Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NORME METODOLOGICE Privind Clasificarea Structurilor de Primire Turistice

NORME METODOLOGICE Privind Clasificarea Structurilor de Primire Turistice

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by SoparlaVerde

More info:

Published by: SoparlaVerde on May 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
1
OMDRT nr. 899/2011ANEXANORME METODOLOGICEPRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CLASIFICARE,A LICEN
Ţ
ELOR 
Ş
I BREVETELOR DE TURISMCap. IDispozi
ţ
ii generaleArt. 1 –
(1)
 
Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cuprevederileHot
rârii Guvernului nr.1267/2010privind eliberarea certificatelor declasificare, a licen
elor
ş
i brevetelor de turism, denumit
ă
în continuare
hot
ă
râre
,stabilesc condi
iile
ş
i criteriile de clasificare pentru toate tipurile de structuri deprimire turistice cu func
iuni de cazare
ş
i de alimenta
ie public
ă
din România,pentru operatorii economici care desf
ăş
oar
ă
activit
ă
i specifice agen
iilor de turism,precum
ş
i pentru acordarea brevetului de turism.
Art. 2
- În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au urm
ă
torul în
eles:
a)
agen
ţ
ie de turism
- operator economic având ca obiect de activitateorganizarea
ş
i comercializarea serviciilor
ş
i/sau a
pachetelor de servicii turistice încalitate de intermediar între prestatorul de servicii turistice
ş
i
consumatorulfinal;b)
agen
ţ
ie detailist
ă
– agen
ie de turism care desf
ăş
oar
ă
activitate deofertare
ş
i comercializare a serviciilor
ş
i/sau pachetelor de servicii turistice încontul unei agen
ii de turism turoperatoare.
c)
agen
ţ
ie turoperatoare
– agen
ie de turism care desf
ăş
oar
ă
activitate deorganizare, ofertare
ş
i comercializare a serviciilor
ş
i/ sau pachetelor de serviciituristice, pe cont propriu, direct sau prin intermediari, atât în
ar
ă
cât
ş
i înstr
ă
in
ă
tate
 
d)
brevet de turism
- document eliberat de c
ă
tre autoritatea administra
ieipublice centrale responsabil
ă
în domeniul turismului, prin care se atest
ă
 capacitatea profesional
ă
în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigur
ă
 conducerea agen
iilor de turism
ş
i/sau a structurilor de primire turistice.
 
e)
certificat de clasificare
- document eliberat de c
ă
tre autoritateaadministra
iei publice centrale responsabil
ă
în domeniul turismului, care reprezint
ă
oform
ă
codificat
ă
de prezentare sintetic
ă
 
a nivelului de confort, a calit
ăţ
ii dot
ă
rilor
ş
i a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire
turistic
ă
. Certificatul declasificare este înso
it de fi
ş
a privind încadrarea nominal
ă
a spa
iilor de cazare pecategorii
ş
i/sau de fi
ş
a privind clasificarea structurilor de primire turistice cufunc
iuni de alimenta
ie public
ă
.
 f)
filiala/sucursala
agen
iei de turism au în
elesul dat de dispozi
iile Legii nr.31/1990 privind societ
ă
ile comerciale, republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rileulterioare;
 g)
licen
ţă
de turism
- document eliberat de c
ă
tre autoritatea administra
ieipublice centrale responsabil
ă
în domeniul turismului, prin care se atest
ă
capacitateaunei persoane juridice - titularul licen
ei, de a comercializa servicii turistice în condi
iide calitate
ş
i siguran
ă
pentru turi
ş
ti/consumatori finali;
h)
operator economic
- persoana fizic
ă
autorizat
ă
, întreprinderea individual
ă
 sau familial
ă
, societatea comercial
ă
sau alt
ă
persoan
ă
juridic
ă
constituit
ă
conform
 
2legii, care desf
ăş
oar
ă
activit
ă
i economice specifice agen
iilor de turism, respectiveste proprietar
ş
i/sau administrator al unei structuri de primire turistice;
i)
sediul secundar/reprezentan
ţ
a
agen
iei de turism este punctul de lucru aloperatorului economic titular al licen
ei de turism, în care se desf
ăş
oar
ă
activit
ă
ispecifice agen
iei de turism;j)
structur 
ă
de primire turistic
ă
- orice construc
ie
ş
i/ sau amenajaredestinat
ă
sau folosit
ă
 
pentru cazarea turi
ş
tilor, servirii mesei pentru turi
ş
ti,agrementului, transportului special destinat
turi
ş
tilor, tratamentului balnear
ş
ide recuperare pentru turi
ş
ti, organiz
ă
rii de conferin
e
ş
i alte evenimentespeciale, împreun
ă
cu serviciile aferente;k)
structur 
ă
de primire turistic
ă
cu func
ţ
iune de alimenta
ţ
ie public
ă
-unit
ă
i de alimenta
ie public
ă
din incinta structurilor de primire cu func
iune decazare, unit
ă
ile de alimenta
ie public
ă
independente situate în sta
iuni turistice
ş
imunicipii;
l)
structur 
ă
de primire turistic
ă
cu func
ţ
iune de cazare
- hoteluri,hoteluri - apartament,
moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, sate devacan
ă
, campinguri, c
ă
su
e de tip camping, apartamente
ş
i camere de închiriat, navefluviale
ş
i maritime de pasageri, pontoane plutitoare, pensiuni
turistice urbane,pensiuni turistice rurale, pensiuni agroturistice alte unit
ăţ
i cu
func
iuni de cazareturistic
ă
.
Cap. II
 
Dispozi
ţ
ii generale privind condi
ţ
iile
ş
i criteriilepentru eliberarea certificatului de clasificareArt. 3
- (1) Structurile de primire turistice cu func
iuni de cazare se clasific
ă
 pe stele
ş
i respectiv, flori în cazul pensiunilor agroturistice
ş
i al pensiunilor turisticedin mediul rural, în func
ie de caracteristicile constructive, dot
ă
rile
ş
i serviciile pecare le ofer
ă
, potrivit criteriilor cuprinse înanexele nr. 1,2, 7care fac parte integrant
ă
din prezentele norme.(2) Clasificarea structurilor de primire turistice se realizeaz
ă
de c
ă
treautoritatea administra
iei publice centrale responsabil
ă
în domeniul turismului, înscopul protec
iei turi
ş
tilor, constituind o form
ă
codificat
ă
de prezentare sintetic
ă
anivelului de confort
ş
i a ofertei de servicii.
Art. 4 -
Pentru ob
inerea certificatului de clasificare a structurilor de primireturistice, operatorii economici proprietari
ş
i/sau administratori de structuri deprimire turistice depun, înainte de darea lor în folosin
ă
, la sediul autorit
ă
iiadministra
iei publice centrale responsabile în domeniul turismului, declara
iastandardizat
ă
dat
ă
pe proprie r
ă
spundere, înso
it
ă
de documenta
ia complet
ă
, întocmit
ă
potrivit prezentelor norme.
Art. 5 –
 În vederea eliber
ă
rii certificatului de clasificare, operatorii economiciproprietari
ş
i/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediulautorit
ă
ii administra
iei publice centrale responsabile în domeniul turismului, odeclara
ie standardizat
ă
dat
ă
pe propria r
ă
spundere, conform modelului prezentat înanexa nr. 3 la prezentele norme, înso
it
ă
de documenta
ia cu urm
ă
torul con
inut:a) certificat constatator, în original sau copie legalizat
ă
, emis de OficiulRegistrului Comer
ului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comer
ului,republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, din care s
ă
rezulte informa
iiprivind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum
ş
iinforma
ii referitoare la durata de func
ionare declarat
ă
, activitatea principal
ă
,activit
ă
ile secundare, capitalul social
ş
i activit
ă
ile autorizate;
 
3b) fi
ş
a privind încadrarea spa
iilor de cazare pe categorii, conformanexei nr. 4 la prezentele norme, dup
ă
caz;c) fi
ş
a privind încadrarea spa
iilor cu func
iuni de alimenta
ie public
ă
conformanexei nr. 5la prezentele norme, dup
ă
caz.
Art. 6
- În vederea preschimb
ă
rii certificatului de clasificare operatoriieconomici proprietari
ş
i/sau administratori de structuri de primire turistice depunla sediul autorit
ă
ii administra
iei publice centrale responsabile în domeniulturismului, certificatul de clasificare
ş
i fi
ş
ele anexe în original, înso
ite dedocumentele prev
ă
zute la art. 5
Art. 7 -
 În vederea eliber
ă
rii certificatului de clasificare, în situa
iareclasific
ă
rii unit
ă
ii la un alt tip de structur
ă
sau categorie de clasificare, operatoriieconomici proprietari
ş
i/sau administratori de structuri de primire turistice depunla sediul autorit
ă
ii administra
iei publice centrale responsabile în domeniulturismului, un memoriu justificativ, în situa
ia solicit
ă
rii unui alt tip de structur
ă
 
ş
icategorie de clasificare, certificatul de clasificare înso
it de fi
ş
ele anexe în original,precum
ş
i documentele prev
ă
zute la art. 5.
Art. 8 -
 În vederea eliber
ă
rii certificatului de clasificare, în situa
ia schimb
ă
riioperatorului economic proprietar
ş
i/sau administrator de structuri de primireturistice, acesta depune la sediul autorit
ă
ii administratiei publice centraleresponsabile în domeniul turismului, certificatul de clasificare
ş
i fi
ş
ele anexe înoriginal, precum
ş
i documentele prev
ă
zute la art. 5.
Art. 9 -
În vederea eliber
ă
rii certificatului de clasificare, în situa
ia schimb
ă
riidenumirii structurii de primire turistice, operatorul economic proprietar
ş
i/sauadministrator de structuri de primire turistice, depune la sediul autorit
ă
iiadministra
iei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documenta
iecu urm
ă
torul con
inut:a) cerere din care s
ă
rezulte noua denumire a structurii de primire turistice;b) certificatul de clasificare
ş
i fi
ş
ele anexe în original.
Art. 10 -
 În vederea eliber
ă
rii unei noi fi
ş
e anexe a certificatului declasificare, în situa
ia în care au intervenit modific
ă
ri în structura spa
iilor cufunc
iuni de cazare
ş
i/sau de alimenta
ie public
ă
, operatorul economic proprietar
ş
i/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul autorit
ă
iiadministra
iei publice centrale responsabile în domeniul turismului o documenta
iecu urm
ă
torul con
inut:a) cerere privind eliberarea unei noi fi
ş
e anexe a certificatului de clasificareconform modelului dinanexa 4.1 
ş
i/sau5.1,la prezentele norme, dup
ă
caz;b) copia certificatului de clasificare;c) fi
ş
a anex
ă
a certificatului de clasificare în original înso
it
ă
de fi
ş
aactualizat
ă
conformanexei 4 
ş
i/sau 5 la prezentele norme, dup
ă
caz.
Art. 11-
În vederea eliber
ă
rii unui duplicat al certificatului de clasificare, încazul pierderii sau deterior
ă
rii/distrugerii acestuia, operatorul economic proprietar
ş
i/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul autorit
ă
iiadministra
iei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documenta
iecu urm
ă
torul con
inut:a) cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare;b) dovada public
ă
rii în pres
ă
a pierderii/distrugerii certificatului declasificare.
Art. 12
- În vederea radierii certificatului de clasificare, operatorul economicproprietar
ş
i/sau administrator de structuri de primire turistice, depune la sediulautorit
ă
ii administra
iei publice centrale responsabile în domeniul turismului, odocumenta
ie cu urm
ă
torul con
inut:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->