Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sociologie Organizational A Si Metodologie

Sociologie Organizational A Si Metodologie

Ratings: (0)|Views: 859 |Likes:
Published by starUka
sociologie organizationala si metodologie
sociologie organizationala si metodologie

More info:

Published by: starUka on Apr 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

 
SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA
Ţ
Ţ
Ş
Ţ
Ţ
Ă
ţ
ă
ţ
ă
ţ
Ţ
 
UNITATEA I1. ORGANIZATIA: DEFINITII, TEORII SI MODELE
Obiective:
Modulul de fa
ţă
are drept obiectiv prezentarea no
ţ
iunilor de baz
ă
necesare pentruabordarea problemelor sociologiei organiza
ţ
ionale. Defini
ţ
ia organiza
ţ
iei, a modului în careaceasta se comport
ă
în cadrul procesului s
ă
u evolutiv, analiza elementelor componente
ş
icompara
ţ
ia dintre organiz
ţ
iile publice
ş
i cele private reprezint
ă
o parte introductiv
ă
necesar 
ă
  pentru abordarea aspectelor func
ţ
ionale al;e organiza
ţ
iei.
Ghid de studiu:
Definirea obiectului de studiu este primul pas în orice abordare structurat
ă
aunui domeniu. Modul în care definim organiza
ţ
ia orienteaz
ă
abordarea
ş
i analiza ulterioar 
ă
. Dinmomentul în care am adoptat o pozi
ţ
ie teoretic
ă
refeitoare la ce este organiza
ţ
ia ne intereseaz
ă
 modul în care putem analiza evolu
ţ
ia sa. Având în vedere c
ă
fiecare stadiu evolutiv estecaracterizat de anumite tr 
ă
s
ă
turi, discutarea structurii organiza
ţ
ionale este urm
ă
torul pas. La final,tooate aceste aspecte sunt angrenate în analiza comparat
ă
a organiza
ţ
iilor publice
ş
i private.Studentul trebuie s
ă
încerce s
ă
fac
ă
leg
ă
turile dintre diferitele concepte
ş
i modeleteoretice prezentate pentru a putea trece de la un nivel al analizei la altul
ş
i pentru a avea oimagine de ansamblu asupra organiza
ţ
iei, asupra modului s
ă
u de structurare
ş
i func
ţ
ionare.
Bibliografie obligatorie:
1.Sofia Chiric
ă
– 
Psihologie organiza
ţ
ional
ă
, Casa de editur 
ă
 
ş
i Consultan
ţă
“Sediulorganiz
ă
rii”, Bucure
ş
ti, 19962.
 
Sofia Chiric
ă
-
Inteligen
ţ
a organiza
ţ
iilor
, Presa Universitar 
ă
Clujean
ă
, Cluj Napoca,20033.
 
Traian Rotariu, Petre Ilu
ţ
(coord) – 
Sociologie
, Ed. Mesagerul, Cluj Napoca, 19964.
 
Mihaela Vl
ă
sceanu – 
Psihosociologia organiz
ă
rii
ş
i conducerii
, ed. Paideia, Bucure
ş
ti,19935.
 
Stephen Robbins – 
Organization Theory
, Prentice Hall, 1990
Bibliografie op
ţ
ional
ă
:
1.
 
Bernoux, Philippe -
La sociologie des organisations
, 1989, Ed. Du Point, Paris.2.
 
Morgan, Gareth – 
Creative Organization Theory
, 1989, Sage Publications, London.
2
 
3.
 
Schareef, Reginald – 
Organizational Theory, New Pay and Public SectorTransformations
, 2000, University Press of America.4.
 
Vl
ă
sceanu, Mihaela-
Sectorul non-profit (contexte, organizare, conducere),
1996
,
Ed.Paideia, Bucure
ş
ti.
Obiective:
Studen
ţ
ii trebuie s
ă
poat
ă
folosi, ca
ş
i concepte analitice, no
ţ
iunile de sistemdeschis, evolu
ţ
ie, structur 
ă
organiza
ţ
ional
ă
, organiza
ţ
ii publice
ş
i private. Analiza integrat
ă
 este scopul acestui modul, pentru în
ţ
elegerea modului în care o organiza
ţ
ie este alc
ă
tuit
ă
 
ş
i amodului în care func
ţ
ioneaz
ă
.
No
ţ
iuni cheie:
Sistem deschis, evolu
ţ
ie, structur 
ă
organiza
ţ
ional
ă
, ciclul vie
ţ
iiorganiza
ţ
ionale, public, privat.
1.1.DEFINI
Ţ
IA ORGANIZA
Ţ
IEI
Obiective
: Studen
ţ
ii trebuie s
ă
fie capabili s
ă
foloseasc
ă
no
ţ
iunea de “sistem deschis” cureferire la organiza
ţ
ii, s
ă
în
ţ
eleag
ă
 
ş
i aplice caracteristicile unui sistem deschis în domeniulevolu
ţ
iei organiza
ţ
ionale.
No
ţ
iuni cheie
: Sistem, sistem deschis, echilibru, input-output, entropie, homeostazie,adaptabilitate
.Orice discu
ţ
ie din domeniul sociologiei organiza
ţ
ionale trebuie s
ă
încep
ă
prindefinirea obiectului de studiu: organiza
ţ
iile.Paradigma pe care o adopt
ă
m vis-à-vis de defini
ţ
ia organiza
ţ
iei este cea sistemic
ă
:organiza
ţ
ia este un sistem deschis (angajat în schimburi de materie, energie
ş
i informa
ţ
iecu mediul) , de tip biologic (se “na
ş
te”, are un moment clar 
ş
i bine definit în timp alapari
ţ
iei sale
ş
i, ulterior, evolueaz
ă
/involueaz
ă
, este capabil de adapt
ă
ri la mediu). Mai precis, organiza
ţ
ia este “o entitate social
ă
, con
ş
tient coordonat
ă
, cu grani
ţ
e relatividentificabile, care func
ţ
ioneaz
ă
pe baze relativ continue pentru atingerea unui scop (setde scopuri) comun
ş
i con
ş
tientizat de c
ă
tre membri s
ă
i”
1
.
1
Robbins, P. Stephen-
Organization Theory
, ed. a doua, 1987, Prantice Hall Inc., Englewood Cliffs, NewJersey, p. 5.
3

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
misswow234 liked this
mitzuk_089011 liked this
Roxana Negru liked this
esttelas liked this
lightknow liked this
neliasze liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->