Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Volter - Rasprava o Toleranciji

Volter - Rasprava o Toleranciji

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by svet1000

More info:

Published by: svet1000 on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2014

pdf

text

original

 
Volter 
Rasprava o toleranciji
 
CopÚright © 2005 za Srbiju i Crnu GoruUtopija – BeogradSva prava zadr`ana
Naslov originala
VOLTAIRETRAIT
É
SUR LA TOL
É
RANCEA l
occasion de la mort de Jean Calas
 prevod s francuskog
Sr|an Pavlovi}
VOLTER
RASPRAVA OTOLERANCIJI
POVODOMSMRTI
`
ANAKALASA
UTOPIJA
Beograd 2005
 
IKRATKA POVEST SMRTI @ANA KALASA
Kalasovo pogubqewe, izvr{eno u Tuluzi 9. marta 1762. godine ma~em pravde, jedan je od najizuzetni jih doga|a ja ko ji zaslu`u ju pa`wu na{eg doba i potomstva. Qudi brzo zaboravqa ju gomilu poginulih u bezbrojnim bitkama, ne samo zato {to je tu re~ o neizbe`nom rat- nom udesu, ve} i zato {to su oni ko ji su od oru` ja pogi- nuli i sami bili u prilici da usmrte svo je nepri jateqe i za- to {to nisu poginuli ne brane}i se. Kada se opasnost i nadmo} iz jedna~e, i{~ezava zaprepa{}ewe, a ~ak i sami- lost bledi. Me|utim, kada je jedan uzorni doma}in pre- pu{ten zloj sudbini ili strasti ili fanatizmu; kada optu`e- ni u svo joj odbrani mo`e da se osloni iskqu~ivo na sop- stvenu vrlinu; kada sudi je ko je presu|u ju o wegovom `ivotu odlu~u ju}i o pogubqewu riziku ju samo oma{ku; kada su u prilici da besramno ubi ja ju sudskim odlukama – podi`e se glas javnosti, svako po~iwe da strahu je za se- be jer je o~igledno da niko ni je siguran za svoj `ivot pred sudom uzdignutim da bdi nad `ivotima gra|ana; glasovi ko ji zahteva ju osvetu po~iwu da se sliva ju u jedan. U ovoj ~udnoj aferi bilo je re~i o religi ji, o samoubi- stvu, o ubistvu deteta; trebalo je utvrditi da li su otac i majka zadavili svog sina da bi udovoqili Bogu, da li je brat zadavio svog brata, da li je pri jateq zadavio svog pri jateqa i da li sudi je mogu sebi da prebace {to su na

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->