Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nijukti Khabar 16 Page

Nijukti Khabar 16 Page

Ratings: (0)|Views: 196|Likes:
Published by pratidin

More info:

Published by: pratidin on May 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2014

pdf

text

original

 
4 - 10 þB 2013
VOLL.XX ISSUE - 48 BHUBANESWAR
4 - 10 May 2013
6.00Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e-mail:nijuktikhabar@gmail.com
NIJUKTI KHABAR 
Employment & Education based leading weekly
RNI No. 52621/93
www.nijuktikhabar.net
20É ¯ÿÌö ÓóQ¿æ- 48
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
 
6.00
œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ xÿæLÿ{Àÿ {œÿ{àÿ
1¯ÿÌöLÿës 312.006þæÓLÿës.156.003þæÓLÿës 78.00sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ >
Manager, Nijukti Khabar,TS-3/193, Mancheswar I.E.,Bhubaneswar - 10
Postal Regd.No-BN/43/12-14
Óí`ÿœÿæ
F†ÿ”´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿþSæD$#¯ÿæ ÓþÖ S÷æÜÿLÿþæœÿZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿQ¯ÿÀÿ LÿæSf Ó¸Lÿö{Àÿ {¾{Lÿò~Óç{¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿD{àÿÈQ LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê A{s >
-¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
Shree HB Enterprises
Àÿ
Branch Office
 
¨æBô ¯ÿÜÿëf~
StaffExecutive
 
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ>
{¾æS¿†ÿæ:
 
10th +2/+3.
 
þæÓçLÿ
10000 sZÿæ
+
Aœÿ¿æœÿ¿
>
¯ÿßÓ:
18Àÿë 27¯ÿÌö>
Experienced Computer Operator(Female)
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ>
AN ISO 9001: 2008 Certified
Email: shreehbe@gmail.com
Brahmapur Office
2nd lane, Gajapati Nagar, NearSafal Garden Inn, Income TaxChhack, Brahmapur,
M: 7735872689
Sambalpur Office
Near D.I.E.T. Office,Ainthapali, Sambalpur
M: 7381900171
Bhubaneswar Office
377, Brahmeswar Bank 
Colony, Near Palasuni Hat,
BBSR,
M: 7381109591
SHBE
Jagado Puri Duniya 
SHBE
Samantaray Academy
Multiple Learning Solution Provider...
BANKINGLIC/GICSSCRAILWAYPPT/PDLAW/CLATCDS/NDAOAS/IAS(CSAT)
 
Join for Best Coaching.... Visit Us : www.samantaray.ac.in
H.O.: Surya Vihar, Link Road, Cuttack - 12
Call. : 0671-2323545 / 9438563121
BR.: Duplex-48, Sailashree Vihar, BBSR
Mobile No. : 8280213839
SBI CLERICAL VACANCYCOMING VERY SHORTLY
ALSO IBPS EXAM IN AUG/SEPT - 2013
JOIN IN ADVANCE
CALL FOR RRB & SPLST. OFFICER P.I.
I&PR-15001/13/0025/1314
þB ’ÿç¯ÿÓ D¨àÿ{äþæœÿ¿¯ÿÀÿ Àÿæf¿¨æÁÿZÿ
AæfçþB ’ÿç¯ÿÓ A¯ÿÓÀÿ{Àÿ þë ôÀÿæf¿Àÿ ÓþÖ É÷þçLÿ µÿæB µÿD~êþæœÿZÿëÉë{µÿbÿæ H Aµÿçœÿ¢ÿœÿ f~æDdç> FLÿ Óë× ÀÿæÎ÷œÿçþöæ~ {ä†ÿ÷{Àÿ f{~ É÷þçLÿ œÿçf ¨ÀÿçÓÀÿ{Àÿ œÿçÏæ¨Àÿ µÿæ{¯ÿ LÿþöLÿÀÿçœÿçf ¨æBô†ÿ$æ Àÿæf¿ ¨æBôS¯ÿöH {SòÀÿ¯ÿÀÿ LÿæÀÿ~ {Üÿ¯ÿæ Ó{èÿ Ó{èÿ Aœÿ¿þæœÿZÿ ¨æBô FLÿD’ÿæÜÿÀÿ~ ÓõÎçLÿÀÿç¯ÿæ œÿçþ{;ÿ þë ôAæÜÿ´æœÿ f~æDdç>
(Ý…. FÓú. Óç. fþçÀÿú)
¯ÿæˆÿöæ
¨¯ÿç†ÿ÷þB ’ÿç¯ÿÓ A¯ÿÓÀÿ{Àÿ É÷þçLÿ µÿæB H µÿD~êþæœÿZÿë{þæÀÿ Üÿæ”}Lÿ Éë{µÿbÿæ f~æDdç F¯ÿó ÓþÖZÿÀÿ ÓëQ H Óþõ•çLÿæþœÿæ LÿÀÿë>
(œÿ¯ÿêœÿ ¨tœÿæßLÿ)
I&PR-15001/13/0029/1314
¯ÿæˆÿö æ
þB-1 É÷þçLÿ ’ÿç¯ÿÓ-ÓóWÌö¨í‚ÿöSæÀÿçþæþß B†ÿçÜÿæÓÀÿ Ó´æäÀÿ> É÷þçLÿÀÿ Óójæ H ¨ÀÿçµÿæÌæÀÿ ¨ÀÿçÓÀÿ {¯ÿð¨È¯ÿçLÿ ¨Àÿç¯ÿˆÿöœÿ ¨${Àÿ-> Ó¼æœÿ H Ó´æµÿçþæœÿ ÓÜÿ-Óµÿ¿†ÿæÀÿ ¯ÿçLÿæÉÀÿ ¯ÿæÜÿLÿ H ¯ÿæˆÿöæ¯ÿÜÿ µÿíþçLÿæ{Àÿ A¯ÿ†ÿê‚ÿöF¯ÿó F A¯ÿÓÀÿ{Àÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ Lÿæþœÿæ LÿÀÿç¯ÿæ>
(AÀÿë~ LÿëþæÀÿ ÓæÜÿë)
ÉNÿç, Óí`ÿœÿæ H {àÿæLÿÓó¨Lÿöþ¦ê, HÝçÉæ
I&PR-15001/13/0027/1314
PRASAR BHARATI(India's Public service Broadcaster)STAFF TRAINING INSTITUTE (TECH.)ALL INDIA RADIO & DOORDARSHANKINGSWAY, DELHI - 110009
Subject:- Pre-examination training for SC/STcandidates who have applied for the post ofEngineering Assistant & Technician in PrasarBharati for which examination is being held on26.5.2013 by SSC. Pre-examination training forthe above recruitment will be held by PrasarBharati from 13th May to 17th May, 2013 at StaffTraining institute (Technical), All India Radio &Doordarshan, Kingsway, Delhi-110 009 and atRegional Staff Training Institute (Technical), AllIndia Radio & Doordarshan, Chandrasekharpur,Bhubaneswar-751017 (Odisha). No. of candidatesto be given pre-examination training will be 100in each category. Selection will be done on firstcome first serve basis. Candidates may opt fortraining either at Delhi or at Bhubaneswar.Interested candidates may apply through e-mailon e-mail address:
stit@stitairdd.org
on or before08th May, 2013. Selected candidates will beinformed through e-mail on or before
10th May,2013.
The original SC/ST caste certificate-andcopy of admit card/application form are to beproduced at the time of training. No TA/DA. wouldbe paid to the candidates willing to join thetraining. This is also available on our website:
www.sti-tairdd.org(N.A. Khan)Addl. Director General (E)(Trg.)Website: www.stitairdd.org
ADVERTISEMENTOFFICE OF THE DEPUTYDIRECTOR OFAGRICULTURE Cum-PROJECT DIRECTOR,ATMA, NABARANGPUR
Sealed application for expressionof interest (EOl) is invited fromreputed NGOs of Nabarangpurdistrict having office in the, district,sufficient man power, experiencein the field of -Agriculture,Horticulture, Animal husbandry andFishery for empanelment underATMA, Nabarangpur to executevarious activities under ATMA,RKVY, NFSM, State plan etc, forthe year 2013-14. The applicationsalong with the required documentsmust be submitted to the office ofthe Project Director, ATMA,Nabarangpur on or before
7th May2013 during office, hours (7 A.Mto 1.00 P.M).
The authority reservesthe right to cancel the process atany stage or reject / accept one orail the applications withoutassigning any reason thereof . Thedecision of the authority is final andbinding. The selected NGOs willbe notified soon after approval ofthe Collector -Cum-Chairman,ATMA, Nabarangpur. For moredetails log on to
www.nabarangpur.nic.inDDA-Cum-Project Manager,ATMA, Nabarangpur
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 
 
4 - 10 þB, 2013
 
NIJUKTI KHABAR
2
ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© AæoÁÿçLÿ s÷Î þÜÿçÁÿæþæœÿZÿ ¨æBôœÿÓ}ó {s÷œÿçó {œÿ¯ÿæLÿë’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç> BbÿëLÿ þÜÿçÁÿæ œÿçfÀÿ
BIO-DATA, Certificate Xerox
, 4sçüÿ{sæ, 10 sZÿæÀÿxÿæLÿ sçLÿs(Qæþ µÿç†ÿ{Àÿ) ÓÜÿç†ÿ œÿçfÀÿ
Phone
 
œÿºÀÿ {’ÿB20 ’ÿçœÿ þš{Àÿ
Speed Post/Regd Post
’ÿ´æÀÿæ ¨vÿæB{¯ÿ>ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: þæsç  ÷Lÿú¨æÓ Lÿçºæ †ÿ’ÿë–ÿö> ¯ÿßÓ: 18 Àÿë35 ¯ÿÌö>
þæS~æ{Àÿ œÿÓ}ó {s÷œÿçó 2013-14
Principal, Regional Institute
Plot No- 265/266, Krutibandhu Complex, BhoisahiLane, Backside of Baramunda Bus Stand,Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061
{¾Dôþæ{œÿ þæsç  ÷Lÿú,
+
2,
+
3, ¨Àÿêäæ{Àÿ¯ÿæÀÿºæÀÿ ¨Àÿêäæ {’ÿB ¨æÓúLÿÀÿç¨æÀÿçœÿæÜÿæ;ÿç {Óþæ{œÿ Aæþ AœÿëÏæœÿÀÿ Ó´†ÿ¦ ¯ÿ¿¯ÿ×æ’ÿ´æÀÿæ ¨æÓúLÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ> DNÿ Óæs}üÿç{Lÿsú ÓþÖ ÓÀÿLÿæÀÿê ÖÀÿ{Àÿ S÷Üÿß>
þæsç  ÷Lÿú,
+2
,
+3
¨æÓú
Principal, Regional Institute
Plot No- 266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane,Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda,Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE: NUAPADA
Application in the prescribed format are invited from eligible candidates for the post of VILLAGELEVEL WORKERS for the Gram Panchayats of Nuapada District under Panchayati Raj Departmenton regular basis in the Scale of Pay P.B.-1 i.e. Rs.5200-20,200/- with Grade Pay of Rs. 2000/- andother allowances as admissible by Govt, from time to time per month. The selection of the candidatesshall be made on the basis of marks secured in the +2 or any other equivalent examination theretoand the appointment of selected candidates for regular vacancies will be determined basing oncategory wise merit position in the selected list. The candidates should produce their requireddocuments in original at the time of the appointment. Incomplete/defective applications &applications received after stipulated date shall not be taken into consideration and liable forrejection. Inclusionin the merit list confers no right to appointment. The authority has reserved theright to cancel the advertisement at. any point of time without assigning any reason thereof. Theapplication should reach to the Collector, Nuapada by Regd./ Speed post in a closed envelopesuperscribe on the top as "APPLICATION FOR THE POST OF VLW". The last date of receipt of theapplication is 15.5.2013. The interested candidates may visit to the district website http:// www.nuapada.nic.in/DistrictPanchayat Office, Nuapada for details information and to get applicationform. The authority will be in no way responsible for any postal delay.
2. Vacancy Position:
(3) The above posts may be increased/decreased on account of Instructions received from Govt, timeto time or as decided by the District Authority. (4) O.R.V. Act. 1975 and subsequent Reservation Rules.PWD Act., 1995 shall be adhered into for reservation of Physically Handicapped persons, Ex-Serviceman,Sportsman etc.
(5) Eligibility of Candidates:
Eligibility of the candidate to apply for thePost must: i) be a citizen of India. ii) have passed the +2 Examination or any other examinationequivalent there to. iii) be able to read, write and speak odiya and has passed the Class-VII examinationwith Odiya as language subject or passed the High School Examination Certificate or an equivalentexamination with Odiya as the Medium of Examination in non-language subject or passed a test inOdiya of Middle English School standard conducted by the Education Department of the Government.iv) have not more than one spouse living if she/he married. v) benot less than 21 years and not morethan 32 years of age on 1st day of January 2013. The upper age limit shall be relaxed by 05 (five)years in case of S.C./S.T./Women candidates and by 3 (three) years in respect of SEBC candidates.vi) have registered his/her name in any Employment Exchange of District on or before the date ofsubmission of application to the Collector. vii) no extra weight age shall be given for higher qualificationthan the qualification prescribed for the post. viii) be a good character, sound health, good physique andactive habits. ix) must be the native of Nuapada District. x) must have complete minimum skill incomputer education within a period of six months from the date of joining. 6. Documents to be submitted.True copy of the following documents duly attested by a Gazetted Officer not below the ran of Class-ll(Group-B) and signed by the candidates shall be attached with application form. 1. H.S.C. Examinationcertificate in support of age and date of birth. 2. Certificate and marksheet of +2 examinations or anyother examination equivalent thereto. 3. Candidates other than SC/ST are required to pay Rs.150/- inshape bank draft in favour of District Panchayat Officer, Nuapada payable at S.B.I., Main Branch,Nuapada. 4. Caste certificate recently issued by the competent authority in case of S.C./S.T./S.E.B.C.candidates. 5. Two recent passport size photographs duly attested in the backsite. If employed, "Noobjection Certificate" from the Head of office. Character Certificate from two Gazetted officers (Not belowthe rank of Class-!!). Valid Registration card of District Employment Exchange, Nuapada. ResidenceCertificate issued recently by the Tahasildar.
Collector, Nuapada
GOVERNMENT OF ODISHAHEALTH & FAMILY WELFAREDEPARTMENTADVERTISEMENT(WALK-IN-INTERVIEW)
Applications are invited for appointment for 01(one)post ofProfessor (contractual) in the subject of Rasashastra for Govt.Ayurvedic Medical College of the State . The applicants whoare in-service / retired as Professor or Reader having at leasttwo years teaching experience in the post of Reader in Govt. / Private Medical Colleges in respective discipline. P.G. qualificationin concerned subject alongwith research work shall be givenpreference. The applicant shall have to apply in the prescribedapplication form with detailed bio-data with teaching experienceto Director, AYUSH, Odisha, Bhubaneswar during office hours(10 A.M to 5 P.M) within seven days i.e. from the date ofpublication of advertisement excluding public holidays. Fordetailed information, applicants may visit our Website: http:// www.odisha.gov.in/health_portal/index.html.
Under Secretary to Government
I & PR 07001/11/0003/1314
16-E
THE ODISHA STATE POLICE HOUSING & WELFARE CORPORATION(A Government of Odisha Undertaking) E-mail: policehousing@rediffmail.com
Applications are invited from the intending candidates for a post of Architect on contractual basis fora period of one year, subject to renewal from time to time in The Odisha State Police Housing &Welfare Corporation Ltd., P.O.- Bhoinagar, Bhubaneswar-22. The requirement of the post is as perthe following. 1. The candidate should be a degree holder in Architecture from a reputed Institute.2. He should not be more than 35 years of age as on 01.04.2013. 3. He should have minimum 3years of experience in major architectural design. (Certificate to be furnished) 4. He should haveregistration with Council of Architecture, New Delhi. 5. He will be given consolidated pay Rs. 30,000/ - per month. The candidates should apply with all Bio-Data and C.V. to The Chairman-cum-ManagingDirector, The Odisha State Police Housing & Welfare Corporation Ltd., P.O.- Bhoinagar, Bhubaneswar-751022 by post which should reach this office by
15.05.2013.Chairman-cum-Managing Director
ORISSA STATE AIDS CONTROL SOCIETY (OSACS)(Department of Health & Family Welfare), Government of Orissa
OSACS invites applications from suitable candidates to fill-up the post of Staff Nurse on contractualbasis to be posted at Link ART Centre Plus, SDH, Bhanjanagar, CHC, Polasara and CHC, Khalikote(one post in each centre) for implementation of HIV/AIDS programme in the State under NationalAIDS Control Programme (NACP). The monthly remuneration is Rs. 10,000/- only and to be revisedfrom time to time as per NACO guidelines.
TERMS OF REFERENCE: Qualifications -
B.Sc. Nursingor General Nursing and Midwifery from Govt./Govt. recognized Institute.
Brief Duties &Responsibilities -
• Enrolment of PLHAs into HIV care. • Follow up of Pre-ART patients. • Referralof eligible patients to Nodal Centres for initiation of ART. • Screening of HIV-TB co-infectionTreatment of minor Opportunistic infections. • Tracing of Loss to Follow Ups. • Sample collection forCD4 Count. Preparation of necessary reports. Eligible candidates for above the age of 21 years &maximum age limit is 60 years as on 01.04.2013 may apply to the District Programme Manager,District AIDS Prevention & Countrol Unit (DAPCU), office of the CDMO, DHH, Ganjam within 2 daysof publication of the advertisement by submitting their bio-data in the prescribed format. Theprescribed format for submission of application and details of the post, remuneration, qualification,experience, duties & responsibilities and other terms and conditions are available in the websites ofwww. orissa.gov.in and www.osacs.nic.in. The authority reserves the right to accept / reject any or allapplication(s) without assigning any reasons thereof.
Terms and Conditions:
a) The initial contractis for a period up to 30.09.2013 under NACP-III or till end of the project period whichever is earlier& extendable upon performance. b) The maximum age limit will be 61 years as on 01.04.2013. c)The application(s) received beyond the stipulated data and time will be rejected. d) The applicationreceived through fax/e-mail shall not be accepted. e) The application should reach the competentauthority by Speed Post / Registered Post / Courier Services / Drop Box in DAPCU office, office of theCDMO, DHH, Ganjam within 2 days of publication of the advertisement. f) The posts are purelycontractual and recruitment will be made as per NACO Guidelines.
Commissioner-cum-Project Director
þæsç÷Lÿë¿{àÿÓœÿ Lÿçºæ B+ÀÿþçxÿçFsú ¨æÓú LÿÀÿç$#¯ÿæ ÓþÖ
Male/ Female
þæœÿZÿvÿæÀÿëFLÿ
Renowned International Corporation
†ÿæ'Àÿ
Management
H
administration Section
{Àÿ ×æßê œÿç¾ëNÿç¨æBô’ÿÀÿQæÖ S÷Üÿ~ LÿÀÿë>
Age: Below 27 years. Monthly Payment:Rs. 5000/-
> AæÓ;ÿæ 5 ’ÿçœÿ þš{Àÿ
Biodata
ÓÜÿç†ÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë>
 
NEW OFFICE - 21 VACANCY
IMPULSE GROUP
137/B, Ashok Nagar, Near Khadiniketan, Infront of AshokaDry Cleaner, Bhubaneswar-9, M: 9238100184 (10am-4pm
)
Action Thermal Power Generation Plant Power Plant
Àÿ
Bioler, CHP, AHP, Coal Mill, Turbine
Àÿ
Maintenance Work 
¨æBô ¨÷æ$öê œÿç¾ëNÿç LÿÀÿëdç>
Post: Graduate in MechanicalElectrical, Diploma in Mechanical Electrical, Fitter,Electrician, Wiremen, in ITI, Supervisor, Storekeeper, Clerk,Helper. Qualification: 10 to +2/+3, ITI, Diploma, B.Tech.Salary: 7800/- - 18800 + Accomodation ,Fooding,Transportion Facility provided. Contact within 7 days
PLANT VACANCY ODISHA
ACTION POWER COMPANY 
NTPC, Kaniha, Talcher, angul9853555279 (Mr. Alok Tripathy)
L&T, TATA, JINDAL, BHUSANA
Lÿ¸æœÿê{Àÿ ¯ÿçµÿçŸ ¨’ÿ¯ÿê ¨æBôœÿíAæ H Aµÿçj ¨÷æ$öê/¨÷æ$# öœÿê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> BbÿëLÿ ¨÷æ$öê 2sç¨æÓú{¨æsöÓæBfú üÿ{sæ H 2 {Sæsç5 sZÿçAæ xÿæLÿ àÿüÿæ¨æ ÓÜÿç†ÿ Lÿçºæ Øçxÿú{¨æÎ fÀÿçAæ{Àÿ †ÿæ. 19.05.13 ÀÿçQ þš{Àÿ œÿçþ§vÿçLÿ~æ{Àÿ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç>
¨âæ+úœÿç¾ëNÿç
¨çFüÿú, sçF, xÿçF F¯ÿó Üÿ{ÎàÿúÀÿ Óë¯ÿç™æ Adç>
¨ÿ¯ÿê ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ ¨’ÿ¯ÿê ÓóQ¿æ ’ÿÀÿþæ{þ{+œÿæœÿÛ{Üÿàÿú¨Àÿú BsçAæB/xÿç{¨âæþæ 75 9500-14000 Lÿ¸ësÀÿ A¨{ÀÿsÀÿxÿçÓçF, ¨çxÿçÓçF, àÿç 30 8600-12500 {¨÷æ{fLÿuÓë¨ÀÿµÿæBfÀÿú S÷æfëFsú 50 7800-12000 {ÎæÀÿúLÿç¨Àÿ10þ,
+
2 25 7000-10000ÓçLÿë¿ÀÿçSæxÿö/{Üÿàÿú¨Àÿú 5þÀÿë10þ 120 6500-9000
{¾æSæ{¾æS: Óœÿæ†ÿœÿ þÜÿæÀÿ~æ, œÿíAæ¯ÿfæÀÿÜÿæBÔÿëàÿú ¨æQ, œÿíAæ¯ÿfæÀÿ, LÿsLÿ - 753004
Zel Infra Power Plant
Àÿ
1226 M.W. Plant
¨æBô †ÿëÀÿ;ÿ 28 f~
Candidate
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿë>
Degree - Mech. Engg - 8 nos -17500/-. Degree - Elect Engg - 8 Nos - 17500/-. Diploma - MechEngg - 6 nos- 14000/-. Diploma - Elect Engg - 6 nos 14000/-. ITI,Fitter - 8 nos- 7000/-. ITI Elect - 09 nos - 7500/-.Helper 10th - 10Nos - 5000/-. Sup. + 2 - 10 Nos - 7000/-
BbÿëLÿ ¨÷æ$öê F¯ÿó ¨÷æ$# öœÿê  †ÿëÀÿ;ÿ 7 ’ÿçœÿ µÿç†ÿ{Àÿ
Contact
LÿÀÿ;ÿë> ÀÿÜÿç¯ÿæ, QæB¯ÿæ ¯ÿ¿¯ÿ×æ Adç>
 
WELSPONE INDIA Pvt. LtdZel. INFRA POWER C.P.PAngul, Contact No:9583086276, 9583086276
WELSPONE INDIA
œÿç¾ëNÿç
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
Bank
H
Tower
¨æBô 
security Guard,Peon, Supervisor, Data Entry, LadiesSecurity Guard, Security FieldOfficer, Back Office Ladies ITI(Fitter,Electrician)
B†ÿ¿æ’ÿç¨çàÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> ÀÿÜÿç¯ÿæÀÿ Óë¯ÿç™æ Adç>
(
Qualification 9th to +2
) (
Age- 18 year to 45 year) MonthlySalary 6000/- to 9000/-
Contact: 78948545758093486024
¨ævÿLÿZÿ ¨æBôÓí`ÿœÿæ:
F$#{Àÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ {Lÿ{†ÿLÿ ¯ÿçj樜ÿLÿëµÿçˆÿçLÿÀÿçLÿç¨ævÿLÿ vÿLÿæþêÀÿ ÉçLÿæÀÿ {ÜÿD$#¯ÿæ AæþÀÿ’ÿõÎç{Sæ`ÿÀÿ {ÜÿDdç> ¯ÿçj樜ÿ {’ÿD$#¯ÿæ Óó×æþæœÿZÿ ÓÜÿ LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨í¯ÿöÀÿë Ó¯ÿç{ÉÌ †ÿ$¿ H œÿçfÀÿ ¯ÿç{¯ÿLÿ QsæB LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ LÿÀÿ;ÿë> F$#¨æBôœÿç¾ëNÿçQ¯ÿÀÿ Lÿˆÿö õ¨ä ’ÿæßê ÀÿÜÿç{¯ÿ œÿæÜÿ]>
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 
 
4 - 10 þB, 2013
 
NIJUKTI KHABAR
3
FLÿ
NEW DELHI BASED INDIAN MNC CUTTACKOFFICE
{Àÿ ÓæþëÜÿçLÿ ×æßê œÿç¾ëNÿç ¨æBô
10th/+2or above pass
LÿÀÿç$#¯ÿæ(
71
) f~
Male/Female
ZÿvÿæÀÿë AæÓ;ÿæ
6
’ÿçœÿ þš{Àÿ
Bio-Data
S÷Üÿ~LÿÀÿë>
Age below 35 year.
þæÓçLÿ {ÀÿæfSæÀÿ
Rs. 4500/-
Àÿë
upto Rs. 11500/- then onwards:-
GRAND VACANCY, 100% JOB GUARANTEE
To
 
AMAZING CREATION
PARIDA SAHI LANE. SANKARPUR, Near SIVANI GLASS HOUSE,
PALAMANDAP, CUTTACK-12, Ph.No.- 0671-6580630/8093380630
NO ENTRY FEE/NO EXPERIENCE
NEW OFFICE ! VACANCY - 24
No experience/No Registration fee, Permanent JOB
{Àÿ
Monthly Rs. 5500/-
Àÿë
Rs. 8600/-
¨æB¯ÿæLÿë {¾æS¿¯ÿç{¯ÿ`ÿç†ÿ {ÜÿD$#¯ÿæ ÓþÖ
Male/Female
þæœÿZÿë FLÿ
MNCCompany
†ÿæ'Àÿ
Administration Section
{Àÿ œÿç¾ëNÿçLÿÀÿë>
Age- Below 35 Yrs. Qual.: 10th/+2
AæÓ;ÿæ 6 ’ÿçœÿ þš{Àÿ
BioData
ÓÜÿç†ÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë> (
Fresher also applied
)
WELLDONE INTERNATIONAL
Dharma Nagar, 1st Lane, House No-5,
Berhampur(GM). Ph: 0680-6451093
NEW VACANCY!!!
Wanted 37 Male, 21 Female Graduate/Under Graduates for aMultiNational Company Expand in Odisha
¯ÿßÓ
18-35
¯ÿÌö> þæÓçLÿ {ÀÿæfSæÀÿ
Rs. 6500/-
 Àÿë 
Rs. 12000/- (Under Training) & Rs. 27000/- above onwards.No Experience/No Registration Fee. Hostel Free for all selectedCandidates. Walk in with Bio-data & all document within 6 days.
CAREER PROMOTER
Opp. Hotel Basanti (Top Floor),Mahatab Road, Cuttack 
µÿæÀÿ†ÿêß {Óœÿæ ¯ÿæÜÿçœÿê{Àÿ œÿç¾ëNÿç œÿçþ{;ÿ ¨÷æLÿú `ÿßœÿ †ÿæàÿçþ Éç¯ÿçÀÿ
µÿæÀÿ†ÿêß {Óœÿæ ¯ÿæÜÿçœÿê{Àÿ œÿç¾ëNÿçœÿçþ{;ÿ ¨æÀÿæ’ÿ´ê¨×ç†ÿ {S樯ÿ¤ÿëÎæxÿçßþvÿæ{Àÿ FLÿ œÿç¾ëNÿçÀÿ¿æàÿç †ÿæ
08.05.2013ÀÿçQvÿæÀÿë†ÿæ 16.5.2013ÀÿçQ
¨¾ö¿;ÿ AœÿëÏç†ÿ {ÜÿDAdç> {Ó$#¨æBô þßíÀÿµÿq fçàÿâæÀÿ BbÿëLÿ H {¾æS¿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô fçàÿâæ ¨÷ÉæÓœÿ þßíÀÿµÿq †ÿÀÿüÿÀÿëFLÿ ¨í¯ÿö`ÿßœÿ †ÿæàÿçþ †ÿæ 02.05.2013ÀÿçQ vÿæÀÿë†ÿæ 07.05.2013 ÀÿçQ ¨¾ö¿;ÿ {ÓæàÿfÀÿ, {s÷xÿúÓ þ¿æœÿ F¯ÿó †ÿæ 02.05.2013ÀÿçQ vÿæÀÿë †ÿæ 10.05.2013ÀÿçQ ¨¾ö¿;ÿ Aœÿ¿ ÓþÖ {s÷Ý ¨æBôàÿâæÀÿ ¨÷{†ÿ¿Lÿ D¨Qƒ LÿÀÿqçAæ , ¯ÿæÀÿ稒ÿæ, ÀÿæBÀÿèÿ¨ëÀÿ, D’ÿÁÿævÿæ{Àÿ AœÿëÏç†ÿ {Üÿ¯ÿ> †ÿæàÿçþ Óþß{Àÿ ¨÷æ$êöZÿ ¨æBôÀÿÜÿç¯ÿæ H QæB¯ÿæ ¨÷ÉæÓœÿ †ÿÀÿüÿÀÿë¯ÿ{¢ÿæ¯ÿÖ LÿÀÿæ¾æBdç> {Óœÿæ¯ÿæÜÿçœÿê œÿç¾ëNÿç`ÿßœÿ Óþß{Àÿ {¾DôÓ¯ÿë¨ÀÿêäæSëÝçLÿ {Üÿ¯ÿ {ÓÜÿç¨ÀÿêäæSëÝçLÿÀÿ †ÿæàÿçþ FÜÿçÉç¯ÿçÀÿ{Àÿ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ F¯ÿó ¨÷æ$öêþæœÿZÿëÀÿ¿æàÿç¨æBô ¨÷Öë†ÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ> †ÿæàÿçþ ¨{Àÿ {Óþæ{œÿ ¨æÀÿæ’ÿ´ê¨ ¾æB {Óœÿæ¯ÿæÜÿçœÿê œÿç¾ëNÿç Àÿ¿æàÿç{Àÿ {¾æS{’ÿ{¯ÿ> {Ó$#¨æBôàÿâæÀÿ BbÿëLÿ F¯ÿó {¾æS¿ ¨÷æ$êöþæœÿZÿëAœÿë{Àÿæ™ {Óþæ{œÿ †ÿæ 30.04.2013 ÀÿçQ vÿæÀÿë†ÿæ 01.05.2013ÀÿçQ ¨¾ö¿;ÿ ÓþÖ ’ÿÖæ¯ÿçÓÜÿ Ó¸õNÿ ¯ÿâLÿ{Àÿ D¨×ç†ÿ ÀÿÜÿç`ÿßœÿ Óæäæ†ÿLÿæÀÿ{Àÿ µÿæS{œÿ{¯ÿ> {¾æS¿ ¨÷æ$êöþæœÿZÿë †ÿæ ¨{Àÿ †ÿæàÿçþ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ> FÜÿçœÿç¾ëNÿç¨æBô¨÷æ$êöZÿ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ, ¯ÿßÓ, ÉæÀÿêÀÿçLÿ {¾æS¿†ÿæ F¯ÿó ¨’ÿ¯ÿêSëÝçLÿÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê œÿçþ§{Àÿ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæSàÿæ
PHYSICAL STANDARD AND EDUCATIONAL QUALIFICATION REQUIREDCategory: Soldier General Duty. Age: 17
1/2
-21 Yrs. Height (cm):
169 *162.
Weight (kg):
50 *48.
Chest (cm):
77/82.
Educational Qualification:
Matric Pass with Min 45% marks in Aggregate and32% in Each subject. No percentage required for higher qualification i.e. 10+2 and above.
SoldierGeneral Duty (Schedule Tribe)
- 17
1/2
-21 Yrs. - 169 - 48 - 77/82 - 8th Class Pass or Higher Qualification.8th class pass candidates will carry birth cert, issued by Registerar of Birth & Death of respectivedistricts as Proof and Date of Birth and Transfer Certificate and mark Sheets should be signed byDistrict Inspector of School is mandatory.
Soldier Tradesman, (Chief Community Steward, Dresser& Washer Man
- 17
1/2
-23 Yrs. - 169 *162 - 48 - 76/81 - Simple 10th Class Pass.
Soldier Tradesman,(House Keeper & Mess Keeper) -
17
1/2
-23 Yrs. - 169 *162 - 48 - 76/81 - 08th Class Pass or highereducation. 8th class pass candidates will carry birth cert, issued by Registrar of Birth & Death ofrespective district as Proof of Date of Birth and Transfer Certificate and Mark Sheets should be signedby District Inspector of School Is mandatory.
Soldier Technical
- 17
1/2
- 23 Yrs. - 169 *162 - 50-48 - 77/ 82 - Simple 10+2 Pass in Science with Physics, Chemistry, Maths and English as CompulsorySubjects Should have secured Minimum Pass Mark in Each Subject even if anyone of thern is takenas an Optional subject.
Soldier Clerk / Store Keeper
- 17
1/2
-23 Yrs. - 162 - 50 *48 - 77/82 - (i) Shouldhave secured 40% marks in each subject and 50% marks in aggregate in class XII. (ii) Should havestudied English and Math/Accts/Book Keeping in Class XII or Class X. Should have secured min.40% marks in each subject, whether it was studied in class XII or Class X. (iii) If a candidate is agraduate (any field) with Maths/ Acct/Book Keeping and English (even elective) as one of thesubjects. The stipulation of scoring 40% marks in Maths/English in Class X or X and scoring 50%marks in aggregate in Class XII is waived off. (iv) If a candidates graduate but not having English andMaths/Accts/Book Keeping at graduate level, he should have scored minimum 40% marks in Englishand Maths/ Accts/Book Keeping at least once in Class XII or class X.
Soldier Technical (Aviation)/ Soldier Technical (Ammunition Examiner) -
17
1/2
-23 Yrs. - 169 *162 - 50 *48 - 77/82 - 10+2 / Intermediate Exam. Pass in Science with English, Maths, Physics and Chemistry as CompulsorySubjects with Minimum 50% Marks in Aggregate and 40% Marks in Each Subject (OR) Three YearsDiploma in Engineering (Mechanical / Electrical / Electronics / Automobiles / Computer Science)from Recognized Polytechnic / Institute.
Soldier Nursing Assistant
- 17
1/2
-23 Yrs. - 169 162 - 50 *48- 77/82 - 10+2 Intermediate Examination Pass in Science with Physics, Chemistry, Biology andEnglish with 50% Marks in Aggregate and Minimum 40% Marks in Each Subject or In case thecandidate has a B.Sc Degree with (Botany / Zoology / Bn'o Science) and English stipulation ofpercentage in CL XII is waived off. However the candidate should have studied all the four subjectsin class XII also. Relaxation in Height & Waight is applicable for Schedule Tribe Candidates Only.AGE CRITERIA - (a) Candidates Not Born after (for all categories) - 08 Nov. 1995. (b) Soldier Clerk / Store Keeper, Solder Nursing Assistant, Soldier Technical Soldier Technical (Aviation) & SoldierTechnical (Ammunition Examiner) & Soldier Tradesman - Not Born before 08 May. 1990. (c) SoldierGeneral Duty & Soldier General Duty (Schedule Examiner) - Not Born before 08 May - 1992.
àÿâæÀÿë{¾¨Àÿç¯ÿÜÿëÁÿ ÓóQ¿æ{Àÿ ¨÷æ$êöþæ{œÿ AæÓç FÜÿç Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þ{Àÿ {¾æS {’ÿ{¯ÿ {Ó$#¨æBôàÿâæ ¨÷ÉæÓœÿ †ÿÀÿüÿÀÿëAœÿë{Àÿæ™>
fçàÿâæ ¨÷ÉæÓœÿ, þßíÀÿµÿq
FLÿ
Leading Multi National Company
†ÿæ'Àÿœÿçßþç†ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß
New Office
¨æBô 42 f~
Candidates
Zÿë
Direct
œÿç¾ëNÿç {’ÿDdç> {¾æS¿†ÿæ:
10th/+2, Monthly Income Rs. 5000/-
Àÿë 
11,000/-, Agebelow 30yrs. Contact within 7 days with Biodata.
MICRO EXPANSION
N/6 - 315, 1st Floor, Infront of Bank of BarodaJayadev Vihar, Bhubaneswar-15, Ph: 9238100178
OPENING NEW OFFICE
Hindustan Spices
 
FLÿ
ISO CERTIFIED
Lÿ¸æœÿê œÿí†ÿœÿ ÉçÅÿæoÁÿ{Àÿ œÿç¾ëNÿç ¨æBôHÝçÉæÀÿ ÓþÖ fçàÿâæÀÿë{þæs 72 f~ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ>
œÿç¾ëNÿç
*Condition Apply*
Regd. Office
¨âsúœÿó-4693, {ÓðœÿçLÿ Ôÿëàÿú¨æQ{Àÿ, þ{oÉ´Àÿ {Àÿàÿ{H´ D¨ÝæLÿWÀÿ Óæþ§æ SÁÿê, Aæ’ÿçþæ†ÿæ Lÿ{àÿæœÿê, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
Cont.: 9237559242,
Website: www.hindustanspices.com
Time: 8 AM to 2 PM
POST (Age-17-28) EARN QLF.Dy. Manager Rs.8300 +3Labour Incharge Rs.6750 +2Product Supervisor Rs.4650 10thField Executive Rs.5200 10thPacking Boy Rs.4200 7th
QæB¯ÿæ H ÀÿÜÿç¯ÿæ Óë¯ÿç™æ> BbÿëLÿ ¯ÿ¿Nÿçþæ{œÿ AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ þš{Àÿ ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ÓÜÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë>
¨âæ+úH {¨æsö{Àÿ œÿç¾ëNÿç
BAIDYANATH EMPLOYMENT INFORMATION
At: Gandarpur(Near Petrol Pump), Po: College Square, Cuttack-3
Ph No.: 9853102171/9692218277
Àÿæf¿ H Àÿæf¿ ¯ÿæÜÿæ{Àÿ {Lÿ{†ÿSëÝçF ¨âæ+úH {¨æsö{Àÿ Qæàÿç$#¯ÿæ ¨’ÿ¯ÿê ¨íÀÿ~ ¨æBô¨÷{†ÿ¿Lÿ fçàÿâæÀÿë ÉæÀÿêÀÿçLÿ Óäþ ¨÷æ$öê/¨÷æ$ö #œÿê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> œÿçfÀÿ {¾æS¿†ÿæÀÿ
Bio-Data
ÓÜÿ {sàÿç{üÿæœÿúœÿºÀÿF¯ÿó 2sç5 sZÿçAæ xÿæLÿ àÿüÿæ¨æ, (2 Lÿ¨ç) ¨æÓú{¨æsöÓæBfúüÿ{sæ ÓÜÿç†ÿ œÿçþ§vÿçLÿ~æ{Àÿ
†ÿæ.03.05.2013Àÿë22.05.2013 ÀÿçQ
þš{Àÿ xÿæLÿ{¾æ{S AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç>
¨ÿ¯ÿê{¾æS¿ÿæÓóQ¿æÿÀÿþæ
{sLÿúœÿçLÿæàÿú
ITI/Diploma(Any Trade)
1208,200Àÿë12,000Óë¨ÀÿµÿæBfÀÿú
Matric
 
¨æÓú476,200Àÿë8,000Lÿ¸æœÿê {àÿ¯ÿÀÿú
5th
 
¨æÓú656,000Àÿë8,500þæ{Lÿöèÿú¯ÿß
+2
 
¨æÓú246,000Àÿë7,800xÿ÷æBµÿÀÿú2 ¯ÿÌöÀÿ Aµÿçjÿæ085,000Àÿë7,500 FLÿæD+Óú
+2
 
¨æÓú
with Tally
334,500Àÿë6,500{þÓçœÿú{Üÿàÿú¨Àÿú
5th
 
¨æÓú164,200Àÿë6,800Àÿç{Ó¨úÓœÿçÎú
+2
¨æÓú203,500Àÿë5,000¨çAœÿ
7th
 
¨æÓú143,500Àÿë5,000ÓçLÿë¿ÀÿçSæxÿö
7th
 
¨æÓú(ÜÿæBsú5' 5'')793,500Àÿë4,800 ¨âæ+úÓëB¨Àÿú
5th
 
¨æÓú53,500Àÿë4,200
WANTEDD.E.O.FOR SAMS LAB
Applications are invitedwithin seven days fromcandidates with BCA/PGDCAqualification for the post ofDATA ENTRY OPERATOR inR.G. Junior College,Padmapur, Dist: Rayagada.
PRINCIPAL
R.G. JUNIOR COLLEGE,
PADMAPUR,
DIST: RAYAGADA - 765025
œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ{Àÿ Aæ¨~Zÿ Óó×æÀÿ {Lÿò~Óç œÿç¾ëNÿç Lÿçºæœÿæþ{àÿQæ Óº¤ÿêß ¯ÿçj樜ÿ {’ÿ¯ÿæLÿë `ÿæÜÿëô$#{àÿ {¾æSæ{¾æSLÿÀÿ;ÿë
0674 - 2582532
DIGITAL TECHNOLOGY
Lÿë{œÿB ÓþÖ ¨÷LÿæÀÿ {þæ¯ÿæBàÿú{üÿæœÿú, àÿæ¨ús¨úLÿ¸ë¿sÀÿ, xÿçsæàÿúLÿ¿æ{þÀÿæ D¨{Àÿ
Hardware & SoftwareRepairing
{s÷œÿçó ’ÿçAæ¾æB, Që¯ÿúLÿþúÓþß H
Less Course Fee
œÿçAæ¾æB
Student
 
þæœÿZÿë 
MOBILE & IT SERVICE CENTER
 
ÿœÿç¾ëNÿçH Aæþ#œÿç¾ëNÿçÓÜÿç†ÿ {Óþæ{œÿ þæÓçLÿ
5000/-
Àÿë 
30,000/-
H E–ÿö{ÀÿæfSæÀÿ LÿÀÿç¨æÀÿëd;ÿç> FÜÿæÀÿ ¨÷þæ~ Adç> {¾æS¿†ÿæ:
UnderMartic to B.Tech
, Fvÿæ{Àÿ
Practical, Servicecenter,Hostel, Spareparts & Placement
Aæ’ÿçÀÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ Adç>
JOB GURANTEE IN SERVICE CENTER
{þæ¯ÿæBàÿú, àÿæ¨ús¨úH Lÿ¿æ{þÀÿæ {s÷œÿçó
Registered with Govt. of India.
www.cmtiorissa.com
CMTI
2182, Near Kalpana Film Hall, BHUBANESWAR - 14
0674- 2310838, 9861083738, 9437304324.
Since: 2003
SUMMER COUSE FEE Rs. 5000/- (1-2 Months)
dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
xÿæLÿ {¾æ{S þš {s÷œÿçó {œÿB¨æÀÿç{¯ÿ
(Approved by the Govt. of Orissa)
 
{Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿÎæsçÎçLÿæàÿú,ÿ
 
NALCO, PWD
,
 
†ÿÜÿÓçàÿ H BÀÿç{SÓœÿ ¯ÿçµÿæSþæœÿZÿ{Àÿ ¯ÿÜÿë ÓóQ¿Lÿ Aþçœÿÿ
Revenue Inspector
,
 
Ó{µÿößÀÿ, {s÷ÓÀÿ,xÿ÷æüÿuÓþ¿æœÿú,ÿ
 
Work Sarkar
 
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿD$#¯ÿæÀÿë 8þÀÿëÿ
 
B.A.
{¾æS¿†ÿæ$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿë 45 ’ÿçœÿ þš{Àÿ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ
 
SC/ST
ZÿëÓë¯ÿç™æ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ> {s÷œÿçó ¨{Àÿ `ÿæLÿçÀÿçLÿÀÿç{¯ÿ æ BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ 20 ’ÿçœÿ þš{Àÿÿ
Principal, Regional Institute, Plot No- 265/266,Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside ofBaramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar -751003
Zÿë s 50/-
 
Zÿæ þœÿçAÝöÀÿ LÿÀÿ;ÿëæ
DISTRICT OFFICE, BHADRAK (GP.Section)
Applications are invited from the eligible candidates of Bhadrak District having passed +2 Examinationor any other equivalent examination thereto, with age between 21 to 32 years (must not be less than21 years and more than 32 years) as on 1.1,2013.He/She must have registered his/her name inBhadrak District Employment Exchanage/Specical Employment Exchange, Bhubaneswar havingother requisite qualifications as required under Odisha Village Level Workers (Recruitment andcondition of Service) Rules,2008 as amended in 2012 and 2013 for direct recruitment for the post ofVLWs against 51 Number of Vacancies as given below in Bhadrak District in pay Band of Rs.5200/-Rs.20,200/- alongwith Grade pay Rs,2000 per month with DA.HRA and other allowances as admissibleby Govt.from time to time. Details of Vacancy Position.The last date of receipt of applications are 15.05.2013 by 11.00 A.M. Details regarding vacancyposition, eligibility and application forms are available in the Notice Board of Collectorate, Bhadrak,D.R.D.A.Bhadrak.Dist. Panchayat Office, Bhadrak and in the Dist.Website:www.bhadrak.nic.in and inOdia dailies to be Published on 30.4.2013. Application in complete forms should reach in the Officeof D.P.O., Bhadrak At/Po/ Dist:Bhadrak,PIN-756100 through Registered Post/Speed Post.
Collector, Bhadrak 
DATA ENTRY/CALL CENTREDirect Joining (10th, +2, +3). Sal (5,400-8200). Mob:9658257590, 9658175979. N6/447, Near Crown Hotel,Nayapalli, Bhubaneswar
DEPARTMENT OF WATER @ RESOURCES, ODISHA COMMUNITY TANKMANAGEMENT PROJECT, Adjacent to RTO Office, Acharya Vihar, BhubaneswarCorrigendum to Recruitment Notice OCTMP
The recruitment notice of OCTMP, Dept. of Water Resources published on 28.04.13 for the post of Accountant in serialNo. 03 may be read as Angul & Bargarh instead of Jharsuguda and Bargarh. All other s and conditions unchanged.
COLLECTORATE:NABARANGPURGRAM PANCHAYAT SECTIONADVERTISEMENT IN RESPECTOF RECRUITMENT FOR THEPOST OF VILLAGE LEVELWORKERS OFNABARANGPUR DISTRICT
Applications are invited in prescribedforms from the eligible candidatesfor special direct recruitment bymeans of selection to the Post ofVillage Level Workers in the districtof Nabarangpur in the time scale ofPay Band-1, Rs. 5200-20200/- withGrade Pay of Rs. 2000/- and otherallowances as admissible from timeto time. The details of theadvertisement with terms andconditions of appointment areavailable at the District Website
www.nabarangpur.nic.inCollector: Nabarangpur
Fixed Job at Cuttack
 ÉæQæ ¯ÿçÖæÀÿ œÿçþ{;ÿ AüÿçÓçAæàÿú ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô
102(M/F)
Aæ¯ÿÉ¿LÿLÿÀÿë> ¯ÿßÓÓêþæ: 27Àÿë Lÿþú
10th(4500)
,
+2(5500), +3(7500)
>Fvÿæ{Àÿ ’ÿíÀÿ’ÿíÀÿæ;ÿÀÿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô QæB¯ÿæ F¯ÿó ÀÿÜÿç¯ÿæ ¯ÿ¿¯ÿ×æAdç>
Biodata
H Aæ¯ÿÉ¿Lÿ ÓþÖ
Certificate Xerox Copy
ÓÜÿ11sæÀÿë 3sæ þš{Àÿ œÿçþ§ vÿçLÿ~æ{Àÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë>
 
MAX-WELLORG, 1ST FLOOR, SURYA VIHAR, Plot No. 604, LINK ROAD,(BACK OF NISAMANI HALL) CUTTACK. MOB: 8908405173.
ÓÀÿLÿæÀÿê Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© Lÿ¸æœÿê LÿsLÿ,µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ, ¯ÿ÷Üÿ½¨ëÀÿ, ¯ÿæ{àÿÉ´Àÿ, ¨ëÀÿê

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->