Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Su Quan Tam Giua Cha Me Va Con Cai

Su Quan Tam Giua Cha Me Va Con Cai

Ratings:
(0)
|Views: 330|Likes:
Published by Chanlyislam

More info:

Published by: Chanlyislam on May 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
 
Chanlyislam 1
S
Ự 
QUAN TÂM GI
Ữ 
ACHA M
VÀ CON CÁI

ّنِْَاِهَْَْِَْََوهِْغَْََو
,
ذْََولِْِِرْوَِْَّْِَوِتَئِََِَْَأ
,
ْََِلاَفِَ
,
َوْَْِْَفَيِدَّَ
.
َْشَأَوْنَأََٰـَِِلاهَْحَوََكِَََْشَأَونَأًَهْَّَرَوََََِاَآاَلاَحِِََوَِْََوَنِْَََسااَرِاَََخْِْَةَِحاَوَََخَوَْِََجْوَزثََوَْِَجِرًِَءَِَواَوَلاِاَنَءََِَمَحْراَوّنِَلاَنَْََعًِَرَأْَنِَفَقَْصَأِثْِَابَِلاَََ
,
َْَخَوِيْَايْََ
,
ّََوِرْاَََْ
.
َوََْ َعْِ
.
َوَعْِ َََض
.
َوَََضِّِرا
.
 
 
Chanlyislam 2
 Ngàn l
ờ 
i ca ng
ợ 
i và Ngàn l
ời tán dương kín
h
dâng lên Allah, Đấ
ng Ch
T
c
ủa toàn vũ trụ
. B
tôi xint
 
ơn Ngài, xin Ngài phù hộ
 
độ
trì, xin Ngài tha th
t
il
i và xin Ngài che ch
ở 
tránh kh
i nh
ững điề
u x
u t
  b
n thân b
tôi, nh
ững điề
u sai qu
y t
 
hành độ
ng c
a b
tôi.
 Người nào được Allah hướ 
ng d
n s
không baogi
ờ 
b
l
c l
ối, và ngườ 
i nào b
Ngài làm cho l
ch l
c thìs
không th
tìm th
y s
 
hướ 
ng d
n. B
tôi xin ch
ngnh
ận không có Đấng nào khác đáng đượ 
c th
ờ 
 
 phượ 
ngngoài Allah, ch
duy nh
t m
ột mình Ngài, không có đố
itác cùng Ngài, và b
tôi xin ch
ng nh
n Muhammad là
ngườ 
i b
tôi và là v
S
gi
c
a Ngài.
{H
ỡ 
i nh
ững người có đứ 
c tin! Hãy th
t s
ự 
kính s
ợ 
 Allah và hãy ch
ết trong con đường Islam} (Chương
3 -
‘Ali
-
‘Imran, câu 102)
 {Này h
ỡ 
i nhân lo
i! Hãy kính s
ợ 
 
Thượng Đế
c
a các
ngươi, Đấng đã tạo hóa các ngươi từ 
m
t cá th
duynh
t (Adam) và t
ừ 
y Ngài t
ạo ra ngườ 
i b
ạn đờ 
i c
a y(Hauwa) và t
ừ 
 
hai ngườ 
i h
 
Ngài đã cho rả
i ra vô s
 
đàn ông và đàn bà. Và hãy kính sợ 
 
Allah, Đấ
ng mà
c ngươi đòi hỏ
i (quy
n h
n) l
n nhau và hãy kínhtr
ng nh
ữ 
ng d
con b
ở 
i vì qu
th
t Allah luôn quan
sát các ngươi} (Chương 4 – 
 
Annisa’, câu 1)
 
Qu
th
t, l
ờ 
i nói chân lý nh
t là kinh sách c
a
Allah, Đấ
ng T
i Cao, s
 
hướ 
ng d
n t
t nh
ất đó là
s
 
 
 
Chanlyislam 3
hướ 
ng d
n c
a Nabi Muhammad
, và điề
u x
u xa vàt
i l
i nh
ất đó là những điề
u c
ải biên và đổ
i m
ớ 
i. VàT
t c
m
ọi điề
u c
ải biên và đổ
i m
ới đề
u là vi
c làmBid
‘ah. Và mọ
i vi
c làm Bid
‘ah đề
u l
m l
c và m
i s
 l
m l
ạc đề
u d
ẫn đường đế
n H
a ng
c.

Cha M
Trông Nôm Và D
y D
Con Cái
Như Thế
Nào?
Allah, Đấ
ng T
i Cao phán:
َّ
ِَأَوّ
َ
َأّْا
ّْا
َاَءّَِ
ّَََ
 
(:)
H
ỡ 
i nh
ững người có đứ
c tin! Hãy gi
gìn và trông coi b
ản thân và gia đình của các ngươi tránh khỏ
i l
a c
aH
a ng
c!
 
(Chương 66 – 
Attahri-m, câu 6).
 
Cha m
, th
y cô là nh
ững ngườ 
i s
ph
i ch
utrách nhi
ệm trướ 
c Allah v
vi
c d
y d
các th
ế
h
conem c
a h
. N
ế
u vi
c d
y d
t
ốt đẹ
 p thì h
và th
ế
h
conem c
a h
s
 
đượ 
c h
nh phúc
ở 
 
đời này và Đờ 
isau. N
gượ 
c l
i, n
ế
u h
 
lơ là việ
c d
y d
và giáo d
c
chúng thì đó là điề
u b
t h
nh, h
 
đã treo lên cổ
c
achúng nh
ng t
i l
i, b
ởi điề
u này mà Nabi Muhammad
có l
ờ 
i di hu
n:
« »()

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->