Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Ghid Management Marketing Contabilitate

Ghid Management Marketing Contabilitate

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by AncaMelinteTamas

More info:

Published by: AncaMelinteTamas on May 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

 
No
ţ
iuni de contabilitate primar
ă
, Managementul afacerilor, Marketing
ş
i dezvoltarea afacerilor– no
ţ
iuni de baz
ă
 Agen
ţ
ia Na
ţ
ional
ă
pentru Întreprinderi Mici
ş
i Mijlocii
ş
i Coopera
ţ
ie - ANIMMC1
No
ţ
iuni de contabilitate primar
ă
,Managementul afacerilor, Marketing
ş
i dezvoltarea afacerilor –no
ţ
iuni de baz
ă
 
Autori: ec. Lucian Nedelcuec. R
ă
zvan Mitocariuec. Adrian Rînda
ş
u
 
No
ţ
iuni de contabilitate primar
ă
, Managementul afacerilor, Marketing
ş
i dezvoltarea afacerilor– no
ţ
iuni de baz
ă
 Agen
ţ
ia Na
ţ
ional
ă
pentru Întreprinderi Mici
ş
i Mijlocii
ş
i Coopera
ţ
ie - ANIMMC2
CUPRINSI. No
ţ
iuni de contabilitate primar
ă
.....3
1.1. Rolul contabilit
ăţ
ii în economia de pia
ţă
.....41.2. Patrimoniul societ
ăţ
ilor comerciale .....51.3.Evaluarea elementelor patrimoniale.....81.4.Bilan
ţ
ul contabil.....91.5.Balan
ţ
a de verificare...111.6.Documente justificative (primare)...131.7.Metode de eviden
ţă
a gestiunilor în activitatea de desfacere...171.8.Registrele contabile...181.9.Inventarierea patrimoniului...191.10.Obliga
ţ
ii de plat
ă
a agen
ţ
ilor economici...221.11.Modele de formulare utilizate în activitatea economico-financiar
ă
 ...291.12.Planul de conturi general...48
II. No
ţ
iuni de marketing
ş
i dezvoltarea afacerilor ...49
2.1. De ce strategie de marketing ...492.2. Mixul de marketing pentru produse
ş
i servicii ...492.3. Concepte noi în marketing ...542.4. Procesul de vânzare ...55
III. No
ţ
iuni de management ...60
3.1. Abilit
ăţ
ile de lider ...603.2. Organizarea firmei...66
 
3.3. Metoda de creare a fi
ş
elor de post Belbin...69
 
3.4. Management financiar...72
 
 
No
ţ
iuni de contabilitate primar
ă
, Managementul afacerilor, Marketing
ş
i dezvoltarea afacerilor– no
ţ
iuni de baz
ă
 Agen
ţ
ia Na
ţ
ional
ă
pentru Întreprinderi Mici
ş
i Mijlocii
ş
i Coopera
ţ
ie - ANIMMC3
I. NO
Ţ
IUNI DE CONTABILITATE PRIMAR 
Ă
 
Organizarea contabilit
ăţ
ii patrimoniale constituie o obliga
ţ
ie stabilit
ă
prinlege pentru toate persoanele juridice, precum
ş
i pentru persoanele fizice care aufost autorizate s
ă
desf 
ăş
oare activit
ăţ
i pe cont propriu
ş
i au calitatea decomerciant.Baza legal
ă
privind organizarea
ş
i conducerea eviden
ţ
ei contabile esteformat
ă
în principal din:
-
Legea contabilit
ăţ
ii nr. 82/1991, republicat
ă
în Monitorul Oficial,Partea I nr. 48 din 14.01.2005, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare;
-
Ordinul Ministrului Finan
ţ
elor Publice 94 / 2001 pentru aprobareaReglement
ă
rilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunit
ăţ
ii EconomiceEuropene
ş
i cu Standardele Interna
ţ
ionale de Contabilitate, publicat în MonitorulOficial, Partea I nr. 85 din 20.02.2001, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare;
-
Ordinul Ministrului Finan
ţ
elor Publice 306 / 2002 pentru aplicareaReglement
ă
rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene,publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 25.04.2002, cu modific
ă
rile
ş
icomplet
ă
rile ulterioare.Începând cu data de 01.01.2006, OMFP 94/2001
ş
i OMFP 306/2002se abrog
ă
prin Ordinul 1752/2005 pentru aprobarea reglement
ă
rilor contabileconforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1085din 30.11.2005.
Legea Contabilit 
ăţ 
ii nr. 82/1991
enumer
ă
unit
ăţ
ile patrimoniale obligates
ă
-
ş
i organizeze
ş
i s
ă
conduc
ă
contabilitatea, astfel :
o
Regii autonome
o
Societ
ăţ
i comerciale
o
Societ
ăţ
i agricole
o
Organiza
ţ
ii ale coopera
ţ
iei me
ş
te
ş
ug
ă
re
ş
ti
o
Organiza
ţ
ii ale coopera
ţ
iei de consum
ş
i de credit
o
Banca Na
ţ
ional
ă
a României
ş
i organiza
ţ
iile bancare
o
Institu
ţ
ii publice de subordonare central
ă
 
ş
i local
ă
 
o
Unit
ăţ
i de asigur
ă
ri sociale, altele decît cele de stat
o
Asocia
ţ
ii
o
Funda
ţ
ii
o
Sindicate
o
Unit
ăţ
i de cult
o
Organiza
ţ
ii ob
ş
te
ş
ti
o
Alte persoane care au dobândit personalitate juridic
ă
 
o
Persoanele fizice care presteaz
ă
activit
ăţ
i independente, careexercit
ă
în mod obi
ş
nuit acte de comer
ţ
 
ş
i sunt înmatriculate la Oficiul RegistruluiComer
ţ
ului.Obliga
ţ
ia de a organiza
ş
i conduce contabilitatea revine, potrivit legii,
ş
isubunit
ăţ
ilor f 
ă
r
ă
personalitate juridic
ă
cu sediul în str
ă
in
ă
tate, care apar
ţ
in depersoane juridice, cu sediul sau domiciliul în România, cît
ş
i subunit
ăţ
ilor cu sediul în România care apar
ţ
in unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul în str
ă
in
ă
tate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->