Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8. Cdr.cu Nhan Ktcntt_vien Cntt&Tt

8. Cdr.cu Nhan Ktcntt_vien Cntt&Tt

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Linh Barbie

More info:

Published by: Linh Barbie on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

 

GIÁOD
CVÀ
 ÀOT
O
CHU
N

U RACH

NG TRÌNH
ÀO T
O

I H
C
 
R

NG
H BÁCH KHOA HÀ N
I
Tên ch

ng trình:
C
nhân K 
thu
t Công ngh
thông tin
Ngành
ào t
o
:

Khoa h
c máy tính, H
th
ng thông tin, K 
thu
t ph
n m
m
Mã ngành:
52480101, 52480103, 52480104
Th
i gian
ào t
o:
4 n
m
 

ng t
t nghi
p:
C
nhân k
thu
t (Bachelor of Engineering, BEng)
A. Chu
n

u ra c
a ch

ng trình
(Thay vào d

i
ây chu
n

u ra c
th
c
a ch

ng trình
ào t
o thu
c

n v
qu
n lý)Sau khi t
t nghi
p, C
nhân K 
thu
t Công ngh
thông tin c
a Tr

ng
 
HBK Hà N
i ph
i có

c:1. Ki
n th
c c
s
chuyên môn v
ng ch
c

thích
ng t
t v
i nh
ng công vi
c khác nhau trong l
  
nh v
c r
ng c
a nhóm ngành Công ngh
thông tin:1.1 Kh
n
ng áp d
ng ki
n th
c c
s
toán, v
t lý, xác su
t th
ng kê, …

mô t
, tính toán và mô ph
ng các h
th
ng, s
n ph
m, gi
i pháp k
thu
t Công ngh
 thông tin.1.2 Kh
n
ng áp d
ng ki
n th
c c
s
k
thu
t l
p trình, c
u trúc d
li
u và gi
i thu
t, toán r
i r
c, c
s
d
li
u, phân tích và thi
t k
h
th
ng thông tin, h

uhành, ki
n trúc máy tính, m
ng máy tính, LINUX và ph
n m
m ngu
n m

nghiên c
u và phân tích các h
th
ng, s
n ph
m, gi
i pháp k
thu
t Côngngh
thông tin.1.3 Kh
n
ng áp d
ng ki
n th
c k
thu
t an toàn và b
o m
t thông tin, trí tu
nhân t
o, … k
t h
p kh
n
ng khai thác, s
d
ng các ph

ng pháp, công c
hi
n

i

thi
t k
ánh giá các h
th
ng, s
n ph
m, gi
i pháp k
thu
t Công ngh
thông tin1.4. C
nhân k
thu
t ngành Khoa h
c máy tính có kh
n
ng phân tích v
n

, nh
n di
n và xác

nh các yêu c
u tính toán thích h
p c
ng nh
v
n d
ng các c
 

toán h
c, nguyên lý gi
i thu
t,và các ki
n th
c c
b
n khác v
khoa h
c máy tính trong vi
c mô hình hoá và thi
t k
các h
th
ng d
a trên máy tính. Có

n
ng th
c hành t
t và làm ch

c các công c
c
n thi
t

phát tri
n các h
th
ng ph
n m
m
nhi
u m
c

ph
c t
p khác nhau. Có kh
n
ng
ánhgiá m
t h
th
ng d
a trên máy tính, m
t quá trình, m
t thành ph
n ho
c m
t ch

ng trình d
a trên các tiêu chí c
th
.1.5. C
nhân k
thu
t ngành H
th
ng thông tin (HTTT) có kh
n
ng phân tích, thi
t k
các HTTT
ng d
ng, hi
u bi
t s
phát tri
n trong l
  
nh v
c HTTT, Kh
n
ng

ch
c, qu
n tr
và khai thác d
li
u, thông tin và tri th
c, Kh
n
ng t
ch
c, qu
n tr
và khai thác các
ng d
ng phân tán, Kh
n
ng phân tích, mô hình hóacác bài toán

t ra trong th
c ti
n, Kh
n
ng tham gia cài

t, tri
n khai và phát tri
n các lo
i HTTT khác nhau.2. K 
n
ng chuyên nghi
p và ph
m ch
t cá nhân c
n thi
t

thành công trong ngh
nghi
p:2.1 L
p lu
n phân tích và gi
i quy
t v
n

k
thu
t, hi
u bi
t các ph

ng pháp ti
p c
n khác nhau c
a quá trình xây d
ng công ngh
, thích h
p v
i m
i m
t:kinh t
-xã h
i,

o

c ng
nghi
p, lu
t pháp và an toàn thông tin
.
 2.2 Kh
n
ng th
nghi
m, nghiên c
u và khám phá tri th
c
 
2.3 T
duy h
th
ng và t
duy phê bình2.4 nh n
ng

ng, sáng t
o và nghiêm túc2.5
 
o

c và trách nhi
m ngh
nghi
p2.6 Hi
u bi
t các v
n

ng

i và ý th
c h
c su
t

i3. K 
n
ng xã h
i c
n thi
t

làm vi
c hi
u qu
trong nhóm
a ngành và trong môi tr

ng qu
c t
:3.1 K 
n
ng t
ch
c, lãnh

o và làm vi
c theo nhóm (
a ngành)3.2 K 
n
ng giao ti
p hi
u qu
thông qua vi
t, thuy
t trình, th
o lu
n,
àm phán, làm ch
tình hu
ng, s
d
ng hi
u qu
các công c
và ph

ng ti
n hi
n

i.3.3 K 
n
ng s
d
ng ti
ng Anh hi
u qu
trong công vi
c,

t

m TOEIC
450.4. N
ng l
c phát tri
n, cài

t và b
o trì các h
th
ng, s
n ph
m, gi
i pháp k
thu
t Công ngh
thông tin trong b
i c
nh kinh t
, xã h
i và môi tr

ng:4.1 Nh
n th
c v
m
i liên h
m
t thi
t gi
a gi
i pháp công ngh
thông tin v
i các y
u t
kinh t
, xã h
i và môi tr

ng trong th
gi
i toàn c
u hóa4.2 N
ng l
c nh
n bi
t v
n

và hình thành ý t

ng gi
i pháp công ngh
thông tin, tham gia xây d
ng d
án công ngh
thông tin4.3 N
ng l
c tham gia thi
t k
các h
th
ng, s
n ph
m, gi
i pháp k
thu
t Công ngh
thông tin4.4 N
ng l
c tham gia cài

t, tri
n khai các h
th
ng, s
n ph
m, gi
i pháp k
thu
t Công ngh
thông tin4.5 N
ng l
c khai thác, b
o trì các h
th
ng, s
n ph
m, gi
i pháp k
thu
t Công ngh
thông tin5. Ph
m ch
t chính tr
,

o

c, có ý th
c ph
c v
nhân dân, có s
c kho
,
áp
ng yêu c
u xây d
ng và b
o v
T
qu
c:5.1 trình

lý lu
n chính tr
theo ch

ng trình quy

nh chung c
a B
Giáo d
c
 
ào t
o5.2 ch
ng ch
 
Giáo d
c th
ch
t và ch
ng ch
 
Giáo d
c qu
c phòng-An ninh theo ch

ng trình quy

nh chung c
a B
Giáo d
c
 
ào t
o.
 
B.
áp
ng chu
n

u ra c
a h
c ph
n trong ch

ng trình
CH

NG TRÌNH C
NHÂN K
THU
TKHOA H
C MÁY TÍNHHÌNH TH
C
ÁP
NG CHU
N

U RA
(GD: Gi
ng d
y - GT: Gi
i thi
u - SD: S
d
ng, rèn luy
n)
HP KH
I KI
N TH
C / TÊN H
C PH
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2
Lý lu
n chính tr 
, qu
n t
h
c GD GD GD GD GD GD GD GT GDGiáo d
c th
ch
t GDGiáo d
c qu
c phòng-an ninh GDNgo
i ng
GT GDToán và khoa h
c c
b
n GD GT GT

s
và c
t lõi ngành
IT2000
Nh
p môn Công ngh
thông tin và Truy
n thông GT GT GT GT GT GT SD SD GT GT GT GT GT
IT3010

u trúc d
li
u và gi
i thu
tGT GT GT GT GT GT SD SD GT GT GT GT GT
IT3020
 Toán r
i r
cGT GT GT GT GT GT SD SD GT GT GT GT GT
IT3030
Ki
n trúc máy tínhSD GD GD GD GD GD SD GT GT SD SD GT GD GD GD GD
IT3040

thu
t l
p trình SD GD SD SD GD GD SD SD GT GT GT GT SD GT GD GD GD SD
IT3070

u hànhGT GT GT GT GT GT SD SD GT GT GT GT GT
IT3080

ng máy tính GTGD GD GD GD SD SD SD GT
IT3090

s
d
li
uGT GT GT GT GT GT SD SD GT GT GT GT GT
IT3100

p trình h

ng

i t

ng SD GD SD SD GD GD SD SD GT GT GT GT SD GT GD GD GD SD
IT3110
LINUX và ph
n m
m ngu
n m
GDGT GT GT GT GT GT GT SD SD SD SD
IT3120
Phân tích và thi
t k
h
th
ng thông tinGT GT GT GT GT GT SD SD GT GT GT GT GT
IT3910
Project IGD GD SD GD GD GD GD GD SD GD GD GD GD GT
IT3920
Project IIGD GD SD GD GD GD GD GD SD GD GD GD GD GT
IT4010
An toàn và b
o m
t thông tin SD GD SD GD GD GD SD SD GT GT GT GT SD GT GD GD GD GD
IT4040
 Trí tu
nhân t
oGT GT GT GT GT GT SD SD GT GT GT GT GT
IT4080
Nh
p môn công ngh
ph
n m
mSD GD SD SD GD GD SD SD GT GT GT GT SD GT GD GD GD SD

ch
n theo ngành Khoa h
c Máy tínhGD
 GT GT GT GT GT GT SD SD GT GT GT GT GT
IT4020
Nh
p môn lý thuy
t tính toán
GD
 GT GT GT GT GT GT SD SD GT GT GT GT GT
VB4.BM1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->