Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Kiem Tra Hoc Ky II - Toan 9

De Kiem Tra Hoc Ky II - Toan 9

Ratings:

4.2

(1)
|Views: 43,216|Likes:
Published by ha
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 9
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 9

More info:

Published by: ha on Apr 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
TRÖÔØNG PTCS VTRÖÔØNG PTCS VTRÖÔØNG PTCS VTRÖÔØNG PTCS V
Ũ
MU
N
KIEÅM TRA HOÏC KÌ II NAÊM HOÏC 2008KIEÅM TRA HOÏC KÌ II NAÊM HOÏC 2008KIEÅM TRA HOÏC KÌ II NAÊM HOÏC 2008KIEÅM TRA HOÏC KÌ II NAÊM HOÏC 2008 –– 2009200920092009MOÂN: TOAÙN 9MOÂN: TOAÙN 9MOÂN: TOAÙN 9MOÂN: TOAÙN 9
Th 
 
i gian làm bài 90 phút 
I/ I/ I/ I/ LYÙ THUYEÁTLYÙ THUYEÁTLYÙ THUYEÁTLYÙ THUYEÁT: (3 ñieåm): (3 ñieåm): (3 ñieåm): (3 ñieåm)1/. (1 ñi
m
) Vieát heä thöùc Vi-eùt ñoái vôùi caùc nghieäm cuûa phöông trình baäc hai:ax
2
+ ba + c = 0 (a
0)AÙp duïng: Duøng heä thöùc Vi-eùt ñeå tính nhaåm caùc nghieäm cuûa phöông trình:
2
2 15 0
 x x
=
 2/. (2 ñi
m
) Phaùt bieåu ñònh lí veà goùc coù ñænh ôû beân trong ñöôøng troøn. Veõ hình, vieát coângthöùc tính soá ño goùc ñoù.AÙp duïng: Treân hai n
a ñöôøng troøn ñöôøng kính AC, veõ hai cung AB vaø AD sao cho:; Bieát AC vaø BD caét nhau taïi E. Tính soá ñoII/ II/ II/ II/ BAØI TAÄPBAØI TAÄPBAØI TAÄPBAØI TAÄP ( 7 ñieåm)( 7 ñieåm)( 7 ñieåm)( 7 ñieåm)Baøi 1Baøi 1Baøi 1Baøi 1:::: (2 ñi
m
) Cho
2
14
 y x
=
(P) vaø
 y x m
= +
(D)1/ Veõ ñoà thò (P).2/ Tìm giaù trò m ñeå (D) tieáp xuùc vôùi (P). Tìm toïa ñoä tieáp ñieåm.Baøi 2Baøi 2Baøi 2Baøi 2:::: (2 ñi
m
) Giaûi caùc phöông trình sau:1/ 
2
2 7 3 0
 x x
+ + =
 2/ 
4 2
4 45 0
 x x
+ =
 Baøi 3Baøi 3Baøi 3Baøi 3:::: (3 ñi
m
) Cho (O; R) vaø moät ñieåm M ôû ngoaøi ñöôøng troøn. Töø M keû hai tieáp tuyeánMA, MB ñeán ñöôøng troøn vôùi A, B laø hai tieáp ñieåm.1/ Chöùng minh töù giaùc OAMB noäi tieáp moät ñöôøng troøn.2/ Töø M keû caùt tuyeán MCD tôùi ñöôøng troøn. Chöùng minh: MA
2
= MB
2
= MC.MD3/ Bieát 60
0
.Tính dieän tích hình vieân phaân AOB cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töùgiaùc OAMB (theo R).
 
 
Đi
m Nh
n xét c
a giáo viên
AB 90
0
AD = 60
0
 
H
Ư 
NG D
N CH
M
TOAÙN 9 HKIITOAÙN 9 HKIITOAÙN 9 HKIITOAÙN 9 HKII NAÊM HOÏC: 200NAÊM HOÏC: 200NAÊM HOÏC: 200NAÊM HOÏC: 2008888 ---- 2002002002009999I/ I/ I/ I/ LYÙ THUYEÁTLYÙ THUYEÁTLYÙ THUYEÁTLYÙ THUYEÁT (3 ñieåm):(3 ñieåm):(3 ñieåm):(3 ñieåm):1/ Neáu x
1
, x
2
laø 2 nghieäm cuûa pt:
2
0( 0)
ax bx c a
+ + =
thì:
+ =
=
1212
.
x x
(0,5ñ)AD:
+ = =
= =
121122
23.155
x x x x
(0,5ñ)2/ Phaùt bieåu ñònh ñuùng . (0,5ñ)Veõ hình, vieát coâng thöùc. (0,5ñ)Hình veõ: (0,25ñ)Tính
s
đ
(0,25ñ)Tính = 105
0
(0,5ñ)II/ II/ II/ II/ TÖÏ LUAÄNTÖÏ LUAÄNTÖÏ LUAÄNTÖÏ LUAÄN (7 ñieåm):(7 ñieåm):(7 ñieåm):(7 ñieåm):Baøi 1Baøi 1Baøi 1Baøi 1:::: Cho
2
14
 y x
=
(P) vaø
 y x m
= +
(D) (2 ñ)1/ Veõ (P). (1 ñ)Ñoà thò cuûa haøm soá 
2
14
 y x
=
(P)x -4 -2 -1 0 1 2 4
2
14
 y x
=
 4 1
14
 0
14
 1 42/ Hoaønh ñoä giao ñieåm cuûa hai ñoà thòhaøm soá treân laø nghieäm cuûa phöông trình:
22
144 4 0
 x x m x x m
= +=
 
' 4 4 4(1 )
m m
= + = +
 (D) tieáp xuùc vôùi (P)
' 0
=
 
1 01
mm
+ ==
(0,5ñ)Toïa ñoä tieáp ñieåm:
21
 x y
=
=
(0,5ñ)Baøi 2Baøi 2Baøi 2Baøi 2: (2 ñ)1/ Phöông trình coù 2 nghieäm phaân bieät:
12
13;2
x
= =
(1 ñ)2/ Phöông trình coù 2 nghieäm phaân bieät:
12
5;5
x
= =
(1 ñ)Baøi 3Baøi 3Baøi 3Baøi 3: (3,0 ñ)Hình veõ: 0,25 ñ1/ Chöùng minh töù giaùc OAMB noäi tieáp trong moät ñöôøng troøn.
2
14
 y x
=
CDEBA
 
AD = 120
0
 
MA, MB laø hai tieáp tuyeán => = 90
0
=> = 180
0
Töù giaùc OAMB noäi tieáp moät ñöôøng troøn. (0,75 ñ)2/ Chöùng minh: MA
2
= MB
2
= MC.MDTa coù MA, MB laø 2 tieáp tuyeán
MA = MB (t/c 2 tieáp tuyeán)
MA
2
= MB
2
(1) (0,25 ñ)
 MAD
vaø
 MCA
coùlaø goùc chung(cuøng chaénDo ñoù
 MAD
 
MCA
 
=
 MA MD MC MA
 
2
.
=
 MA MC MD
(2) (0,5 ñ)Töø (1) vaø (2)
MA
2
= MB
2
= MC.MD (0,25 ñ)3/ = 60
0
=> = 30
0
 
OAM 
laø nöûa tam giaùc ñeàu coù caïnh OM = 2OA = 2RBaùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù giaùc OAMB laø RGoïi K laø taâm cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù giaùc OAMB= 60
0
=> = 120
0
 
 
2 2
. .120 .360 3
qK AOB
 R RS
π π  
= =
(ñvdt) (0,5 ñ)Keû ()2
AKH AB H AB AH H
= =
 Ta coù = 60
0
 =>
 AHK 
laø
n
a
tam giaùc ñeàu caïnh R
2 2
1 3 3. 22 4 4
 AHK AKB AH
 R RS S S
=
= =
(ñvdt)Vaäy
2 22
3 4 3 3.3 4 12
vpAOB AKBqK AOB
 R RS S S R
π π  
= = =
(ñvdt) (0,5 ñ)
CDOBAMHKBMAO
AC

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
huandinh liked this
mmap127 liked this
nguoivosan liked this
dinhtuan06dkq liked this
haisam1012000 liked this
Nguyen Phi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->