Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Foldrajzi szakmodszertan

Foldrajzi szakmodszertan

Ratings: (0)|Views: 258|Likes:
Published by Imola Andorkó
magyarországi kiadvány, a földrajztanításról
magyarországi kiadvány, a földrajztanításról

More info:

Published by: Imola Andorkó on May 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

 
 
A tárgy neve
FÖLDRAJZ SZAKMÓDSZERTAN
Meghirdet
ő
tanszék
SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Felel
ő
s oktató:
Dr. Farsang Andrea
Kredit
10
Heti óraszám
2+2 (2 félévben)
típus
El
ő
adás + gyakorlat
Számonkérés
szigorlat
Teljesíthet
ő
ség feltétele
-
Párhuzamosan feltétel
-
El
ő
feltétel
Pedagógia pszichológia szigorlat
Helyettesít
ő
tárgyak
-
Periódus
évente
 Javasolt félév
7-8
Kötelez
ő
vagykötelez
ő
en választható
Földrajz tanárAJÁNLOTT IRODALOMMakádi Mariann: Módszertani kézikönyv gyakorló földrajz tanárok éshallgatók részére. Stiefel-Eurocart Kft. Budapest 2005. november 9.Balogh Béla András-Teperics Károly: A középiskolai földrajztanításmódszertana (válogatott módszertani fejezetek) Kossuth Egyetemi Kiadó,Debrecen, 1997.Fehér József: A földrajztanítás módszertana. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.Nagy Lászlóné: Segédanyag a tanórai megfigyelésekhez a tanár szakoshallgatók részére. JATE Press, Szeged, 2003.
 
A FÖLDRAJZ SZAKMÓDSZERTAN TANTÁRGY RÉSZLETES TEMATIKÁJA
Bevezetés
A tantárgy tervezet a hagyományos oktatási rendszerben földrajz tanításmódszertanával foglalkozó négy tantárgy (Földrajz tanítása el
ő
adás, Földrajztanítása gyakorlat, Iskolai tanítási gyakorlat el
ő
készítése gyakorlat, Szakmaimegfigyelési gyakorlat) tartalmi és képességfejlesztési követelmény rendszerétdolgozza át úgy, hogy a kétszint
ű
képzésben egy tantárgyba csoportosuljanak aszakmódszertannal kapcsolatos ismeret elemek és tevékenységek. A tervezetttematika id
ő
szükséglete két féléven keresztül minimum heti 4 óra. A tervezetkredit értéke 10. A tematika kombinálja a hagyományos tantermi el
ő
adás (40%),a szeminárium (10 %), a gyakorlat (40%) és a projekt munka (10%) elemeit.
TEMATIKAI. A magyar földrajzoktatás története
Középkorban földrajz a geometriában és az asztronómiában.XV. sz. -tól világi iskolákban oktatás, els
ő
földrajz tankönyv (Csécsy János).1532 Honterus János els
ő
térkép földrajzoktatás céljaira.1777 Ratio Educationis elrendeli, hogy a földrajzot az összes középiskolában,valamennyi osztályban tanítani kell:Hasznosság elveA földrajzot kapcsolatba kell állítani a gyakorlati élettelKözépiskolában az ok-okozati összefüggések tanítása, térképelemz
ő
 módszerek alkalmazása.II. József oktatásban német nyelv használata.1801 Benk
ő
Ferenc magyar nyelv
ű
tankönyve.Budai Ézsiás tantervet készített, elkészül az els
ő
magyar iskolai atlasz.1806 II. Ratio földrajzot a történelemmel együtt kell tanítani.1840 Nagy Károly els
ő
magyar földgömb elkészül.1848 forradalmi kormány Eötvös József minisztersége idején megalkotja az els
ő
 magyar tantervet: a földrajz és a tört. egy kézben marad, de kötelez
ő
a földr. tk.használata.1864 középisk. I-II. osztályában bevezetik az önálló földrajzot.1867 évi kiegyezés után Eötvös J. kidolgozza a 6 osztályos középiskolatantervét, amelyben minden osztályban tanítandó földrajz. 1875 után valósulmeg, a földrajz érettségi tárgy lesz.Ezen id
ő
szakot a földrajz tekintélyének romlása követi.1899 Wlassics Gyula tanterve a földrajzot a középiskola alsó 3 osztályábaszorítja vissza.1945 után a földrajz az 1946-os tantervben a fels
ő
tagozat minden osztályában, agimn. els
ő
3 osztályában szerepelt.A földrajz óraszámának változása az általános és középiskolában 1945-t
ő
lnapjainkig.
2
 
 II. A földrajztanítás dokumentumai: a tanterv. A közoktatásszabályozásának típusai
A tanterv készítés folyamata.A háromszint
ű
tantervi szabályozás.Az alaptantervek típusai, feladatai. A NAT. A kerettanterv.A NAT és a kerettantervek bevezetése, hatásuk a mai földrajztanításra.A helyi tantervek. Tantárgyak és a tananyag elrendezése a tantervekben.
III. Földrajz szakmódszertan tárgya, kialakulása, feladatai
Szakdidaktika létrejötte, társ- és háttértudományai.Földrajz szakmódszertan feladatai.Birkenhauer (1981).
IV. A földrajz, mint iskolai tantárgy
 
A földrajz tantárgyi sajátosságai.A földrajztanítás sajátos nevelési feladatai. A földrajz lehet
ő
ségei a környezetinevelésben.
V. A földrajz tantárgy követelményrendszere
 C
ÉLJA
:
 
 
eligazítja a tanárokat az elsajátítandó ismeretek körét, és azokelsajátítási szintjét illet
ő
en”Tantárgyi „követelmény rendszer” (B.S. Bloom):
 
affektív
 
kognitív
 
motorosA
FFEKTÍV
K
ÖVETELMÉNYEK
:Latin eredet
ű
szó, jelentése: érzelmi, indulati.A tanuló ne csak értse, hanem szeresse is a tárgyat, vagy az adott témát.A „nem kognitív” tényez
ő
k (motiváció, attit
ű
dök) teljesítményt befolyásolóhatása jelent
ő
s.K
OGNITÍV KÖVETELMÉNYEK
:Latin eredet
ű
szó, jelentése: megismerési, megismerésre vonatkozó.A tantárgyi követelményrendszer eltolódik a kognitív szféra hangsúlyozásairányába. Kognitív követelmények meghatározzák az elsajátítandó tudáselemekbegyakorlottsági (automatizáltság) és tudatossági szintjeit.M
OTOROS KÖVETELMÉNYEK
:(manuális, mozgásos tevékenységek) A tantervek csak ritkán fogalmaznak megerre vonatkozó utalást!
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->