Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Criminologie- notite

Criminologie- notite

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Aida Mălăia
curs de criminologie pt ID
curs de criminologie pt ID

More info:

Published by: Aida Mălăia on May 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2014

pdf

text

original

 
1
UNIVERSITATEA BUCUREŞTIFACULTATEA DE DREPT
CRIMINOLOGIE
SUPPORT DE CURS PENTRU ÎNVĂłĂMÂNTUL LA DISTANłĂPrezentul support de curs are la bază ultima ediŃie a lucrăriiMANUAL DE CRIMINOLOGIE , autor Valerian Cioclei , şireprezintă un instrument care încearcă faciliteze însuşireacunoştinŃelor oferite de manual . În această logică am preferat să nu îngreunăm lectura cu trimiteri şi note de subsol . Surselebibliografice cu indicarea clară a autorilor şi operelor se regăsesc înmanualul menŃionat anterior .Prof.dr.VALERIAN CIOCLEI
 
2
 PRELEGEREA I – CERCETAREA CRIMINOLOGICĂ: Obiectul cercetăriicriminologice; ModalităŃi de cunoaştere, procedee, finalitate in cercetareacriminologică; Definirea criminologiei.A) OBIECTUL CERCETĂRII CRIMINOLOGICEA1) FENOMENUL CRIMINAL – un prim obiect al cercetării criminologice
Sensurile expresiei “fenomen criminal” diferă in raport de conŃinutul mai restrâns saumai larg ce i se atribuie.Uneori conŃinutul expresiei este redus la cel al noŃiunii de infracŃiune.Alteori se are in vedere doar aspectul macro-criminologic, prin utilizarea expresieifenomen criminal inŃelegându-se ansamblul infracŃiunilor.Unii criminologi dau un sens foarte larg expresiei, considerând ca in conŃinutulacesteia trebuie să se regasească normele penale, violarea acestora precum şi reacŃiasociala represivă.Pentru a stabili ce intra in conŃinutul fenomenului criminal trebuie să pornim de laaspectul individual al fenomenului (noŃiunea de crimă), fară a ignora factorul uman(criminalul) şi să avem in vedere şi aspectul de masă al fenomenului (criminalitatea).A1.1)
Crima.
ÎnŃelesurile posibile ale noŃiunii de crimă:a
 ) sensul comun
– în sens comun prin crimă se desemnează , de regulă, o infracŃiuneintenŃionată îndreptată împotriva vieŃii persoanei, fie că este vorba de omor, de omor calificat, pruncucidere; aceeasi denumire o regăsim utilizată în cazul unor infracŃiunicare au un alt obiect juridic principal, dar care au ca rezultat moartea unei persoane.
TEME :- IndicaŃi obiectul juridic al infracŃiunilor de : omor, omor calificat, pruncucidere.- DaŃi exemple de infracŃiuni care au un alt obiect juridic principal dar care au carezultat moartea victimei.
 
3 b)
 sensul penal 
– în sens penal crima desemnează o infracŃiune gravă, pentru carelegiuitorul stabileşte pedepse diferite şi proceduri speciale, in raport cu celelalteinfracŃiuni;Acest sens este dat de împarŃirea tripartită a infracŃiunii în : crime, delicte şicontravenŃii.În doctrina penală noŃiunea de crimă a fost şi este utilizată şi in sensul general deinfracŃiune, de faptă penală.
TEME :- Care a fost evoluŃia împărŃirii tripartite a infracŃiunii în legislatia statelor europene şi în special în cea a României.- Care este concepŃia actualului Cod penal român cu privire la infracŃiune.
c)
 sensul criminologic
– în sens criminologic noŃiunea de crimă are o accepŃiunelargă, referindu-se la infracŃiune în general. Este însa inexact a pune semnul egalităŃiiîntre infracŃiune şi noŃiunea de crimă utilizată în criminologie. Datorită oscilaŃiei întimp şi spaŃiu a legii penale, cu puŃine excepŃii, ceea ce ieri era considerat drept crimăastăzi nu mai este si invers, ceea ce un stat sancŃionează ca infracŃiune altul nu o faceşi invers. Nu se poate vorbi astăzi de o definiŃie a crimei , completă si unanim acceptată de cătredoctrina criminologică. În sens criminologic notiunea de crimă trebuie să porneascăde la conceptul de infracŃiune din dreptul penal, însă trebuie să meargă dincolo deacesta.Conform art. 17 alin. 1 din Codul penal, pentru ca o faptă să fie consideratăinfracŃiune trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiŃii esenŃiale:a)
 
să fie prevăzută de legea penala ; b)
 
să prezinte pericol social ;c)
 
să fie comisă cu vinovăŃie.În sens criminologic noŃiunea de crimă desemneaza fapta penală sau fapta cu justificată aparenŃă penală . În preocupările criminologiei intră si studiereacomportamentelor deviante.
TEME :
-
 
 ExplicaŃi ce întelegeŃi prin condiŃia ca o faptă să fie prevazută în legea penală pentru a putea fi considerată infracŃiune ;
-
 
Ce este vinovăŃia ? Care sunt formele vinovăŃiei ;
-
 
 DeosebiŃi pericolul social abstract de pericolul social concret.
A1.2)
Criminalul .
Notiune.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->