Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ITEM

ITEM

Ratings:
(0)
|Views: 590|Likes:
Published by croiman

More info:

Published by: croiman on Apr 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
1
1 Apakah ITEM?(Information Technology in Educational Management). Huraikancara-cara seorang pengetua menggunakan ITEM secara efektif.
Information Technology in Educational Managemen
t (ITEM)
atauTeknologi Maklumat dalam Pengurusan Pendidikan
ialah satu bidang yang barumuncul di dalam apa juga bentuk pengurusan dan pentadbiran organisasimasa kini. ITEM juga bermaksud applikasi teknologi informasi dankomunikasi di dalam pengurusan organisasi pendidikan (Nolan dan Tatnall,1995). ITEM merupakan cantuman dua elemen iaitu pengurusanpendidikan dan teknologi maklumat oleh itu kefahaman mengenai ITEMialah bagaimana teknologi digunakan (komunikasi, sebaran maklumat,pangkalan data dan sebagainya) membantu sistem pengurusanpendidikan seperti sekolah menjadi lebih mudah dan sistematik.Maklumat ialah data yang telah diproses, ditadbir, ditafsir dandiringkaskan. Teknologi maklumat pula ialah data diproses secaraeletronik seperti penggunaan applikasi komputer dan alat komunikasiyang lain. Maklumat yang telah diproses membekalkan pengetahuankepada pengurus dan pentadbir institusi pendidikan seperti sekolah.Apabila mengaitkan penggunaan teknologi maklumat dengan pengurusanpendidikan ia bermakna pihak pengurusan institusi pendidikan tersebutmenggunakan alatan eletronik seperti applikasi komputer dan alatkomunikasi eletronik lain untuk mengurus perkara-perkara yang berkaitandengan pentadbirannya seperti peperiksaan, hal ehwal murid, asrama,kewangan, sumber manusia dan lain-lain.Apabila pengurusan sekolah sekolah (pengetua, guru penolongkanan) mengadaptasikan teknologi malkumat dalam pengurusannya,mereka perlu tahu dan cekap menggunakan alatan dan applikasiberkaitannya. ITEM melibatkan pengetahuan konsep asas sistemmaklumat, perisian (
software
),
hardware
, perkakasan (komputer dan lain-lain) perundangan dan etika yang berkaitan dengan sistem dan teknologimaklumat. Oleh itu sebelum ITEM diserap dan perkenalkan dalam sistempengurusan di sekolah, pengetua dan guru penolong kanan serta sumber
 
2
manusia yang berkaitan perlu melengkapkan diri dari aspek penerimaaninovasi baru, pengetahuan asas berkaitan dan juga kemahiran applikasisistem tersebut supaya ia boleh digunakan dengan berkesan.
Seorang pengetua boleh mengguna ITEM secara efektif apabila membuat perancangan yang teliti bermula dengan membuat kajian keperluan mengenai bahagian pengurusan yang perlukan inovasi ITEM. Selepas mengenal pasti masalah dan keperluan, pengetua hendaklah memilih sistem atau applikasi yang sesuai dengan keadaan sekolah, iamestilah praktikal, mudah digunakan, mudah diselenggara, penggunaan meluas serta mudahditerima oleh warga sekolah dan keberkesanan mengatasi masalah pengurusan sertameningkatkan kualiti pengurusan tersebut. Sebagai contoh, pengurusan rekod dan tindakandisiplin, jika pengetua menggunakan program e-Disiplin untuk menguruskan rekod dantindakan disiplin murid, rekod disiplin murid boleh disimpan dengan sistematik sertatindakan disiplin boleh di kenakan ke atas murid apabila mata dimerit yang dicatatkan secaraautomatik oleh program memberikan pengetua maklumat untuk diambil tindakan.Selain itu, pengetua juga mestilah memiliki pengetahuan yang mendalam mengenaiapplikasi dan kemahiran tinggi berkaitan operasi teknologi atau program ITEM yangdigunakan. Pengetua juga perlu mengenal pasti guru-guru atau staf yang berkebolehan dan bekemahiran tinggi untuk membentuk satu pasukan kerja yang mengendalikan operasi sistematau program ITEM yang digunakan. Pasukan tersebut bertanggungjawab mengendalikansistem seperti mengumpul data, memasukkan data ke dalam sistem, proses data dan akhirnyamembekalkan data yang diproses kepada pengetua dan kepada pihak berkenaan. Secararingkas keberkesanan penggunaan ITEM oleh pegetua di sekolah juga bergantung kepadakecekapan dan kepantarsan serta berterusan data-data dikumpul, direkod dan dianalisis olehsesuatu program ITEM supaya ia boleh digunakan dengan cepat, tepat dan berkesan.Pengetua hendaklah memastikan data dan maklumat yang diproses dikongsi bersamadengan warga sekolah atau individu di luar sekolah. Data dan maklumat mengenai peperiksaan yang diproses melalui program komputer boleh dikongsi supaya pengetua, wargasekolah dan ibu bapa boleh memperolehi maklumat kekuatan dan kelemahan murid dalamsesuatu bidang dan boleh merancang penambah baikkan kepada murid.
Ringkasnya,pengetua wajar sentiasa meningkatkan keupayaan diri serta mengambilinisiatif memanfaatkan kemudahan teknologi maklumat sebagai strategimeningkatkan kualiti serta keberkesanan pengurusan sekolah. Pengetua juga wajar bertindak sebagai motivator dan menggunakan pengaruh
 
3
kepemimpinannya supaya kumpulan kerja atau individu yang terlibatfaham operasi program ITEM sentiasa bergerak dan berkembang denganberkesan.Pengetua juga wajar memastikan data-data dan maklumat yangdiproses melalui program ITEM digunakan dengan bijak dan bermanfaatsupaya pelaksanaan program tersebut berkesan dan membantumelicinkan lagi pengurusannya. Sebagai contoh, pengetua bolehmendalami pengetahuanya berkaitan dengan personaliti dan latarbelakang guru-gurunya melalui Program Emis yang menyimpan danmemproses rekod guru-guru di sekolah. Melalui pengetahuan dankefahaman latar belakang dan personaliti guru-guru tersebut pengetuaboleh menentukan bidang tugas guru berdasarkan kepada kemahiran dankecenderungan serta pengalaman mereka. Tegasnya keberkesananpenggunaan program ITEM oleh pengetua dalam pengurusan di sekolah juga bergantung kepada kebolehan pengetua menyelesaikan masalahberkaitan kesesuaian guru dengan tugasan melalui pengetahuan data danrekod guru. Ia juga secara tidak langsung membantu pengetua membuatkeputusan dan perancangan berkaitan guru-guru dan staf yang lainberdasarkan kemampuan pengetua menguasai fakta, rekod dan datamereka.Penggunaan ITEM oleh pengetua dalam pengurusanya juga bolehdilihat berkesan dan efektif jika program yang digunakan memberikemudahan dari aspek ketepatan dan kepantasan. Penggunaan programpenyusunan jadual waktu sekolah berkomputer misalnya dapatmengurangkan masalah kepada pengurusan sekolah untuk mengatur jadual waktu guru secara tepat dan tidak bertindih. Program itu juga bolehmengatur jadual waktu kesemua guru di sekolah dengan cepat dan pantasberbanding dengan kaedah manual. Secara tidak langsung ia bolehmengurangkan masalah pertindihan kelas guru dan membantumempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah.Pengetua juga boleh menggunakan program-program ITEM secaraberkesan apabila dapat mengawal, menyelia dan memantauperkembangan program serta dapat mentaksir keberkesanan program

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nirzee liked this
miorppdmjg liked this
jad2191 liked this
jad2191 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->