Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LEGEA COM ELECTRONIC.doc

LEGEA COM ELECTRONIC.doc

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

 
LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicata*)
 privind comertul electronic*)
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 29 noiembrie 2006
Data Intrarii in vigoare: 29 Noiembrie 2006
------------------------------------------------------------------------- _____________ *) Republicatã în temeiul art. II din Legea nr. 121/2006 pentru modificarea şicompletarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, publicatã înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 mai 2006, dându-setextelor o noua numerotare.Legea nr. 365/2002 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 483 din 5 iulie 2002 şi a mai fost modificatã prin Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor  publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionareacoruptiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21aprilie 2003.CAP. IDispoziţii generaleART. 1DefiniţiiÎn înţelesul prezentei legi, urmãtorii termeni se definesc astfel:1. serviciu al societãţii informationale - orice serviciu care se efectueazãutilizându-se mijloace electronice şi prezintã urmãtoarele caracteristici:a) este efectuat în considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului înmod obişnuit de cãtre destinatar;b) nu este necesar ca ofertantul şi destinatarul sa fie fizic prezenţi simultan înacelaşi loc;c) este efectuat prin transmiterea informatiei la cererea individualã adestinatarului;2. mijloace electronice - echipamente electronice şi reţele de cablu, fibraoptica, radio, satelit şi altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sautransmiterea informatiei;3. furnizor de servicii - orice persoana fizica sau juridicã ce pune la dispoziţieunui numãr determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societãţii
 
informationale;4. furnizor de servicii stabilit într-un stat - un furnizor de servicii având unsediu stabil pe teritoriul unui stat şi care desfãşoarã efectiv o activitateeconomicã utilizând acel sediu stabil pe teritoriul unui stat, pentru o perioadanedeterminatã; stabilirea unui furnizor de servicii într-un stat nu este determinataîn mod necesar de locul în care sunt amplasate mijloacele tehnice şi tehnologicenecesare furnizarii serviciului;5. domeniu - o zona dintr-un sistem informatic, detinuta ca atare de o persoana fizica sau juridicã ori de un grup de persoane fizice sau juridice înscopul prelucrãrii, stocãrii ori transferului de date;6. destinatar al serviciului sau destinatar - orice persoana fizica sau juridicã ceutilizeazã, în scopuri comerciale, profesionale sau de alta natura, un serviciu alsocietãţii informationale, în special în scopul cautarii de informaţii sau alfurnizarii accesului la acestea;7. consumator - orice persoana fizica ce acţioneazã în alte scopuri decât celeale activitãţii sale comerciale sau profesionale;8. comunicare comercialã - orice forma de comunicare destinatã sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele oridenumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesiireglementate; nu constituie prin ele însele comunicãri comerciale urmãtoarele:informaţiile permitand accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresa de posta electronica,comunicãrile legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mãrcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terţ independent fata de persoana încauza, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit;9. legislaţie coordonata - prevederile în vigoare ale legilor naţionale,aplicabile activitãţilor ce fac obiectul serviciilor societãţii informationale saufurnizorilor de servicii în privinta:a) condiţiilor pe care trebuie sa le îndeplineascã furnizorii de servicii învederea începerii acestor activitãţi, precum sunt cele legate de eventualelecalificãri, autorizaţii sau notificãri necesare;b) condiţiilor pe care trebuie sa le îndeplineascã furnizorii de servicii pentrudesfãşurarea acestor activitãţi, precum sunt cele care privesc conduita acestora,calitatea sau conţinutul serviciilor oferite, inclusiv în materie de publicitate şiîncheiere a contractelor, sau cele care privesc rãspunderea furnizorilor;10. nu constituie obiect al legislaţiei coordonate:a) cerinţele aplicabile bunurilor ca atare şi livrãrii acestora;b) cerinţele aplicabile serviciilor care nu sunt prestate prin mijloaceelectronice;11. instrument de plata electronica - un instrument care permite titularului sausa efectueze urmãtoarele tipuri de operaţiuni:a) transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate şi executate de cãtreinstituţii financiare;
 
b) retrageri de numerar, precum şi încãrcarea şi descãrcarea unui instrumentde moneda electronica;12. instrument de plata cu acces la distanta - instrument de plata electronica prin intermediul cãruia titularul sau poate sa isi acceseze fondurile deţinute într-un cont la o instituţie financiarã şi sa autorizeze efectuarea unei plati, utilizândun cod personal de identificare sau un alt mijloc de identificare similar;13. instrument de moneda electronica - instrument de plata electronicareincarcabil, altul decât instrumentul de plata cu acces la distanta, pe careunitãţile de valoare sunt stocate electronic şi care permite titularului sau saefectueze tipurile de operaţiuni menţionate la pct. 11;14. titular - persoana care deţine un instrument de plata electronica pe bazaunui contract încheiat cu un emitent, în condiţiile prevãzute de lege;15. date de identificare - orice informaţii care pot permite sau facilitaefectuarea tipurilor de operaţiuni menţionate la pct. 11, precum un cod deidentificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numãrul de telefon,fax, adresa de posta electronica, numãrul de înmatriculare sau alte mijloacesimilare de identificare, codul de înregistrare fiscalã, codul numeric personal şialtele asemenea;16. activitate profesionalã reglementatã - activitatea profesionalã pentru careaccesul sau exercitarea în România este condiţionatã, direct sau indirect, înconformitate cu legislaţia romana în vigoare, de deţinerea unui document care saateste nivelul de formare profesionalã.ART. 2Scop şi domeniu de aplicare(1) Prezenta lege are ca scop stabilirea condiţiilor de furnizare a serviciilor societãţii informationale, precum şi prevederea ca infracţiuni a unor faptesãvârşite în legatura cu securitatea domeniilor utilizate în comerţul electronic,emiterea şi utilizarea instrumentelor de plata electronica şi cu utilizarea datelor de identificare în vederea efectuãrii de operaţiuni financiare, pentru asigurareaunui cadru favorabil liberei circulatii şi dezvoltãrii în condiţii de securitate aacestor servicii.(2) Nu constituie servicii ale societãţii informationale, în sensul prezentei legi,activitãţile care nu întrunesc elementele definitiei prevãzute la art. 1 pct. 1, înspecial urmãtoarele:a) oferta de servicii care necesita prezenta fizica a furnizorului şi adestinatarului, chiar dacã prestarea serviciilor respective implica utilizarea deechipamente electronice;b) oferta de servicii care presupun manipularea unor bunuri corporale de cãtredestinatar, chiar dacã prestarea serviciilor respective implica utilizarea deechipamente electronice;c) oferta de bunuri sau servicii care nu este prezentatã destinatarului printransmiterea informatiei la cererea individualã a acestuia şi care este destinatãrecepţiei simultane de cãtre un numãr nelimitat de persoane (punct-multipunct);

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->