Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BCUDCNTT

BCUDCNTT

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Rainy Snow

More info:

Published by: Rainy Snow on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

 
 
     
 Tháng 6/2012
BÁO CÁO
 
ĐÁNH GIÁ TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆ
N T
Ử 
 M
ỨC ĐỘ
 
Ứ 
NG D
NG CÔNG NGH
THÔNG TIN C
ACÁC B
Ộ, CƠ QUAN NGANG BỘ
VÀ CÁC T
NH, THÀNH PH
 TR 
Ự 
C THU
ỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011
 
 
 1
B
THÔNG TIN VÀ TRUY
N THÔNG
 
BÁO CÁO
 Đ
ánh giá Trang/C
ổng thông tin điệ
n t
và m
ức độ
 
ng d
ngcông ngh
thông tin c
a các B
ộ, cơ quan ngang
B
và các t
nh,thành ph
tr 
c thu
ộc Trung ương
 
năm 20
11
Th
c hi
n công tác
đánh giá thường niên đố
i v
ớ 
i Trang/C
ng thông tin
điệ
n t
(Website/Portal) và m
ức độ
 
ng d
ng công ngh
thông tin c
ủa cơ quannhà nướ 
c
, năm 2011, Bộ
Thông tin và Truy
ền thông đã thự
c hi
n kh
ảo sát, đánh
giá x
ế
 p h
ng
đố
i v
ớ 
i các B
ộ, cơ quan ngang Bộ
(22
đơn vị
) và 63 t
nh, thành ph
tr 
c thu
ộc Trung ương.
 
V
 
đánh giá
m
ức độ
cung c
p thông tin và d
ch v
công tr
ự 
c tuy
ế
n trênWebsite/Portal:
Vi
c cung c
 p thông tin lên Website/Portal, công tác ki
ểm tra đánh giáđượ 
c th
c hi
n trên Website/Portal chính th
c c
a các B
ộ, cơ quan ngang Bộ
y ban nhân dân các t
nh, thành ph
tr 
c thu
ộc Trung ương. Đố
i v
ớ 
i d
ch v
 công tr 
c tuy
ế
n, công tác ki
ểm tra đượ 
c th
c hi
n
đố
i v
ớ 
i t
t c
các d
ch v
 
đượ 
c cung c
 p trên Website/Portal chính th
c c
a các B
ộ, cơ quan ngang
B
y ban nhân dân các t
nh, thành ph
tr 
c thu
ộc Trung ương và Website/Portal
c
a các
cơ quan
thu
c, tr 
c thu
c (t
ng c
c, c
c, s
ở 
, ban ngành, qu
n, huy
n).Công tác ki
ểm tra, đánh giá Website/Portal thự
c t
ế
 
đượ 
c th
c hi
ện đồ
ng b
trongkho
ng th
ờ 
i gian t
 
tháng 01 đến tháng 02 năm 201
2.Công tác kh
ảo sát, đánh giá
vi
c cung c
 p thông tin d
ch v
công tr 
ctuy
ế
n trên Website/Portal c
ủa cơ quan nhà nước năm 2011 tiế
 p t
c t
 p trung theo
hướ 
ng l
ấy người dân làm trung tâm: đề
cao tính thu
n ti
n, d
tìm, d
s
d
ng vàthu
n l
ợ 
i cho t
t c
m
ọi ngườ 
i s
d
ng. Bên c
ạnh đó năm 2011, công tác đánh giá
Website/Portal có m
ở 
ng ki
ểm tra đánh giá đố
i v
ớ 
i vi
ệc đả
m b
o an toàn thông
tin đố
i v
ớ 
i h
th
ống và đố
i v
ớ 
i thông tin cá nhân c
ủa ngườ 
i dân và doanh nghi
 pkhi tham gia d
ch v
công tr 
c tuy
ế
n và công tác t
ch
c qu
n tr 
Website/Portal.M
ức độ
cung c
ấp thông tin đượ 
c ki
ểm tra, đánh giá trên Website/Portal củ
acác B
ộ, cơ quan ngang Bộ
, các t
nh, thành ph
tr 
c thu
ộc Trung ương. Tiêu chíđánh giá về
cung c
 p thô
ng tin được xác định theo các quy đị
nh c
a Lu
t Côngngh
thông tin, Ngh
 
định 43/2011/NĐ
-CP ngày 13/6/2011 c
a Chính ph
quy
đị
nh v
vi
c cung c
 p thông tin d
ch v
công tr 
c tuy
ế
n trên trang thông tin
 
 2
điệ
n t
ho
c c
ổng thông tin điệ
n t
c
ủa cơ quan nhà nướ 
c và b
sung m
t s
tiêu
chí đánh giá về
vi
ệc đả
m b
o an toàn thông tin cá nhân và tính thu
n ti
n cho
ngườ 
i s
d
ụng khi khai thác và trao đổ
i thông tin v
ới các cơ quan nhà nướ 
c. M
c
độ
cung c
 p thông tin và t
ch
c qu
ản lý Website/Portal được đánh gi
á theo 15tiêu chí chính là:(1) Thông tin gi
ớ 
i thi
u c
ủa cơ quan và củ
a t
ừng đơn vị
tr 
cthu
c; (2) H
th
ống văn bả
n quy ph
m pháp lu
ật chuyên ngành và văn bả
n qu
nlý hành chính có liên quan; (3)
Đăng tải Công báo điệ
n t
bao g
m nh
ng thôngtin: s
công báo, ngày ban hành, danh m
ục văn bản đăng trong công báo và trích
y
ế
u n
ội dung đố
i v
ớ 
i m
ỗi văn bả
n; (4) Thông tin v
th
t
c hành chính, d
ch v
 công tr 
c tuy
ế
n; (5) Thông tin tuyên truy
n, ph
bi
ến, hướ 
ng d
n th
c hi
n pháplu
t, ch
ế
 
độ
, chính sách, chi
ến lượ 
c, quy ho
ch chuyên ngành; (6) Thông tin v
 d
án, h
ng m
ục đầu tư, đấ
u th
u, mua s
m công; (7) Thông tin v
 
chương trình
nghiên c
ứu, đề
tài khoa h
c; (8) M
c l
y ý ki
ế
n góp ý c
a t
ch
c, cá nhân; (9)Thông tin qu
n lý, ch
 
đạo, điề
u hành; (10) Thông tin th
ng kê chuyên ngành;(11) Thông tin ti
ếng nướ 
c ngoài (ti
ế
ng Anh ho
c ti
ế
ng khác); (12) Ch
ức năng hỗ
 tr 
ợ 
khai thác thông tin; (13) C
 p nh
ật đầy đủ
và k 
 p th
ờ 
i thông tin; (14
) Đả
m b
oan toàn thông tin và (15) Công tác t
ch
c qu
n tr 
trang thông tin
điệ
n t
.D
ch v
công tr 
c tuy
ến đượ 
c ki
ểm tra, đánh giá trên Website/Portal củ
a cácB
ộ, cơ quan ngang Bộ
 
và các cơ quan, đơn vị
tr 
c thu
c, Website/Portal c
a
y ban nhân dân các t
nh, thành ph
tr 
c thu
ộc Trung ương và các cơ quan chuyên
môn tr 
c thu
c,
y ban nhân dân các qu
n, huy
n, th
xã, thành ph
thu
c t
nh.Vi
ệc đánh giá về
cung c
 p d
ch v
công tr 
c tuy
ế
n chú tr 
ng t
ớ 
i tính thu
n ti
nvà hi
u qu
x
lý.Bên c
nh 2 n
i dung chính, m
ức độ
truy c
ập Website/Portal cũng đượ 
c
đánh giá dự
a trên s
truy c
 p trên toàn th
ế
gi
ớ 
i do Alexa cung c
 p.
Phương pháp tính điể
m và x
ế
 p h
ng Website/Portal c
th
 
đượ 
c trình bàytrong Ph
l
c 9.
V
 
đánh giá mức độ
 
ứ 
ng d
ng công ngh
thông tin:
M
ức độ
 
ng d
ng công ngh
 
thông tin được đánh giá xế
 p h
ạng trên cơ sở 
 khai báo c
a các B
ộ, cơ quan ngang Bộ
, các t
nh, thành ph
tr 
c thu
c Trung
ương và đố
i chi
ế
u v
ớ 
i s
li
u C
c
Ứ 
ng d
ng công ngh
thông tin theo dõi qua báocáo c
ủa các đơn vị
g
i B
Thông tin và Truy
ền thông trong năm 2011.
 M
ức độ
 
ng d
ng CNTT c
a các B
ộ, cơ 
quan ngang B
và các t
nh, thành ph
tr 
c thu
ộc Trung ương năm 2011 được đánh giá theo 4 nhóm tiêu chí là:
H
t
ng
thu
t CNTT, Tri
n khai
ng d
ng CNTT, Xây d
ựng cơ chế
chính
sách và quy đị
nh cho
ng d
ng CNTT và nhân l
c cho
ng d
ng CNTT. Trong
đó, T
ri
n khai
ng d
ụng CNTT được đánh giá theo 2 nhóm thành phầ
n là Tri
nkhai
ng d
ng n
i b
và Tri
n khai
ng d
ng CNTT ph
c v
 
ngườ 
i dân và

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->