Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4_2008

4_2008

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Bernacik Beatrice Cristina on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2014

pdf

text

original

 
articolele membrilor colegiului de redacţie
P. Stratlat
Situaţia actuală n aSiStenţa perinatală şiproblemele exiStente n aSiStenţa mamei şi copilului
Valntin Fript
mortalitatea maternă n republica moldova
l e
reviSta tezelor ştiinţifice SuSţinute la conSiliileştiinţifice Specializate din cadrul imSp icşdoSmşic (anii
1998-2007)
o cnh
formarea cadrelor – factor deciSiv n aSiStenţamedicală acordată mamei şi copilului
Vsv mşn
rolul reproducerii aSiState n tratamentulinfertilităţii
ARTICOL ORIGINAL
ev g, i. F, V. b, V. Pv, an bîsn, Ş.S
rolul circulaţiei feto-placentare n evoluţiapoStnatală n Herniile diafraGmatice conGenitale lacopil
N. Şv
Hernie de diSc intervertebral reGiunii lombo-Sacralela copii
an V, Vnn ţ, an r
particularităţile clinice, de diaGnoStic şi tratamenta Stărilorv Hipocalcemice la copil
m. r, l Pî
obezitatea la copii ca factor de riSc al HipertenSiuniiarteriale cu debut n copilărie
in P, r m, S P
concepte noi ale inSuficienţei cardiace conGeStiveSecundară cardiopatiilor conGenitale la copii
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
 ÎN DOMENIUL OCROTIRII
SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI
UN FĂT FRUMOSŞI SĂNĂTOS
BUleTIN depeRINaTOlOgIe
ReVISTĂ ŞTIINŢIFICO-pRaCTICĂ
REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU
 
ISSN 1810-5289
CONTENTSCUPRINS
3
 ASOCIAŢIA DE MEDICINĂPERINATALĂDIN REPUbLICA MOLDOvA
4(40) 2008
The ReSeACh PAPeRS OF The membeRS OF The mAGAzINebOARdP. Stratlat
tHe problemS and SolutionS for improvinG perinatalcare
Valntin Fript
maternal mortality in republic of moldova
l e
major reSultS of tHe preSented tHeSeS approbatedat Specialized boardS meetinGS witHin tHe reSearcHinStitute of motHer and cHild HealtH care, pecialitieS“obStetricS and GynecoloGy” and “pediatricS” for tHeperiod 1998-2007
o cnsh
Staff traininG - leadinG factor in tHe protection SyStemof motHer and cHid HealtH
Vsv msn
tHe role of aSSiSted reproduction in tHe treatment ofinfertility
ORIGINAL PAPeRS
ev g, i. F, V. b, V. Pv, an bîsn, Ş.S
tHe role of feto-placentar circullation in poStnatalevolution of conGenital diapHraGmatic Hernia incHildren.
N. Shv
Hernie of ТНЕ lumbar SpinЕ in cHildren.
a. V, Vnn ţ, an r
manaGement of Hypocalcaemic StateS in cHildren
m r, l Pî
obeSity in cHildren aS riSK factor in arterial HypertenSion witH debut in cHildHood
in P, r m, S P
 new conceptS of tHe conGeStive Heart failureSecondary to conGenital Heart diSeaSe in cHildren
1525283645
rs -f î 1998
122239
 
49
 
Вестник перинатологииНаучно-практический журналответственность за достоверность информации, содержащейся в рекламных материалах, несут рекламодатели
iNFormaţie Scurtăcv g
Spondiloartropatiile SeroneGative la copii:diaGnoStica, tratamentul
tn g, tn cşn, e. ghn*
dietoterapia copiilor SuGari cu dermatităatopică
ÎN AjuTORuL medICuLuI PRACTICIAN
dn cv
reflexul miotatic şi importanţa evaluării lui nrecuperarea copiilor cu paralizie cerebralăinfantilă
CAz CLINIC
a S*, l rn**, m. r*
cardiomiopatia dilatativă primară familială lacopii – aSpecte de diaGnoStic şi pronoStic
ReVISTA LITeRATuRII
V. cn
aSpecte etiopatoGenetice ale proceSuluiaderenţial n operaţiile GinecoloGice interactive.
CONGReSe
Secvenţe de la a ix-a` conferinţă naţională dinromÂniaaSpecte deSpre conGreSul mondial alGinecoloGiei miniinvazive din Sua
jubILeu
profeSorul petru Stratulat la 60 de ani.jubileul la 80 de ani victor GHeţeul
bRIeF INFORmATION
cv g.
SeroneGative SpondiloartHropatieS of cHildren:diaGnoSiS and tratment
tn g, tn Kshn, e. ghn
tHe dietotHerapy of infantS witH atopic dermatitiS
heLPING The PRACTITIONeR dOCTOR 
dn cv
myotactic reflex in tHe reHabilitation of cHildrenwitH cerebral palSy
CLINICAL LeCTuRe
a S, l rn, m. r
familial form of primary dilatative cardiomyopatHyin cHildren - diaGnoSiS and proGnoSiS
ReVIST OF The LITeRATuRe
V. chn
etiopatoGenetic aSpectS of aderential proceSS inGinecoloGycal operationS
CONGReSS
information about ix-tHS national romanconferenSereview of Global counGreSS of miniinvaziveGinecoloGy from tHe uSa
ANNIVeRSARY
profeSor miHail moldovanu - 60 yearSvictor GHetSeu ‘S anniverSary - 80 yearS
657074
conSiliul de redacţie
A. AILAmAzeAN
(rs),
V. ANCAR 
(râ),
b. VeNţcoVScHi
 (u),
P. VÂRTej
(râ),
G. LANdzeNe
(d),
F.dAhNO
(u),
d. deVICTOIR 
(f),
V. zAPOROjAN
(u),
G. COVALCIuC
(m),
m. mOLdOVANu
(m),
Gh. PALAdI
 (m),
Fnn PricoP
(râ),
m. ROTARu
(m),
A.SeRbeNCO
(m),
m. RudI
(m),
Vra SmeTNIC
(rs),
V. SedOV
(rs),
elna uVAROVA
(rs),
F. STAmATIN
(râ),
m. Ştarc
(is),
F. uXA
(i),
m. CARRAPATO
(pg),
A.
aNStaKliS
(G),
a bacci
(d),
ev Şn
 (u),
Sv StoiceScu
(râ),
d. GLINOVeR 
(bg).rs  s îgs  ms  s  r m  03.06. 1998.c  îgs n. 48r v. bâ/ r h  s c. mst  s   tg “r” s c . 308,  500 .ch, s. a  b 111.
coleGiul de redacţiep s  
e. GLAduN
v-
P. STRATuLAT
v-
V. FRIPTu
v-
l eţco
S ss
m. ŞtembergV berdaga, ev gudumac, o cerNeţcHilv VaSiloS, g. boiaN, V. moŞiN,as :
2032, r m, ch, s. bs, 93, . 115t.: 55-96-62
6168
 
I. FuIOR 
53595677
 
© p. S
p. S
Situaţia actuală N aSiSteNţa PeriNatală Şi Problemele exiSteNteN aSiSteNţa mamei Şi coPilului
 IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului(director – dr. hab. şt. med., profesor-cercetător Ludmila Eţco)
articolele membrilor colegiului de redacţie

1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.NatalitateaSporul naturalMortalitatea infantil
ă
Mortalitatea general
ă
 Figura1. �umărul  �umărul de născuţi vii, sporul natural, mortalitatea generală şi infantilă înrepublică în perioada1990-2007 
   g    gg
-
 s,   ,   s  
-
, îâ , s     
-
   î  g  âs,
nnsn p  s  n v p p s ş f pn  s s
-al
.p s  s s     
-
 s    5,1% î  1990 â  4,3%î  2007. d, , s s     s     .       g  g g    s g
-
   g    g g   s     .s   î  s
-
 g s        g    s s    ss g,  â s    s  
-
   .es s s     g   s   s ,    s  s   g  s,    g .v      s  î s  g   s  (
-
). c   s  s   h (65%)  rdiu (35%)   gs sgh   g.p       s    s  g (s )    s  
-
 sg    s î . m
-
 s    îg 
-
 î s,     s s î  s î s.p s    s-  s î  s   s  î .   2002  s 
-
 s  g  ss, î  2001 s       ss
-
   s î 2 gh   g. d s, î    pg n  pg (1998-2002)  s g  7000    (  ,s, g, , ss   
-
g  s g) î  h
-
g        omS î ss    g -s. a  - gs î     , îâ  2000,  î   s  (fg. 1).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->