Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Integral Teoria, Vzorce

Integral Teoria, Vzorce

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 13,748|Likes:
Published by FRIZUMAT

More info:

Published by: FRIZUMAT on Apr 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
 
8. Integrál
8.1. Neur 
č
itý integrál
Z geometrického významu derivácie vieme, že derivácia funkcie
)(
 x F 
v bode
0
 x
je smernica doty
č
nice ku grafu funkcie
)(
 x F  y
=
v dotykovom bode
])(,[
00
x F  x
. Ke
ď
teda máme funkciu a dotykový bod, vieme pomocou derivácievypo
č
íta
ť
smernicu doty
č
nice v tomto bode a teda aj rovnicu doty
č
nice ku grafufunkcie v danom bode. Úloha by mohla by
ť
aj opa
č
ná. Ktoré sú to funkcie, ktorémajú v danom bode
 x
smernicu doty
č
nice danú predpisom
)(
 x f 
?Z matematického h
ľ
adiska, pre danú funkciu
)(
 x f 
treba nájs
ť
funkciu
)(
 x F 
 takú, že
)()(
x f  x F 
=
.
Definícia 8.1
(
Definícia primitívnej funkcie)
Funkcia
)(
 x F 
sa nazýva
 primitívna funkcia
k funkcii
)(
 x f 
na intervale (
a
,
b
), ak pre každé
),(
ba x
  platí, že
)()(
x f  x F 
=
 Priamo z definície primitívnej funkcie a z toho, že derivácia konštanty je nula, jezrejmé, že aj funkcia
c x F 
+
)(
je primitívna funkcia k funkcii
)(
 x f 
.
Definícia 8.2
(
Definícia neur
č
itého integrálu)
 Nech funkcia
)(
 x F 
je primitívnou funkciou
 
k funkcii
)(
 x f 
, potom neur 
č
itý integrál
c x F dx x f 
+=
∫ 
)()(
  Neur 
č
itý integrál z funkcie
)(
 x f 
je teda množina primitívnych funkcií, presnejšie, množina všetkých primitívnych funkcií k funkcii
)(
 x f 
.
Príklad 1
. Nájdite primitívnu funkciu
)(
 x F 
k funkcii
 x x f 
2)(
=
a vypo
č
ítajteneur 
č
itý integrál
∫ 
dx x
2
.
Riešenie.
Z toho,
č
o vieme o deriváciách nie je
ť
ažké sa presved
č
i
ť
, že
 x x
2)(
2
=
 a preto
 
 primitívna funkcia
2
)(
x x F 
=
 
 
neur 
č
itý integrál
∫ 
+=
c xdx x
2
2
 
 
 
Prirodzená otázka je,
č
i ku každej funkcii
)(
 x f 
existuje primitívna funkcia a tedaaj neur 
č
itý integrál. Dá sa dokáza
ť
, že nie. Ak je ale funkcia
)(
 x f 
spojitá naintervale
),(
ba
potom k nej existuje primitívna funkcia aj neur 
č
itý integrál natomto intervale (aj ke
ď
nie vždy ich vieme nájs
ť
).Uvedieme základné vzorce pre integrovanie, ktoré vyplývajú z definícieneur 
č
itého integrálu a zo vzorcov pre derivovanie.
Neur
č
ité integrály niektorých elementárnych funkcií (základné vzorce)
 
11
1
++=
+
∫ 
ncn xdx x
nn
 
 
c xdx x
+=
∫ 
ln1
 
 
cedxe
x x
+=
∫ 
 
 
c xdx x
+=
∫ 
cossin
 
 
c xdx x
+=
∫ 
sincos
 
 
c xtg dx  x
+=
∫ 
2
cos1
 
 
c x g dx
+=
∫ 
cotsin1
2
 
 
c x f dx  x f  x f 
+=
∫ 
)(ln)()(
 Okrem týchto základných vzorcov je potrebné pozna
ť
aj základné vlastnostineur 
č
itých integrálov, ako sú integrál zo sú
č
inu konštanty a funkcie a integrál zo
č
tu dvoch (viac) funkcií.
 
∫ ∫ 
=
dx x f dx x f 
)()(
 
 
( )
∫ ∫ ∫ 
+=+
dx x f dx x f dx x f  x f 
)()()()(
2121
 
 
 
Príklad 2
. Vypo
č
ítajte integrál
∫ 
    
dx x x
23
sin32
.
Riešenie.
Použijeme základné vlastnosti integrálu a vzorce a dostaneme, že
c x g  xc x g  xdx xdx xdx x x
++=+==     
∫ ∫ 
cot32)cot(3 42sin132sin32
442323
 
Č
i je výsledok správny sa presved
č
íme tak, že zderivujeme neur 
č
itý integrál(výsledok) a mali by sme dosta
ť
integrovanú funkciu.
 x x x xc x g   x
23234
sin320sin13421cot32
=++=    ++
 Z vlastností neur 
č
itého integrálu a zo vzorcov sa dajú po
č
íta
ť
len ve
ľ
mi jednoduché integrály. K výpo
č
tu zložitejších integrálov potrebujeme pozna
ť
 konkrétne metódy a z nich uvedieme len jednu, tzv. substitu
č
nú metódu.
Substitu
č
ná metóda
Substitu
č
nou metódou sa naj
č
astejšie riešia integrály zo sú
č
inu dvoch funkcií(integrál zo sú
č
inu nie je sú
č
in integrálov), z ktorých jedna je zložená funkciaa druhá je derivácia jej vnútornej zložky
( ) ( )
c x F c F dt  f  dt dx x xdx x x f 
+=+== ===
∫ ∫ 
)()()( )()()()(
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ 
 Substituovali sme vnútornú zložku zloženej funkcie a využili sme tú skuto
č
nos
ť
,že primitívna funkcia k funkcii
)(
 f 
je
)(
 F 
a vrátili sme sa k pôvodnej premennej.
Príklad 3
. Vypo
č
ítajte integrály
∫ 
dx x x
cossin
,
∫ 
+
dx x
3
15
 
Riešenie.
Použijeme substitu
č
nú metódu a prvý zo základných vzorcov
c xcdt dt  dt dx x xdx x x
+=+=== ===
∫ ∫ ∫ 
32/32/1
sin322/3cossincossin
 

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Matej Oravec liked this
Ivan Mahdík liked this
Stefan Sobol-ele liked this
Martin Shogy Bukatovič liked this
Jozef Kruzliak liked this
Katarina Paulinova liked this
d4rk4rcher liked this
Simona Cabadová liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->