Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Daas Torah Pages 1-42

Daas Torah Pages 1-42

Ratings:

1.0

(2)
|Views: 1,655 |Likes:
Published by yadmoshe

More info:

Published by: yadmoshe on Apr 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
 
 'HH]0\_HA
 
 B Jopiwn Wdu|goldda 
 
Mbixn .Okueb)X|uxn .Okow)X|uwxie` @+h .Lixbgnde)V|d}ihoego .Nbwn`bgnd)Wummo|ie` .Yowu|ik)Ommd|x .Niwnxbhcuw)Kbzoc 
 
Hbeioc Oihoewdne
 
 Buxnd| dm Ybh Kdwno - Ybh Yiw|doc 
 Okuebn V|oww 
 Jo|uwbcok
<66?
 
 Hbbw Xd|bn
 B Jopiwn Wdu|goldda
© <66? Hbeioc Oihoewdne798 Obwx <eh Wx|ooxL|ddacye# Eop Yd|a 22<2>o+kbic ybhkdwnoFybndd%gdkBcc |i`nxw |owo|}oh iegcuhie` xnbx dm gdvyie` ly bcc kobew iegcuhie`vndxd`|bvnig beh ocogx|deig% Xniw bcwd bvvciow xd xno x|bewcbxide bw pocc bwohixoh Nol|op xo~x%
Ie dxno| pd|hw‘ed ^o|d~ie` dm vb`ow pixnduxp|ixxoe vo|kiwwide m|dk xno buxnd|‘o}oe md| `ddh vu|vdwow% ]idcbxie`xniw v|dnilixide gdewxixuxow wxobcie`%
?N]\^_MN]^PCDC[N@
Xno mdccdpie` hbxb lbwow po|o uxicizoh% Lb| Icbe’w \owvdewb Hbxb Lbwo# Hb}ab’w Juhbigb Gcbwwigw#HLW’w Hbxb Lbwo# Oegygcdvohib Juhbigb% \blli B|yon Abvcbe’w Nbehldda dm Jopiwn Xndu`nx% \blliKoebgnok Abwno|’w Xd|bn Wncoikb beh \blli H|% Wnkuoc Bhco|’w Bwvbacb|ib po|o bcwdiehiwvoewblco% B euklo| dm Oe`ciwn x|bewcbxidew po|o uwomuc bihw ie ky x|bewcbxide% Wdegied Xbebgn#Xbckuh# Koh|bwn beh Zdnb|% \blli B|yon Abvcbe’w Ci}ie` Xd|bn% \blli Gnb}oc’w \bklbe% \blliOciybnu Kuea’w \blloieu Lbgnyo# Baoihbw Yixzgnda# Wnbcdn beh Dn| NbGnbik%
$CO_H_S(]]C]PHRMN
I pduch ciao xd xnbea xno mdccdpie` md| xnoi| vcobwbex beh nocvmuc cil|b|y bwwiwxbego% \’ Ybbad} B|dewdedm Lb| Icbe _ei}o|wixy% Kww% Gykb Nd|dpixz# Kignocco Beiwn beh ky kdxno|‘K|w% Owxno|Oihoewdne‘dm xno Lcbuwxoie Cil|b|y% Kww Jbgaiowuo Wie`o|# Wb|bn M|iohkbe beh Bhieb Mochwxo|e dmxno Bl|bkd} Cil|b|y

 
7_CRPN@CR#]_HND
 
 
(MER\ZDN@JVNRP]
I pduch ciao xd xnbea ky kdxno|‘pixndux no| ommd|xw xniw womo| beh ky v|o}iduw pd|aw pduch eo}o|nb}o looe v|dhugoh% Ky mbkicy nbw v|d}ihoh xno oe}i|dekoex md| ky pd|a xd bh}bego% Ky gnb}|uwbdm kbey yob|w‘H|% Lb|ugn Wnucok‘nbw hiwguwwoh beh holbxoh kugn dm xno kbxo|ibc pixn ko% Xniwgdkvoehiuk dpow kugn xd niw iexocci`oex gdkkdewoewo%% \b} Koi| X|iolixz nbw gdex|iluxoh b `|obxhobc xd xniw v|djogx‘edx xno cobwx iw xno v|dmdueh iex|dhugxide no p|dxo md| ix% Lowihow xno kbey ndu|wdm hiwguwwide beh holbxo# no nbw hi|ogxoh b gnblu|b ie pnign wdko dm xnowo iwwuow nb}o looehiwguwwoh ie hovxn% I pduch ciao xd xnbea xno vb|xigivbexw ie xno `|duv md| xnoi| nocv beh moohlbga%\blli Ybbad} Lob| nbw nocvoh ie kbey pbyw xd gcb|imyie` xno kbxo|ibc% O}oe kd|o ikvd|xbex pbw niwb||be`ie` ky kooxie` pixn \b} Ociybwni}% \’ Kignb Lo|`o| nbw v|d}ihoh b ueiruo iexo|eox md|ukQB}dhbFbiwnhbw%d|`[ pnign nbw looe }o|y nocvmuc ie b|xigucbxie` nbwnadmb% \blli Gnbebeyb@|ooepbch nbw dmxoe md|goh ko xd |oo~bkieo muehbkoexbc bwwukvxidew beh b||be`oh xno }ixbckooxie` pixn \b} Kdwno Wnbvi|d% \’ Kd|hognbi Wgnicco|’w iegiwi}o dlwo|}bxidew beh wuvvd|x b|o`|obxcy bvv|ogibxoh% \’ Hbeioc Wdilockbee nocvoh d|`beizo b gnblu|b xd hiwguww xnowo ihobw behdmmo|oh nocvmuc gdkkoexw de vb|x dm xno kbeuwg|ivx% \’ Yiw|doc Cioldpixz v|d}ihoh oegdu|b`okoexpnoe xno v|djogx pbw juwx b h|obk% Xno|o po|o kbey dxno|w xnbx nb}o hiwguwwoh beh g|ixiruoh xnokbxo|ibc‘I bvdcd`izo md| edx koexideie` xnok ly ebko%
\bllieig @uihbego
Pnoe I wxb|xoh xnieaie` bldux xniw v|djogx yob|w b`d# }b|iduw gdego|ew po|o |biwoh bldux xnobvv|dv|ibxoeoww dm kbaie` b wdu|goldda% I gdewucxoh pixn b euklo| dm xbckihoi gnbgndkik pnd}bcihbxoh xno ihob dm b xnodcd`igbc wdu|goldda gdexbieie` b |be`o dm }iopw%
Ix iw ikvd|xbex xd edxoxnbx edeo dm xnowo |blliw po|o ie}dc}oh ie xno bgxubc gdkvdwixide dm xniw wdu|goldda ed| hihxnoy woo xno |owucxie` gdkvoehiuk v|id| xd vulcigbxide% I bk wdcocy |owvdewilco md| ixwgdexoexw
% \b} Ociybwni} wxbxoh xnbx kbaie` b wdu|goldda pixn b |be`o dm }iopw pbw vo|kixxoh%Mu|xno|kd|o# xno mbgx xnbx gdemcigxie` }iopw ki`nx gbuwo gdemuwide ie wdko |obho|w pbw edx b |obwdexd b}dih xobgnie` xnok% No wxbxoh xnbx bey gdemuwide xnbx ki`nx |owucx wnduch lo gcb|imioh lygdewucxie` xno |obho|’w |blli d| |dwn yowni}b% Ndpo}o|# no iehigbxoh xno|o po|o xpd gdehixidew md| bco`ixikbxo wdu|goldda% Mi|wxcy# xnbx xno wdu|gow eoohoh xd lo bggovxoh deow beh edx xndwo m|dk|ogoexcy hiwgd}o|oh kbeuwg|ivxw dm ruowxideblco }bcihixy% Wogdehcy# xno }iopw eoohoh xd lo xnobuxnoexig }iopw dm kbjd| buxnd|ixiow‘beh edx xno hiwxd|xoh bwwo|xidew mdueh ie wdko vdcokigbc pd|aw%Pnico I locio}o I nb}o wuggoohoh ie mucmiccie` xnowo gdehixidew‘xno|o iw edx uei}o|wbc b`|ookoex bw xdpnign kbxo|ibc wnduch lo gcbwwimioh bw kbiewx|obk% Md| o~bkvco# gdego|eie` xno \bklbe’wwxbxokoex dm B`bhb# xno|o b|o kbey‘wugn bw \b} Ybbad} Abkieoxway‘pnd bwwo|xoh xnbx ix iw edxxno buxnoexig }iop dm xno \bklbe% Ndpo}o|# xno Gnbwbk Wdmo| bggovxoh ix bw }bcih% Pnoe mbgoh pixnxniw xyvo dm hiwvuxo loxpooe |ogd`eizoh buxnd|ixiow# I nb}o l|du`nx xno }iopw m|dk ldxn wihow% I nb}oedx bxxokvxoh xd hogiho loxpooe vdwixidew d| `i}o ky vo|wdebc dvieide gdego|eie` pnd iw |i`nx% Xniwiw ie bggd|h pixn xno bh}igo dm \b} Kdwno Wnbvi|d% Pnico no xdch ko xd v|dgooh pixn p|ixie` xniwwomo|# no bh}iwoh ko edx xd v|owoex ky dpe }iopw d| iexo|v|oxbxidew beh xd cox xno wdu|gow wvoba md|xnokwoc}ow% \b} Ebgnkbe Luckbe zx‛c nocvoh ko gcb|imy pnbx I pbw x|yie` xd hd beh v|d}ihohoegdu|b`okoex% \b} Kdwno Noieokbee wvoex xiko gcb|imyie` iwwuow beh }bcihbxie` xno v|djogx% \b}Jdwovn Ocibw v|d}ihoh }bcublco wdu|gow pnoe I mi|wx wxb|xoh pd|aie` de xniw v|djogx% \b} EdbgnPoielo|` bwwo|xoh xno g|ixigbc ikvd|xbego dm wxuhyie` xnodcd`y‘owvogibccy md| lbbcoi xownu}b% \b}Ybbad} Poielo|` zx‛c pbw oegdu|b`ie` beh v|d}ihoh g|ixigbc ueho|wxbehie` dm wdko dm xno ueho|cyie`iwwuow% \b} B}|bnbk Vowwie |o}iopoh wdko iwwuow beh v|d}ihoh ko pixn ueiruo iewi`nxw% \b}Kdwno Oiwokbee xdda xiko xd vbxioexcy o~vcbie xno |oco}bego dm nbwnadmb% \b} Kdwno Gnbik@ochxzbnco| nbw v|d}ihoh ikvd|xbex nocv bw pocc bw v|dmdueh gdkkoexw de wdko dm xnowo iwwuow%\b} Ydwom \dxxoelo|`’w hoov ueho|wxbehie` beh gdkkdewoewo dvoeoh eop }iwxbw%

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->