Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Indreptar de Spovedanie

Indreptar de Spovedanie

Ratings: (0)|Views: 63 |Likes:
Published by Neculai Alex
g
g

More info:

Published by: Neculai Alex on May 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

 
1
ÎNDREPTAR DE SPOVEDANIE
(pentru cre
ş
tinii ortodoc
ş
i)
Moto:
 „Când ridica
ţ 
i mâinile voastre c
ă
 tre Mine, Eu
(Dumnezeu)
îmi întorc ochii în alt
ă
parte,
 ş
i când înmul 
ţ 
i
ţ 
i rug
ă
 ciunile voastre, nu le ascult. Mâinile voastre sunt pline de sânge ; sp
ă
la
ţ 
i-v
ă
 , cur
ăţ 
 a
ţ 
i-v
ă
! Nu mai face
ţ 
i r
ă
u înaintea ochilor
 
 Mei. Înceta
ţ 
i odat
ă
!“  
(Isaia 1:15 - 16)
 . Iat
ă
în icoana de mai sus moa
 ş
 tele Sfântului
 Ş 
 tefan Sinaitul, care a murit în scaunul de spovedanie. Pe to
ţ 
i credincio
 ş
ii pe care-i întâlnea îi îndemna s
ă
se spovedeasc
ă
 
 ş
i s
ă
se împ
ă
 rt
ăş
easc
ă
 imediat, pentru c
ă
nimeni nu-
 ş
i cunoa
 ş
 te ceasul mor
ţ 
ii, îns
ă
: 
„Oamenilor le este rânduit s
ă
moar
ă
o singur
ă
dat
ă
- dup
ă
care judecata“
(Evrei 9:27)
.
 
2
Cuvânt înainte
Iat
ă
cuvintele prin care Duhul Sfânt ne descoper
ă
de ceatunci când ne rug
ă
m nu suntem asculta
ţ
i de c
ă
tre Dumnezeu. Nusuntem asculta
ţ
i, fiindc
ă
suntem plini de patimi, de p
ă
cate. DarDumnezeu ne arat
ă
 
ş
i calea pe care o avem de urmat: 
 „sp
ă
la
ţ 
i-v
ă
 , cur
ăţ 
i
ţ 
i-v
ă
!“ 
Spovedania, aceast
ă
 
 „baie“,
de care avem cu to
ţ
iinevoie, nu este o baie obi
ş
nuit
ă
cu ap
ă
 
ş
i s
ă
pun, ci o baie asufletului, cu lacrimi, cu p
ă
rere de r
ă
u pentru p
ă
catele f 
ă
cute,
ş
icu hot
ă
râre de a nu mai gre
ş
i. Este un
 „al doilea botez“,
mai greudecât cel dintâi, dar absolut necesar pentru mântuirea noastr
ă
.
 
Din nefericire, la aceast
ă
baie cur
ăţ
itoare de p
ă
cate, lam
ă
rturisire, pu
ţ
ini sunt cei care vin preg
ă
ti
ţ
i, adic
ă
cu cuvenitacercetare a cugetului
ş
i a p
ă
catelor, cu hot
ă
rârea de a nu maip
ă
c
ă
tui, de a face canonul cuvenit, ci se spovedesc numai dinobi
ş
nuin
ţă
, fiindc
ă
vin Pa
ş
tile sau Cr
ă
ciunul, f 
ă
r
ă
s
ă
 
ş
tie ce estespovedania, cum se face,
ş
i ce preg
ă
tire prealabil
ă
ar fi necesar
ă
.
Ş
i ce este mai grav, unii nu s-au spovedit de când erau copii, saude la c
ă
s
ă
torie; al
ţ
ii amân
ă
m
ă
rturisirea la b
ă
trâne
ţ
e, motivând c
ă
 acum nu pot posti, nu au timp s
ă
mearg
ă
la Biseric
ă
, sunt tineri,au serviciu, familie, trebuie s
ă
-
ş
i tr
ă
iasc
ă
via
ţ
a, nu sunt preap
ă
c
ă
to
ş
i, uitând ce zice Sfânta Scriptur
ă
:
 „Nebune, în noaptea aceasta vor cere de la tine sufletul t
ă
u“,
(Luca 12:20)
 
ş
i:
„în ce te va g
ă
 si moartea, în aceea vei fi judecat“.
 Mai exist
ă
o categorie de
 „cre
 ş
 tini“ 
care, fiind crescu
ţ
i
ş
ieduca
ţ
i în spiritul doctrinei materialist-atee, nu
ş
tiu absolut nimicdespre aceast
ă
Sfânt
ă
Tain
ă
a împ
ă
c
ă
rii omului cu Dumnezeu, sau
ş
tiu ceea ce au auzit din def 
ă
im
ă
rile, criticile
ş
i din propagandaantiortodox
ă
dus
ă
nu numai în trecut, ci chiar
ş
i în prezent.Pentru ace
ş
tia, cultul ortodox se rezum
ă
la câteva s
ă
rb
ă
tori maimari
(Pa
ş
tile, Cr 
ă
ciunul, S 
ă
rb
ă
torile Sfin
 ţ 
ilor al c
ă
ror nume îl poart 
ă
 , Botezul,
ă
s
ă
toria),
care se sfâr
ş
esc cu mese
ş
i petrecerip
ă
gâne, acestea fiind de fapt motivele pentru care le
ţ
in.Cunoscând aceast
ă
stare a cre
ş
tinului de azi, am pornit de laadunarea unor înv
ăţă
turi
ş
i Canoane
(Legi)
ale Bisericii care, de
ş
ipot s
ă
apar
ă
învechite, prea greu de împlinit, credem c
ă
vor fispre folos
ş
i c
ă
l
ă
uz
ă
celor care doresc s
ă
se mântuiasc
ă
.
 
3
Rug
ă
ciune înainte de m
ă
rturisire
Doamne Dumnezeul nostru, Cel bogat întru mil
ă
 
ş
inecuprins întru îndur
ă
ri, Carele singur e
ş
ti din fire f 
ă
r
ă
de p
ă
cat
ş
i pentru noi, f 
ă
r
ă
de p
ă
cat, Te-ai f 
ă
cut om, ascult
ă
în ceasulacesta dureroasa mea rug
ă
ciune, c
ă
s
ă
rac
ş
i lipsit sunt eu de faptebune,
ş
i inima mea s-a tulburat întru mine; c
ă
Tu, Doamne,Împ
ă
rate al cerului
ş
i al p
ă
mântului,
ş
tii c
ă
toat
ă
tinere
ţ
ea mea înp
ă
cate o am cheltuit
ş
i, umblând dup
ă
poftele trupului meu, m-am
ă
cut cu totul bucurie dracilor, cu totul am urmat diavolului,t
ă
v
ă
lindu-m
ă
totdeauna în noroiul poftelor. C
ă
întunecându-mi-segândul din copil
ă
rie
ş
i pân
ă
acum, niciodat
ă
nu am voit s
ă
facvoia Ta cea sfânt
ă
, ci cu totul robindu-m
ă
poftelor care m
ă
  înconjoar
ă
m-am f 
ă
cut de râs
ş
i batjocur
ă
dracilor, nicidecum înminte socotind c
ă
nesuferit
ă
este urgia îngrozirii Tale cea asuprap
ă
c
ă
to
ş
ilor
ş
i g
ă
tit
ă
fiind gheena focului.Din aceast
ă
pricin
ă
întru dezn
ă
d
ă
 jduire c
ă
zând,
ş
i nicidecum întru sim
ţ
ire de întoarcere fiind, pustiu
ş
i gol de dragostea ceac
ă
tre Tine m-am f 
ă
cut. Ce lucru dr
ă
cesc nu am lucrat? Ce fapt
ă
 grozav
ă
 
ş
i înver
ş
unat
ă
nu am s
ă
vâr
ş
it cu covâr
ş
ire
ş
i cusârguin
ţă
? Mintea cu totul mi-am întinat, prin cugete trupe
ş
ti;trupul mi-am spurcat, prin amestec
ă
ri; duhul cu totul mi l-ampâng
ă
rit cu învoirea spre p
ă
cat. Toate m
ă
dularele tic
ă
losului meutrup, a lucra
ş
i a sluji la p
ă
cate, le-am pornit.
Ş
i cine oare nu m
ă
 va plânge pe mine tic
ă
losul? Cine nu m
ă
va tângui pe mineosânditul? Pentru c
ă
eu singur, St
ă
pâne, mânia Ta o am înt
ă
râtat,eu singur urgia Ta asupra mea o am a
ţ
â
ţ
at, eu singur r
ă
utatea înaintea Ta am
ă
cut, întrecând
ş
i covâr
ş
ind pe to
ţ
i cei din veacp
ă
c
ă
to
ş
i, f 
ă
r
ă
de asem
ă
nare p
ă
c
ă
tuind,
ş
i f 
ă
r
ă
de iertare.Ci de vreme ce e
ş
ti mult milostiv
ş
i mult îndurat, Iubitorulede oameni,
ş
i a
ş
tep
ţ
i întoarcerea oamenilor, iat
ă
 
ş
i eu m
ă
arunc pesine-mi înaintea înfrico
ş
atului
ş
i nesuferitului T
ă
u divan,
ş
i ca
ş
icum m-a
ş
atinge de Preacuratele Tale picioare, dintru adânculsufletului strig
Ţ
ie: milostive
ş
te, Doamne, iart
ă
-m
ă
, îndur
ă
-Te,ajut
ă
neputin
ţ
ei mele; pleac
ă
-Te nedumeririi mele, ia aminte larug
ă
ciunea mea,
ş
i lacrimile mele s
ă
nu le treci cu vederea.Prime
ş
te-m
ă
pe mine, cela ce m
ă
poc
ă
iesc,
ş
i r
ă
t
ă
cit fiind, întoarce-m
ă
 
ş
i, întorcându-m
ă
, îmbr
ăţ
i
ş
eaz
ă
-m
ă
 
ş
i m
ă
iart
ă
, c
ă
ci

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
Estefano_Y_Katy added this note
foarte interesant
1 hundred reads
Estefano_Y_Katy liked this
Estefano_Y_Katy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->