Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15

15

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by logaraja03

More info:

Published by: logaraja03 on May 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

 
¬ì¸õ¾¢Ä¸Å¾¢ ±øÄôÀý ¾Á¢Æ¡öÅ¢Âø ÀÕÅõ 7¾Ã׸û §º¸Ã¢ôÀ¾ý ÅƢӨȸû
MENENTUKAN PROSEDUR PENGUMPULANDATA
 
¾Ã׸¨Çî §º¸Ã¢ìì ¿¡õ ¾Ã×ì ¸ÕÅ¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòи¢§È¡õ.
«¾üÌ ÓýÀ¡¸ ¾Ã׸û §º¸Ã¢ôÀ¾ý ÅƢӨȸ¨Ç ¿¡õ ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÙ¾ø«Åº¢Âõ.
ӾĢø ¾Ã׸¨Ç ²ý, ±í§¸, ±ô§À¡Ð, ¡¨Ãì ¦¸¡ñÎ, ±ùÅ¡Ú §º¸Ã¢ì¸ô §À¡¸¢§È¡õ±ýÀ¨¾ ¯Ú¾¢ôÀÎòоø «Åº¢Âõ.
¾Ã׸û §º¸Ã¢ôÀ¾ý ÅƢӨȸû
 
±ýÉ ¾Ã׸¨Çîî §º¸Ã¢ì¸ô§À¡¸¢§È¡õ?
1.
±ýÉ ¾Ã׸û §ÅñÎõ?
2.
±ýÉ ¾Ã׸û ²ü¸É§Å ¯ûÇÉ?
3.
«Åü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ ÓÊÔÁ¡?
4.
±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼ Å¢¼Âõ ÀüÈ¢ ±ùÅÇ× ¾Ã׸û §¾¨ÅôÀÎõ?
±ýÉ?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->