¿
nego zamachu stanuna w 
ù
adz
ê
pa
ñ
stwow 
¹
, która zgodnie z nauczaniem katolickim pochodzi jak ka
¿
da w 
ù
adza pa
ñ
stwowa od Boga. Kardyna
ù
Bergoglio nie wypi
ù
brudzia zez
ù
oczy 
ñ
c
¹
, jak bezbo
¿
nik Michnik, syn
¿
 yda Szechtera stukn
¹
ù
si
ê
kieliszkami wype
ù
nionymi alkoholem ze
¿
 ydokomunist
¹
Kiszczakiem i terrorem perory chamskiej zakrzycza
ù
Polaków i Katolików, którzy grzech synów szatanao
œ
mielili si
ê
nazwa
ã
po imieniu grzechem.
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
   M  a  g   a  z  y  n    E  u  r  o  p  e   j   s   k   i   S  O   W  A
 
Nie zakrzyczy dzisiaj ukryty 
¿
 yd, kryptosyjonista w Polsce modlitwy Polaka zadusze w czy 
œ
ã
cu cierpi
¹
ce, albowiem wczoraj papie
¿
Franciszek przyj
¹
ù
na
ù
godzinnym spotkaniu najwa
¿
niejszego
¿
 yda z Izraela, prezydenta Peresa aten
¿
 yd godny, który na youtube przyznaje nie bez kozery: wykupili
œ
my  wszystko, Polsk 
ê
, W 
ê
gry, Czechy... obsadzony na najwy 
¿
szym stanowiskupa
ñ
stwowym, jak wida
ã
i s
ù
 ycha
ã
, nie tylko na Bliskim Wschodzie, obieca
ù
 Zast
ê
pcy Chrystusa na Ziemi uda
ã
si
ê
nazajutrz na mod
ù
 y do Asy 
¿
u, wi
ê
c alboprzekonwertowa
ù
chytrze po cichu, albo w Asy 
¿
u maj
¹
 
¿
 ydy synagog
ê
pi
ê
kn
¹
 tak samo, jak we Warszawie a mo
¿
e nawet i w samym Rzymie, gdzie niepozna
ù
em a szkoda, sakralnego pi
ê
kna miejsca z jednego tylko powodu, bo nie wpuszczono nas wtedy za darmo, by 
ù
em ze
œ
 wiadkiem, drug
¹
osob
¹
, kiedy akurat jako turysta, katolik i Polak, chcia
ù
em wej
œ
ã
tam w celachmodlitewnych, chocia
¿
gotów by 
ù
em przez szacunek dla inaczej wierz
¹
cychzdj
¹
ã
sanda
ù
 y nawet i kurz otrzepa
ã
z czego trzeba, jak zrobi
ù
em to niegdy 
œ
 przed wej
œ
ciem do meczetu we Frankfurcie, w 
ù
osy na g
ù
owie przyczesa
ã
d
ù
oni
¹
 albo i przykry 
ã
chusteczk 
¹
z rogami zwi
¹
zanymi w supe
ù
ki jak Jurek przykry 
ù
 na cmentarzu, po którym oprowadza
ù
mnie niegdy 
œ
w Krakowie, albowiemnachodzi
ù
em si
ê
ju
¿
wówczas dosy 
ã
po Wiecznym Mie
œ
cie i w ten dzie
ñ
 przedostatni mojej wycieczki prywatnej, dwutygodniowej, indywidualnejpielgrzymki Poety Polski do antycznego Rzymu Marka Aureliusza, chcia
ù
emznu
¿
ony spocz
¹
ã
w skupieniu, przepisowo na babi
ñ
cu, w ciszy przemawiaj
¹
cejz do
ù
u milczeniem Tory ukrytej w szafie schowanej w 
œ
cianie domu modlitwy,za ci
ê¿
¹
zas
ù
on
¹
przetykan
¹
g
ê
sto z
ù
otymi i zielonymi ni
ã
mi, informuj
¹
c mnieprzy tym uprzejmie,
¿
e do synagogi w Rzymie, w której Jan Pawe
ù
II pok 
ù
oni
ù
 si
ê
historycznie braciom starszym, swoim we wierze Chrystusowej, jak to tenpapie
¿
z dalekiego kraju proroczo nazwa
ù
, albowiem wej
œ
ã
mo
¿
na do synagogi w Rzymie tylko i wy 
ù
¹
cznie przez Muzeum Synagogalne, do którego trzeba jednak wcze
œ
niej wykupi
ã
w tym celu bilet wst
ê
pu, a to by 
ù
a dla mnie wtedy fortuna, miliony lirów, nie umia
ù
em w pami
ê
ci przeliczy 
ã
, jak Murzyn odktórego kupi
ù
em dzie
ñ
wcze
œ
niej, okazyjnie na pchlim targu przy bazylice naLateranie figurk 
ê
s
ù
onia z malachitu na szcz
êœ
cie tylko za dziesi
ê
ã
marek niemieckich, których on nie umia
ù
sobie przeliczy 
ã
na liry, ale mia
ù
nadziej
ê
 zrobienia dobrego geszeftu, opart
¹
o zaufanie do mocy i wiary do warto
œ
ci waluty niemieckiego pa
ñ
stwa, które po wojnie prze
¿
 y 
ù
o cud gospodarczy iprzeros
ù
o samo siebie do pot
ê
gi, przy pomocy Planu Marshalla, wi
ê
c ja nie b
ê
d
¹
c spragniony ogl
¹
dania
¿
 ydowskich skarbów muzealnych, albowiemcudze bogactwa mnie nie w g
ù
owie, nie kieruje mn
¹
chciwo
œ
ã
; niech sobie wykupuj
¹
i maj
¹
przej
œ
ciowo, je
œ
li tak lubi
¹
; wszystko mo
¿
na przecie
¿
zawszeodebra
ã
, z powrotem uzna
ã
w parlamencie za zbrodni
ê
a w Ko
œ
ciele za grzech. A nast
ê
pnie jako nielegalne wszystko mo
¿
na upa
ñ
stwowi
ã
,
¿
eby sprywatyzowa
ã
swoim, uczciwym, nowym w 
ù
a
œ
cicielom, jak sprywatyzowa
ù
a
¿
 ydokomuna nielegalnie po Magdalence po
¿
 ydowskie kamienice w Bytomiu,Krakowie, Piotrkowie Trybunalskim i w ca
ù
ej zreszt
¹
Polsce, bo hierarchiako
œ
cielna, Glemp z Dziwiszem, Wojty 
ù
¹
i Skworcem, na grzechy cudzezezwoli
ù
a (pope
ù
niaj
¹
c 3. z 9. grzechów cudzych, tzn. obcych) nie tylko Magdalence, w grzesznym porozumieniu z innymi pope
ù
niaj
¹
c Grzech wo
ù
aj
¹
cy o pomst
ê
do Nieba, grzech trzeci w kolejno
œ
ci w tej dzia
ù
ce, jak mawia Lech Wa
ù
ê
sa, który Matk 
ê
Bosk 
¹
nosi w klapie: Uciskanie ubogich, wdów i sierot pozabitych Polakach na Wybrze
¿
u w 1970 r. i przed kopaln
¹
Wujek w grudniu1981. Wszystkie grzechy, a nie tylko wspomniane tu przeze mnie grzechy cudzei wo
ù
aj
¹
ce o pomst
ê
do Nieba, domagaj
¹
si
ê
zado
œ
ã
uczynienia, ksi
ê¿
e
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->