P. 1
Ungdung BH so7-54

Ungdung BH so7-54

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 68|Likes:
Published by luong_duy_khanh

More info:

Published by: luong_duy_khanh on Apr 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2014

pdf

text

original

 
§å ¸n tèt nghiÖp phÇn 2: øng dông b¸o hiÖu 7 vµo tæng®µi alcatel e10 ocb 283
PhÇn II: øng dông cña b¸o hiÖu 7Vµo tæng ®µi alcatel e10 (obc 283)
Ch ¬ng IV: Tæng quan tæng ®µi a1000 e10 (ocb283)
IV.1. VÞ trÝ vµ øng dông cña A1000 E10IV.1.1. VÞ trÝ cña tæng ®µi A1000 E10 trong m¹ng viÔn th«ng
 Tæng ®µi Alcatel1000 E10 lµ hÖ thèng chuyÓn m¹ch hoµn toµnsè ho¸, ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh lu tr÷ SPC, do h·ng Alcatel CITcu¶ Ph¸p chÕ t¹o. Vãi tÝnh n¨ng ®a øng dông, A1000 E10 cã thÓ®¶m ®¬ng chøc n¨ng cña mét tæng ®µi hoµn chØnh, tõ tæng ®µithuª bao dung lîng nhá tíi tæng ®µi chuyÓn tiÕp hay cæng quèc tÕdung lîng lín.
SSSLCIDCITCIA
 TR
TRTR
 
TRLLSSSLTR
H×nh IV.1. trÝ cña A1000 E10 trong m¹ng tho¹i
 Trong ®ã:S: Tæng ®µi vÖ tinhL: Tæng ®µi néi h¹t TR: Tæng ®µi chuyÓn tiÕpCID: Tæng ®µi quèc tÕ gäi ra53
 
§å ¸n tèt nghiÖp phÇn 2: øng dông b¸o hiÖu 7 vµo tæng®µi alcatel e10 ocb 283
CIA: Tæng ®µi quèc tÕ gäi vµoCIT: Tæng ®µi chuyÓn tiÕp quèc tÕA1000 E10 lµ mét hÖ thèng cã cÊu tróc më víi phÇn mÒm vµphÇn cøng ®éc lËp, c¸c khèi chøc n¨ng ®îc ph©n biÖt râ rµng nhêc¸c giao diÖn chuÈn nhê ®ã mµ c¸c phÇn riªng biÖt cña hÖ thèng cãthÓ dÔ dµng ph¸t triÓn vµ më réng chøc n¨ng.A1000 E10 lµ mét hÖ thèng tin cËy do c¸c khèi ®îc ph©n chia vÒvËt lý. Nã cã thÓ thÝch øng ®îc víi nh÷ng vïng ®Þa d kh¸c nhau, tõn¬i tha thít d©n c ®Õn c¸c thµnh phè ®«ng d©n, trong nh÷ng ®iÒukiÖn khÝ hËu kh¸c nhau. ¦u ®iÓm cña A1000 E10 lµ cã thÓ b¶o dìngt¹i chç ngay t¹i tæng ®µi hay tËp trung cho mét nhãm vµi tæng ®µihoÆc cã thÓ võa b¶o dìng t¹i chç võa b¶o dìng tËp chung trong cïngmét thêi ®iÓm.A1000 E10 cã thÓ cung cÊp nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô viÔn th«ngkh¸c nhau ®¸p øng yªu cÇu viÔn th«ng hiÖn t¹i vµ t¬ng lai nh: §iÖntho¹i c¬ b¶n, dÞch vô trong ISDN, dÞch vô trong IN vµ c¸c dÞch vôkh¸c. Nã cã thÓ cung cÊp vµ qu¶n lý ®îc mäi lo¹i hÖ thèng b¸o hiÖutrong m¹ng. VÞ trÝ cña A1000 E10 trong m¹ng ®iÖn tho¹i ®îc m« t¶trong h×nh IV.1 Tæng ®µi A1000 E10 ®îc ph¸t triÓn víi kü thuËt hiÖn ®¹i, c«ngnghÖ tiªn tiÕn víi cÊu tróc më vµ phÇn mÒm mÒm dÎo ®îc x©y dùngxung quanh hÖ thèng ®a xö lý A8300, ®· vµ ®ang gãp phÇn quanträng ®Ó ph¸t triÓn m¹ng toµn cÇu thµnh m¹ng gia t¨ng gi¸ trÞ.
IV.1.2. CÊu tróc ph©n hÖ cña tæng ®µi A1000 E10
A1000 E10 ®îc cÊu thµnh tõ ba ph©n hÖ nh h×nh vÏ IV.2 Gåmcã:
Ph©n truy nhËp thuª bao víi nhiÖm vô ®Êu nèi vµ giao tiÕp c¸c®êng d©y thuª bao t¬ng tù.
Ph©n hÖ ®Êu nèi vµ ®iÒu khiÓn víi nhiÖm vô xö lý c¸c cuécgäi vµ thiÕt lËp c¸c kÕt nèi.
Ph©n hÖ vËn hµnh khai th¸c vµ b¶o dìng thùc hiÖn chøc n¨ngvËn hµnh vµ b¶o dìng thèng.Mçi ph©n hÖ cã phÇn mÒm riªng phï hîp víi chøc n¨ng cña nã. C¸cph©n hÖ giao tiÕp víi nhau qua c¸c chuÈn kÕt nèi. B»ng nguyªn t¾c54
 
§å ¸n tèt nghiÖp phÇn 2: øng dông b¸o hiÖu 7 vµo tæng®µi alcatel e10 ocb 283
ph©n phèi chøc n¨ng gi÷a c¸c module trong mçi ph©n hÖ, do vËyA1000 E10 cã c¸c u ®iÓm sau:
 TiÕt kiÖm ®Çu t cho l¾p ®Æt ban ®Çu.
Ph¸t triÓn dÇn kh¶ n¨ng ®Êu nèi vµ kh¶ n¨ng xö lý.
 Tèi u ®é an toµn cho c¶ hÖ thèng.
DÔ dµng n©ng cÊp, ph¸t triÓn kü thuËt cho mét phÇn riªnghay mét sè phÇn cña hÖ thèng.
ng SS7 Truy nhËpthuª baoKÕt nèi vµ®iÒu khiÓnVËn hµnhkhai th¸c vµbo d-ìng
ng ®n tho¹i
ng sè liÖu
VANs
ng O & M
 
 
nt
 
pabx
 
H×nh IV.2 Cu tróc ph©n h
 
trong tæng ®µi A1000 E10
IV.1.3 . Giao tiÕp ngo¹i vi cña A1000 E10
 Tæng ®µi A1000 E10 cã thÓ giao tiÕp ®îc víi mäi m¹ng kh¸cnhau trong mét m¹ng toµn cÇu, ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn trong h×nhIV.3 Trong ®ã:(1): thuª bao Analog 2, 3 hoÆc 4 d©y.55

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nonamexxz liked this
hoangdt8 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->