Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu

Ratings: (0)|Views: 637 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2014

pdf

text

original

 
I
I
I
VTADA
REPUBTIKEHRVATSKE
IJREDPREDSJEDNIKA
Na
temelju
dlanka
3.
stavka
3.
Uredbe
o
uvjetima
i
nadinu
izbora
osoba
na
strudno
osposobljavanje
bez
zasnivanja radnogodnosa
u
drZavnim
tijelima
(,,Narodne
novine",
broj100/11),
uzprethodnu
suglasnost
Ministarstva
uprave,
Klase:131-01/13-01/55,Urbroja:515-04-01-
02104-13-02
od
15.
travnja 2013.
godine
i
Ministarstva financija,
Klase:
100-01/13-01164,
Urbroja:513-05-01-13-2
od
15.
travnja
2013.godine,predstojnikUreda
predsjednika
Vlade
RepublikeHrvatske donosi
Plan
prijma
na
struino
osposobljavanje
bez
zasnivanjaradnog
odnosa
u
UredpredsjednikaVlade RepublikeHrvatske
za 2013.
godinu
I.
Utvrduje
se
Plan
prijma
na strudnoosposobljavanjebez zasnivanja
radnog
odnosa
u
Uredupredsjednika
VladeRepublike
Hrvatskeza
2013 .
godinr"r
(u
daljnjem
tekstu:
Plan
prijma).
II.
Na
strudno
osposobljavanje
bez zasnivanjaradnogodnosa
planira
se
u
2013.godini
prijam
pet
(5)
osoba sa zavr5enim
diplomskim
sveudiliSnim
studijem
ili
specijalistidkim
diplomskim
strudnimstudijem dru5tvenog
ili
tehnidkog
smjera.
Popis
radnih
mjesta
zadije
seposloveplanira
strudnoosposobljavanje
bez
zasnivanla
radnog
odnosa
i
ustrojstvenih
jedinica
u
kojima
su
ustrojena
ta
radna
mjesta,
broj
osoba
koje
se
planira
primiti
i
potrebanstupanjobrazovanja
i
struke
koje morajuispunjavatite
osobe,
utvrdeni
suu
Tablici
kojaje
sastavni
dio
Plana.
III.
Prijam
osoba
na
struino
osposobljavanjebez zasnivanjaradnog
odnosa
provodit
ie
se
u
suradnji
s
Hrvatskim
zavodom za zapoiljavanje,sukladno
odredbama
Uredbe
o uvjetima
i
nadinu
izbora
osoba na
strudno osposobljavanje
bez
zasnivanjaradnog
odnosa u
drZavnim
tijelima.
IV.
strudnog
osposobljavanja
prema
Planu
prijma
snosi
nadleZna
shLba
za
roSkove
zapoSljavanje.
U
sludaju
prijma
ucijelosti,
sredstva.
da nadleZna
sluLba
za zapo5ljavanje
nema
osigurana
sredstava za
provedbu
Plana
postupak
prijma
provest
ie
se
samo
za
onaj
broj
osoba za
koji
postoje
osigurana
 
v.
Ovaj
Pian
prijma
stupa
na
snagu
danom
dono5enja,
a
objavit
ie
se
na
web
stradci
Vlade
Republike Hrvatske
- www.vlada.hr,
na
web shaniciMinistarstva
uprave- wuqr.uDrava.hr
i
na
webstranici
Hrvatskog
zavoda
za
zapo5ljavanje
-
www.hzz.hr.
Klasa:
022-03113-02107
Urbroja:
50302102-13-6Zagreb,
18.
havnja
2013.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->