Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slatka_blaga

Slatka_blaga

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by teodorav

More info:

Published by: teodorav on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2013

pdf

text

original

 
Dr. Oetker d.o.o. • Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9 Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891E-mail: oetkerªoetker.co.yu
 Knji`ica br. 8
Slatkablaga
Tajna je u imenu:
 Jeste li znali...
 Kvalitet je najbolji recept.
 Kvalitet je najbolji recept.
Kupine
Naro~ito "divlje" sadr`e velikibroj minerala i vitamina.Mogu}nost njihove primene je {iroka - od slatkog,preko marmelada do ukusnih vo}nih torti.
Grejpfrut 
re~ poti~e od engleskere~i "grejp" {to zna~igro`|e, jer raste sa`eto ugrozdovima, poput gro`|a.Nastao je ukr{tanjem limuna i pomorand`e.
Borovnice
Samo "divlje" bobice su bogate vitaminima i mineralima.Kultivisane borovnicenemaju uporedivu aromui sadr`e i znatno manje vitamina i minerala.
Kivi
Poti~e iz Kine, ali se danasuzgaja u mnogim zemljama.Blago je kiselkastog ukusa ipre konzumacije se moraolju{titi. Pored prijatnog ukusa kao sve`e vo}e, veoma je pogodan i za pripremu marmelada.
Mango
Poseduje sebi svojstvenuaromu: vo}no-slatku,pra}enu neobi~nimmirisom. Zreo mango jemekan, a mesnati deo se od ko{tice mo`eodvojiti samo no`em. Najbolji ukus ima u vo}nimsalatama, sokovima ili marmeladama.
Gro`|e
Egip}ani su znali za najmanje 6 vrsta gro`|a jo{pre 6000 godina. Njihovaprapostojbina je oko Crnog mora. Pogodno jeprilikom konzervisanjaza kombinovanje sadrugim vo}em.
Limun
Limun je jedno od najva`nijih za~inskih vo}a utropskim i suptropskim predelima, i uzgaja se ubrojnim vrstama i oblicima.Njihov sok imamnogostruku primenuu pripremi sokova,likera, `elea, marmeladai kola~a.
Dr. Oetker 
... je uvek tu za Vas, za sva Va{a pitanja, savete, sugestije, a pre svega da Vam sa svojimoriginalnim proizvodima uvek garantuje vrhunski kvalitet i sigurnost uspevanja.
 
Dijet vo}nog {e}er za `eliranje
Ovde je me{avina ve} kompletno upakovana -specijalno za dijabeti~are. Umesto {e}erasadr`i vo}ni {e}er, a priprema - priprema jepodjednako jednostavna kao i kod
D`emfixa
.
Limuntus & konzervans
Mali specijalisti sa velikim dejstvom!
Dr. Oetker
limuntus
podsti~e `eliranje izaokru`uje prirodno-vo`nu ukusnu notu. I ne samo to - dodajte prilikomkuvanja sve`eg, svetlog povr}a malo
Dr. Oetker
limuntusa
i Va{e povr}e }ezadr`ati svoju prirodnu boju! Tako|e ga mo`ete dodati i u kola~e,glazure za kola~e, kremove i vo}nesalate umesto arome.
Dr. Oetker
konzervans
}e se pobrinuti,da Va{e konzervisano vo}e i povr}e utegli du`e mo`e da stoji.
 A sada Vam `elimo prijatnu zabavu prilikom kuvanja i u`ivanjau ukusnim vo}nim marmeladama!
Va{ Dr. Oetker tim u Srbiji i Crnoj Gori
Tajna je u imenu:
Samo najbolje
Da bi od sve`eg vo}a postala slatka blaga, koja smo sami stvorili, jedansastojak ne sme da nedostaje: kvalitet. Jer samo sa proverenim receptima inajboljim sastojcima lepo vo}e se pretvara sasvim jednostavno u bo`anstvenuomiljenu marmeladu. Iz tog razloga se svi recepti iz
Dr. Oetker
probne kuhinjerazvijaju od strane profesionalaca i savesno se proveravaju. A na{i proizvodi zakonzervisanje se oduvek odlikuju garantovanom sigurno{}u uspevanja. Upravou skladu sa na{om filozofijom
"Kvalitet je najbolji recept"
. Tako|e, profesionalci preporu~uju, da se vo}e sprema za zimu ili onda, kadamu je glavna sezona, ili kada Vas `elja za Va{im omiljenim slatkim namazimamami, da i u sred zime pripremite Va{u omiljenu marmeladu. Odakle sve`e vo}e u sred zime, pita}ete se.
Dr. Oetker
 je za Vas u~inio korak napred, irazvio nove proizvode za konzervisanje, koji }e Vam omogu}iti da sada Va{aslatka blaga pripremate tokom cele godine, bilo da koristite sve`e ili dubokosmrznuto vo}e - ukus }e uvek biti onaj najbolji, na koji ste navikli, i koji steVi i Va{i najmiliji neosporno zaslu`ili, a marmeladu }ete uvek imati sve`u,a ne kao do sada "staru" po nekoliko meseci.
D`emfix 1:1, D`emfix 2:1
Ovde mo`ete da birate: Sve vrste
D`emfix 
-a mo`ete da pripremate po`elji sa belim {e}erom, {e}erom od{e}erne trske ili sme|im {e}erom.Ako volite tradicionalne, slatkemarmelade ili prera|ujete so~no vo}e, kao npr. breskve, odlu~ite seza
D`emfix 1:1
, koji }e Vamomogu}iti, da u veoma kratkom vremenu od sveganekoliko minuta pripremite Va{u omiljenu marmeladu, za koju Vam je do sadabilo potrebno i po nekoliko sati! A ako preferirate marmelade sa vi{e vo}nog ukusa, a manje {e}era, ili vodite ra~una o Va{oj ishrani, a ipak ne mo`ete daodolite slatkim, {arenim teglicama, preporu~ujemo Vam
D`emfix 2:1
, koji {tedi{e}er i Va{e vreme.A sa
D`emfixom 2:1
mo`ete i od kupovnih bistrih sokova (osim soka odgro`|a) da napravite ukusne `elee. I jo{ ne{to - nema dodatne pasterizacije!I ne brinite, mi Vam garantujemo kvalitet i sigurnost uspevanja. Samopostupite po receptima iz ove knji`ice ili uputstvu sa kesice - pohvaleVa{ih uku}ana, sigurni smo, ne}e izostati!
 
....u ~emu }emo im mi sa uvek novim receptima rado pomo}i.
 Potrebno Vam je....
500 g o~i{}ene lubenice, 400 g ru`i~astog  grejpfruta + sok (od ca. 3 grejpfruta), 300 g pomorand`e + sok (od ca.4 pomorand`e), 1 kesica
 Dr. Oetker 
limuntusa, 1 kutija
 Dr. Oetker 
 Dijet vo}nog {e}era za `eliranje.
Spremiti:
Lubenicu isecite na kri{ke iodvojite mesnati deo od kore, odstraniteko{tice. Iseckajte je na kockice i odmerite500 g. Olju{tite grejpfrut i pomorand`e,o~istite ih od bele ko`ice i iseckajte, pritomsa~uvajte sok. Odmerite ukupno 400 g grejpfruta sa sokom, kao i 300 g pomorand`e sa sokom.
 Priprema:
U jednoj dubljojposudi pome{ajte vo}e, {e}er, sok,limuntus i Dijet{e}er za `eliranje idobro prome{ajte. Neprestanome{aju}i stavite da provri. Kadaprovri ostavite da kuva jo{ oko 3 minuta, idalje neprestano me{ajte. Eventualno skinitepenu, odmah dok je vru}e sipajte u tegle do vrha i zatvorite poklopcem na navoj. Okrenitei ostavite 5-10 minuta da odstoje napoklopcu. Okrenite ih u uobi~ajeni polo`aj iponovite postupak nekoliko puta tokomhla|enja, kako bi se vo}e ravnomernorasporedilo. Odlo`ite na suvo i tamno mesto.
Marmelada dinja -grejpfrut - narand`aMarmelada breskva-jabuka
Ibreskva i lubenica bi ponekad do tegle...
 Potrebno Vam je....
750 g o~i{}enih bresaka, 150 g o~i{}enih jabuka, 250 ml (1/4 l) soka od gro`|a,500 g {e}era, 1 kesica
 Dr. Oetker 
limuntusa, 1 kesica
 Dr. Oetker 
 D`emfixa 2:1.
Spremiti:
Breskve operite,ocedite, odstranite ko{tice,tanko ih olju{tite i sitnoiseckajte. Potom odmerite750 g. Jabuke operite, olju{tite, o~istite isitno iseckajte, potom izmerite 150 g.Odmerite 250 ml (1/4 l) soka.
 Priprema:
U jednoj dubljoj posudipome{ajte vo}e, {e}er, sok, limuntus iD`emfix i dobro prome{ajte. Neprestanome{aju}i stavite da provri. Kada provriostavite da kuva jo{ oko 3 minuta, i daljeneprestano me{ajte. Eventualno skinitepenu, odmah dok je vru}e sipajte u tegle do vrha i zatvorite poklopcem na navoj. Okrenitei ostavite 5-10 minuta da odstoje napoklopcu. Okrenite ih u uobi~ajeni polo`aji odlo`ite na suvo i tamno mesto.
Savet vi{e:
Jednostavnije je, da grejpfrut ipomorand`e samo iscedite i marmeladupripremate sa sokom i pulpom.
Tajna je u imenu:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->