Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Teorije Etniciteta - Prvi Dio Ispita

Teorije Etniciteta - Prvi Dio Ispita

Ratings: (0)|Views: 918 |Likes:
Published by Bullow
...spremanje i strebanje...
...spremanje i strebanje...

More info:

Published by: Bullow on Apr 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

 
priprema za ispit iz predmeta Teorije etniciteta – prvi dio
1.Etnicitet i tipovi etničkih odnosa
Izrazi poput etnička grupa, etnička pripadnost(etnicitet) i etnički sukobustalile su se, i svaki se čas javljaju u štampi, vjestima na tv-u, u političkimemisijama i u neobaveznom razogovoru. Isto to važi i za naciju inaciolanizam, a mora se priznati da se svi ovi pojmovi često koriste u krajnjeneodređeno i dvosmislenom značenju.Na polju društvene i kulturne antropologije, etnicitet je bio glavna tema još od kraja 60tih, a tako je čak i na početku novog milenija. Antropologijamože da pruzi saznanje iz prve ruke o društvenom životu kakav se ogleda nanivou svakodnevne interakcije. A upravo se u svakodnevnom životu etnicitetartikuliše i afirmiše. Antropolki pristup pruža nam mogućnost dapreispitamo naine na koje ljudi definu i doživljavaju odnoose međuetničkim grupama: kako govore i šta misle o grupi kojoj pripadaju, o njenimodlikama i odlikama drugih grupa. Socijalna antropologija, budućikomparativna disciplina, proučava i razlike i slnosti izmedju etničkihfenomena. Početkom 20 st. Čak je i i Max Weber odbacio djeljenje etničkezajednice kao analitki pojam. Weber je smatrao da će i primodijalnifenomeni kakvi su etnicitet i nacionalizam s vremenom izgubiti na značaju, azatim i konačno nestati, kako modernizacija, industrijalizacija budu jačale.
Pojam etniciteta
Reklo bi se da je etnicitet nov pojam, tvrde Neitan Gleizer i Daniel Mojnihan.Ukazuje se na to da riječ etnicitet u oksfordskom riječniku se prvi put javlja1972 godine. Smatra se da ju je prvi upotrebio američki sociolog DavidRisman 1953 godine. Ona je izvedena od grč. Riječi etbnos koja je značilapaganin. U SAD-u riječ etnbics počela se koristiti pred II svjetski rat kaoeufenizam za Jevreje, talijane, irce...počev od 60tih, etničke grupe i etnicitetpostali su sastavni dio inventara socijalne antropologije. No, u jednom se sviantropolozi slažu: etnicitet ima neke veze s klasifikacijom ljudi i odnosommeđu grupama. U svakodnevnom govoru etnicitet i dalje asocira naprobleme s manjinama i odnosima među rasama, ali u socij antropologiji onase tiče određenih aspekata u odnosu među grupama koje smatraju da seukulturno različoite.
1
 
priprema za ispit iz predmeta Teorije etniciteta – prvi dio
Etnicitet rasa i nacija
Najprije treba reći nekoliko rijeći u odnosu između etniciteta i rase. Nekovrijeme jeste bilo moderno da se čovječanstvo dijeli na rase. Zato postojedva osnovna razlogga. Prije svega različite grupe ljudi su se mješale da jebesmisleno govoriti o jansim granicama između rasa. Drugo, ni nasljednefizičke odlike ne poštuju te navodno jasne linije razdvajanja, pa tako unutarrasnih grupa često postoje daleko veće varijacije nego što je to slučaj kodsistemskih varijacija među dvjema grupama. Treće, danas nema togozbiljnog naučnika k0oji će reći da razlike među kulturama dmogu da seobjasne nalssjednim odlikama. Racizam, kao što znamo, polazi odpretpostavke da je čovjekobva ličnost na ovaj ili onaj način povbezana snasljednim opdlikama koje se sistemski razlikuju od rase do rase pa rasa takopostaje socijološki relevantna čak i ako objektivno ne postoji.Da li onda proučavanje rasnih odnosa u tom znenju riječi trebaodvojiti od proučavanja etniciteta ili etničkih odnosa? Pijer van der Berhemisli da ne treba, i kaće da bi on rasne odnose prije shvatio kao podvrstuetničkih. Drugi, a među njima i Majk Benton obrazlažu zasšto između rase ietniciteta treba povući razliku: Benoton naime kaže da rasa podrazmjevanegativnu kategorizaciju ljudi, a etnicitet podrazumjeva pripisivanjepozitivnog identiteta određenoj grupi. Isto tako granice između granicaetniciteta i rasa su nejasne pošto etničke grupe gaje mit o zajedničkomporijeklu a to znači da je etnicitet suštinski povezan s porijeklom, pa je utoliku srodan rasi. A dešava se da se neke etničke grupe rasifikuju, da senekim etničkim manjinama pripišu neke određene nepromjenjive odlike.Postoji snazna tendencija da se etnifikuju i određene vjerske grupe,evropski muslimani npr:iako se ranije priznavalo da imaju različito etničkoporjeklo sada se oni trpaju u istu kategoriju muslimana. Nivi rasizam bavi sekulturnim razlikama. U indiji je glavni kriterij diferencijacije vjera a ne rasa.Ipak je jasno da male grupe koje se razlikuju od velikih, imaju slabe šanse dase asimiliraju u većinske grupe. Odnos između etniciteta i nacionalnostigodovo je kompleksan kao i odnos između etniciteta i rase. Pojam nacije imadugu historiju. Nacionalizan naglašava kulturne sličnosti pripadnika jednenacije pa time povlači granicu u odnosu na druge koji ostju izvan grupe ipostaju autsajderi.nacionalizam ima specifičan odnos prema drzavi i to mu jeodlika. Nacionalizma smatra da se drzavne granice treba da se podudaraju skullturnim granicama dok mnoge etničke grupe ne zahtjevaju kontrolu naddržavom.
2
 
priprema za ispit iz predmeta Teorije etniciteta – prvi dio
Etnicitet i klasa
Pojam etniciteta upučuje na odnose između grupa koje njegovi pripadnicismatraju specifičnim a te grupe mogu imati različita mjesta u društvenojhijerarhiji. U naučnoj literaturi postoje dvije def klase: jedna je Marksova adruga Weberova. Marksistički pristup društvenim klasama naglsasak stavljana ekonomiju. Društvena klasa se def u ovisnosi od njegovoog odnosa premaprocesu proizvodnje u jednom društvu. U kapitalističkim društvima premaMarksu postoje 3 klase. Tu je kapitalistička klasa/buržoazija. Njeni pripadniciposjeduju porizvodna sredstva i kupuju radnu snagu. Drugu je sitnaburžoaziju čiji koji posjeduju proizvodna sredstva ali ne zapošljavaju druge. Treća su proleteri koji prodaju radnu snagu. U Weberovskom pristupudruštvenim klasama, klase se određuju ovisno o nekoliko kriterija :prihoda,obrazovanja i političkog utjecaja. Weber klase ne smatra potenicjalno ikompaktnim grupama:pripadnici iste klase ne moraju nužno imati istepolitičke interese. Teorija društvenih klasa uvijek se odnosi na rangiranjedruštvenih odnosa. Etnicitet, nema nužnu vez s položajem u društvu: šta višeetnički odnosi mogu biti i egalitarni. Između etniciteta i klase postoji visokstepen koleracije, što znači da osoba koja pripada određenj etničkoj grupipripada i društvenoj klasi. Između etniciteta i klase može postojati značajnaveza: obje mogu biti kriterij za društveni status a pripadnist etničkoj grupimože biti važan faktor za pripadnost klasi.
Kako je etnicitet postao aktuelan
Pojmovi kakvi su etnicitet, etnička grupa opet su dobili na značaju od drugepolovine 60tih do kraja 80tih i vjerovatno su među prvih 10 vrijednosti. Osimtoga mnogi nekadašnji pripadnici plemenskih i tradicionjalnih grupa sumigrirali u evropu ili sje ameriku, gdje su socijlozi i antropolozi pomno ihproučavali. Neke etničke grupe preselile su se u gradove ili regionalne centrei tako stupili ne samo u kontakt s ljudima koji imaju drugi običaj jezik, nego iu nadmetanju u politici i trzistu rada.
Sta je etnicitet
Kad govorimo o etnicitetu mi sugerišemo da su se društvene grupe i njihoviindetiteti razvili u međusobnom dodiru a ne izolaciji. Proučavajući početkom50tih različita značenja pojma kuptura A.L.Krober i Klajd Klukhon ustanovilisu 162 različite definicije. Pojam etničke grupe sad znači što i narod. A šta jenarod? U pionirskom studiju Tajland Majkl Mormen se pita ko su u stvari Lue.
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Morana Labovic liked this
susunjar liked this
susunjar liked this
Spartaku liked this
Sandra Kusic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->