Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Informatia Zilei de MM

Informatia Zilei de MM

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by dorin_transfer
Prima pagina 10.05.13
Prima pagina 10.05.13

More info:

Published by: dorin_transfer on May 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
Azi, ora 15<30, Baia Mare
de Maramure;
ZIARUL TUTUROR MARAMURE:ENILOR
Anul XI Nr. 3530 Vineri 10 mai 2013 16 pagini 1 leu
Politic / Administra\ie - pag.
Habar n-am ce fac liderii dela Bucure;ti ai fostului partid deguvern[m]nt. B[nuiesc c[ numare lucru. Poate la Cluj, EmilBoc (primar) fost premier, s[ figenerat o emula\ie a unui par-tid ce nu a crezut c[ va ajunge`n Opozi\ie. Uite c[ a ajuns. ~nMaramure;, PDL-ul (sub "lumi-nata" conducere a "ve;nicului"Mircea Man) e inert, amorf,f[r[ orizont, caduc etc. etc.PDL-ul de la "cap se-mpute-n"Maramure; ;i cum Man s-a v[-zut cu c]\iva saci `n c[ru\a-ipersonal[ hodorogit[ r[u (edeputat, e ;ef de comisie la abu-zuri `n Camer[), totul pare-nregul[.De ce s[ se mai agite Manprin teritoriu. De ce s[ atrag[(inclusiv) aten\ia presei asupralui, e foarte bine c[ st[ retras `ncolegiul de L[pu;, `nconjurat dec]\iva vajnici primari ;i (zice el)se `nt]lne;te cu oameni.Noi zicem c[ a cam sosit vre-mea ca Man s[ predea fr]ielepartidului unui t]n[r dornic s[fac[ politic[.Numai c[... Mircea Man `;idore;te lini;te ;i putere. Asteadou[ nu tare merg `mpreun[.Nu am idee c]t va mai re-zista PDL Maramure; s[-;i tr[-iasc[ `n anonimat a;a numitaOpozi\ie politic[.N-am idee dac[ Man se vatrezi la realitate ;i va porni ladrum `nspre a recuceri puterea.Cred c[ omul acesta `;i tr[-ie;te propria-i normalitate po-litic[ ;i se ciupe;te zilnic spu-n]ndu-;i c[ e norocos c[ aajuns deputat.Ce a l[sat `n urm[, nu are ni-cio relevan\[ pentru MirceaMan.E trist c[ fo;ti lideri de par-tid (Mircea Man e unul dintreei) se aga\[ de putere neaverti-z]nd efectiv partidele pe care leconduc.~n cazul de fa\[ e vorba dePDL.
Editorialul lui Marian Ilea 
PDL - un partid mort `n Maramure;
Pre;edintele Man vs. senatorul Cici
Ruptur[ la vârf `n PDL Maramure;!
Actualitate - pag. 16 
Defilare de Ziua Regalit[\ii
Actualitate - pag. 4 
Num[rul fermierilordin Maramure;a crescut cu 6,67%
Sport - pag. 6 
HCM Baia Mare -Danubius Gala\i39-34 (17-13)
Handbal feminin. Liga Na\ional[
foto< ziarmm.ro
 
Vineri
10
mai
2013
Eveniment
2
Informa\ia zilei
Pagin[ realizat[ de 
A
n
amar
 
a
 
Avram
 
 Ast[zi< FestivalInterna\ional la Sighet 
20 de jandarmi dincadrul Sec\iei de Jan-darmi Sighetu Mar-ma\iei vor asigura, as-t[zi, ordinea ;i lini;teapublic[ pe toat[ durataFestivalului Interna\io-nal de folclor pentru co-pii "Am fost ;-om fi". Laeveniment sunt a;tepta\ipeste 2000 de spectatori.
 Ast[zi< Jandarmii prezen\i la hramuri
20 de jandarmi vor fiprezen\i, ast[zi, pentruasigurarea ordinii pub-lice cu ocazia hramuluimic "Izvorul T[m[dui-rii" de la M[n[stirea Ro-hia. La eveniment sunta;teptate aproximativ 5.000 de persoane. Tot jandarmii maramure-;eni vor asigura ordineapublic[ ;i la hramul M[-n[stirii L[pu;, unde vorparticipa aproximativ 2.000 de persoane. :i jandarmii din Sighet vorasigura m[surile de or-dine public[ la m[n[sti-rea Izvorul T[m[duiriidin Petrova, unde 2000de credincio;i vor parti-cipa la slujb[.
 Ast[zi< Mar; de Ziua Independen\ei
Vineri, 10 mai a.c.,`ncep]nd cu ora 15.30,Jandarmeria Maramure; va asigura m[surile deordine public[ la mar;ulPartidului Verde, filialaMaramure;, organizatpentru s[rb[torirea ZileiIndependen\ei. Mar;ulse va desf[;ura pe trase-ul strada Cri;an - Pia\aMillenium – stradaGheorghe :incai – stra-da Culturii – BibliotecaJude\ean[ "Petre Dulfu"– strada Victoriei – Par-cul Regina Maria. M[su-rile de ordine sunt asi-gurate de c[tre 25 de jandarmi.
Doi tineri au intrat `narest pentru 19 ziledup[ ce instan\eleJudec[toriei Baia Mareau considerat c[probele procurorilorsunt temeinice. B[ie\iisunt acuza\i des[v]r;ireainfrac\iunilor det]lh[rie. Cel de-aldoilea adolescent esteelev la Liceul dinlocalitatea Poienile deSub Munte.
A
stfel, pentru ares-tarea primului t]-n[r, instan\a aconsiderat c[ exist[ indiciitemeinice care s[ justificepresupunerea c[ acesta, ladata de 27 aprilie 2013, `n jurul orei 15.20, amenin-\]nd-o cu un cu\it, a depo-sedat-o pe o femeie de lu-crurile pe care le avea asu-pra ei. ~n timp ce victima seafla `n scara imobilului,unde domiciliaz[, t]lharuli-a luat din po;et[ suma de400 lei, actele de identitate,carduri bancare ;i dou[ te-lefoane mobile, respectiv,un telefon marca Nokia(model vechi) ;i un telefonmarca Samsung, modelB5510 Galaxy Y Pro White.Prejudiciul cauzat este de1.300 lei.
O alt[ victim[, `ncursul aceleia;i zile
~n cursul aceleia;i zile,`n jurul orei 21.40, t]lharul;i-a g[sit o alt[ victim[. :ipe aceasta a deposedat-o depo;eta `n care se aflau sumade 5 lei, actele de identitate,un card bancar ;i cheile dela apartament. Femeia afost atacat[ `n timp ce seafla pe strada Victoriei dinBaia Mare. Datorit[ leziu-nilor provocate de cu\itulcu care t]n[rul a amenin-\at-o, femeia necesit[ 8-9zile de `ngrijiri medicale.Adolescentul a recunoscutc[ a f[cut cele dou[ fapte.Acesta nu are antecedentepenale.
A smuls un lan\ deaur de la g]tul uneifemei
Tot pentru 19 zile, aintrat `n arest ;i elevul,fiind acuzat de s[v]r;ireainfrac\iunii de t]lh[rie.Adolescentul, la `nceputullunii mai a.c., `n timp ce sealfa `n zona MagazinuluiMaramure;ul de pe B-dulUnirii din Baia Mare asmuls un lan\ de aur de lag]tul unei femei, `n v]rst[de 61 ani. Leziunile suferitede victim[ au necesitat unnum[r de 6 – 7 zile de `ngri- jiri medicale. Prejudiciulcauzat p[r\ii v[t[mate nu afost recuperat. :i el ;i-arecunoscut fapta ;i nu areantecedente penale. B[iatuleste elev la Liceul din local-itatea Poienile de SubMunte. Cei doi tineri audeclarat recurs la deciziainstan\ei din cadrul Judec[-toriei Baia Mare.
Director general<
Marian Ilea
Redactor ;ef<
Cosmin Mesaro;
Redactor ;ef adjunct<
Rely Miko-Indre
Secretar de redac\ie<
Oana Apostu
:ef departament Eveniment<
Anamaria Avram
:ef departament Politic<
Ciprian Vancea
:ef departament Social<
Angela Sab[u
:ef departament Administra\ie<
Amalia Babici-Man
:ef departament Economic<
Corina :ofran
:ef departament Religie<
Vasile Gherman
:ef departament Sport<
Marius Pa;ca
Fotoreporteri<
Adalbert Berindan,
Director marketing ;i difuzare<
Liliana Babici-Buda
telefon<
0740.042.922
Tehnoredactare<
Bogdan Cri;an - ;ef departamentMaria Mika
Assistant manager<
Andreea Rogojan
REDAC|IA BAIA MARE<
Str. Pia\a Minelor nr. 5A
telefon<
0262-212020,0362-800801
site<www.ifz.ro
e-mail<
redactiabm@informatia-zilei.ro
Publicitate, secretariat ;i contabilitate
Corina Alexandra Ciule
telefon<
0262-211.968
Abonamente se pot faceprin Po;t[ ;i NIV CURIER.Biroul Rom]n de Audit alTirajelor a eliberatCertificatul de Audit pentru ziarul“Informa\ia Zilei” `n conformitate cuStandardele Interna\ionalede Audit. “Informa\ia Zilei”este membru APEL (Asocia\iaPatronal[ a Editorilor Locali)
de Maramure;
Doi elevi maramure;eni
ARESTA|I PENTRU TÂLH{RIE
EfectiveleInspectoratului deJandarmi Jude\eanMaramure; vorasigura ordineapublic[ pe timpulmanifest[rilororganizate pe raza jude\ului nostru.
Jandarmii maramure-;eni vor ac\iona la urm[toa-rele evenimente<~n perioada 10 – 12 maia.c., `n Pia\a Libert[\ii dinBaia Mare, va avea loc Pri-m[vara B[im[rean[, eveni-ment organizat de c[trePrim[ria Baia Mare. 70 de jandarmi din cadrul Jandar-meriei Maramure; vor asi-gura ordinea public[ `n zo-na desf[;ur[rii concertelor,precum ;i pe traseele desosire ;i plecare ale partic-ipan\ilor la eveniment.~n perioada 11-12 maia.c., Sec\ia de Jandarmi Vi-;eu de Sus va asigura m[su-rile de ordine public[ laFestivalul "C]te flori pe Iza-n sus", eveniment organizat`n ora;ul Dragomire;ti.S]mb[t[, 11 mai a.c.,`ntre orele 09.00 – 13.00, jandarmii sigheteni vor asi-gura m[surile de ordinepublic[ la Pelerinajul anualal Episcopiei Greco-Catoli-ce ce se va desf[;ura `n Si-ghetu Marma\iei. La mani-festare sunt a;tepta\i s[ par-ticipe 2500 de persoane,m[surile de ordine fiindasigurate de 10 jandarmi.Duminic[, 12 mai a.c.,35 de jandarmii maramure-;eni vor asigura m[surile deordine public[ la manifes-tarea tradi\ional[ T]njauade la Hoteni, eveniment lacare sunt a;teptate peste10.000 de persoane.
"
Jandarmeria Mara-mure; reaminte;tec[, `n conformitatecu prevederile Legii 60 din1991 privind organizarea ;idesf[;urarea adun[rilorpublice, este interzis[ ;iconstituie infrac\iune par-ticiparea la adun[rile pub-lice a persoanelor care auasupra lor arme de orice fel,materiale explozive sauincendiare, substan\e iri-tant-lacrimogene sau cuefect paralizant, dispozi-tive pentru ;ocuri electriceori alte obiecte ce pot fi fo-losite pentru ac\iuni violen-te sau de tulburare a desf[-;ur[rii normale a acestora",a precizat slt. Codru\a To-moiag[, purt[tor de cuv]ntla Inspectoratul de Jan-darmi Jude\ean "Pintea Vi-teazu" Maramure;.
Evenimente artistice ;i religioasesupravegheate de Jandarmeria Maramure;
O b[im[reanc[ `n v]rst[ de 64 de ani afost sunat[ miercuri,`n jurul orei 12.00, deun b[rbat care s-arecomandat a fireprezentant alAmbasadei Rom]ne`n SUA.
Acesta i-a cerut s[ vire-ze `ntr-un cont suma de11.000 de lei, bani ce repre-zentau onorariul avocatu-lui fiului femeii, care ar fifost re\inut de poli\ie `n ur-ma producerii unui acci-dent de circula\ie `n SUA.Dup[ ce a trimis banii,b[im[reanca a fost sunat[din nou de aceea;i persoa-n[ care i-a cerut s[ cumpe-re ;apte cartele de re`nc[r-care, a 25 de euro fiecare,iar apoi s[ transmit[ codul`ntruc]t acestea reprezen-tau costul convorbiriloravute. Dup[ ce a transmiscodurile de re`nc[rcare, fe-meia a luat leg[tura cu fiulei ;i a aflat c[ a fost victi-ma unei `n;el[ciuni. Poli-\i;tii fac cercet[ri pentruidentificarea autorului ;irecuperarea prejudiciului.
P[c[lit[ de un "reprezentant alAmbasadei Rom]ne `n SUA"
 
Politic / Administra\ie
Vineri
10
mai
2013
Informa\ia zilei
3
Corl[\ean de Ziua Europei< Libertatea de mi;care `n UEtrebuie prezervat[ 
Ministrul de Externe,Titus Corl[\ean, afirm[`ntr-un mesaj transmiscu ocazia Zilei Europeic[ tendin\ele xenofobe ;ipopuliste trebuie comb[-tute, iar libertatea demi;care a cet[\enilor eu-ropeni trebuie prezerva-t[ de to\i, a;a cum esteprev[zut[ `n TratateleUE.
Raport PDL despreguvernarea USL< Audistrus imaginea Rom]niei
PDL a lansat "Carteaneagr[ a guvern[riiUSL", document `n careacuz[ Uniunea c[ a dis-trus imaginea Rom]niei`n str[in[tate, a am]natintrarea `n Spa\iulSchengen ;i adoptareamonedei euro, ad[ug]ndc[ partidele de la guver-nare nu au "un obiectiv"de dezvoltare pentru Ro-m]nia.
Ponta< B[sescu seiluzioneaz[...
Pre;edintele B[sescuse iluzioneaz[ `n ceea ceprive;te austeritatea,deoarece PDL nu a fostsanc\ionat prin vot depopula\ie pentru austeri-tate, ci fiindc[ m[surilede austeritate au fost `n-dreptate doar pentru ocategorie de persoane `ntimp ce liderii politici se`mbog[\eau, afirm[ pre-mierul Ponta.
Pagin[ realizat[ de 
 
ip 
 
 
ia 
 
n Va 
 
n
 
 
 
 
Pre;edintele democrat-liberalilor maramure;eniia `n glum[ zvonisticalegat[ de iminenta sadebarcare de la c]rmaorganiza\iei jude\ene.Mai mult, d[ asigur[ricelor preocupa\i deacest subiect, adic[ unorcolegi de-ai s[i dinpartid, l[s]nd s[ se `n\eleag[ c[ ar fi vorbadespre senatorulRogojan, c[ `n momentulde fa\[ are foarte mult[treab[ `n PDL Maramure;;i nu are timp deasemenea subiecte.
Unde se aud acestezvonuri, acolo s[ ;ir[m]n[! Noi aiciavem treab[ serioas[. Eu;tiu c[ avem un statut, ;tiuc[ am fost ales statutar,;tiu c[ va fi o conven\ie,c]nd vom hot[r`, dup[ce-mi expir[ mandatul bi-ne`n\eles ;i la vremea potri- vit[ vom vedea. Nu este peagenda noastr[ acest lucru;i trebuie s[-i dezam[gescpe cei care sunt prin centrula aceast[ or[, ;i s[ le spunc[ aici este o organiza\ie pu-ternic[ ;i noi avem treab[!M[ refer aici la al\i colegide-ai no;tri, care `nc[ mais[rb[toresc Pa;tele. C]tdespre rela\ia mea cu Ci-prian Rogojan, nu exist[ ni-cio ne`n\elegere pentru c[,zic eu, ca s[ po\i s[ ai dis-cu\ii, fie ele pozitive sau ne-gative, trebuie totu;i s[ fiprezent aici, ori pentru uniia `nceput vacan\a devreme;i se termin[ t]rziu", a de-clarat Mircea Man.
Problemelear trebui discutate doar `n interiorul partidului
Liderul democrat-libe-ralilor maramure;eni nucontest[ calitatea de parla-mentar a lui Ciprian Rogo- jan `ns[ spune c[ aceasta nutrebuie confundat[ cu ceade membru `n PDL Mara-mure;, iar eventualele pro-bleme, se impune a fi discu-tate doar `n interiorul for-ma\iunii politice. "Cert estec[ Ciprian Rogojan are oresponsabilitate a colegiu-lui, are o responsabilitate `nSenat. Este o activitate a luipe care nu o discut ;i apre-cierile nu se fac s[pt[m]nal.Nu avem niciun fel de pro-blem[ ;i nici nu v[d ce pro-blem[ ar putea s[ fie `ntrepre;edintele partidului ;iun coleg care reprezint[Maramure;ul. Dac[ dom-nia sa are alte op\iuni, sigurc[ va trebui s[ le spun[, `ns[aici la noi `n partid. Cert es-te c[ el e senator al Rom]-niei, reprezint[ Maramure-;ul ;i una este activitateamandatat[ de c[tre cet[\eni;i alta este activitatea poli-tic[", a conchis pre;edintelePDL Maramure;.
Pre;edintele Man vs. senatorul Cici
Ruptur[ la vârf `n PDL Maramure;!
"Sunt unul dintre pri-marii nemul\imi\i de modul`n care s-au repartizat sume-le de c[tre Consiliul Jude-\ean ;i vreau s[ v[ informezc[ `nainte de aceast[ ;edin\[a CJ-ului, am primit asigu-r[ri de la domnul pre;edinteZamfir Ciceu, c[ se va faceo repartizare corect[. Toc-mai faptul c[ s-a am]nat ;is-a mers p]n[ la limita lega-l[ de aprobare a bugetelor ;is-a `ncercat s[ se determineprim[riile care au avut arie-rate, s[ ;i le achite, pentru ca`n etapa a doua de repartiza-re a sumelor de echilibrares[ nu fie afectate acele pri-m[rii, m-a f[cut s[ credacest lucru. ~ns[ dumnealorau venit apoi cu ni;te argu-mente copil[re;ti, `n ceea ceprive;te `mp[r\irea fonduri-lor, deci ni;te minciuniaruncate `n fa\a cet[\enilor,spun]nd c[ la prima etap[de repartizare a sumelor deechilibrare, anumite comu-nit[\i au primit sume maigeneroase.Ei vreau s[ v[ spun c[sumele respective au fostcalculate conform unei for-mule, din Legea 273 aFinan\elor Publice, ;i careare `n vedere popula\ia, teri-toriul ;i capacitatea financi-ar[ a fiec[rei unit[\i admi-nistrativ-teritoriale. Deciaceste sume nu pot fi maigeneroase sau mai sub\iripentru a anume comunitatedec]t ceea ce rezult[ din for-mula exact[. :i se numescsume de echilibrare tocmaipentru ca anumite comuni-t[\i care nu au capacitate fi-nanciar[ deosebit[ ;i `n care venitul pe cap de locuitoreste sub media jude\ean[, s[fie sprijinite. Ori venind cuastfel de argumente, c[ noide fapt d[m acum mai multla cei care au primit la primarepartizare mai pu\in, este ominciun[ sfruntat[! Maimult, ce s-a echilibrat `n pri-ma etap[, corect ;i conformlegii, s-a dezechilibrat acum,`n etapa a doua", a declarat, v[dit sup[rat, Vasile Zete,primarul comunei Cic`rl[u.Nici primarul comuneiG]rdani nu este mai fericit.La r]ndul s[u, a primit pen-tru prim[ria pe care o con-duce, doar 50.000 de lei, dinfondurile de echilibrare, re-partizate de Consiliul Jude-\ean. Banii abia `i ajungpentru func\ionarea institu-\iei `n acest an, f[r[ s[ maipoat[ fi vorba ;i despre in- vesti\ii. "M[ reg[sesc ;i eu`ntre acele prim[rii care auprimit sume modice, doarca s[ ne `nchid[ gura. Eu amo situa\ie a fondurilor pri-mite din 2009 `ncoace. Pots[ spun c[ `n 2012 n-am pri-mit din partea CJ pentruechilibrare nimic. Deci pur;i simplu, chiar ;i banii pecare i-am primit au trebuitda\i `napoi, a;a c[ anul tre-cut, `n afar[ de sumele peformul[, de la finan\e, ;i `n-c[ 5.000 de lei la o rectificarea CJ, nu am primit nimic. ~n2013, am primit la fel su-mele pentru echilibrare dinpartea CJ, `n cuantum dedoar 50.000 de lei. Ei, cums[ faci ceva `n comun[ cuace;ti bani?! Eu consider c[acei oameni care au votatUSL-ul ;i la alegerile din va-r[ ;i la cele parlamentare diniarn[, nu merit[ acest lucru.Ei a;teptau ca ceva s[ seschimbe `n bine, de aia au votat majoritatea cu USL,dar acum sunt dezam[gi\i.Noi am fi vrut ceva pentrudezvoltare, pentru c[ avemo serie de proiecte, dar su-mele primite acum, `n 2013,nu ajung dec]t pentru func-\ionare. Asta `n condi\iile `ncare comunele `nvecinate,precum Arie;, Asuaj sauS[lsig, au primit sume multmai mari, de;i necesit[\ilenoastre financiare suntaproape la fel", a precizat ;iT[t[ran Gheorghe, primarulcomunei G]rdani.Sup[rarea primarilor apornit de la faptul c[, la ulti-ma repartizare a fondurilor,de c[tre Consiliul Jude\eanMaramure;, circa 9 unit[\iadministrativ-teritoriale cuprimari PDL au primit doarc]te 50.000 de lei, `n condi-\iile `n care celelalte prim[-rii, unde sunt primari USL,au primit bani mai mul\i.
Primarii PDL, revolta\i din cauza sumelor mici primite de la jude\
Repartizarea bugetar[ pe unit[\i administrativ-teritoriale, aprobat[ `n ultima ;edin\[ de Consiliu Jude\ean, produce `ncontinuare nemul\umiri `n r]ndurile primarilor din partea PDL. Astfel, ei acuz[ faptul c[ `mp[r\eala a fost f[cut[discre\ionar de c[tre conducerea executiv[ a Consiliului Jude\ean (CJ) Maramure; ;i `n consecin\[, prim[riile USLau fost net favorizate. Nemul\umi\ii `n schimb, au primit sume derizorii, c]t s[ li se `nchid[ gura, `ns[ ace;tibani abia le ajung pentru func\ionare, nu ;i pentru proiecte de dezvoltare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->