Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fizigin Taosu- Fritjof Capra

Fizigin Taosu- Fritjof Capra

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by seniolanyenilgi

More info:

Published by: seniolanyenilgi on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

 
 
FiZiGiN TAO’SU
Modern Fizik ile uzakdo
ğ
u Mistisizmi aras
ı
ndaki benzerlikleri inceleyen öncü eserBy FRITJOF CAPRA
İ
nsanl
ığı
n evrene bak
ışı
h
ı
zla de
ğiş
iyor... 2000'li y
ı
llar gelirken, yepyeni bir bilimsel anlay
ış
, evrenin veinsan
ı
n art
ı
k çok daha de
ğiş
ik bir biçimde alg
ı
lanmas
ı
na yol aç
ı
yor...Günümüzde evren, birbirinden ayr
ı
parçalar
ı
muntazam bir düzen içinde i
ş
leyen "mekanik bir saat" gibi
ş
ünülmüyor... Maddeci, determinist ve kartezyen (ayr
ıştı
rmac
ı
) bilim anlay
ışını
n art
ı
k iflâs etti
ğ
i kabulediliyor...Evrenin tekli
ğ
i, birli
ğ
i ve temel bütünselli
ğ
i olarak dile gelen bu yeni gerçeklik anlay
ışını
ı
klad
ığı
 kitab
ı
nda Fritjof Capra, ça
ğ
lar ötesinin felsefî birikimleri ile modern bilimin bulu
ş
mas
ını
gerçekle
ş
tiriyor...
 
Kitab
ı
n Özgün Ad
ı
: The Too of Physicsc : 1975 Bantam BooksTüm Türkiye Haklar
ı
1991 Ar
ı
tan1. BasK
ı
Mart 1991, istanbulDizgi - Bask
ı
Ulus Matbaas
ı
, 511 55Kapak Kompozisyonu Turgut SaymanKapak Bask
ı
Alp Ofset
içindekiler
 
YAYIMCININ ÖNSÖZÜ
2.000'li y
ı
llara girilirken, «bilgi ça
ğı
» deyince, art
ı
k yüzy
ılımızı
n ba
şı
ndaki «bilgi» ve «bilim» kavramlar
ı
ndandaha farkl
ı ş
eyler dü
ş
ünülmeye ba
ş
land
ı
. Yeni ça
ğı
n bilimi art
ı
k materyalist, determinist ve mekanistik olmaktançok;
spiritüel, bütüncül ve mistik
bir anlay
ış
a büründü. Büyük ölçüde Kuantum fizi
ğ
i ve
İ
zafiyet teorisininkatk
ı
lar
ı
ile sa
ğ
lanan bu de
ğiş
im, di
ğ
er bilim dallar
ı
nda da buna benzer geli
ş
melerin görülmesiyle, tüm dünyadageçerlilik kazan
ı
yor.
Ş
imdilerde zaman ve uzay (mekân) kavramlar
ı
na bak
ış
, neden-sonuç ili
ş
kisinin kavran
ışı
, madde ve enerjianlay
ış
lar
ını
n de
ğ
erlendirilmesi çok farkl
ı
bir hal ald
ı
. Temel de
ğiş
imi 1950'lerde ba
ş
layan bu yeni bilimselanlay
ış
, insan
ı
n evreni ve kendisini alg
ı
lay
ışını
ve inançlar
ını
derinden sarsm
ış
, onlar
ı
yeni temellere göre olu
ş
ande
ğiş
ik bir anlay
ış
a sürüklemi
ş
tir.Evrendeki tekli
ğ
i ve birli
ğ
i kavramaya yönelik olan bu yeni anlay
ış
biçimi, kendisini çok de
ğiş
ik biçimlerdemanifesto etmekte, yani d
ış
a vurmaktad
ı
r.20'nci yüzy
ı
lda insanlar
ı
n dü
ş
üncelerini etkileyen birçok ke
ş
if yap
ı
lm
ıştı
r. Asl
ı
nda ke
ş
if dedi
ğ
imiz
ş
ey, evrendemevcut ve varolan, ama beliri
ş
i ve görünü
ş
ü ile sembollerin ard
ı
nda gizlenen bilgilerin ortaya ç
ı
kar
ı
lmas
ıdı
r. Buke
ş
iflerden en belli ba
şlı
lar
ı
olan ve «Yeni Ça
ğı
n» bilimsel anlay
ış
düzeyini olu
ş
turmakta etki yaratanlar
ş
unlard
ı
r:Bizim duyumsal alg
ı
alan
ımızı
a
ş
an -bir dördüncü boyutun varl
ığı
ndan söz eden ve zaman ile uzay
ı
n, asl
ı
ndabirbirinden ayr
ı
lamayaca
ğını
ve bazen de birbirlerine dönü
ş
tüklerini bize gösteren, böylece de maddenin asl
ı
ndabir enerji biçimi oldu
ğ
unu kan
ı
tlayan, Einstein'
ı
n «
İ
zafiyet Kuram
ı
».Atom-alt
ı
dünyaya inerek, oradaki gerçekli
ğ
in, bizim kendi alg
ı
dünyam
ı
zdan çok farkl
ı
oldu
ğ
unu ke
ş
feden,böylece evrende ba
ğı
ms
ı
z ve tek tek nesneler olmad
ığını
bize anlatarak, evrendeki her
ş
eyin birbiriyle ba
ğlı
vebirbirine özde
ş
oldu
ğ
unu ortaya koyan «
Kuantum Fizi
ğ
i
».Bütün varedilmi
ş
lerin ayn
ı
bütünün parçalar
ı
oldu
ğ
unu, dolay
ısı
ile hepsinin özlerinin bir ve birbirine e
ş
 bulundu
ğ
unu, her birimin bütünün bilgisini içinde ta
şıdığını
ve ona uygun geli
ş
me sa
ğ
lan
ı
rsa, bütünün tamgörüntüsünü yans
ı
tabilece
ğ
ini ileri süren, bütün bilgilerin her an ve her yerde kullan
ı
ma haz
ı
r bulundu
ğ
unusöyleyen, böylece de bütün evrenin birbirinin karde
ş
i, hatta insan
ı
n kendisi oldu
ğ
u bilgisini sembolize eden«
Hologram Teorisi
».Bu üç dev ke
ş
if de, asl
ı
nda tek bir
ş
eyi göstermektedir:
Evrendeki tekli
ğ
i ve birli
ğ
i
.Yüzy
ılımızı
n ba
şı
nda Kopernik, Darwin ve Newton'un ke
ş
ifleri de, pek çok insan
ı şaşkı
nl
ığ
a dü
ş
ürecek derinetkiler yaratm
ış
lard
ı
. Ama onlar
ı
n kulland
ı
klar
ı
kavramlar
ı
anlamak o kadar zor de
ğ
ildi. Oysa bu yeni ke
ş
ifler,bilim adamlar
ını
, dünya görü
ş
lerinin temellerini çökertecek bir gerçeklikle temasa geçirmi
ş
tir. Art
ı
k eskiye aitolan temel kavramlar, dillerdeki kelimeler ve bütün dü
ş
ünce yöntemleri iflâs etmektedir. Yeni olu
ş
umlar
ı
vegerçekli
ğ
i anlatabilmek için yeni bir kavray
ış
, yeni bir dü
ş
ünce tarz
ı
ve anlay
ış
lar
ı
n de
ğiş
mesi gerekiyor.Yeni bilimsel anlay
ışı
n kavramlar
ı
, felsefî ve mistik dü
ş
üncelere dek uzanarak, tutarl
ı
ve kapsaml
ı
bir dünyagörü
ş
ünü do
ğ
uracak özellikler ta
şı
maktad
ı
r. Art
ı
k evrensel gerçekli
ğ
in do
ğ
as
ını
daha iyi anlamaya do
ğ
rugidilmektedir. Bu yeni dünya görü
ş
ü organik, bütüncül ve ekolojik özellikler ta
şı
yor. Evren art
ı
k mekanistik vekartezyen (Descartes’çi) anlay
ış
ta oldu
ğ
u gibi, çok say
ı
da birbirinden farkl
ı
nesnelerin bir araya gelerekolu
ş
turduklar
ı
bir makine biçiminde tasarlanm
ı
yor.
Tam tersine evren, birbirinden ayr
ı
ve farkl
ı
duranparçalar
ı
birbiriyle özden ili
ş
kili olan, bölünmez ve dinamik bir bütünlük olarak tan
ı
mlanmaktad
ı
r.
Mistisizm (ya da
İ
slam gelene
ğ
i içindeki ad
ı
yla Tasavvuf Dü
ş
üncesi) ile bilimsel dü
ş
üncenin bu yeni yakla
şı
mbiçiminin birbiriyle benze
ş
meleri, Bat
ılı
lar için bir
ş
ok etkisi yaratm
ıştı
r. Ama bilimin bugün vard
ığı
sonuçlar
ı
n,yüzy
ı
llard
ı
r söylenegeldi
ğ
i mistik dü
ş
ünce platformu için bu geli
ş
me, beklenen bir sonuç olmu
ş
tur. Art
ı
k mistikgörü
ş
ler bilim taraf
ı
ndan reddedilmemektedir. Aksine, yeni kar
şı
la
şı
lan gerçeklikleri tan
ı
mlayacak sözcük vekavramlar
ı
ancak mistik dü
ş
üncede bulabilen bilim için, mistisizm felsefî bir zemin ve görü
ş
zenginli
ğ
isa
ğ
lam
ıştı
r. Bu yeni anlay
ış
, insanlar
ı
n manevî yakla
şı
mlar
ı
ve dinî inançlar
ı
ile de bir uyum içindedir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->