Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mau Don Xin Viec

Mau Don Xin Viec

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Linh Barbie

More info:

Published by: Linh Barbie on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

 
T h
 
vi
n Trung Tâm
 
 HQG-HCM s
 
u t 
m

U
 
N XIN VI
C B
NGTI
NG VI
T

NG HÒA XÃ H
I CH
NGH
A VI
T NAM

c l
p – T
 
do – H
nh phúc __________ 
 
N XIN VI
C
Kính g
 
i:.....................................................................................................................................................................................................Tôi tên là:.....................................................................................................Sinh ngày.......tháng.........n
m............t
i....................................................Gi
y ch
ng minh nhân dân s
:.....................................................................

 p ngày........tháng.........n
m............ t
i...................................................Hi
n c
ng
t
i:............................................................................................Trình

v
n hóa:......................................................................................... Ngo
i ng
: + Anh:........................................................................................+ Pháp:........................................................................................ Ngh
nghi
 p chuyên môn:.................................................................................................................................................................................................

c kh
e:......................................................................................................Hi
n nay ch
a có vi
c làm, tôi làm
 
n này xin Nhà n
 
c tuy
n d
ng và b
trí công vi
c làm.
 
u
 
c Nhà n
 
c thâu nh
n tôi xin cam
oan th
c hi
n các công vi
c
 
c giao và th
c hi
n các ch
tr 
 
ng chính sách ch

n
i quy, k 
lu
t c
a c
 
quan xí nghi
 p.Kính mong c
 
quan xí nghi
 p ch
 p nh
n....................., ngày...tháng....n
m.........Kính
 
n ký tên

u
 
n xin vi
c
(tên và

a ch
 
c
a b
n)
 Ngày
 
T h
 
vi
n Trung Tâm
 
 HQG-HCM s
 
u t 
m(Tên và

a ch
 
công ty b
n g 
 
i
 
n)
Th
a.......Tôi g
i
 
n này xin vào v
trí (tên v
trí) qu
ng cáo trên báo (trên báo và ngày).Tôi
ã t
t nghi
 p

i h
c v
 
i b
ng (tên b
ng c
 p) t
i tr 
 
ng (tên tr 
 
ng). Tôi
ã

c các môn (tên môn h
c) và

t k 
t qu
(chi ti
t k 
t qu

thu hút s
chú ý c
ang
 
i tuy
n d
ng). Hi
n nay tôi
ang làm (chi ti
t vi
c b
n
ang làm) (n
u hi
nnay b
n không làm vi
c, hãy trình bày các công
vi
c tr 
 
c kia b
n
 
ã làm). Tôimong mu
 
n tìm m
t công vi
c lâu dài và tôi có th
 
s
 
ng các
ki
n th
c tôi m
 
i

c.Tôi xin g
i kèm lý l
ch.Tôi r 
t t
tin v
 
i trình

h
c v
n và kinh nghi
m làm vi
c c
a mình, tôi có th
th
c hi
n nhi
m v
có hi
u qu
và tôi có th
s
n sàng ph
ng v
n vào b
t c
lúcnào ti
n cho ông/bà. Ông/bà có th
liên l
c v
 
i tôi qua (

n tho
i liên l
c c
a b
n

a ch
email n
u có).Kính th
,
 
T h
 
vi
n Trung Tâm
 
 HQG-HCM s
 
u t 
m
CÁCH VI
T
 
N XIN VI
C
Vi
t
 
n xin vi
c
 
n xin vi
c c
a b
n có th
là m
i liên l
c

u tiên cho công ty. Công ty s
c
n c
vào
 
n xin vi
c

quy
t

nh b
n có ph
i là
ng c
phù h
 
 p cho v
trí h
c
n, và

s
m
 
i b
n t
 
i ph
ng v
n.v
y c
n ph
i c
n th
n khi so
n
 
n xin vi
c, b
n ph
i so
n
 
n sao cho cácthông tin ph
i rõ ràng và d

c.

n nên in
 
n ra gi
y kích c
 
phù h
 
 p. Không nên dùng gi
y t
 p c
. C
g
ngso
n
 
n xin vi
c m
t cách chuyên nghi
 p b
ng cách
ánh máy hay b
ng máytính. B
n nên ghi phai vào
 
a m
m. Cách này s
giúp b
n n
ng

ng h
 
n khi b
nso
n các
 
n xin vi
c khác.
 
n xin vi
c
Có r 
t nhi
u cách vi
t
 
n xin vi
c. Sau
ây là m
t cách.

t

u là

a ch
, s

n tho
i liên l
c c
a b
n, và ngày vi
t
 
n. Tên ng
 
i b
n

i
 
n luôn ph
i là ng
 
i có tên trong qu
ng cáo tuy
n d
ng. N
u không có chiti
t tên ng
 
i tuy
n d
ng, b
n c
n vi
t l
 
i chào cho phù h
 
 p.

i dung
o
Vi
t v
công vi
c, b
n
ã th
y thông báo tuy
n d
ng

âu và khi nào
o
Trình bày b
t c
thông tin nào v
công vi
c b
n làm tr 
 
c
ây. N
u b
n
ã

ng làm vi
c t
 
ng t
nh
vi
c
ang tuy
n d
ng, hãy ch
c ch
n b
n trình bày vi
c này và nh
n m
nh v

u
ó

gây chú ý.
o
Cu
i th
, b
n nên có các thông tin liên l
c c
a b
n, g
m c
s

n tho
iliên l
c,

a ch
email vv...
o
Sau cùng b
n nên gi
i thích t
i sao b
n
ng c
phù h
 
 p v
 
i công vi
c.Hãy làm cho ng
 
i

c có
n t
 
ng v
b
n.
o
Ký tên rõ ràng và tên

y

c
a b
n
 
d
 
i ch
n
u b
n g
i th
tay.Các th
 
c g
i b
ng
 
ng

n t
th
 
ng không c
n ký tr 
khi khi ph
iscan. Sau khi g
i th

n th
, b
n có th

ng th
 
i g
i th
tay n
u ng
 
ituy
n d
ng yêu c
u. Nh
ng ph
n l
 
n h
không yêu c
u

u này.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->