Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
89. - 2

89. - 2

Ratings: (0)|Views: 641|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
 1
STRATEGIJA RAZVOJA PODUZETNISTVAU REPUBLICI HRVATSKOJ 2013. - 2020.
 
2
SAZETAK
Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. donosi se u skladu s Ekonomskimprogramom Republike Hrvatske 2013. s ciljem ja
č
anja poduzetni
č
kog potencijala i unapre
đ
enja kulturepoduzetništva. Poduzetništvo i gospodarstvo, kako Republike Hrvatske tako i Europske unije,
ć
edugoro
č
no napredovati samo ako veliki broj hrvatskih gra
đ
ana prepozna poduzetništvo kao atraktivnuopciju.Ostvarivanje ciljeva Strategije doprinijet
ć
e realizaciji vizije maloga gospodarstva koja se želi ostvariti ubudu
ć
nosti, a koja se može opisati kao: „konkurentno i ravnomjerno razvijeno malo gospodarstvoHrvatske, koje se temelji na rastu
ć
em broju uspješnih poslovnih subjekata, kontinuiranom pove
ć
anjuizvoza, visokom stupnju inovacija, kvalitetno obrazovanom, fleksibilnom menadžmentu, inovativnomproizvodnom procesu, povoljnom poslovnom okruženju i olakšanom pristupu financijskim i ostaliminstrumentima kako bi se održale povoljne stope rasta te dostigli najviši EU standardi''.Ovo je prva nacionalna Strategija razvoja poduzetništva koja se izra
đ
uje u doba kad se malogospodarstvo
1
treba usmjeriti na rast BDP-a po stanovniku, u doba kad vlade diljem svijeta uvode mjereštednje radi kontrole deficita javnih financija i odgovora na globalnu financijsku krizu. Teškomakroekonomsko okruženje utjecalo je na sektor maloga gospodarstva u Hrvatskoj, smanjuju
ć
i brojpostoje
ć
ih poduze
ć
a kao posljedicu zatvaranja malih poduze
ć
a zbog pada prodaje i narudžbi. Zbog togase još više isti
č
e potreba za strateškim pristupom razvoju ovog sektora kojim se nastoji unaprijeditinjegova konkurentnost.Sektor maloga gospodarstva u Hrvatskoj potpuno je uskla
đ
en s istim sektorom u EU-27. Me
đ
utim,gusto
ć
a malih i srednjih poduze
ć
a u Hrvatskoj iznosi samo 70% gusto
ć
e u EU. Hrvatska još nije uspjeladosti
ć
i stopu rasta maloga gospodarstva koja bi se mogla usporediti s onom u EU te ima višu stopuzatvaranja poduze
ć
a.Nešto više od polovine subjekata maloga gospodarstva posluje u sklopu uslužnog sektora. Me
đ
utim, zazemlju s malim doma
ć
im tržištem nužno je istaknuti važnost prera
đ
iva
č
ke industrije, koja je glavni izvorizvoza. Treba se usmjeriti na pove
ć
anje izvoza kako bi se smanjio postoje
ć
i deficit trgovinske bilance usektoru maloga gospodarstva u Hrvatskoj.Analiza je pokazala vrlo nisku razinu ulaganja hrvatskih subjekata maloga gospodarstva u istraživanje irazvoj te kako se samo jedna tre
ć
ina subjekata malog gospodarstva bavi inovacijama. To se Strategijomželi poboljšati, s obzirom da se na globalnom tržištu pridaje važnost visokotehnološkim proizvodimavisoke dodane vrijednosti i znanjem intenzivnim djelatnostima
2
.S obzirom na zaposlene u malom gospodarstvu, Hrvatska ima mnogo viši postotak osoba koje se nakonzavršenoga srednjoškolskog obrazovanja prestaju školovati (u visokoškolskom obrazovanju) nego ve
ć
inazemalja
č
lanica EU, a postotak studenata koji stje
č
u doktorski stupanj niži je od prosjeka EU. Udiozaposlenih koji sudjeluju u izobrazbi te razina zapošljivosti inženjera i znanstvenika u hrvatskimpoduze
ć
ima vrlo su niski. Podaci pokazuju kako poduzetnici nemaju dovoljnu razinu obrazovanja istru
č
nih sposobnosti te je upravama poduze
ć
a teško prona
ć
i rješenja za uo
č
ene nedostatke.U Hrvatskoj postoji negativno stajalište prema samozapošljavanju. Iako je 54% onih koji ga smatrajupoželjnim, 80% ne vjeruje da je ono izvedivo. Nedovoljan je broj osoba u Hrvatskoj koje su poha
đ
aleedukaciju o otvaranju novog poduze
ć
a (
start-up 
) za razliku od onih u EU. Iako je edukacija posebnovažna, na odluku o pokretanju poslovanja utje
č
u svi
č
imbenici okruženja. Stoga je potrebno unaprijeditiokruženje u kojem se nalazi malo gospodarstvo. Hrvatska je na 84. mjestu od 185 zemalja premaizvješ
ć
u Svjetske banke „Doing Business“ za 2013. godinu. Najve
ć
a optere
ć
enja za malo gospodarstvoproizlaze iz naplate duga u ste
č
ajnom postupku (zakašnjela pla
ć
anja), prijenosa i registriranja imovine terješavanja trgova
č
kih sporova pravnim putem. Na svim tim podru
č
 jima potrebno je pojednostavitipostupke te skratiti potrebno vrijeme i sniziti troškove.
1
 Malo gospodarstvo, u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, NN 63/07, NN 53/12), obuhva
ć
amikro, male i srednje gospodarske subjekte (obrte, trgova
č
ka društva i zadruge).
 
2
 
Knowledge based activities 
– smatra se da su to one djelatnosti
č
iji je output/proizvod/usluga nastao na osnovi intenzivnih znanja.
 
 
3Svi mali i srednji poduzetnici, a osobito oni koji tek otvaraju poduze
ć
e (poduzetnici po
č
etnici), imajuteško
ć
a u dobivanju financijskih sredstava u ranim fazama svojega životnog ciklusa jer nema dovoljneponude mikro kredita. Financijski sustav tek se treba razviti da bi osigurao sveobuhvatan portfeljproizvoda, a nema ni dovoljno rizi
č
noga i temeljnog/vlasni
č
koga kapitala.Subjekti maloga gospodarstva sura
đ
uju uglavnom putem razvoja klastera, me
đ
utim potrebno je u
č
initimnogo više da se razviju opskrbni i vrijednosni lanci te uspostave ja
č
i odnosi izme
đ
u privatnog sektora,visokoškolskih ustanova i javnih istraživa
č
kih organizacija.Ulazak novih poduze
ć
a u Hrvatsku kroz FDI može biti poticajan za doma
ć
e subjekte malogagospodarstva jer se otvaraju nove mogu
ć
nosti, no razina FDI znatno se snizila zbog globalnegospodarske krize te
ć
e biti potreban proaktivan pristup VRH kako bi Hrvatska mogla profitirati odponovnog dolaska investitora.Hrvatska ima poduzetni
č
ke potporne institucije za pružanje potpore poduzetnicima koje nisu ravnomjernogeografski rasprostranjene, a istodobno su neravnomjerno raspore
đ
ene djelatnosti maloga gospodarstva.Ta
ć
e prostorna neuskla
đ
enost ko
č
iti regionalni razvoj sve dok se to ne poboljša. Uz to, pokazalo se dapoduzetnici i uprave u malim i srednjim poduze
ć
ima imaju odre
đ
ene zahtjeve koje institucije za pružanjepotpore trenuta
č
no ne ispunjavaju.Hrvatska ima i vrlo dobro razvijene instrumente javnih politika u obliku programa za dodjelu nepovratnihsredstava, programa kreditnih jamstava, subvencija kamatnih stopa i fondova gospodarske suradnje.Primjerice, MINPO ima rezervirana financijska sredstva u godišnjem prora
č
unu za 2013. u iznosu od 730milijuna kuna kao potporu ovom sektoru, me
đ
utim, i ostala tijela u
č
ijoj su nadležnosti subjekti malogagospodarstva rezerviraju u prora
č
unu godišnja financijska sredstva za njihov razvoj. Politika za malogospodarstvo nije se dostatno vrednovala, bilo na osnovi
ex-ante 
(prethodne), bilo na osnovi
ex-post 
 (naknadne) evaluacije i to se mora promijeniti.Strategija razvoja poduzetništva 2013. – 2020. godine izravan je odgovor na kratki prikaz uvjeta s op
ć
imciljem
pove 
ć 
anja konkurentnosti maloga gospodarstva u Hrvatskoj.
 Realizacija op
ć
eg cilja bit
ć
e potpomognuta mjerama koje
ć
e se odnositi na pet strateških ciljeva:
1. POBOLJŠANJE EKONOMSKE USPJEŠNOSTI Unapre 
đ 
enje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima proizvo 
đ 
č 
kih i uslužnih djelatnosti ve 
ć 
im ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti.2. POBOLJŠAN PRISTUP FINANCIRANJU Razvijanje raznih financijskih mogu 
ć 
nosti za subjekte maloga gospodarstva i uklanjanje financijskog jaza za malo gospodarstvo.3. PROMOCIJA PODUZETNIŠTVAPružanje potpore osnivanju novih poduze 
ć 
a, rast broja aktivnih poduze 
ć 
a i ja 
č 
anje institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se na taj na 
č 
in pridonijelo ravnomjernijem i uravnoteženom razvoju hrvatskih regija.4. POBOLJŠANJE PODUZETNI 
Č 
KIH VJEŠTINAPružanje potpore ve 
ć 
em razvoju subjekata maloga gospodarstva ja 
č 
anjem njihove uprave,uvo 
đ 
enjem i djelovanjem ve 
ć 
eg broja visokokvalificiranih zaposlenika te podupiranjem cjeloživotnog u 
č 
enja zaposlenih u subjektima maloga gospodarstva.5. POBOLJŠANO POSLOVNO OKRUŽENJE Nadgradnja ostvarenog napretka uklanjanjem preostalih administrativnih optere 
ć 
enja i olakšavanjem poslovanja u Hrvatskoj.
Radi pra
ć
enja i vrednovanja Strategije, za svaki strateški cilj dani su primjeri indikativnih mjera te supredloženi pokazatelji. Na kraju Strategije daje se prikaz organizacije provedbe i upravljanja Strategijom svremenskim rasporedom pra
ć
enja i vrednovanja Strategije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->