Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teori Pembelajaran & Komputer

Teori Pembelajaran & Komputer

Ratings: (0)|Views: 1,789|Likes:
Published by Rahima Azman

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Rahima Azman on Apr 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
Diambil pada 6/4/09 daripada:http://e-pendidikan.com/guruinternet.htmlTerdapat beberapa teori yang dikemukakan mengenai pembelajaran , setiap teorimempunyai konsep atau prinsip tersendiri tentang proses belajar. Berdasarkanberbezaan sudut pandang ini maka teori pembelajaran tersebut dapat dikategorikankepada beberapa bahagian .a) Teori TingkahlakuTeori ini diperkenalkan oleh aliran mazhab behavioris .Mereka berpendapat bahawapembelajaran ialah perubahan dalam tingkahlaku , iaitu cara seseorang bertindakdalam suatu situasi. Pandangan ini memfokuskan kepada perubahan tingkahlakuyang nyata dan dapat diperhatikan .Di antara pandangan atau definisi pembelajaranmazhab behavioris yang boleh diterima umum ialah seperti yang diberikan olehKimble (1961) yang menyatakan pembelajaran sebagai perubahan potensitingkahlaku yang agak tetap akibat daripada latihan pengukuhan. Perubahanpembelajaran ini berlaku melalui empat proses iaitu perhubungan , pelazimanklasik,pelaziman operan dan pembelajaran melalui pemerhatian. Di antara prinsip-prinsip teori behaviorisme yang diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran
 
komputer ialah a) Proses belajar dapat berlaku dengan baik bila pelajar ikut dengan aktif didalamnya . Keadaan ini dapat diwujudkan dengan dengan menyediakanaktiviti-aktiviti tertenti yang melibatkan pelajar secara aktif sepertiperbincangan dalam kumpulan, aktiviti amali, contohnya amali membuka danmemasang komponen perkakasan komputer.b) Bahan pelajaran disusun dalam urutan yang logik supaya pelajar dapatdengan mudah mempelajarinya dan dapat memberikan respon tertentu.Contohnya dalam menyampaikan tajuk komponen perkakasan komputerbahan-bahan bantu mengajar seperti kertas edaran atau hand out disediakanterlebih dahulu di samping penggunanaan slaid powerpoint dapatmenjelaskan sesuatu konsep atau fungsi dengan jelas.Ini memudahkanpelajar memahami tajuk yang diajar.
 
c) Tiap-tiap respon harus diberi maklum balas secara langsung supaya pelajardapat mengetahui apakah respon yang diberikannya telah benar. Penglibatandan perhatian pelajar dapat dikekalkan dengan memberikan ganjaran ataurangsangan dengan tujuan untuk memotivasikan mereka bagi mengikutipembelajaran seterusnya. Setiap respon pelajar perlu diberikan maklumbalasyang positif .d) Setiap kali pelajar memberikan respon yang benar maka ia perlu diberimotivasi. Setiap kali pelakar berjaya melakukan sesuatu aktiviti ataupunmemberikan respon yang betul atau baik maka ia perlu diberikan ganjaranuntuk mengekalkan minat pelajar bagi meneruskan pembelajaran berikutnya.Contohnya dalam aktiviti kumpulan pemasangan komponen perkakasankomputer dalam kumpulan, guru boleh memberikan ganjaran seperti jumlahmarkah yang tinggi, kakat-kata pujian atau sebarang bentuk tindakan yangboleh memotivasikan pelajar. Menurut (Gagne,Briggs dan Wager 1992) dalam teori pembelajaran tingkahlaku(Behavioral) , terdapat sembilan elemen yang baik untuk sesuatu pengajaran .Berdasarkan sembilan elemen ini , jika dikaitkan dengan pengajaran topik KonsepAsas Sistem Komputer beberapa kaedah dan strategi boleh diterapkan semasaproses pengajaran dijalankan di dalam kelas . Contohnya dalam pengajaranpembelajaran perkakasan komputer ,pada permulaan pengajaran seorang guru ituharuslah pandai menarik perhatian dengan menyediakan bahan bantu mengajaryang boleh menarik perhatian seperti persembahan powerpoint yang menarikterutamanya untuk menerangkan tentang tajuk mengenai asas perkasan komputerke dalam kelas .Guru haruslah memberitahu pelajar bahawa tajuk ini sangat menarikdan penting kerana ia akan mendedahkan pelajar kepada pengetahuan asasmengenai perkakasan sistem komputer . Guru perlu memberitahu pelajar tentangobjektif pelajaran dan apa yang diharapkan satelah selesai mengikuti pengajaran danpembelajaran . Contohnya ,guru perlu menjelaskan mengapa tajuk ini amat pentinguntuk di pelajari dan apakah kegunaan dan kepentingannya terhadap pelajar . Selainitu , sebelum memulakan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran , seorangguru itu harus merangsang pelajar untuk mengingat semula isi kandungan yangtelah di pelajari sebelum ini . Guru juga harus mempersembahkan bahan yang
 
merangsangkan iaitu melalui beberapa soalan , suara guru haruslah jelas danberintonasi , susunan idea semasa bercakap juga penting dan juga menggunakanpelbagai media yang relevan contohnya carta alir , gambarajah dan juga slaidprojektor . Guru juga harus menggalakkan pelajar berbincang dan menyuruh pelajarmengajar rakan-rakan mereka yang tidak faham tentang topik yang di ajar pada hariitu . Guru haruslah mengesan kemajuan pelajar dengan mengemukakan soalan ataumemberi tugasan supaya pelajar dapat mengaplikasikan ilmu yang di pelajari .Sebagai contoh , guru memberi tugasan kepada pelajar bagaimana untukmendapatkan data mengenai jenis perkakasan komputer terkini di pasaran tajukperkakasan komputer yang telah dipelajari sebelum itu .b) Teori Kognitif Ahli psikologi kognitif menyatakan bahawa pembelajaran ialah satu proses dalamandan tidak dapat diperhatikan secara langsung. Pembelajaran menyebabkanperubahan tingkahlaku seseorang terhadap sesuatu situasi yang khusus. Perubahantingkahlaku dianggap cuma mencerminkan perubahan dalaman yang sukar untukdiperhatikan seperti pengetahuan ,perasaan ,harapan dan pemikiran. MenurutBruner untuk mengajar sesuatu tidak perlu menunggu sehingga kanak-kanakmancapai tahap perkembangan tertentu. Aspek pentingnya ialah bahan pengajaranharus disediakan dengan baik. Dengan lain perkataan perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara mengatur bahan yang akan dipelajari danmenyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Penerapan teori Bruneryang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral di mana bahanpelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari tahap rendah sehingga ke tahapmenengah, disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Cara belajaryang terbaik menurut Bruner ini adalah dengan memahami konsep, makna danhubungan melalui proses intuitif dan seterusnya menghasilkan suatu kesimpulan.Menurut Hartley & Davies (1976), prinsip-prinsip kognif dari beberapa contoh di atasbanyak diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya dalam melaksanakan kegiatanperancangan pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah seperti berikuta) Pelajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabilapelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logik tertentu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->