Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shopping

Shopping

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 92,271 |Likes:
Published by Rohan Kv
Telugu boothu kathalu, telugu kama kathalu, telugu sex stories in pdf, telugu lo boothu kathalu
Telugu boothu kathalu, telugu kama kathalu, telugu sex stories in pdf, telugu lo boothu kathalu

More info:

Published by: Rohan Kv on May 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

 
Naughty Shopping‚¡Áôå™ÁÅ ÁŧÂë®ÁÅò ‡ÁÑ™Á úÁƬÃþ €¥Á Â馨þÁÅ ©ÁžÃ¨Ã €¥Áé¨þÁÅ ýëúɬÁÅàþÂä§ÁÅ. ‚¡ÁåýÃ €ÁÑ™ÁÁљ ÌÏžÁ§ÁÅ ÁŧÂë®ÁÅò ¡Áë¦ÁœÂä¨Å¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ§ÁÅ. ‚ÏÍ 10-15 ˆ®Áò œÁ§ÂíœÁ ŠÁ ÁÅýÅÏ£¥ÁŨÍü§ÃÃþÁ (£Í¦) ¬ÁÏÁýþÁþÁÅ ©ÁõÿÃÏúà §Â³ÂþÁÅ."€¥Á Âé ‡ÏœÁ ¬¡" €þÂä™ÁÅ úçÂÁÅ ¥ÉÂÿÁþ."©Á¬ÁÅàþÂäþÁŧ ÁÅ" €ÏýÆ ú§Á ¬Á§ÁÅÁÅÏýÆ öÁ¨ ¨Íà ©ÁúÃÖϞÀþÁä¡Áõ§Á.€ÏœÁ ©Á§ÁÁÅ úçÂÁÅ §Ã¥ÉÂý œÍ úÂþÁ¨ð ¥Á §ŬÁÅþÁä ¥ÉÂÿÁþ £É™§ÁÆÏ ¨ÍþÁÅϙà ©Á¬ÁÅàþÁä €þÁä¡Áõ§ÁþÁÅ úÁƬà "©Â© €¥Á Âé ¥÷逡Áð§Á¬Á¨Â ©ÁôþÁää©" €þÂä™ÁÅ.Ì™ÁÅÁÅ ±ÌÁÅ™ÁÅœÁÅÏý þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ ú§Á ¡Ëý ÁÅ ¡Ãþ¡ÉýÅÛͳÂÃÏžÃ.¥ÉÂÿÁþ ý© ¡Ã œÁþÁ œÁ¨Ã žÁÁ§Ãà ©ÁúÃÖ ÿÁœÁÅàÁÅþÂä™ÁÅ."¥÷é ©ÁžÁŨŠ§Âü ú§Á þÁ¨Ãñ͜ÁÅÏžÃ" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Á Ì™ÁÅÁÅþÁÅ¥ÁŧáɥÁÅ ©Ã¬ÁÅÁÅÑÏýÆ."¡Áõ§Âß ¥÷é ‚¡Áôå™ÁÅ ´Â¡ÃÏ ©ÁžÁÅ⨠œÁ§ÂíœÁ ©É®Ââ¥ÁÅ" €þÂä™ÁÅúœÁŨþÁÅ €þÁä¡Áõ§Á ©¡Áô þÁÅϙà þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ÃÏžÁÁÅ ±ÍþÃúÃÖ ¡Ã§Á먡Áþà ¡ÁýÂÛ¨þÃ.
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com
 
"€£Âç ©ÁžÁ¨§Â. ‚¡ÁåýÃ ©ÁôþÁä £Âë¨Å €þä úÃÏú³Â©Áô.©¬ÁÅÍ©Á™ÂþÃà ŠÁÑý ¨žÁÅ. £¦ÁýÁÅ ©É®Âò¨Ïýþ ¬ÃÁÅ©ÁôÏžÃ"€ÏžÃ Ì™ÁÅÁÅþÁÅ þÉýÃÛ ©¬ÁÆ.¥ÉÂÿÁþ üÂÉý ¡ËþÁ œÁ™Ã¥Ã "€£Âç ¥Á®ò ‡ÏžÁÅÁÅ ©³Â©Á¥Á Âé" €þÂä™ÁÅ."þÁÅ©Áôí ¡Ã¬Ã ¡Ã¬ÁÁ™ÂþÃà ‚¡ÁåýÃ ü§Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ¦.‚Á €žÃÁƙ ©¬ÁÅÍÁÅÏý €Ïœ ¬ÁÏÁœÁŨÅ" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Á.¥ÉÂÿÁþ úÃþÁä£ÅúÁÅÖÁÅþÁä ©Â™Ã¨Â ¥ÉÅÿÁÏ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. €þä¡Áõ§Á ÌžÁÅÁÅ£ÅÁ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÃÛ "€¦þ ‚¨Â €Ïý©Áô Âþ þþÁÅ ú¬žÁÏœÂþ̬Á¥Ê ÁžÁ§Â þÂþÂä. €©Ã £ÃÁÅœÁÅ ©Áôϙà þ úœÁŨÍì þÁ¨¨þÁžÂ ÁþÂä" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Á."¡Áõ§Âß ‰ ¨© ¦ÁÅ" €þà œÁ¨Ãþà ÿÁœÁÅàÌþà ¡ÉžÁ©Áô¨ ¡ËþÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ.€þÁä¡Áõ§Á œÁþÁ þ¨ÅÁþÁÅ Ì™ÁÅÁÅ þÍýÍà úÌ¡ÃåÏúà üŧÁÅëÁÅÏýÅÏý¥ÉÂÿÁþ œÁþÁ úœÃþà üÂÉýÍì žÁƧÃÖ ¡Ã¬ÁÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ™ÁÅ.Ì™ÁÅÁÅ ¬ÁÅëœÃ ¥ÃÏúà §ÂÂþÁ ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ €þà ÁëÿÃÏúà úÁýÅÁÅÑþÁžÁƧÁÏ ü§ÃÃÏžÃ."€£Âç ˆÏýà ¡Áõ§Âß ¥ÁÏúà ¥ÁÆ™ ¨Í úÉ™ÁÌýÂÛ©Áô" €þÂä™ÁÅ.€þÁä¡Áõ§Á þÁ©ÁôíœÁÆ "œÉ¨©Â§ ÁžÁ§Á €¦ÏžÃ. ¥Á®ò ‚¡Áôå™ÁÅ ÁÆ™ÂþÂ.‚¨ÂÁ¦œ þÁÅ©Áôí €¨¬Ã ±ÍœÂ©Áô. §ÂœÃëà þÂÁÅ ¡Á¬à" €þà öÁêÏ™ £Âê€ÏžÁÅÁÅÏžÃ.
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com
 
"€¥Á Âé Á©" €þà ¥ÉÂÿÁþ €þÁä¡Áõ§Á žÁÁ§ÃÉ®Ãò ¬Á ©ÁÏà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ¡ËþÁ úœÁŨŠ©³Â™ÁÅ. Ì™ÁÅÁÅ ˆ¥Ã ú¦Á£ÍœÁÅþÂä™Í œÉ¨Ã¦Á¨žÁÅ€þÁä¡Áõ§ÁÁÅ.úœÃþà £Ì™ÁÅÝ ¥ÄžÁÅ ±ÍþÃúÃÖ ÁÅúÃÖ®ÁòþÁÅ ÃÏžÁÁÅ žÃÏú™ÁÅ."€£Âç ˆÏýà §ÂüÂ" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Á."úÁÆ™Á¥Á Âé þ ¬Éð £Ì™ÁÅÝ ‡ÏœÁ £ÂÁÅÏžÍ. ‚ÏœÁ €ÏžÂ¨ ¨Í¦ÁþÁÅúÁƬ ¤ÂÁê¥ÁÅ ¥ÁþÁ ¤ÂÁê þÁÁ§ÂþÃà Á¨ÃÃÏúÁÅ" €þà ú§ÁþÁţ̙ÁÅÝÁÅ §ÉÏ™ÁÏÁ٨ ÃÏžÁÁÅ žÃÏú™ÁÅ.€þÁä¡Áõ§ÁÁÅ þÁ©ÌíúÃÖ "‚Ï §ÉÏ™ÁÏÁŮ®ÁÅ žÃÏúÁ§Â. €ÏžÁ§Ã¥É¯ÁÏ Á¨ÅÁÅœÁÅÏžÃ" €ÏžÃ."€¥ÉÂé ˆÏý¥Á Âé €¨Â €Ïý©Áô. þ üþÁé ¬Á¨ÂþÃä ‚ÏÌÁ§ÃÃúÁÆ¡ÃÏúÁ™Á¥Á Â?" €þà £Ì™ÁÅÝ ¡ËþÁ ¥ÁÅžÁÅ ¡ÉýÃÛ ¨ú™ÁÅ."‚Á £¦Á¨Å ž§ÁŞ¥Á Â" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Á."¡ÁžÁ¥Á Âé" €þà €™ÁÅ¦Á£Í¦þÁ ©Â™Á¨Âì ™ÁÅ."‚ÏœÁ¨Í ˆ¥Ã ÁŧÌàúÃÖϞçÂ" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Á."ŠÁÑ úÃþÁä ÿÉ¨å €¥Á Âé" €þÂä™ÁÅ."úÉ¡Áå§Â" €ÏýÆ Ì™ÁÅÁÅ ©Ë¡Áô úÁƬÃÏžÃ."€¥Á Âé ŠÁÑ ³Â§Ã ¡Ëý ü§ÁÖ©" €þÂä™ÁÅ."‚¡Áôå™ÁÅ ü§ÁÖ™Á¥ÊÏýÂë ¡Ëý ¡Ãþ ¡ÉýÅÛÁÅþÂäþÁÅ ÁžÂ" €ÏžÃ€þÁä¡Áõ§Á.
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->