Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Loc Tran
Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm
Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

More info:

Published by: Loc Tran on May 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
Giaïo trçnh Baío trç maïy tênh vaìcaìi âàût pháön mãöm
 
&
1
PHÁN I
 
GIÅÏI THIÃU KHAÏI QUAÏT VÃ MAY TÊNH VAÌCAC THIÃT BË NGOAI VI
§
.1. TÄNG QUAN VÃÖCÁU TRUC MAY VI TÊNH
I. Cáúu truïc chung cuía maïy vi tênh
Maïy vi tênh laìmäüt hãûthäúng âæåüc gheïp nhiãöu thaình pháön taûo nãn. Do âoï, âãømaïy tênh coïthãøhoaût âäüng âæåüc ta phaíi làõp gheïp caïc thaình pháön cuía noïmäüt caïch håüp lyïvaìkhai baïo våïi caïc thaình pháön khaïc. Ngaìy nay ngaình tin hoüc dæûa trãn caïc maïy tênh hiãûn âang phaït triãøn trãn cå såíhai pháön:
Pháön cæïng:
Gäöm nhæîng âäúi tæåüng váût lyïhæîu hçnh nhæ vi maûch , baín maûch in, dáy caïp näúi maûch âiãûn, bäünhåï, maìn hçnh, maïy in, thiãút bë âáöu cuäúi, nguäön nuäi,... Pháön cæïng thæûc hiãûn caïc chæïc nàng xæílyïthäng tin cå baín åímæïc tháúp nháút tæïc laìcaïc tên hiãûu nhë phán.
Pháön mãöm:
Laìcaïc chæång trçnh (Program) âiãöu vaìphäúi taïc caïc hoaût âäüng pháön cæïng cuía maïy vi tênh vaìchè âaûo viãûc xæílyïsäúliãûu. Pháön mãöm cuía maïy tênh coïthãøchia thaình hai loaûi: Pháön mãöm hãûthäúng (System Software) vaìpháön mãöm æïng duûng (Applications software). Pháön mãöm hãûthäúng khi âæåüc âæa vaìo bäünhåï  chênh, noïchè âaûo maïy tênh thæûc hiãûn caïc cäng viãûc. Pháön mãöm æïng duûng laìcaïc chæång trçnh âæåüc thiãút kãúâãøgiaíi quyãút mäüt baìi toaïn hay hay mäüt váún âãöcuûthãø  âãøâaïp æïng mäüt nhu cáöu riãng trong mäüt säúlénh væûc. Maïy tênh caïc nhán PC (Personal Computer): Thep âuïng tãn goüi cuía noïlaì  maïy tênh coïthãøâæåüc sæíduûng båíi riãng mäüt ngæåìi.
Hçnh 1
Maìn hçnhBaìn phêm
PC
Maïy inChuäüt
 
Giaïo trçnh Baío trç maïy tênh vaìcaìi âàût pháön mãöm
 
&
2
Hçnh 1 laìmäüt hãûthäúng maïy vi tênh thæåìng âæåüc sæíduûng. Pháön trung tám laìmaïy PC, noïgäöm coï: Bäüxæílyïdæîliãûu, âéa cæïng (HDD), âéa mãöm (FDD), CDROM, caïc maûch gheïp näúi... Bãn ngoaìi coïbaìn phêm (Key board), maìn hçnh (Monitor), chuäüt (Mouse), maïy in (Printer).
II. Caïc thaình pháön cå baín cuía maïy vi tênh
 
Så âäötäøng quan vãöcáúu truïc maïy tênh
1. Voímaïy: Laìnåi âãøgàõn caïc thaình pháön cuía maïy tênh thaình khäúi nhæ nguäön, Mainboard, card v.v... coïtaïc duûng baío vãûmaïy tênh. 2. Nguäön âiãûn: Cung cáúp háöu hãút hãûthäúng âiãûn cho caïc thiãút bë bãn trong maïy tênh.3. Mainboard: Coïchæïc nàng liãn kãút caïc thaình pháön taûo nãn maïy tênh vaì  laìbaíng maûch låïn nháút trãn maïy vi tênh. 4. CPU (Central Processing Unit): Bäüvi xæílyïchênh cuía maïy tênh. 5. Bäünhåïtrong (ROM, RAM): Laìnåi læu træîdæîliãûu vaìchæång trçnh phuûc vuûtræûc tiãúp cho viãûc xæílyïcuía CPU, noïgiao tiãúp våïi CPU khäng qua mäüt thiãút bë trung gian.6. Bäünhåïngoaìi: Laìnåi læu træîdæîliãûu vaìchæång trçnh giaïn tiãúp phuûc vuû  cho CPU, bao gäöm caïc loaûi: âéa mãöm, âéa cæïng, CDROM, v.v... Khi giao tiãúp våïi CPU noïphaíi qua mäüt thiãút bë trung gian (thæåìng laìRAM) hay goüi laìngàõt. 7. Maìn hçnh: Laìthiãút bë âæa thäng tin ra giao diãûn træûc tiãúp våïi ngæåìi duìng. Âáy laìthiãút bë xuáút chuáøn cuía maïy vi tênh hay coìn goüi laìbäütræûc (Monitor). 8. Baìn phêm (Keyboard): Thiãút bë nháûp tin vaìo giao diãûn træûc tiãúp våïi ngæåìi duìng. Âáy laìthiãút bë nháûp chuáøn cuía maïy vi tênh.
Mainboard
 
Voímaïy CPUBäünhåïtrong Bäünhåïngoaìi Caïc thiãút bë khaïc Modem, fax, Cardmaûng v.v...
 
Maìn hçnh Baìn phêm Chuäüt Maïy in Nguäön
 
âiãn
 
 
Giaïo trçnh Baío trç maïy tênh vaìcaìi âàût pháön mãöm
 
&
3
9. Chuäüt (Mouse): Thiãút bë âiãöu khiãøn trong mäi træåìng âäöhoüa giao diãûn træûc tiãúp våïi ngæåìi sæíduûng. 10. Maïy in (Printer): Thiãút bë xuáút thäng tin ra giáúy thäng duûng nháút. 11. Caïc thiãút bë nhæ Card maûng, Modem, maïy Fax,... phuûc vuûcho viãûc làõp âàût maûng maïy tênh vaìcaïc chæïc nàng khaïc.
- - - - - - - - -
š-›
- - - - - - - - -
§.
2. NGUÄN ÂIÃÛN CHO MAY TÊNH
 
 Nguäön âiãûn maïy tênh coïchæïc nàng chuyãøn âäøi nguäön âiãûn 110V/220V thaình nguäön âiãûn mäüt chiãöu
±
3, 3V,
±
5V vaì 
±
12V cung cáúp cho toaìn bäühãûthäúng maïy tênh. Cäng suáút trung bçnh cuía bäünguäön hiãûn nay khoaíng 200W. Cäng suáút tiãu thuûmäüt säúthaình pháön nhæ sau: Mainboard : 20W - 35W.CD-ROM : 20W - 25WÄØâéa mãöm : 5W - 15W.ÄØâéa cæïng : 5W - 15W.Ram : 5W /MB.Card : 5W - 15W.CPU : Tuìy theo mæïc âäülaìm viãûc nhiãöu hay êt. Caïc säúliãûu trãn âáy chè mang tênh cháút tham khaío, båíi vç hiãûn nay xu thãú  caïc haîng saín xuáút âæa ra caïc thiãút bë tiãu thuûâiãûn nàng nhoí. Bãn caûnh âoï, tuìy thuäüc vaìo säúlæåüng thiãút bë maìmaïy tênh sæíduûng nhãöu hay êt âiãûn nàng. Hiãûn nay, maïy vi tênh caïnhán thæåìng sæíduûng hai loaûi bäünguäön âiãûn laì   AT vaìATX. Sau âáy, ta xeït cho thaình pháön cuía nguäön AT coìn ATX tæång tæû. Coïthãøchia âáöu ra nguäön âiãûn maïy tênh thaình hai loaûi nhæ sau: 1. Phêch duìng cho main board: Gäöm 12 dáy chia thaình 2 phêch càõm coïcáúu truïc nhæ sau:
Dáy Maìu Tên hiãûu
12GaûchÂoíÂiãöu chènh+5V

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->