Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodomurarstvo Nestastie Nasej Doby---Peter B. Podolsky

Slobodomurarstvo Nestastie Nasej Doby---Peter B. Podolsky

Ratings: (0)|Views: 54|Likes:
Published by Ras Dudas

More info:

Published by: Ras Dudas on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

 
 
Peter B. Podolský
Slobodomurárstvo- neš
ť
astienašej doby
Tretie vydanie
Vydal:
MAGNIFICAT SLOVAKIA
 Bratislava 2007ISBN 978-80-967740-7-4
Obsah
Kapitola strana
I.
č
as
ť
 
Č
o je to slobodomurárstvo
?.................................................................7
Organizácia slobodomurárstva
……………………………………..11
Slobodomurárstvo a satanizmus
……………………………………15
Slobodomurárstvo a katolicizmu
……………………………………17
Slobodomurárstvo a nekatolícke kres
ť
anstvo
……………………...25
Slobodomurárstvo a židovstvo
………………………………………27
Spoznávanie slobodomurárstva
……………………………………..29
Po
č
iatky slobodomurárstva
………………………………………….30
Vstup do slobodomurárstva
……………………………………….....31
 Hodnostný postup a opustenie slobodomurárstva
…………………36
 Pôsobenie slobodomurárstva vo svojom vnútri
…………………….38
 Pôsobenie slobodomurárstva na verejnos
ť
…………………………44
Slobodomurárstvo a socializmus
…………………………………..,,,64
 Cesta k totalitnej sv
ě
tovlád
ě
…………………………………………68
II.
č
as
ť
 
Slobodomurárstvo v Anglicku
………………………………………76
 Slobodomurárstvo vo Francúzsku
…………………………………. 81
 Slobodomurárstvo v Nemecku
……………………………… 107
 Slobodomurárstvov Polsku
…………………………………………113
 Slobodomurárstvo v Portugalsku
…………………………………..117
 Slobodomurárstvo v Rusku
…………………………………………122
 Slobodomurárstvo na Slovensku a v štátoch
………………………132
 ktorých bolo Slovensko sú
č
as
ť
ouSlobodomurárstvo v Španielsku
…………………………………….155
 
 
Slobodomurárstvo v Taliansku
……………………………….....162
Slobodomurárstvo v Turecku
………………………………………. 169
 Slobodomurárstvo v USA
……………………………………………173
Ú V O D
Slobodomurárstvo je významným ideovým a mocenským
č 
inite
ľ 
om sú
č 
asného sveta. Jehovplyv sa prejavuje všade, no najmä v tých krajinách, ktoré boli vo vä
č 
šej miere ovplyvnené kres
ť 
anstvom. V nich sa výrazne podie
ľ 
a na ich odkres
ť 
an
č 
ení a demoralizácii. Preto mnohé zchto krajín mravne klesli pod tie krajiny, nad ktorými pôvodne mali mravné prvenstvo. Je pôvodcom mnohých propagandistických i fyzických útokov na Katolícku cirkev, vzbúr, prevratov, revolúcií, vrážd, vzniku a zániku štátov, ako aj rozšírenia alebo uzákoneniarôznych bludných ideológií, sekularizácie, ateizmu, špiritizmu, reinkarnácie, radikálneho feminizmu, pornografie, umelej antikoncepcie, sterilizácie, rozvodov, potratov, eutanázie at 
ď 
.Verejnos
ť 
však nepozná,
č 
o je v pozadí tohto diania. Ani tí, ktorí si osvojili slobodomurárskeidey, si neuvedomujú,
č 
ím sa nekriticky riadia. Totiž bežne sa slobodomurárstvo k svojmu pôsobeniu nepriznáva, utajuje ho. To výrazne napomáha k jeho úspechom. Predovšetkýmutajuje svoj hlavný zámer: odvies
ť 
 
ľ 
udí od ve
č 
nej spásy, najdôležitejšej veci v ich živote. Namiesto Boha im podsúva náhradné životné ciele: materiálnu hojnos
ť 
 , telesnú neviazanos
ť 
 ,slávu alebo moc. Nabáda ich na konanie zla, k 
č 
omu majú sklon v sledku dedi
č 
néhohriechu. Aby v tom malo úspech, snaží sa ich presved 
č 
i
ť 
 , že zlo nie je zlom. Dokonca im zlo predstavuje ako dobro: duchovné otroctvo nazýva slobodou, mravný úpadok pokrokom,hlúpos
ť 
múdros
ť 
ou at 
ď 
. Snaží sa vyvola
ť 
dojem, že jeho lži sú pravdou. Pravé hodnoty a ichobrancov potupuje, zosmieš 
ň
uje a prenasleduje. Bez poznania slobodomurárstva mnohé významné javy v minulosti a v sú
č 
asnosti možno iba popísa
ť 
 , ale nie vysvetli
ť 
. Zdajú sa by
ť 
náhodnými a navzájom nesúvisiacimi. Obvykle savysvet 
ľ 
ujú vedeckým pokrokom, národným hnutím, hospodárskou motiváciou a podobne. V skuto
č 
nosti majú duchovnú prí 
č 
inu: boj Boha a diabla, ktorý je základom dejín.
 
I.
č
as
ť
 
Č
o je to slobodomurárstvo?
Pod
ľ
a slobodomurára Srba doteraz sa nikomu nepodarilo poda
ť
jasnú a vy
č
erpávajúcudefiníciu slobodomurárstva, každá z doterajších definícií vystihuje len
č
as
ť
z celéhopojmu.
Navyše je rozdiel medzi definíciou pre verejnos
ť
a defíníciou ur 
č
enou preslobodomurárov.1 Napr. slobodomurársky spolok Ve
ľ
ký východ Francúzska má vo svojichstanovách, platných od r. 1884, túto definíciu:
 „Slobodomurárstvo je
ľ
udomilná, filozofická a pokroková inštitúcia a jej cie
ľ
 om je h
ľ
 adanie pravdy, štúdium morálky a solidárnos
ť 
 . Jej zásadou je vzájomná tolerancia, úcta k sebe a k ostatným a absolútna sloboda vyznania. Metafyzické predstavy považuje za osobnú zálitos
ť 
svojich
č 
lenov, odmieta akéko
ľ
vek dogmatické tvrdenia. Jej heslom je sloboda, rovnos
ť 
 , bratstvo. Slobodomurárstvo má zaúlohu rozšíri
ť 
na všetkých
ľ
udí bratské putá, ktoré zjednocujú slobodomurárov na celej zemeguli.“ 
Pod
ľ
a Francúzskej národnej ve
ľ
kolóže, inej slobodomurárskej organizácie:
 „Slobodomurárstvo vytvára Chrámy Ctnosti a kope hroby nerestiam prostredníctvomu
č 
enia založenom na alegóriách ukrytých za symbolmi.“ 
2Tieto a
ď
alšie nejasné slobodomurárske definície nezodpovedajú skuto
č
nosti. Napr. ke
ď
 koncom 19. st. vo Francúzsku zaviedli slobodomurári školu pod
ľ
a svojich zásad, tá vo svojichabsolventoch nevytvorila cnosti a nevykopala hroby nerestiam. Aj pod
ľ
a vtedajšiehoslobodomurára, politika J. Simona, vyšli z nej lotri a zlo
č
inci.3 Lživos
ť
tvrdení Ve
ľ
kéhochodu Francúzska je rozobraná na iných miestach. Na základe vyjadrení významnejšíchslobodomurárov a ich
č
innosti,
slobodomurárstvo možno charakterizova
ť
ako sústavupseudonáboženských tajných organizácií, založených na liberalizme a okultizme, vktorých sa praktizujú osobitné obrady.
Slobodomurárstvo je pod
ľ
a svojho predstavite
ľ
a
Alberta G. Mackeya
(tiež Mackaya)náboženskou inštitúciou. Má svoju vieru. Tá je viac alebo menej stotožnená s neur 
č
itými predstavami, ktoré sa zbiehajú okolo nejasných hesiel slobody, rovnosti a bratstva.
Má svojzvláštny systém morálky, svoje zvláštne obrady, svoj kult, svoju hierarchiu, svojich„svätých“.
V skuto
č
nosti je náboženstvom bez Boha 4,
č
iže pseudonáboženstvom.Hoci to najmä jeho predstavitelia zvyknú popiera
ť
, slobodomurárstvo zo zásady utajujedôležité veci, týkajúce sa jeho náuky, kultu, pôsobenia,
č
lenstva, vedenia, vzniku a najmäcie
ľ
a. Pod
ľ
a manifestu Ve
ľ
kej lóže Nemecka z r. 1794 svet je nedostato
č
ne silný, aby uniesolodtajnenie slobodomurárskeho cie
ľ
a. Svoje tajomstvá zachováva aj pred prevažnou vä
č
šinousvojich
č
lenov.5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->