Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gtdttt chuong3

gtdttt chuong3

Ratings: (0)|Views: 74|Likes:
Published by baohuy_pla

More info:

Published by: baohuy_pla on Apr 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
44
CHÆÅNG 3
 
ÂIÃÖU CHÃÚ 
3.1. Âënh nghéa
Âiãöu chãúlaìquaïtrçnh ghi tin tæïc vaìo 1 dao âäüng cao táön âãøchuyãøn âi xa nhåì  biãún âäøi mäüt thäng säúnaìo âoï(vê duû: biãn âäü, táön säú, goïc pha, âäüräüng xung...) Tin tæïc goüi laìtên hiãûu âiãöu chãú, dao âäüng cao táön goüi laìtaíi tin. Dao âäüng cao táön mang tin tæïc goüi laìdao âäüng cao táön âaîâiãöu chãú. Coï2 loaûi âiãöu chãú; âiãöu biãn vaìâiãöu táön (gäöm âiãöu táön vaìâiãöu pha).
3.2. Âiãöu biãn
Âiãöu biãn laìquaïtrçnh laìm cho biãn âäütaíi tin biãún âäøi theo tin tæïc. Giaísæítin tæïc V
s
vaìtaíi tin V
t
âãöu laìdao âäüng âiãöu hoìa: v
S
= V
S
cos
ω
S
t vaìv
t
= V
t
cos
ω
t
t våïi
ω
t
>>
ω
S
 Do âoïtên hiãûu âiãöu biãn: V
âb
= (V
t
+ V
s
cos
ω
s
t ) cos
ω
t
t= V
t
(1 + mcos
ω
s
t) cos
ω
t
t (1)
t)cos(V 2mt)cos(.V 2mtcos.VV
sttsttttdb
ω ω ω ω ω 
++++=
 
Hçnh 3.1. Âäöthë thåìi gian tên hiãûu âiãöu biãn
V
âb
t
 
V
âb
V
t
 
ω
t
-
ω
s
ω
t
ω
t
+
ω
s
Hçnh 3.2 Phäøtên hiãûu âiãöu biãn
1/2 mV
t
 
1/2 mV
t
 
ω
 
 
45
Phäøcuía tên hiãûu âiãöu biãn coïdaûng nhæ hçnh 3.2. Khi tên hiãûu âiãöu chãúcoïphäøbiãún thiãn tæì 
maxmin
SS
÷
thç phäøcuía tên hiãûu âiãöu biãn coïdaûng nhæ hçnh 3.3
Quan hãûnàng læåüng trong âiãöu biãn:
Cäng suáút taíi tin laìcäng suáút bçnh quán trong 1 chu kyìcuía taíi tin:
∫ 
====
hd hd 
 Rdt  R R R I P
022222~
2sin.1.1
ω 
 =>
2V~P
2tt~
 Tæång tæû:
bt 
PmmmP
~2222~
.42.41)2.(21~
==
 Cäng suáút cuía tên hiãûu âaîâiãöu chãúbiãn laìcäng suáút bçnh quán trong mäüt chu kyìcuía tên hiãûu âiãöu chãú:
)21(2
2~~~~
mPPPP
bt db
+=+=
 m caìng låïn thç P
~âb
caìng låïnKhi m = 1
2P3P
t~db~
=
vaì 
bt 
PP
~~
41
=
 Tæìbiãøu thæïc (1) suy ra: V
âbmax
= V
t
(1+m)Do âoï 
2t2max~
V)m1( 21~P
+
 
Caïc chè tiãu cå baín cuía dao âäüng âaîâiãöu biãn 3.2.1 Hãûsäúmeïo phi tuyãún
V
âb
V
t
 
ω
t
-
ω
smin
ω
t
-
ω
smax
ω
t
ω
t
+
ω
smin
ω
t
+
ω
smax
Hçnh 3.3Phäøtên hiãûu âiãöu biãn
ω
 
 
46
)(I...)3(I)2(I K
stst2st2
ω±ω+ω±ω+ω±ω =
 I (
ω
t
 
±
n
ω
S
) (n
2 ): Biãn âäüdoìng âiãûn æïng våïi haìi báûc cao cuía tên hiãûu âiãöu chãú. I (
ω
t
 
±
 
ω
S
) : Biãn âäücaïc thaình pháön biãn táön Trong âoï: I
t
: biãn âäütên hiãûu raV
S
: giaïtrë tæïc thåìi cuía tên hiãûu vaìo  A : giaïtrë cæûc âaûi B : taíi tin chæa âiãöu chãú  Âæåìng âàûc tuyãún thæûc khäng thàóng taûo ra caïc haìi báûc cao khäng mong muäún. Trong âoïâaïng læu yïnháút laìcaïc haìi (
ω
t
 
±
2
ω
S
) coïthãøloüt vaìo caïc biãn táön maìkhäng thãøloüc âæåüc. Âãøgiaím K thç phaíi haûn chãúphaûm vi laìm viãûc cuía bäüâiãöu chãútrong âëa thàóng cuía âàûc tuyãún. Luïc âoïluäüc phaíi giaím hãûsäúâiãöu chãúm.
3.2.2 Hãûsäúmeïo táön säú 
Goüi : m
o
: hãûsäúâiãöu chãúlåïn nháút m : Hãûsäúâiãöu chãútaûi táön säúâang xeït. Hãûsäúmeïo táön säúâæåüc xaïc âënh theo biãøu thæïc :
mmM
o
=
Hoàûc M
dB
= 20logMÂãøâaïnh giaïâäümeïo táön säúnaìy, ngæåìi ta càn cæïvaìo âàûc tuyãún biãn âäüvaìtáön säú: m = f(F
s
)V
s
= cte
Phæång phaïp tênh toaïn maûch âiãöu biãn :
 Hai nguyãn tàõc xáy dæûng maûch âiãöu biãn : - Duìng pháön tæíphi tuyãún cäng taíi tin vaìtên hiãûu âiãöu chãútrãn âàûc tuyãún cuía pháön tæíphi tuyãún âoï. - Duìng phán tæítuyãún tênh coïtham säúâiãöu khiãøn âæåüc. Nhán taíi tin vaìtên hiãûu âiãöu chãúnhåìphán tæítuyãún tênh âoï.
3.2.3 Âiãöu biãn duìng phán tæíphi tuyãún
 ABVI
t
Hçnh 3.4. Âàûc tênh âiãöu chãúténh
F
s
mm
0
m
Hçnh 3.5. Âàûc tênh biãn âäütáön säú 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->