Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3_2010

3_2010

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:

More info:

Published by: Bernacik Beatrice Cristina on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
colegiul
INSTITUTUL DE CERCETĂRIŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRIISĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI
UN FĂT FRUMOSŞI SĂNĂTOS
BUleTIN depeRINaTOlOgIe
ReVISTĂ ŞTIINŢIFICO-pRaCTICĂ
REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU
ISSN 1810-5289
 ASOCIAŢIA DE MEDICINĂPERINATALĂDIN REPUbLICA MOLDOvA
3(47) 2010
Reist tiinico-practicFondat în 1998
SOCIETATEA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ A MEDICILOR PEDIATRI DINREPUbLICA MOLDOvA
132025313540443
Materials of the of the 3rd conference“Moldovan neonatology days”3-4 July 2010 ivancea, orhei
P. Stratulat, Ala Curtau, Tatiaa Carauş, Doria Rotaru
INFLAMMATORY RESULT IN CASE OF INFECTION ANDASPHYXIA IN THE NEWBORN
P. Stratulat, T. Carauş, A. Curtau, D. Cozma
THE INCIDENCE OF LATE NEONATAL SEPSIS IN THE NICU
P. Stratulat, Larisa Crivcascaia , Doria Rotaru,
M M
DYNAMICS OF EARLY NEONATAL MORTALITY DURINGTHE YEARS 2000 - 2010
Ptru Stratulat, Ludmila Ciocîrla, Galia Şcrbacova, MarclaŞoitu, Ludmila Oclasch
BREASTFEEDING OF THE NEWBORN DELIvEREDBY CAESARIAN SECTION
P. Stratulat, Larisa Crivcascaia, Doria Rotaru,Lilia Siiîa, Ala Ambros
ACUTE RENAL FAILURE IN NEWBORNS
P. Stratulat, Marcla Şoitu, Ludmila Ciocârla, GaliaŞcrbacova, Ludmila Rusu, Iulia Procopciuc
REPRETINA IN TREATMENT AND PREvENTION OF ANE-MIA IN PREMATURE INFANTS: YES OR NO?
a. J P. s
 NEURODEvELOPMENTAL PARTICULARITIES OF PREMA-TURE CHILDREN WITH NEONATAL SEPSISDURING FIRST YEAR OF LIFE.
A. Carama, A. Magulciac
THE ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSING BRAIN PA-THOLOGY AT PREMATURE INFANTS AND NEWBORNS
original PaPersi P
 NEW CLINICAL AND ECHOCARDIOGRAPHYCAL ASPECTSIN PULMONARY HYPERTENSION BALANCE AT CHILDRENWITH CONGENITAL SYSTEMIC-TO-PULMONARY SHUNTSAND HEART FAILURE
MATeRIALeLe COnfeRInţeI A 3-A
”Zilele neonatologiei Moldave”3-4 iulie 2010 ivancea, orhei
P. Stratulat, Ala Curtau, Tatiaa Carauş, Doria Rotaru
RăSPUNSUL INFLAMATOR AL NOU-NăSCUTULUIN CAzUL INFECţIEI şI ASFIXIEI
P. Stratulat, T. Carauş, A. Curtau, D. Cozma
INCIDENţA SEPSISULUI NEONATAL TARDIv N SECţII-LE REANIMARE şI TERAPIE INTENSIvă
P. Stratulat, Larisa Crivcascaia, Doria Rotaru,
M M
DINAMICA MORTALITăţII NEONATALE PRECOCE PEPARCURSUL ANILOR 2000- 2010
Ptru Stratulat, Ludmila Ciocîrla, Galia Şcrbacova,Marcla Şoitu, Ludmila Oclaschi
MANAGEMENTUL ALăPTăRII NOU-NăSCUTULUIEXTRAS PRIN OPERAţIE CEzARIANă
P. Stratulat, Larisa Crivcascaia, Doria Rotaru,Lilia Siiîa, Ala Ambros
INSUFICIENţA RENALă ACUTă LA NOU-NăSCUT
P. Stratulat, Marcla Şoitu, Ludmila Ciocârla, Galia Şcrba
-
cova, Ludmila Rusu, Iulia Procopciuc
REPRETINA N TRATAMENTUL şI PROFILAXIA ANEMIEILA PREMATURI: DA SAU NU?
a. J P. s
PARTICULARITAţILE NEURODEzvOLTăRII COPIILOR CU SEPSIS NEONATAL N PRIMUL AN DE vIAţă
A. Carama, A. Magulciac
ULTRASONOGRAFIA N DIAGNOSTICUL PATOLOGIEICEREBRALE LA NOU-NăSCUţII PREMATURI SI CEI LATERMEN
articole originalei P
 NOI ASPECTE CLINICE şI ECOCARDIOGRAFICE N BI-LANţUL HIPERTENSIUNII PULMONARE LA COPII CUşUNTURI CONGENITALE SISTEMICO - PULMONARE şIINSUFICIENţă CARDIACă
7
 
2
Вестник перинатологииНаучно-практический журналответственность за достоверность информации, содержащейся в рекламных материалах, несут рекламодателиCONSILIUL DE REDACţIE
a. aliaMaZean
(Rusia),
v. ancar 
(România),
B. VenţCOVSCHI
 (Ucraina),
P. vÂrteJ
(România),
g. laZdane
(Danemarca),
f. dahno
 (Ucraina),
d. devictor 
(Frana),
v. ZaPoroJan
(Ucraina),
g.covalciuc
(Moldoa),
gh. Paladi
(Moldoa),
M. rotaru
(Moldoa),
a. serBenco
(Moldoa),
M. rudi
(Moldoa),
v sMetnic
(Rusia),
e uvarova
(Rusia),
f. staMatian
(România),
f. uXa
(Italia),
M. carraPato
(Portugalia),
a. anstaKlis
(Grecia),
Albrta BACCI
 (Danemarca),
elizavta Ş
unico
(Ucraina),
s stoicescu
(România),
v. Maidannic
(Ucraina),
M. staMatin
(România),
J. gardosi
(Maria Britanie).Reista a fost înregistrat la Ministerul de justiie al Republicii Moldoa a 03.06. 1998.Certicat de înregistrare Nr. 48Redactor v. Batâr/ Redactor tehnic i artistic C. MariusTiparul a fost executat la Tipograa “Reclama” sub Comanda nr. 304, tiraj 500 ex.Chiinu, str. Alexandru cel Bun 111.
COLEGIUL DE REDACţIEPreedintele de onoare a consiliului de redacie
e. gladun
Preedintele executi a consiliului de redacie
P. stratulat
vice-preedinte
v. friPtu
vice-preedinte
Ludmila eţCO
Secretar responsabil
M. ŞTeMBeRGMmbri: e. GUDUMAC, O. CeRneţCHI, L. VASILOS,G. BOIAn, V. MOŞIn, n. R 
evenco, a. curteanu
Adrsa rdacii:
2032, Republica Moldoa, Chiinu, str. Burebista, 93, bir. 115Tel.: 55-96-62
576167768350
Lilia Romaciuc, nil Rvco
vALUE OF HAEMODYNAMIC CHANGES AND PA-RAMETERS OF HEART RATE vARIABILITY IN DE-vELOPMENT OF vEGETATIvE DISORDERS IN CHIL-DREN WITH MITRAL vALvE PROLAPSE AND FUNC-TIONAL HEART DISTURBANCES
V. Moşi, natalia Sorici, Maria Croitoru, Ziaida Ciorap,Victoria Rcil, elizavta Rasohi
PREGNANCY EvOLUTION AND CHILDBIRTH OCCUR-RING AFTER IvF
Victoria Sacar, Aurlia Sptaru, V. Burgoci, S. Groppa,Мaria Duca, V. Moşi
ANALYSIS OF MODIFYING ACTION OF NITRIC OXIDESYNTHETASE GENE ON MYOPATHIC PROCESS
V. Ptrovici1, V. Babuci, Ş. Samciuc,ecatria ndbailo, Olga Tcacco
MORPHOLOGICAL EvALUATION OF THE GERMENA-TIvE ELEMENTS vITALITY AND OF PHARMACEUTI-CAL REMEDIES WITH SCOLICID EFFECT TESTED INvITRO ON METACISTOD IN THE LIvER HIDATIDOzAAT CHILDREN
V. Moşi, Alia Hotiau
CLINICAL-IMMUNOLOGICAL PARTICULARITIES ANDASSISTED REPRODUCTION TREATMENT OF TUBALINFERTILITY
Pages of history
Mark Stmbrg
 NICOLAE TESTEMI
t
ANU – EXTRAORDINARY PERSON
Lilia Romaciuc, nil Rvco
IMPORTANţA MODIFICăRILOR HEMODINAMICEşI A PARAMETRILOR vARIABILITăţII RITMULUICARDIAC N INSTALAREA DEREGLăRILOR vEGE-TATIvE LA COPIII CU PROLAPS vALvULAR MI-TRAL şI TULBURăRI FUNCţIONALE CARDIACE
V. Moşi, natalia Sorici, Maria Croitoru, Ziaida Cio
-
rap, Victoria Rcil, elizavta Rasohi
PARTICULARITăţILE SARCINII şI NAşTERII SUR-vENITE DUPă FIv
Victoria Sacar, Aurlia Sptaru, V. Burgoci, S. Groppa,Мaria Duca, V. Moşi
ANALIzA EFECTULUI MODIFICATOR A GENEI
 NI
-TRIC OXIDE SYNTASE N PROCESELE MIOPATICE
V. Ptrovici, V. Babuci1, Ş. Samciuc,ecatria ndbailo, Olga Tcacco
EvALUAREA MORFOLOGICă A vITALITăţII ELE-MENTELOR GERMINATIvE şI A ACţIUNII SCOLI-CIDALE A UNOR AGENţI FARMACEUTICI şI BIO-LOGICI IN vITRO ASUPRA METACISTODULUI NHIDATIDOzA HEPATICă LA COPII
V. Moşi, Alia Hotiau
PARTICULARITăţILE CLINICO-IMUNOLOGICE şITRATAMENTUL PRIN REPRODUCERE ASISTATăA INFERTILITăţII TUBARE
Paginile istoriei
Mark Ştmbrg
 NICOLAE TESTEMIţANU – PERSOANă NEORDINARă
 
3
©
P. Stratulat, Ala Curteanu, Tatiana Carau, Dorina Rotaru
MATeRIALeLe COnfeRInţeI A 3-A ”ZILeLe neOnATOLOGIeI MOLDAVe”
3-4 iulie 2010 ivancea, orhei
P. Stratulat, Ala Curteanu, Tatiana Carau, Dorina Rotaru
RăSPUnSUL InfLAMATOR AL nOU-năSCUTULUIn CAZUL InfeCţIeI ŞI ASfIxIeI
 IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Chişinău, Republica Moldova
ncepând cu anul 1990 mortalitatea neonatal pre-coce în Republica Moldoa s-a redus considerabil, înre-gistrând o descretere stabil din anul 2000
 
în categoriade greutate a copiilor de la
 
500 g (de la 9,3‰ în 2001 la6,2‰ 2009) datorit implementrii cu succes a reforme-lor în asistena medical acordat nou-nscutului.n poda acestei dinamici încurajatoare, snta-tea, starea de bine i supraieuirea copilului nou-nscutsunt supuse multor riscuri în primul an i, în special, pri-ma lun de ia.Decesele neonatale pe seama prematurilor în re- public au constituit 50% în anul 2004 i 62,5% în anul2009. La copiii nscui înainte de termen principalele treicaue de ba de deces sunt preentate de SDR (32,7%),infecii (16,8%) i malformaii (15,5%) în 2005.Morbiditatea general a nou-nscuilor în 0-6 ilede ia
 
a crescut în ultimii 15 ani de la 203,1‰ (1990)la 267,85‰ (2009), mai ales pe seama prematurilor (605,1/1000 în anul 1990, comparati cu 1997,88/1000în 2009), ceea ce este o cretere de 3 ori.Problema patologiei infecioase a copilului pre-matur capt o importan major în republic. Conse-cinele acestei patologii includ decesul, numeroase com- plicaii, afectarea deoltrii somatice i neurologice.Citokinele joac un rol esenial în maturarea pro-geniturilor din mdua osoas, în imunitatea înnscuti maturarea imunitii antigen specice adaptie. Cito-kinele de inamaie sunt mediatori ai comunicaiei întrecelule i organism. Aceste glicoproteine produse ca rs- puns la o agresiune sau la o stimulare celular reprein-t suportul molecular al cooperarii celulare. Ele poartnumele de interleukine (IL) i sunt produse de leucocite pentru a aciona asupra altor leucocite. Dac exist o sta-re inamatorie în organism, consecuti unei agresiuni in-fecioase, exist o producie secenial a acestor media-tori, care intr succesi în “cascada inamatorie”. Patrudintre citokine par a juca un rol esenial: Tumor necrosisfactor-α (TNF-α), IL1-ß, IL-6, IL-8 [6]. Ca rspuns laantigenul endotoxinei bacteriene macrofagele tisulareactiate produc TNF i IL-1. Aceste citokine proina-matorii stimulea celulele endoteliale pentru a eeden-ia receptorii pentru adeiunea molecular intercelulara leucocitelor. Aceasta iniia cascada inamatorie cecrete producerea de IL-6, IL-8 i chemokine [3].Citokinele sunt polipeptidele care afectea ee-nimentele deelopmentale de lung durat (proliferarea,
S
ummary
 
inflaMMatory result in case of infection and asPhyXia in the neWBorn
Ky words: wbor, ictio, asphyia, iammatory cytokisBackgroud:
Cytokines are polypeptides that affect long-term development events such as proliferation, differen-tiation, and cell survival, as well as short-term events as modulation of synaptic activity and inammatory responses.The goal of the study was to examine the implication of inammatory cytokines in the evolution of the infection and birth asphyxia in the neonate.
Matrial ad mthods.
Out of a number of 112 of newborns, 39 of them have suffered asphyxia at birth, and 63babies - maternal-foetal infection, we studied the inammatory cytokines (IL-6, TNFα , IL -1β and IL-8).
Rsults:
The clinical and the practical data have shown that in the early neonatal period it has evolved the most difcult in premature newborns who suffered severe asphyxia at birth, followed by those with infection. The level of lactat, being a couple of times higher in study groups in comparison with the standard level is presented as a marker of hypoxia / hypo-perfusion tissue, including SNC.
Coclusios:
 It was determined that the high level of IL-1β may serve as index which characterizes mostly the hy- poxic statuses, regardless of cases of infection, while IL-6 showed high levels in both maternal-foetal infections as well as in severe asphyxia, a situation which is explained by the fact that the amount of the diagnosed value of IL-6 may beaffected by the physiological severe status of the disease and risk index.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->