Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Programació de ciències completa

Programació de ciències completa

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,447 |Likes:
Published by mcunille605

More info:

Published by: mcunille605 on Apr 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2012

pdf

text

original

 
Ciències de la Naturalesa - Programació d’aula - 3r ESO Aula Oberta - IES Joan Puig i Ferreter - Curs 2007/2008
Introducció
Aquesta programació està pensada per a alumnes d’Aula Oberta de 3r d’ESO, tots ells amb un elevatgrau d’objecció escolar: rendiment acadèmic molt baix durant tota la secundària, sense hàbit d’estudi iamb problemes per adaptar-se a les normes bàsiques de convivència del centre (en alguns cas, fins itot, amb greus problemes de conducta). A això s’afegeix el fet de què es tracta d’alumnes desmotivats iamb un fort dèficit d’autoestima i confiança en el seu potencial, la qual cosa es tradueix, entre d’altres,en una baixa capacitat de resistència a l’esforç en matèria acadèmica.Tots aquests factors són la raó per la qual s’ha optat per incorporar, a les primeres unitats didàctiques,més sessions de repàs i reforç de les que podrien semblar necessàries, en un intent d’evitar sotmetreals alumnes a un ritme de treball massa exigent que entrés en conflicte amb la seva negativa inèrciaacadèmica.Les diferents unitats didàctiques no segueixen cap llibre de text en particular, basant-se en una sèrie defitxes amb activitats elaborades específicament per a aquesta programació (veure annexos), endiverses pràctiques de laboratori (veure annexos) i en un recull de materials audiovisuals diversos.Totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge programades es desenvoluparan dintre de l’horariescolar, sense que els alumnes hagin de realitzar cap tipus de tasca fora d’aquest.Per la seva banda, algunes activitats han estat programades per ser portades a terme de formacoordinada amb altres matèries, destinant només una sèrie d’hores per a la seva realització i incloentl’avaluació de les mateixes dins la programació d’altres assignatures. D’aquesta manera, establintconnexions entre matèries, es pretén dotar d’un major grau de continuïtat a tot el treball dels alumnesdins l’Aula Oberta, tractant de contribuir així a l’adquisició per part seva d’un compromís global per lasuperació dels seus nous reptes acadèmics.La programació consta de 12 unitats didàctiques organitzades en 130 sessions d’una hora de duradacadascuna, aproximadament:
Els cinc sentits (17 sessions).
L’aparell locomotor (14 sessions).
L’alimentació (14 sessions).
L’aparell digestiu (10 sessions).
L’aparell circulatori (9 sessions).
L’aparell respiratori (7 sessions).
El sistema excretor (6 sessions).
L’aparell reproductor (11 sessions).
Els estats de la matèria (10 sessions).
Substàncies pures i mescles (10 sessions).
Circuits elèctrics (10 sessions).
Contaminació i degradació del medi (12 sessions).La nota final de l’assignatura s’obtindrà fent la mitjana ponderada (segons el nombre de sessionsdedicades) de les notes de cadascuna de les unitats didàctiques de la programació.
2
 
Ciències de la Naturalesa - Programació d’aula - 3r ESO Aula Oberta - IES Joan Puig i Ferreter - Curs 2007/2008
Competències bàsiques
Amb les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquestes unitats es pretén contribuir a l’assolimentd’una sèrie de competències bàsiques, les quals es llisten a continuació.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC
Conèixer el funcionament i l’estructura dels òrgans, aparells i sistemes responsables de lapercepció, la locomoció, la nutrició i la reproducció.
Diferenciar el paper que juguen els diferents grups d’aliments a la nostra dieta i valorar elsbeneficis de portar-ne una d’equilibrada.
Desenvolupar hàbits de vida saludables que contribueixin a una millora de la qualitat de vida.
Reconèixer i comprendre els canvis físics de la matèria.
Comprendre el fenomen de l’electricitat i els principis de funcionament dels circuits elèctrics.
Ser conscient dels impactes negatius que l’activitat humana té sobre el medi ambient i conèixer quines mesures poden contribuir a minimitzar els seus efectes.
COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA
Expressar idees i raonaments oralment i per escrit.
Comprendre informació transmesa oralment i per escrit.
Fer ús de terminologia científica.
Relacionar termes i expressions col·loquials amb el lèxic científic.
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
Elaborar gràfics a partir de dades experimentals.
Realitzar càlculs basats en magnituds físiques.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL
Organitzar informació textual i gràfica mitjançant un editor de pàgines web.
Desenvolupar estratègies de cerca d’informació a una biblioteca.
Desenvolupar estratègies de cerca d’informació a Internet.
Interpretar informació transmesa en forma simbòlica i gràfica.
Organitzar i conservar material imprès.
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA
Alliberar-se de prejudicis sense fonament científic.
Reflexionar sobre fenòmens i problemàtiques de tipus social i mediambiental.
Desenvolupar empatia amb persones que pateixen malalties i discapacitats.
Respectar les normes bàsiques de seguretat i higiene que afecten, tant la persona, com elcol·lectiu.
COMPETÈNCIA PER APRENDRE A APRENDRE
Perseverar en la realització d’una tasca i en la recerca de la solució d’un problema.
Fomentar l’esperit de crítica davant fets i idees acceptades socialment.
Establir connexions entre coneixements teòrics adquirits i fets quotidians.
3
 
Ciències de la Naturalesa - Programació d’aula - 3r ESO Aula Oberta - IES Joan Puig i Ferreter - Curs 2007/2008
COMPETÈNCIA CULTURAL I ARTÍSTICA
Valorar la qualitat estètica i la creativitat en la presentació de treballs.
AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL
Organitzar les feines proposades per tal de respectar els terminis de presentació fixats.
Conèixer les pròpies capacitats i limitacions.
Relacionar-se amb l’entorn acadèmic de forma serena i confiada.
Valorar l’esforç per desenvolupar les pròpies capacitats com a motor per la millora i l’assolimentdels objectius personals.
Reconèixer el valor de la perseverança i l’excel·lència en la millora de la qualitat de vida individuali col·lectiva.
Assolir nivells d’autoestima que permetin afrontar els reptes quotidians amb determinació iconfiança.
4

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nuri Nogué Puig liked this
scribdsofia liked this
pdcmarina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->