Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
583Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MilanVujaklija-Recnik Stranih Reci

MilanVujaklija-Recnik Stranih Reci

Ratings:

4.08

(1)
|Views: 158,745|Likes:
Published by iksandar

More info:

Published by: iksandar on Apr 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2015

pdf

text

original

 
MILAN VUJAKLJA
leksikon
STRANIH RE
Č
I I
IZRAZA
REDAKTORI
Dr SVETOMIR RISTI
Ć
i dr RADOMIR ALEKSI
Ć
DOPUNILI, PROŠIRILI I REDIGOVALI Š IZDANjE D r R ADO M I R ALE K S I
Ć
i RE D AK C IJ A »P R O S VET E «
PROSVETA-BEOGRAD
 
PREDGOVOR OVOM IZDANjU 
 Prvo izdanje
 Leksikona stranih re
č
i i izraza
Milana Vujaklijeobjavljeno je 1937. godine. Drugo izdanje, u redakciji dr Svetomira Risti
ć
a i dr Radomira Aleksi
ć
a, izišlo je 1954. godine i štampane, dodanas, u tiražu od preko 200.000 primeraka. Dobar prijem na koji je
 Leksikon
naišao u najširim krugovima korisnika podstakao je Redakciju
 Prosvete
da pripremi ovo novo, popunjeno i ažuriranoizdanje
 Leksikona Milana Vujaklije.
U razdoblju od pojave drugog izdanja
 Leksikona
M. Vujaklijedo danas razvoj nauke dostigao je velike razmere i stvoren je niz novihre
č
i i izraza koji je ušao u upotrebu. Kao plod nau
č
ne, tehni
č
ke ikulturne saradnje u svakodnevni govor svih naroda postepeno prodire nova terminologija, pa je osavremenjavanje i oboga
ć
ivanje LeksikonaM. Vujaklije re
č
ima iz najnovijih tekovina tehnike,medicine, ekonomije, politi
č
kih nauka kao i novih nau
č
nih oblasti i grana bilo neminovno. Stoga je dr Radomiru Aleksi
ć
u, koji sada nijeviše me
ń
u živima, povereno da sa
č
ini izbor dopuna i obradi novere
č
i i izraze, što je on ve
ć
im delom obavio. Ovo izdanje bogatije jeod prethodnoga za svežinu. Pri tom nisu izostavljene stare re
č
i,koje danas nisu više u upotrebi, ali se nalaze u literaturi. Posebna pažnja posve
ć
ena je turskim i madžarskim re
č
ima, kao ire
č
ima iz drugih isto
č
nih jezika. One su ponovo ulete, u ve
ć
embroju nego što ih je bilo u prvom izdanju, znatno savremenije iodre
ń
enije objašnjene. Iako su one odoma
ć
ene u našem jeziku, imakrajeva na srpskohrvatskom jezi
č
kom podru
č
 ju u kojima taterminologija nije tako dobro poznata, i posve
ć
i-vanje pažnje timre
č
ima, jedna je od posebnih vrednosti dopuna. Radi lakše upotrebe i pra
ć
enja porekla raznih oblika jedneiste re
č
i, kod prvog objašnjenja u nizu dato je opširnije
zna
č
enje
te re
č
i u jeziku iz kojeg je preuzeta.
 
 Prilikom rada na ovom, tre
ć
em, dopunjenom izdanju Redakcija se služila, pre svega, novim re
č
nicima i priru
č
nicima koji su joj bilidostupni:Rje
č
nik stranih rije
č
 Bratoljuba Klai
ć
a (Zagreb, 1978),Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvat-skosrpskom jezikuAbdulahaŠkalji
ć
a (Sarajevo, 1973),Re
č
nik stranih re
č
i i izraza Radomira Aleksi
ć
a (Beograd, 1978),Mala enciklopedija Presveta(Beograd,1978) i dr. Radom na ovom izdanju rukovodio je, rano preminuli,urednik, književnik Mom
č
ilo Milankov.
1980. godine
REDAKCIJA