Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biblioterapijos paslaugų poreikis Lietuvos viešosiose bibliotekose - Daiva Janavičienė

Biblioterapijos paslaugų poreikis Lietuvos viešosiose bibliotekose - Daiva Janavičienė

Ratings: (0)|Views: 65|Likes:
Published by GerardusCremonensis
Biblioterapijos paslaugų poreikis Lietuvos viešosiose bibliotekose - Daiva Janavičienė
Biblioterapijos paslaugų poreikis Lietuvos viešosiose bibliotekose - Daiva Janavičienė

More info:

Categories:Types, Research
Published by: GerardusCremonensis on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

 
207
ISSN 0204–2061. KNYGOTYRA. 2011. 57
BIBLIOERAPIJOS PASLAUGŲ POREIKISLIEUVOS VIEŠOSIOSE BIBLIOEKOSE
DAIVA JANAVIČIENĖ
Klaipėdos universiteto Komunikacijų katedra Herkaus Manto 84, L-92294, Klaipėda, Lietuva El. paštas: daiva_jnvc@yahoo.com
Skirtingos biblioterapijos sampratos kelia tyrėjų ir praktikų diskusijas: ar biblioterapija gali būti biblio-tekos paslauga, ar tai išskirtinai psichologijos ir psichoterapijos sritis? Straipsnyje analizuojami trijoseLietuvos viešosiose bibliotekose (Skuodo, Mažeikių ir Šiaulių) vykusių edukacinių informacinių renginiųbiblioterapijos tematika dalyvių apklausos duomenys siekiant išsiaiškinti biblioterapijos paslaugų teiki-mo bibliotekose galimybes ir poreikį. Anketinė apklausa vykdyta pakartotiniu būdu – prieš renginį ir po paskaitos apie bibliotrapijos rūšis, procesą, taikymo bibliotekose galimybes. Tyrimo rezultatai iliustruoja įvairiai pasiskirsčiusią, tačiau daugiau teigiamą bibliotekininkų ir kitų renginių dalyvių nuomonę apiebiblioterapijos paslaugų poreikį ir teikimo galimybes bibliotekose. Pakartotinė apklausa atskleidė pa-grindinių tyrimo rezultatų tendencijų patikimumą ir nuomonės dinamiką.Reikšminiai žodžiai: biblioterapija, biblioteka, bibliotekų paslaugos.
ĮVADAS
Lietuvos technikos bibliotekos duomenų bazių administratorės Linos Mikučionytėsparengta apžvalga [1] ir šio tyrimo autorėsatlikti išankstiniai empiriniai nedokumen-tuoti tyrimai, dalyvavimas biblioterapijaiir kitoms kūrybinėms terapijoms skirtuoseviešuose renginiuose (Aleksandro Alekseiči-ko praktinis seminaras „Įvadas į bibliotera-piją“, Klaipėdos universiteto Reabilitacijoskatedros kasmet organizuojamos koneren-cijos, skirtos įvairių menų terapijos rūšių praktiniam naudojimui, ir kt.), diskusijossu poetikos, dramos ir kitas netradicinesžodinės kūrybinės terapijos rūšis naudojan-čiais specialistais (Jūrate Sučylaitė, Salomėja Burneikaitė) bei su viešųjų bibliotekų, ku-riuose vyko analizuojami renginiai, admi-nistracijos atstovais, taip pat neakivaizdi-nių Klaipėdos universiteto Inormologijosstudijų studentų bakalauro darbuose atliktityrimai leidžia teigti, kad biblioterapijos pa-slauga nėra plačiai žinoma ar populiari Lie-tuvos bibliotekose. odėl šio darbo autoreibuvo neįprasta per vieną 2010 metų spaliomėnesį sulaukti trijų mūsų šalies miestų viešųjų bibliotekų kvietimų skaityti paskai-tą apie biblioterapiją. ai paskatino atliktimokslinį situacijos tyrimą.
 
208
Kvietimas skaityti tos pačios tematikospaskaitą tuo pačiu metu iš skirtingų vie-tovių identikuotas kaip poreikį rodantissignalas. Apžvelgus biblioterapijai skirtaspublikacijas Lietuvos spaudoje konstatuo- jama, kad biblioterapijos paslaugų biblio-tekose aktualumas Lietuvoje grindžiamasbibliotekos ir kitų socialinių institucijų dar-buotojų pasirengimu reaguoti į visuomenėsrealijas, taip pat noru praplėsti bibliotekospaslaugas ir poreikiu gauti žinių ar pasidaly-ti šioje srityje sukaupta patirtimi. Pažymėti-na, kad tyrimų šioje srityje atlikta nedaug [1; 8; 24]. arptautiniuose moksliniuosetyrimuose biblioterapija bibliotekose daž-niausiai siejama su skaitymo skatinimoiniciatyvomis ir skaitytojų gausinimu beispecialiųjų poreikių skaitytojų aptarnavimu[2; 17; 21; 24]. XXI amžiuje biblioterapijosprojektų, šia tematika vykdomų mokslinių tyrimų, domėjimosi gerąja paslaugų teiki-mo patirtimi aptinkama ne vienoje pasau-lio valstybėje (Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija, Lenkija). airodo temos aktualumą tarptautiniu mastu.yrimo tikslas
 
– išanalizuoti bibliote-kose vykusių biblioterapijos žinių sklaidosrenginių dalyvių nuomonę apie bibliote-rapijos paslaugos poreikį ir galimybes tą paslaugą teikti bibliotekose, taip pat ištirtigautų žinių įtaką nuomonės kaitai. yrimouždaviniai: 1) suormuoti ir pagrįsti biblio-terapijos, kaip bibliotekų veiklos aspekto,teorinę sampratą; 2) suormuoti tyrimopriemones, leidžiančias identikuoti biblio-terapijos paslaugos teikimo poreikį ir gali-mybes ją teikti ir 3) ištirti renginių dalyvių nuomonę ir jos kaitą gavus naujų žinių.Objektas
 
– žinių apie biblioterapiją sklaidos renginių dalyvių nuomonė ir joskaita gavus naujos inormacijos. yrimoproblemą sudaro proesinės diskusijos bi-blioterapijos tematika trūkumas ir žinių,reikalingų šiai paslaugai teikti, nepakanka-mumas bei tuo remiantis numatomas po-reikis ormuoti bibliotekininkų nuomonę ir jos pozityvią kaitą.
ISORIOGRAFIJA IR BIBLIOERAPIJOSSAMPRAŲ ANALIZĖ
Biblioterapijos tematika publikuotų tyri-mų Lietuvoje nėra gausu, čia jos samprata orientuota į platesnę psichologinę kūrybos(menų) terapijos, socialinio darbo ar edu-kacinio metodo taikymo sritį [4; 7; 11; 12;23]. Pastaruoju metu Lietuvoje išleista kele-tas iš lenkų kalbos verstų knygų, priskirtinų biblioterapijos su vaikais veiklai [13; 14;15], skelbiama nemažai straipsnių proesi-niuose leidiniuose, skirtuose bibliotekinin-kams, pedagogams, psichologams, sociali-niams darbuotojams ir plačiajai visuomenei[1; 4; 7; 9; 18; 25]. Lietuvos nacionalinėsbibliograjos duomenų banke, 2011 metų vasario duomenimis, registruota 70 publi-kacijų biblioterapijos tematika, daugumoje jų supažindinama su biblioterapijos ele-mentais praktinėje veikloje ar bibliotekosrenginiais, siejamais su biblioterapija, dis-kutuojama apie galimumą taikyti metodą bibliotekose. ačiau empirinio tyrimo, ana-lizuojančio šios paslaugos poreikį ir prista-
 
209
tančio galimybes, kaip tokią paslaugą teiktibibliotekose, neaptikta.Inormacijos paieškos internete ir pu-blikuojamose duomenų bazėse rezultatairodo, kad XXI amžiuje biblioterapijos, kaipbibliotekų teikiamos paslaugos, projektaivykdomi visame pasaulyje. ai patvirtina  JAV, Didžiosios Britanijos ir Australijos bi-bliotekinė spauda [2; 3; 17; 21; 24]. Jungti-nės Karalystės moksliniai biblioterapijos ty-rimai apima dvejopą patirtį: vienija medici-nos (sveikatos) įstaigų ir viešųjų bibliotekų veiklą bendram tikslui – skleisti inormaciją apie sveiką gyvenseną. Siekdamos šio tikslobendradarbiauja tos pačios vietovės sveika-tos tarnybos ir viešosios bibliotekos. Shel-do universiteto mokslininkė Liz Brewsterbiblioterapijos praktiką skiria į dvi sritis:1) savipagalbos (
sel-help
) biblioterapiją, kaine grožinės literatūros tekstus apie sveiką gyvenseną rekomenduoja skaityti (prirašo)sveikatos specialistas, o kad ją pasiskolintų skaityti, asmuo kreipiasi į vietos bibliote-ką; ir 2) kūrybinę (
creative)
biblioterapiją,kaip skaitymo rekomendacijų teikimą irskaitymu besiremiančios grupinės veiklosorganizavimą bibliotekose [2, 400]. Moks-lininkės tyrimai iliustruoja, kaip JungtinėjeKaralystėje paplito biblioterapijos veikla,panaudojant tą patį veiklos modelį (sche-mą), bet papildytą savo vietovės klientamsreikalingais aspektais. ai yra aktuali ir nau-dinga inormacija bei patirtis, kurią galima perimti planuojant ir siekiant identikuotibiblioterapijos paslaugas ir (arba) jas plėstiLietuvos bibliotekose.Biblioterapijos praktika ir moksli-niai tyrimai JAV turi ilgalaikes tradicijas. XXI amžiaus pradžioje čia naujo kyla poreikis biblioterapiją apibendrinti, ieškotisąsajų tarp atskirų veiklos sričių, taikančių panašius metodus savo veikloje. Šį poreikį ALA konerencijoje išreiškė mokslininkėsPaula McMillen ir Dale-Elizabetha Pehrs-son savo pranešime [17] pristatydamos aka-deminės bendruomenės ir viešųjų bibliote-kų kartu rengiamą biblioterapijos projektą.Mokslininkės supažindina su bendradarbia-vimo modeliu, pagrįstu skaitytojams priei-namos duomenų bazės kūrimo strategija.ai naudinga empirinė patirtis, kuria galipasinaudoti biblioterapijos sklaida suinte-resuoti Lietuvos specialistai.Biblioterapija – tarpdisciplininis, sudur-tinis terminas, nusakantis kai kuriais aspek-tais panašias, bet kartu skirtingas veiklas,kurias galima išskirti į atskiras biblioterapi- jos rūšis (klinikinė, reabilitacinė, rekreaci-nė, edukacinė ir kt.) [17, 4–6]. Bibliotera-pijos pagrindą sudaro tam tikro dokumentoskaitymu (ar kitu gilinimosi į turinį būdu)besiremianti pagalba asmeniui. Ši samprata kildinama iš gilias istorines šaknis turinčioakto, kad užrašas virš įėjimo į senovės bi-blioteką Egipte skelbė, kad tai „sielos vais-tinė“, o Aristoteliui priskiriami žodžiai,kad poezija naikina baimę, skausmą ir netkančią [17; 6; 20; 26 ir kt.]. Graikų kalbosžodis
biblion
reiškia knygą,
therapê 
– pagal-bą, gydymą, psichologinių ir pedagoginių veiksnių ir veiksmų visumą padėti žmoguiir jo asmenybei zinių ir dvasinių sunku-mų, emocinių krizių atvejais [21; 173 irkt.]. Nors biblioterapijos praktika labiauįsigalėjo kaip psichoterapinės ar psicholo-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->