Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10

10

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by logaraja03

More info:

Published by: logaraja03 on May 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

 
¬ö§Å¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â, ÓýÒ ¦ºöÂôÀð¼ ¬ö׸û, ²üÚì ¦¸¡ûÇôÀðÎûÇ áø¸û, «òШȺ¡÷þ¾ú¸û (Journals) §À¡ýÈÅüȢĢÕóÐ ¦À¡Õò¾Á¡É À̾¢¸¨Çò ¾Õì¸ Ó¨È¢Öõ ¸¡Ä Å⨺ ӨȢÖõ ÍÕì¸Á¡¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ ±ÎòÐì ÜÈø §ÅñÎõ.
ÜÈ¢ÂÐ ÜȨÄÔõ, ¦À¡Õò¾Á¢øÄ¡¾ §Áü§¸¡û¸¨ÇÔõ ¾Å¢÷ò¾ø §ÅñÎõ.
 
§Áü§¸¡Ç¡¸ì ¸¡ð¼ôÀð¼ÅüÈ¢üÌ Å⨺ ±ñ ¾óÐ, À̾¢Â¢ý þÚ¾¢Â¢ø «ÅüÈ¢ü¸¡É¬¾¡Ã áø / þ¾ú / ¬ö×ì ¸ðΨà ÀüȢ ŢÅÃí¸¨Çì ÌÈ¢ôÀ¢¼ø §ÅñÎõ.
þÚ¾¢ ¯ðÀ̾¢Â¢ø, §ÁüÜÈôÀð¼ ÌÈ¢ôÒ¸û ±ùÅ¡Ú þó¾ ¬öÅ¢üÌ ¯¾Å¢ÔûÇɱýÀ¨¾Ôõ, ±ó¾ Å¢¾í¸Ç¢ø þó¾ ¬ö× ÒШÁÔ¨¼ÂÐ ±ýÀ¨¾Ôõ ÌÈ¢ôÀ¢¼ø §ÅñÎõ.
±.¸¡:-
«È¢»÷
„ø¼ý,
(2001) 
«Å÷¸Ç¢ý ¸Õò¾¢ý ÀÊ, ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¬º¢Ã¢Â÷¸û À¡¼áø ÀÂýÀÎòÐÅÐ «¾¢Ó츢ÂÁ¡ÉÐ. À¡¼áÄ¢ø ¯ûÇ ¿¼ÅÊ쨸¸û Á¡½Å÷¸ÙìÌ ²üÈ Åñ½Á¡¸«¨ÁÅÐ ÁðÎÁ¢ýÈ¢, «¾¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÊÕìÌõ ¯¾¡Ã½í¸Ùõ Á¢¸×õ ²üÒ¨¼Â¾¡¸§Å«¨ÁóÐûÇÉ.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->