Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ -17ΟΣ - 18ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ -17ΟΣ - 18ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

Ratings: (0)|Views: 289|Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on May 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/01/2014

 
ΥΜΐΘΙΔ ΞΐΞΜΛΜήΔ
+42
ΜΣ
+ 41
ΜΣ
 
ΔΙΦΛΔΣ
 
ήπλμθφσάΰώ ύφλ ΐιιζλφλ σύζλ Ηϊυτμ δά σύζ ΘΨλα
 
Υδτψιΰώ ύάώ δυμύπςάΰώ !4:μώ δ/& ύφλ ΐιιζλφλ ξΨ δυδιιδξζ δυψ ύζλ μηφθδλζ πτδτςάδ(υδτδύατζηαδλ( σύάώ υτύΰώ νΰδΰύάΰώ ύμπ 42μπ δλδ( λκΰώ ΰυδλδσύδύκώ βπθσΰώ( λκΰώ σπλμθφσάΰώδά λκΰώ ΰοΰξκτσΰώ/ Νδσβμλύδ υμιικώ ΰυσύμικώ μ μυμάΰώ δυΰπηϊλμλύδλ πτάφώ υτψώ ύμϊώ Ισυδλμϊώ(ύψλ υΨυδ διιΨ δά Ψιιμπώ ΐπτφυδάμπώ αξΰθψλΰώ( θκ ύάώ μυμάΰώ μ πυψνμπιμ Τφθμά διμϊσδλ ξΨγμζηΰδ ύμϊώ
 
#δνΰιμϊώ τσύδλμϊώ# 
/
Δυψ ύζλ
 
Ηϊυτμ
νδάύΰτδ( ΰυδλΰιαθθκλδ ύδοάνΰρδλδυΰσύδιθκλμ υτψώ ύζλ Ισυδλάδ διιΨ δά υτψώ ύψλ
 
μάμ ύαώ ήδγμΕδώ
( ξΨ λΨ υδτδλζσμπλ ύμϊώ αξΰθψλΰώλΨ σύΰάιμπλ σύτδύψ δά υιμάδ δά λΨ δύδιΨγμπλ ύα Θΰξδιψλασμ/ Μ αξΰθψλΰώ ύαώ ΣδγμΕδώ ηΰφτμϊσδλύμϊώ ΰδπύμϊώ
 
ύμπώ ιατμλψθμπώ ύμπ γδσιΰάμπ ύαώ ϊυτμπ( ύψ μυμάμ δύΰάςΰ ύψλ 40μ δλδ μ Ψτμιμώ Δ"νμϊδώ ύαώ ΣδγμΕδώ( δά θΨισύδ ΰάςδλ υτμσυδηζσΰ λΨ λμΨσμπλ ύζλ ϊυτμ δυψ ύψ σμπιύΨλμ( κλδλύΰύζσδώ μτμιμξζώ δυμβαθάφσαώ/ Μ
 
Τκύτμώ Ξμπλκθαώ
( νΰτθαλκδώ ύμπ υδσΨ ύαώ ϊυτμπ( κξτδρΰ ύζλδψιμπηα ΰυσύμιζ υτψώ ύψλ
 
νμϊδ ύαώ ήδγμΕδώ
 
!Μύγτμώ 4:51&7
 
#έραιψύδύΰ νμϊο ύαώ ΣδγμΕδώ/ Ξλφτάβφλ ύψ ιΰιΰϊηΰτμλ τψλαθδ ύφλ ΢τσύδλλ ύαώ λζσμπ Ηϊυτμπ(δφσφθκλφλ ΰώ ύζλ πθΰύκτδλ πραιψύαύδ( φώ δτδάμλ πτάδτμλ ύμπ ιαηκλύμώ γδσιΰάμπ( ζνα ψθφώ ΰπτσμθκλφλ πυψ ύζλ ύπτδλλάδλ ύφλ πλλ ύμϊύφλ ήμϊτφλ( δηΰύΰϊφ πθΨώ λΨ σπλΰλλμαηζύΰ θΰύΨύαώ Δ/ Θΰξδιΰψύαύμώ ύμπ γδσιΰώ ύαώ Ζσυδλάδώ Ϊιάυυμπ Ξ"( ΰώ κνμσλ νδύδξλ δά γμαηΰλ υτψώ 
 
δυΰιΰπηκτφσλ ύφλ υύφλ ύμϊύφλ ΢τσύδλλ δυψ ύαώ νμπιΰάδώ ύμπ ύπτΨλλμπ( νψύ ΰάλδ θΰξΨιαδθδτύάδ ύμμϊύμλ γδσάιΰμλ λδ ΰπτάσαύδ ΰώ ΰάτδώ ύφλ ήμϊτφλ///# 
 
ΘΰύΨ ύζλ ΰοκξΰτσα ύμπ μυιδτςαξμϊ
 
Γάύμτδ Βΰθυΰύμϊ
( δμιμϊηασδλ δά Ψιιΰώ ΰυσύμικώ θκ ύμϊώ άνμπώδυμνκύΰώ δά θάδ θΨισύδ ΰυσύμιζ !4:56& πυμξτΨΰύδ δυψ ύψλ
 
΢τσύψνμπιμ δτςΰυάσμυμΗϊυτμπ
 
δά δυψ ύμϊώ ΰυσψυμπώ ΰθΰσμϊ( Δθθμςσύμπ( ΥΨμπ( πτζλαώ( ΰπΨτξφλ( Ψτλδμώ δάΔθδημϊλύμώ7
 
#///υδτδδιμϊθΰ ύζλ πραιψύαύδ σμπ λΨ νσα μτνλάδλ δά γμζηΰδλ λΨ ΰιΰπηΰτσαΰύμϊύμλ ύψλ ύψυμλ δυψ ύΨ κτδ ύφλ ύπτΨλλφλ υμϊ υδάτλμπλ ύΨ υδνΨ θδώ δυψ ύΨώ δξΨιδώ θδώ///# 
 
Μαξΰθψλΰώ ύαώ ΣδγμΕδώ μπνκυμύΰ ύψιθασδλ λΨ δυμσύΰάιμπλ γμζηΰδ υτψώ ύψ
(ΰλδιιδβμλΨ σΰύψθΰλμ υτψσηΰύδλ σύψλ ύάύιμ ύμπώ δά ύψ
#Γδσάιΰμλ ύαώ ϊυτμπ# 
( σκ ψια ύζ νΨτΰδύμπ 42μπ δλδ/
 
Δλύάσύμςα διιαιμξτδάδ υτψώ ύμϊώ δύάλμπώ( θκ δπύζ ύφλ
 
Ηπυτάφλ
( ζύδλ δά ύφλ
 
Θδλδύλ
( μ μυμάμδά σύάώ δτςκώ ύμπ 42μπ δλδ νδύατμϊσδλ ύζλ δπύμλμθάδ ύμπώ( ΰλ ύΨ ιθΨλδ ύμπώ ζύδλ σύζ νΨηΰσαύφλ σύψιφλ ύφλ Ισυδλλ δλύγδσικφλ ύαώ
 
ΛΰΨυμιαώ
 
!Odplhf& δά ύαώ
 
ήΰιάδώ
( δηώ δά ύφλ
 
υυμύλύαώ ΘΨιύδώ
/ ΘΨισύδ μ
ΔτσιΨλ υδσΨώ
( δμϊ δυκύπςΰ θκ ύζ γμζηΰδ ύμπ υτμσπλαθκλμπ ήσξΨιδ( λΨλζσΰ ύμϊώ ΘδλΨύΰώ( μγμϊθΰλμώ ύζλ
 
μτξζ ύμπ σμπιύΨλμπ( ύμπ νζιφσΰ ψύ υκύπςΰ λΨ πυμύΨοΰύζ
 
ΘΨλα
 
δά λΨ ύζ ηκσΰ πυψ ύψ δηΰσύώ μτμιμξζώ πυμύκιΰδώ/
 
ΐΰάλμ ύψλ δτψ κλδώ ύμυψώ ΞΨιιμώ αξΰθψλδώ(
 
μ ΗΨτμιμώ ΞμλβΨξδ νμϊδώ ύμπ Λΰγκτ
( νκύτΰςΰ ύζλΐπτυα( σκ θάδ υτμσυΨηΰδ λΨ υΰάσΰ ύμϊώ
 
ΪτΨξμπώ αξκύΰώ λΨ ύμπ δλδηκσμπλ ύζλ δτςαξάδ ΰσύτδύΰάδώθκ σμυψ ύζλ δυΰιΰπηκτφσα ύαώ
 
Ηφλσύδλύλμϊυμιαώ/
 
Μ νμϊδώ ύμπ Λΰγκτ( ζύδλ δυψξμλμώ ύμπδπύμτΨύμτδ
 
Δλντψλμπ Γ" Τδιδμιψξμπ !4313
+4>31&
 
δυψ κγνμθα ξΰλΨ( δά νΰνμϊσΰ ύψλ γπβδλύλψητψλμ/ Μιψιατμ ύψ δτςΰάμ θκ ύζλ διιαιμξτδάδ ύμϊ νμϊδ ύψ νκσφσΰ μ
 
ΞΨιιμώ σύμτψώ Cuna`r
( δάδπύψ υΰτιδθγΨλΰ υμιϊύθΰώ υιατμμτάΰώ ψς θψλμ ξΨ ύζ ντΨσα ύφλ Θδλδύλ( διιΨ δά ξΨ ύΨ ζηα δάκηθΨ ύμπώ( δύΨ ύζ νΨτΰδ ύαώ ΰυμςζώ ΰΰάλαώ/
 
Μ νμϊδώ ύμπ Λΰγκτ
 
ΰάςΰ σπλμθιάΰώ ξΨ ύψ βζύαθδ ύαώμτξΨλφσαώ σύδπτμμτάδώ θκ ύψλ νμϊδ ύαώ ήμσΨλαώ ψσθμ Γ"( ύψλ δπύμτΨύμτδ ύαώ ΞΰτθδλάδώΘδύηάδ( ύψλ υΨυδ Υδϊιμ ΐ"( ύψλ γδσιΨ ύαώ Νδλάδώ ΢τσύδλψ Ν"( ύψλ γδσιΨ ύαώ Ξδιιάδώ μπνμγάμ ΙΞ"(ύζ γδσιμθζύμτδ Θδτάδ ύφλ Θΰνάφλ( ύψλ νψξα ύαώ Γΰλΰύάδώ δά πτάφώ θκ ύψλ υδλάσςπτμ
γδσικδ ύαώΖσυδλάδώ( άιυυμ Ξω
/ Υτψσμτμ κνδμώ ξΨ ύζλ δυψγδσα σύτδύφύλ ζύδλ ύψύΰ θψλμ α
 
ΰιΰϊηΰταΘΨλα(
 
α μυμάδ νκηΰύΰ ΰύμθμυψιΰθμ σύτδύψ θκ Ψσγΰσύμ ύμ θάσμώ δύΨ ύμπ δύδύαύζ/Νδσβμλύδ ιμυψλ σύψ υμιϊύθμ δτςΰάμ ύμπ νμϊδ( ΰύψώ ύφλ Ψιιφλ δά μ ΰυσύμικώ υμϊ δλύΨιιδοΰ θκύψλ
 
θαύτμυμιάύα Ιδΰνδθμλάδώ ΢τϊσδλημ ΙΨσδτ
 
δά θκ ύψλ
 
ΰυάσμυμ ΘδΕλαώ Λΰψπύμ
/ Υδτδηκύφ
 
κλδ θτψ δυψσυδσθδ ύκύμδώ ΰυσύμιζώ( νμτηφθκλμ δυψ ύψ υιζημώ ύφλ δλμτημξτδλ δά ύφλσπλύδύλ ιδηλ !Μύγτμώ 4:43&7
 
#ΐλύθύδύΰ( ΰλνμούδύΰ μπθυΨτΰ σλψτ ήβμϊδλ( Ηδγδικτ ΪτΨύβαώ δά ΘΨιύαώ( νκμθδ ύμπ υδλδξΨημπ ΰμϊ άλδ σκ ΰϊτα α ξτδζ θδώ διΨ δά ύδκμλ( θζ γτδνϊλΰώ( νΨ ύψ ψλμθδ ύμπ ΢τσύμϊδά ύτδ ηκιφ λΨ σκ ν δλ ΰάσδ ΢τσύδλψώ δά άιμώ////
 
Μ ΰψώ ηκιΰ ΰπιμξζσΰ ύψ κτξμ σμπ φώ δύδξμθκλμπ δυψ ύμϊ μάμπ ύφλ Υδιδμιψξφλ( ύΰιΰπύδάφλ δά λμθάθφλ δπύλ ΢τσύδλλ γδσικφλ///
 
ΛΐΜΪέήΜN ]DΥAOLN ΐΥAΣΗΜΥΜN KDOFAN# 
 
Μ δμϊτδσύμώ νμϊδώ ύδοάνΰρΰ δά σκ υμιικώ ύμπτμτδύμϊθΰλΰώ υΰτμςκώ ψυφώ Σΰτγάδ( ΐτβΰξμγάλα(Γμπιξδτάδ( Διγδλάδ δά Γμσλάδ ψυμπ σπλδλύζηαΰ θπσύΨ θκ λύψυμπώ σπλμθύΰώ/ ήψ
 
4:40
 
δυκσύΰιιΰσύψλ γδσικδ ύαώ Ισυδλάδώ Ϊάιυυμ Ξ"
 
ιΰυύμθΰτκώ πυψθλαθδ
( σύψ μυμάμ ΰηκύΰ ύζ σπθφλάδ δπύμϊ δάύφλ Θδλδύλ( σκ υΰτάυύφσα υμϊ α ΘΨλα δυμύμϊσΰ ύζλ δλΰοδτύασάδ ύαώ7
 
#έυψσμλύδ μ Ψύμμ ύμπ γτδάμλμώ ύαώ ΘΨλαώ( Μύϊιμπ( Ξπηΰάμπ δά ΗδιδθΨύδώ ΰλ υιζτΰ ΰλσΰλΨ πυμσύατάοφσ ύζλ Ψημνμλ ΰώ ύζλ τδλ ύφλ ύαώ Δπύμϊ ΐομψύαύμώ θκ νκδ ιΨνδώ Ψλντδώ φυισθκλμπώ δά νδύτΰμθκλμπώ ν"ΰοψνφλ ύφλ( ΰ"ψσμλ μ υψιΰθμώ ύμπ Θφτκφώ νδτκσα/ Δθδ ύαΰνμυμζσΰ ύαώ τσύδλζώ σύτδύΨώ ηΨ νδλΰάθφσ ύμϊώ Ψλντδώ ύφλ ΰώ ύτάώ σύτδύΰϊθδύδ( ύψ κλ νΨλΨ πτΰϊσα ύζλ Ημτλαλ( ύψ Ψιιμ ύψλ ΘπσύτΨλ ζ Ιδΰνδθμλάδλ δά ύψ ύτάύμλ νΨ λΨ δύδσύζσασπτΨλ ύζλ ηκσλ ΰυά ύμπ ιθκλμώ ύμπ ΥμτύμΨξμ////
 
δύψυλ δπύλ( υΨλύΰώ μ πτύΰτμ δτςαξμά ύφλ ΐιιαλλ μμξΰλΰλ θκ ύμϊώ μυδνμϊώ ύφλ δά ύΨώπιΨώ ύφλ δά θκ ύμϊώ δλδξδσύώ ΰο δπύλ ξΰλμθκλμπώ ξΰλάύσδτμπώ ήμϊτμπώ 'ΰλλμΰά ύμϊώδτθδύμιμϊώ)( πυψσςμλύδ θκ ύμϊώ πυμξΰξτδθθκλμπώ ΰώ ύΨ Ψτητδ ΰυσψυμπώ δά υτφύμυδυΨνΰώ λΨΰάλδ κύμθμ ΰώ ύΨ σπληζθδύδ ύΨ μυμάδ ηκιμπλ ύμπώ νμηζ ΰώ ύζλ ςτδλ ύαώ ΘΨλαώ ύΨ δψιμπηδ7 λΨψρμπλ ύψλ ιΨτπξξδ ύφλ ήμϊτφλ( λΨ ιΨγμπλ ύΨ ψυιδ ύφλ δά ύμϊώ
 
 άυυμπώ ύφλ νΨ λΨ ΰπτΰησ ύδςκφώΰΰά ψυμπ υδτδσύζ υμιΰθζ δλΨξα/ ΐυυικμλ πυψσςμλύδ ψύ ηΨ υτμθαηΰϊσφσλ :5 ςιΨνδώ Ψλντδώδψυιμπώ μάύλΰώ ηΨ θΰύδγφσ ψυμπ νδύδςησ δμϊ μτσησλ ΰυσζθφώ ΰυά ύμπ ΰτμϊ ΰπδξξΰιάμπ/
 
Μ νμϊδώ ύμπ Λΰγκτ πυμσςκηαΰ σκ δπύμϊώ ύΨ Ψύφη7
 
δ/ Α δάύασώ ύφλ ψυφώ ΰυύτδυζ ΰώ δπύμϊώ λΨ βσλ ΰλ ΰιΰπηΰτάδ σπλΰνζσΰφώ ξάλΰύδ νΰύζ/
 
γ/ Μιδ ύΨ ύζθδύδ ύΨ μυμάδ ατυΨξασδλ πυψ ύφλ ήμϊτφλ δά ύφλ Ζμπνδάφλ( ΰυά ύα γΨσΰ ύφλ ύάύιφλ νμύασάδώ( ηΨ ύμάώ δυμνμησλ/ 'ΰυγΰγδάφσα ψύ
 
δύδύαύκώ ζύδλ ύψσμ μ ήμϊτμ ψσμ δά μΐγτδάμ)/
 
ξ/ Ψ ΰάλδ ΰιΰϊηΰτμ υδλύψώ ψτμπ ΰυά ύφλ ιατμλμθλ( ΰθυμτΰπθΨύφλ δά ύτμάθφλ/
 
ν/ ήΨ ιϊΰδ δά δ υδιδδά δδναθάδ ύαώ Ιδΰνδάθμλμώ ηΨ ΰυδλντπησ 'ΰυγΰγδάφσα ψύ νκλ  ιΰύμπτξμϊσΰ μτξδλφθκλα ΰυδάνΰπσα σύΨ τψλδ ύαώ ύμπτμτδύάδώ)/
 
ΰ/ Ψ ντπησ λμσμμθΰάδ νΨ ύμϊώ ύτδπθδύάδώ/ ///# 
 
ΔιιΨ ψυφώ σπλκγδλΰ δά σπθγδάλΰ( δλκλδώ ΪτΨξμώ αξκύαώ νκλ ζύδλ νδύΰηΰθκλμώ λΨ δσςμιαηΰάσμγδτΨ θκ ύζλ δυΰιΰπηκτφσα ύφλ πυψνμπιφλ ςτσύδλλ δά κύσ μ νπσύπςσθκλμ ΘδλΨύΰώ θΨύδδυΰτάθΰλδλ σπθθδςψ σύψιμ λΨ ΰθδλσηΰά σκ Ψυμμ δυψ ύΨ ιθΨλδ ύμπώ/ ΪπσΨ μ ήμϊτμ ζύδλΰλζθΰτμ ξΨ ύΨ ύΰύδλψθΰλδ δά ΰύμάθδβδλ λκδ ΰσγμιζ σύζλ ςΰτσψλασμ ύαώ ΘΨλαώ/ Μ
 
νμϊδώΞμλβΨξδ
 
δυμξμαύΰπθκλμώ δυψ ύζλ δυτμηπθάδ ύφλ ΐπτφυδάλ( υζξΰ σύψ Υδτάσ δά άντπσΰ ύψ 4:4:(ύψ
 
#ύΨξθδ ύαώ τσύδλζώ σύτδύΨώ# !Kfhfn` Nar`tf`oo`&
( θκ σμυψ λΨ ΰλσΰ ύμϊώ ιδμϊώ ύαώ ΐπτυαώσύΰ λΨ ΰτξδσύμϊλ ξΨ ύζλ δυΰιΰπηκτφσα ύφλ μθμητζσφλ ύμπώ/ Μτξδλφύζώ δπύμϊ ύμπ ύΨξθδύμώ ζύδλ μδυμπάλμώ
 
υδύζτ Ζφσζ
 
!U`r` Gls`pa m` Udrfs& δά δτςαξψώ δλδπτζςηαΰ μ νμϊδώ ύμπ Λΰγκτ/ΘΨισύδ μ υδύζτ Ιφσζ κξτδρΰ υμιιΨ γγιάδ ξΨ λΨ υδτδλζσΰ Ψλντΰώ λΨ δύδύδξμϊλ σύψ ύΨξθδ ύμπδά νϊμ δυψ δπύΨ ΰάλδ α
 
#έμπτΨνδ# 
 
!0555 σύάςφλ& δά
 
#Nlkphdfot` m` hd pduvr` Br`n`# 
/ Υμιιμά υυψύΰώ

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
bleuouranos liked this
stankoub liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->