Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anunt concursuri ANP 08.04.2009

Anunt concursuri ANP 08.04.2009

Ratings:

4.71

(14)
|Views: 9,445 |Likes:
Published by Wyrd Well
ANUNŢ
d i n d a t a d e 0 7 . 0 4 . 2 0 0 9
Administraţia Naţională a Penitenciarelor organizează concurs pentru ocuparea a
552 posturi vacante de ofiţeri şi agenţi de execuţie în Aparatul Central şi unităţile
subordonate.
Funcţiile scoase la concurs, pe unităţi penitenciare, sunt prevăzute în Anexa nr.1
la prezentul anunţ.
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc cerinţele specifice funcţiilor
şi următoarele condiţii generale:
a. au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b. cunosc limba română;
c. îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d. au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical
şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
e. nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
f. îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru
posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei;
g. nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie
publică în ultimii 7 ani;
ANUNŢ
d i n d a t a d e 0 7 . 0 4 . 2 0 0 9
Administraţia Naţională a Penitenciarelor organizează concurs pentru ocuparea a
552 posturi vacante de ofiţeri şi agenţi de execuţie în Aparatul Central şi unităţile
subordonate.
Funcţiile scoase la concurs, pe unităţi penitenciare, sunt prevăzute în Anexa nr.1
la prezentul anunţ.
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc cerinţele specifice funcţiilor
şi următoarele condiţii generale:
a. au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b. cunosc limba română;
c. îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d. au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical
şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
e. nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
f. îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru
posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei;
g. nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie
publică în ultimii 7 ani;

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Wyrd Well on Apr 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ANUNŢdin data de 07.04.2009
Administraţia Naţională a Penitenciarelor organizează concurs pentru ocuparea a
552
posturi vacante de ofiţeri şi agenţi de execuţie în Aparatul Central şi unităţilesubordonate.Funcţiile scoase la concurs, pe unităţi penitenciare, sunt prevăzute în Anexa nr.1la prezentul anunţ.La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc cerinţele specifice funcţiilor şi următoarele condiţii generale:a.au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 b.
cunosc limba română;
c.
 îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;d.au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medicalşi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;e.nu au fost condamnate definitiv pentru irea de infraiuni;f.îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentruposturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei;g.nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţiepublică în ultimii 7 ani;
h.
au un comportament corespunzător cerinţelor de conduiadmise şipracticate în societate;i.nu au fost agei sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţiepolitică.
 j.
au fost evalui în ultimii 2 ani cu calificativul de cel puţin „Foartebun” (numai pentru ofiţerii şi agenţii din sistemul penitenciar);
k.
nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare (numai pentru agenţii dinsistemul penitenciar care optează pentru funcţii de ofiţer);
l.
nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie, potrivit prevederilor legale (numai pentru agenţii din sistemul penitenciar care optează pentrufuncţii de ofiţer).Condiţiile de studii, cerinţele specifice funcţiilor şi bibliografiile sunt prevăzute înAnexa nr. 2 la prezentul anunţ.
DOSARUL DE CANDIDAT
Dosarul de candidat se depune la sediul unităţii unde este prevăzut postul scosla concurs şi va conţine:
cererea de înscriere, cu o singură opţiune;
copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii;
 
copii ale documentelor care atestă absolvirea unor cursuri de specializare sauperfecţionare, deţinerea unor competenţe specifice postului necesare îndeplinirii condiţiilor;
copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncăşi, după caz, în specialitate;
cazierul judiciar;
fişă medicapentru candidaţii din surexternă
sau
adeverinţă medicalăeliberată de medicul unităţii pentru ofiţerii şi agenţii din sistemul penitenciar;
declaraţie pe propria răspundere că nu se află în curs de urmărire penală saude judecată;
copia fişei de evaluare a performaelor profesionale individuale saurecomandare de la ultimul loc de muncă, pentru candidaţii din sursă externă
sau
adeverinţă din care rezulte calificativele obţinute la evaluărileperformanţelor profesionale individuale din ultimii doi ani în care au fostevaluaţi, pentru ofiţerii şi agenţii din sistemul penitenciar;
declarie pe propria spundere sau adeverinţă care ateste nu adesfăşurat activităţi de poliţie politică;
adeverinţă eliberată de unitatea în care este încadrat, care să ateste că nu seaflă sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi că nu este pus la dispoziţie saususpendat din funcţie (numai pentru agenţii din sistemul penitenciar careoptează pentru funcţii de ofiţer);
alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului scos laconcurs, după caz ;
chitanţă de achitare a taxei de concurs.Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documenteleoriginale pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de trecompartimentul resurse umane.Adeverinţa din care rezultă calificativele obţinute la evaluările performanţelor profesionale individuale ale ofiţerilor şi agenţilor din sistemul penitenciar se elibereazăla cerere de către compartimentul de resurse umane din unitatea în care este încadratfuncţionarul public cu statut special.Termenul limită de depunere a dosarelor de candidat este 04.05.2009.
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului privindcondiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocupareaposturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarearaporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţieipenitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2854/C/2004, publicat înMonitorul Oficial al României nr. 1099 din 25.11.2004, cu modificările şi completărileulterioare.Concursul se desfăşoară pe centre zonale, la unităţile stabilite în Anexa nr. 3 laprezentul anunţ.Concursul constă, în mod cronologic, în:a) testarea psihologică;b) selectarea dosarelor de înscriere, sub aspectul îndeplinirii de către candidaţi acondiţiilor de participare la concurs;c) proba practică de evaluare a performanţelor fizice (pentru posturile la care esteprecizată în condiţiile specifice);
 
 d) proba practică de evaluare a aptitudinilor (abilităţilor) de utilizare a unui calculator sau a cunoştinţelor (abilităţilor) în tehnici şi procedee de autoapărare şi imobilizare(pentru posturile la care este precizată în condiţiile specifice);e) proba scrisă de examinare a cunoştinţelor, conform bibliografiei stabilite.Candidaţii înscrişi la concurs vor suine testarea psihologică la sediulServiciului Psihologia Personalului din Bucureşti, şoseaua Alexandriei nr. 154, sector 5, în baza planificării efectuate de birourile resurse umane din unităţi, începând cudata de 08.05.2009.După finalizarea testărilor psihologice, datele susţinerii celorlalte probe, vor fiafişate la sediile unităţilor unde sunt prevăzute posturile scoase la concurs şi la sediileunităţilor organizatoare ale concursului
.
PRECIZĂRI
Certificarea abilităţilor de utilizare a unui calculator pe nivele, în cadrul probeipractice, se face în conformitate cu Decizia directorului general al AdministraţieiNaţionale a Penitenciarelor nr. 505 din 25 iulie 2006.Proba practică de evaluare a performanţelor fizice se desfăşoară având la bazăbaremele prevăzute în Anexele nr. 2 şi 3 la Regulamentul privind condiile departicipare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilovacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobatprin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2854/C/2004, cu modificările şi completărileulterioare.Proba practică de evaluare a cunoştinţelor (abilităţilor) în tehnici şi procedee deautoapărare şi imobilizare se desfăşoaîn baza Deciziei directorului general alAdministraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 386/07.04.2009;Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională se dovedeşte prindepunerea la dosarul de candidat a unei copii de pe certificatul de competenţălingvistică eliberat de o instituţie acreditată.Condiţia de vechime în sistemul penitenciar/specialitate, unde este cazul, sedovedeşte prin adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane.Taxa de participare la concurs este de 100 RON şi se va achita de cătrecandidaţi la unitatea penitenciară unde sunt prevăzute posturile scoase la concurs, cuocazia înscrierii.Informaţii suplimentare se pot obţine de la Birourile resurse umane şi formareprofesională ale unităţilor de penitenciare unde sunt posturile scoase la concurs saude la Serviciul Resurse Umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
DIRECTOR GENERAL,
 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andreea Radu liked this
Emanuela Burcea liked this
aioaneimaria liked this
solei_san liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->