Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Buletin_3_2012

Buletin_3_2012

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:

More info:

Published by: Bernacik Beatrice Cristina on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

 
3
 Motto:“Cu c
ă
t lucrezi, cu-at 
ă
t lucrezi mai bine,
 ş
icu at 
ă
t vrei s
ă
lucrezi mai mult”(Charles Baudelaire)
La 13 iulie s
ă
rb
ă
to-re
ş
te un frumos jubileuDoamna Olga Cernetchi,doctor habilitat în medi-cin
ă
, profesor universi-tar,
ş
ef catedr 
ă
Obstetric
ă
 Ginecologie FEMCMF aUSMF “Nicolae Testemi-
ţ
anu”.În anul 1979 absol-ve
ş
te
ş
coala medie dinor.Dondu
ş
eni. Dup
ă
ab-solvirea cu men
ţ
iune aInstitutului de Stat de Medicin
ă
din Chi
ş
in
ă
u în 1985,dna Cerne
ţ
chi a continuat studiile în secundariatulclinic la specialitatea Obstetric
ă
Ginecologie. În pe-rioada 1987-1990
ş
i-a f 
ă
cut studiile în aspirantur 
ă
laaceea
ş
i specialitate
ş
i în anul 1990 a sus
ţ
inut teza dedoctor în medicin
ă
“ Alegerea metodei optime de
na-lizare a sarcinii la pacientele cu gestoze tardive”.Întreaga activitate a Doamnei Cernetchi este lega-t
ă
de Universitatea de Medicina
ş
i Farmacie “NicolaeTestemi
ţ
anu”. Din 1985
ş
i pân
ă
în 1995 a activat în postul de asistent la catedra Obstetric
ă
ginecologie,iar din 1995 - în postul de conferen
ţ
iar universitar laaceea
ş
i catedr 
ă
. Dna Olga Cerne
ţ
chi de
ţ
ine gradul
ş
ti-in
ţ
i
c de doctor habilitat în medicin
ă
. Teza de doc-tor habilitat s-a întitulat“ Aspecte contemporane alediagnosticului
ş
i tratamentului pacientelor cu sarcinatubar 
ă
ind sus
ţ
inut
ă
în 2001 în cadrul Institutului dePediatrie, Obstetric
ă
 
ş
i Ginecologie al Academiei de
Ş
tiin
ţ
e din Ucraina (Kiev, Ucraina). Ulterior autoarea
ş
i-a continuat cercet
ă
rile
ş
tiin
ţ
i
ce în domeniul s
ă
n
ă
-t
ăţ
ii reproductive a familiei.În 2003 a fost aleas
ă
prin concurs în postul de profesor universitar la catedra Obstetric
ă
ginecologieUSMF “Nicolae Testemi
ţ
anu”. Din septembrie 2004activeaz
ă
în calitate de
ş
ef catedr 
ă
Obstetric
ă
gineco-logie a Facult
ă
tii Reziden
ţ
iat
ş
i secundariat clinic, în prezent catedra Obstetrica ginecologie FEMCMF.Dna Cerne
ţ
chi este un pedagog experimentat, pre-
JUBILEU
legerile
ş
i lec
ţ
iile practice ale ei se remarc
ă
printr-unnivel
ş
tiin
ţ
i
co-metodic înalt.Dna Olga Cerne
ţ
chi desf 
ăş
oar 
ă
o activitate
ş
ti-in
ţ
i
c
ă
vast
ă
. Rezultatele cercet
ă
rilor 
ş
tiin
ţ
i
ce suntre
ectate în cele circa 200 publica
ţ
ii, inclusiv 6 mono-gra
i, 6 manuale, 15 elabor 
ă
ri metodice. Sub condu-cerea doamnei profesor Olga Cernetchi a fost inaugu-rat
ă
seria de lucr 
ă
ri “Biblioteca medicului practician”.În anul 2008 pentru realiz
ă
ri performante în
ş
tiin
ţă
i sedecerneaz
ă
Premiul A
Ş
RM.Cuno
ş
tin
ţ
ele ample, experien
ţ
a bogat
ă
 
ş
i statutul profesional i-au conferit dreptul de a c
ă
l
ă
uzi viitoriidoctori în medicin
ă
. Sub conducerea dnei Olga Cer-ne
ţ
chi au fost sus
ţ
inute 4 teze de doctor în medicin
ă
, iar în prezent este conduc
ă
tor de doctorat la înc
ă
8 teze.Fiind invitat
ă
la mai multe foruri
ş
tiin
ţ
i
ce na
ţ
iona-le
ş
i interna
ţ
ionale, a prezentat importante comunic
ă
ri
ş
tiin
ţ
i
ce . Particip
ă
activ
ş
i în comitetele de organiza-re a diverselor Conferin
ţ
e na
ţ
ionale cu participare in-terna
ţ
ional
ă
în Medicina intern
ă
. Dna Olga Cerne
ţ
chiîndepline
ş
te diferite sarcini didactico-organizatorice,metodice,
ş
tiin
ţ
i
ce
ind membru al: Comisiei deatestare a personalului
ş
tiin
ţ
i
c
ş
i
ş
tiin
ţ
i
co-didactica CNAA, Consiliului Metodic Central Universitar, pre
ş
edinte al Comisiei Metodice de pro
l „Obstetric
ă
 Ginecologie”
ş
i al Seminarului de pro
l „Obstetric
ă
 Ginecologie” al Ministerului S
ă
n
ă
t
ăţ
ii RM, membrual Colegiului de redac
ţ
ie al revistelor “Buletin de pe-rinatologie”
ş
i “Curierul medical”.Dna Olga Cerne
ţ
chi este o persoan
ă
responsabil
ă
,un specialist foarte bine preg
ă
tit, cu calit
ăţ
i bune deorganizator. Posed
ă
 
ş
i vaste aptitudini manageriale, decare d
ă
dovad
ă
activând pe parcursul mai multor aniîn calitate de prorector pe calitate
ş
i integrare în înv
ă
-
ţă
mânt al USMF “Nicolae Testemi
ţ
anu”.Dorim s
ă
men
ţ
ionam în mod deosebit calit
ăţ
ileomene
ş
ti ale Doamnei profesor Olga Cernetchi: per-severen
ţ
a, tenacitatea în tot ce face, modestia, grijafa
ţă
de pacien
ţ
i, respectul fa
ţă
de colegi.Cu prilejul jubileului V
ă
felicit
ă
m
ş
i V
ă
dorimmult
ă
s
ă
n
ă
tate, optimism, realiz
ă
ri importante
ş
i recu-no
ş
tin
ţă
din partea discipolilor.Colectivul Catedrei Obstetrica GinecologieFEMCMF
OLGA CERNE
Ţ
CHI – PROFESOR UNIVERSITAR 
OM CU MERITE EDUCA
Ţ 
 IA MEDICILOR
 
4
©
 Ninel Revenco, Angela Dru
ş
c
ă
 Ninel Revenco, Angela Dru
ş
c
ă
ARTRITA JUVENIL
Ă
IDIOPATIC
Ă
(AJI):INTERRELA
Ţ
II CORELATIVE ALE INDICILOR STRESULUI OXIDATIV
Ş
I PARAMETRII CLINICI
Universitatea de Stat de Medicin
ă
 
 ş
i Farmacie „Nicolae Testemi
 ţ 
anu”, Departamentul Pediatrie(director – dr. hab. medicin
ă
 , prof. univ. Ninel Revenco)
S
UMMARY
JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS (JIA):THE CCORRELATION INDICES BETWEEN OXIDATIVE STRESS AND CLINICAL PARAMETERS
Keywords:
 Juvenile idiopathic arthritis, oxidative stress, the ccorrelation indices.
Introduction.
 
 Pathogenesis JIA is complex, constantly study. A separate role in perpetuating the in
  fl 
ammatory res- ponse is occupied by oxidative stress. If JIA, production of oxygen free radicals (OFR) exceeds the cellular antioxidant capacity.
Material and methods
.
 He conducted a randomized clinical trial that included 150 patients with JIA consecutivehospitalized in Department of Rheumatology in 2008-2010. Clinical examination of patients with JIA was complex, stu-dying the peculiarities of articular syndrome (number of joints - NAD and swollen - NAT, global assessment of diseaseby a doctor – GADM and patient - GADP, visual analogue pain scale - VAPS) and disease activity assessed by activityindex DAS28 complex in 150 patients with JIA. In 90 patients with JIA indices rose prooxidant system (total prooxidant activity - TPA, dialdehyde malone - DAM) and antioxidant system indices (total antioxidant activity - TAA, superoxid-dismutaza - SOD, catalase, ceruloplasmin). Pearson correlation coef 
  fi
cient (r) from 0 to 0,3 indicates little correlation,0,3 to 0,7 - average correlation, 0,7 to 1,0 - high correlation, as the reliability of the parameters studied.
Results obtained
.
 In patients with JIA there were found strong and medium direct correlative interrelations be-tween clinical parameters. There were determined direct weak and medium correlative interrelations between clinical  parameters pro-oxidant indices (APT and DAM). Between pro-oxidant indices (APT and DAM) there was revealed amedium direct correlation. Low and medium indirect correlative interrelations were found between clinical parametersand antioxidant indices (SOD and catalase). There were observed weak and medium direct correlative interrelationsbetween the antioxidant indices (AAT, SOD, catalase and ceruloplasmin). There were found weak, medium and strong direct correlative interrelations between the pro-oxidant and antioxidant indices.
Conclusions.
 
 In patients with JIA were determined direct weak and medium correlative interrelations between cli-nical parameters pro-oxidant indices (APT and DAM). Low and medium indirect correlative interrelations were found between clinical parameters and antioxidant indices (SOD and catalase).
Р
ЕЗЮМЕ
ЮВЕНИЛЬНЫЙ
 
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ
 
АРТРИТ
(AJI):
КОРРЕЛЯТИВНЫЕ
 
ВЗАИМОСВЯЗИ
 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО
 
СТРЕССА
 
И
 
ИНДЕКСЫ
 
КЛИНИЧЕСКИХ
 
ПАРАМЕТРОВ
Ключевые
 
слова
.
 Ювенильный
 
идиопатический
 
артрит
 ,
окдативный
 
стресс
 ,
коррелятивные
 
взаимосвязи
.
Введение
.
 
 Патогенез
 
 ЮИА
 
сложный
.
 Важную
 
 роль
 
в
 
сохранении
 
воспалительного
 
ответа
 
 занимает
 
окис
-
 лительный
 
стресс
.
 При
 
 ЮИА
 ,
производство
 
свободных
 
 радикалов
 
кислорода
СРК 
 )
превышает
 
емкость
 
анти
-
оксидантов
.
Материал
 
и
 
методы
.
 Проведено
 
 рандомизированное
 
клиническое
 
исследование
 ,
которое
 
включало
150
паци
-
ентов
 
с
 
 ЮИА
 ,
госпитализированных
 
в
 
отделение
 
 ревматологии
 
в
2008-2010
годах
.
 Клиническое
 
обследование
 
пациентов
 
с
 
 ЮИА
 
было
 
комплексным
 ,
изучение
 
особенности
 
суставного
 
синдрома
количество
 
болезненных
 
суставов
– 
 КБС 
 
и
 
опухших
 
суставов
-
 КОС 
 ,
глобальная
 
оценка
 
 заболевания
 
врачом
-
 ГОЗВ
 
и
 
пациентом
-
 ГОЗП 
 ,
визуальная
 
аналоговая
 
шкала
 
боли
-
 ВАШБ 
 
и
 
активность
 
 заболевания
 
по
 
индексу
 
активности
DAS28.
У 
90
па
-
ARTICOLE ORIGINALE
 
5
циентов
 
с
 
 ЮИА
 
были
 
изучены
 
индексы
 
прооксидантной
 
системы
общая
 
прооксидантная
 
активность
-
ОПА
 ,
диальдегида
Malone - DAM)
и
 
показатели
 
антиоксидантной
 
системы
общая
 
антиоксидантная
 
активность
 -
ОАА
 , superoxiddismutaza -
СОД 
 ,
каталазы
 ,
церулоплазмина
 ).
 Коэффициент
 
 Пирсона
 
корреляции
г
 )
от
0
до
0,3
 указывает
 
на
 
 малую
 
корреляцию
 ,
от
0,3
до
0,7 -
средняя
 
корреляция
 ,
от
0,7 
до
1,0 -
высокая
 
корреляция
.
Результаты
 
исследования
.
У 
 
пациентов
 
с
 
 ЮИА
 
были
 
обнаружены
 
сильные
 
взаимосвязи
 
прямой
 
корреля
-
ции
 
 между
 
клиническими
 
параметрами
.
Определены
 
взаимоотношения
 
прямой
 
корреляции
 
 между
 
проокси
-
дантными
 
и
 
клиническими
 
параметрами
ОПА
 
и
DAM).
 Между
 
прооксидантными
 
индексами
ОП 
 A
и
DAM)
выявлены
 
прямая
 
средняя
 
корреляция
.
 Низкие
 
и
 
средние
 
косвенные
 
коррелятивных
 
взаимосвязи
 
найдены
 
 между
 
клиническими
 
параметрами
 
и
 
показателями
 
антиоксидантов
СОД 
 
и
 
каталазы
 ).
 Взаимоотношения
 
отмече
-
ны
 
слабые
 
и
 
средние
 
прямые
 
корреляции
 
 между
 
антиоксидантов
(AAT,
СОД 
 ,
каталазы
 
и
 
церулоплазмина
 ).
 Кос
-
венные
 
коррелятивные
 
взаимоотношения
 
были
 
выявлены
 
слабые
 ,
средние
 
и
 
сильные
 
 между
 
прооксидантами
 
и
 
антиоксидантами
.
Выводы
.
 
У 
 
пациентов
 
с
 
 ЮИА
 
были
 
определены
 
взаимоотношения
 
прямой
 
корреляции
 
 между
 
клиническими
 
параметрами
 
и
 
прооксидантными
 
показателями
ОП 
 A
и
DAM),
а
 
также
 
 малые
 
и
 
средние
 
косвенные
 
корре
-
 лятивные
 
взаимосвязи
 
найдены
 
 между
 
клиническими
 
параметрами
 
и
 
показателями
 
антиоксидантов
СОД 
 
и
 
каталазы
 ).
Introducere.
Artrita juvenil
ă
idiopatic
ă
(AJI),conform de
ni
ţ
iei ILAR (Durban, 1997; revizuire Ed-monton, 2001), reprezint
ă
artrita persistent
ă
cu debu-tul înaintea vârstei de 16 ani
ş
i durata de
с
el pu
ţ
in 6s
ă
 pt
ă
mâni, f 
ă
ă
a se putea stabili o cauz
ă
cunoscut
ă
a bolii [3].Patogenia AJI este complex
ă
, în studiu permanent.Un rol esen
ţ
ial în perpetuarea r 
ă
spunsului in
amator îl ocup
ă
stresul oxidativ. În cazul AJI, producerea ra-dicalilor liberi ai oxigenului (RLO) dep
ăş
e
ş
te capaci-tatea antioxidant
ă
celular 
ă
. La pacien
ţ
ii cu in
ama
ţ
iiarticulare,
uidul sinovial este caracterizat printr-oconcentrare local
ă
a celulelor implicate în r 
ă
spunsulin
amator, a
ş
a cum sunt neutro
lele activate. Acesteasunt celule care produc cantit
ăţ
i importante de RLO,a
ş
a ca anioni superoxid – O
2-
, peroxidul de hidrogen – H
2
O
2
 
ş
i radicali hidroxil – HO
-
. Neutro
lele din
uidulsinovial al pacien
ţ
ilor cu artrit
ă
produc preponderentcantit
ăţ
i mari de anioni superoxid, probabil, datorit
ă
 expunerii lor la ac
ţ
iunea citokinelor prezente în lichi-dul sinovial. S-a constatat c
ă
procesele de ischemie
ş
ireperfuzie asociate mi
ş
c
ă
rilor articulare contribuie la producerea RLO la nivel articular [1, 2]. Natura a amplasat în organism propriul sistem deap
ă
rare contra surplusului de RLO. Rolul antioxidan-
ţ
ilor const
ă
în inactivarea RLO. În condi
ţ
ia epuiz
ă
riiap
ă
ă
rii antioxidante a organismului are loc acumula-rea în cantit
ăţ
i mari a RLO, ceea ce induce dezechili- brul homeostaziei interne.
Material
ş
i metode
. S-a efectuat un studiu clinicrandomizat, care a inclus 150 pacien
ţ
i cu AJI spitali-za
ţ
i consecutiv în sec
ţ
ia reumatologie a IC
Ş
DOSMCîn perioada anilor 2008–2010. Vârsta medie a copii-lor inclu
ş
i în studiu a constituit 134,22±4,71 luni. Înfunc
ţ
ie de sex, reparti
ţ
ia a fost urm
ă
toarea: 98 b
ă
ie-
ţ
ei (65,3%)
ş
i 52 feti
ţ
e (34,7%). Diagnosticul de AJIa fost stabilit în conformitate cu clasi
carea ILAR (Durban, 1997; revizuire Edmonton, 2001) [3]. Exa-menul clinic al pacien
ţ
ilor cu AJI a fost complex
ş
iminu
ţ
ios. Au fost studiate particularit
ăţ
ile sindromu-lui articular (num
ă
rul de articula
ţ
ii dureroase – NAD
ş
i tume
ate – NAT, evaluarea global
ă
a bolii de c
ă
tremedic – EGBM
ş
i pacient – EGBP, scala vizual
ă
ana-log
ă
a durerii – SVAD)
ş
i apreciat
ă
activitatea boliidup
ă
indexul complex de activitate – Disease ActivityScore (DAS28) la 150 pacien
ţ
i cu AJI. La 90 paci-en
ţ
i cu AJI s-au apreciat indicii sistemului prooxidant(activitatea prooxidant
ă
total
ă
– APT, dialdehida ma-lonic
ă
–DAM)
ş
i indicii sistemului antioxidant (acti-vitatea antioxidant
ă
total
ă
– AAT, superoxiddismutaza – SOD, catalaza, ceruloplasmina). To
ţ
i ace
ş
ti indici aufost cerceta
ţ
i în Laboratorul de Biochimie al USMF„Nicolae Testemi
ţ
anu”.Valoarea coe
cientului de corelare Pearson (r) dela 0 pân
ă
la 0,3 indic
ă
corela
ţ
ie mic
ă
, 0,3-0,7 – core-la
ţ
ie medie, 0,7-1,0 – corela
ţ
ie înalt
ă
, dup
ă
gradul deveridicitate dintre parametrii studia
ţ
i.Rezultatele ob
ţ
inute. La pacien
ţ
ii cu AJI s-au con-statat interrela
ţ
ii corelative între parametrii clinici.Astfel, s-a stabilit c
ă
NAD a prezentat o corela
ţ
iedirect
ă
medie cu SVAD (r 
xy
=0,5), EGBM (r 
xy
=0,4)
ş
i EGBP (r 
xy
=0,4)
ş
i o corela
ţ
ie direct
ă
puternic
ă
cu NAT (r 
xy
=0,7)
ş
i DAS28 (r 
xy
=0,8). De asemenea, NATa notat o corela
ţ
ie direct
ă
medie cu SVAD (r 
xy
=0,5),EGBM (r 
xy
=0,5)
ş
i EGBP (r 
xy
=0,5)
ş
i o corela
ţ
ie di-rect
ă
puternic
ă
cu NAD (r 
xy
=0,7)
ş
i DAS28 (r 
xy
=0,9).Totodat
ă
SVAD a constatat o corela
ţ
ie direct
ă
mediecu NAD (r 
xy
=0,5)
ş
i NAT (r 
xy
=0,5)
ş
i o corela
ţ
ie di-rect
ă
puternic
ă
cu EGBM (r 
xy
=0,9), EGBP (r 
xy
=0,9)
ş
i DAS28 (r 
xy
=0,7). Acelea
ş
i tendin
ţ
e au remarcatEGBM
ş
i EGBP. A
ş
adar, EGBM a avut o corela-
ţ
ie direct
ă
medie cu NAD (r 
xy
=0,4)
ş
i NAT (r 
xy
=0,5)
ş
i o corela
ţ
ie direct
ă
puternic
ă
cu SVAD (r 
xy
=0,9),EGBP (r 
xy
=0,99)
ş
i DAS28 (r 
xy
=0,7). De asemenea,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->