Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Inima omului

Inima omului

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Neculai Alex
g
g

More info:

Published by: Neculai Alex on May 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

text

original

 
 Despre inima omului
1
CUVÂNT C
Ă
TRE CRE
Ş
TINII ORTODOC
Ş
I DESPREINIMA OMULUIMotto: „Vis necuprins este inima ta“
Sfântul Macarie Egipteanul
 Preot Ioan
Iubi
ţ
i credincio
ş
i,
Inima este nu numai organul corpului care face s
ă 
circule sângele,ci
ş
i locul
ş
i centrul vie
ţ
ii spirituale
:
 
„C
ă
ci inima acestui popor s-a învârto
ş
at
ş
i cu urechile aude greu
ş
i ochii lui s-au închis, ca nucumva s
ă
vad
ă
cu ochii
ş
i s
ă
aud
ă
cu urechile
ş
i cu inima s
ă
  în
ţ
eleag
ă
 
ş
i s
ă
se întoarc
ă
,
ş
i Eu s
ă
-i t
ă
m
ă
duiesc pe ei
(Matei13:15)
 .
Termenul folosit în
Noul Testament
are mai ales sensfigurat, cu multe semnifica
ţ
ii
ş
i sub diverse aspecte. Se zice c
ă 
inimaare ochi care Îl pot vedea pe Dumnezeu
:
 
 
„Ferici
ţ
i cei cura
ţ
i cu
 
inima, c
ă
aceia vor vedea pe Dumnezeu“
 
(Matei 5:8)
 .
În SfântaScriptur
ă 
se vorbe
ş
te de inima p
ă 
mântului, adic
ă 
mormântul în care astat mort trupul Fiului Omului trei zile:
„C
ă
precum a fost Iona înpântecele chitului trei zile
ş
i trei nop
ţ
i, a
ş
a va fi
ş
i Fiului Omului în inima p
ă
mântului trei zile
ş
i trei nop
ţ
i“
(Matei 12:40)
 .
Inimaomului a fost dintru început loca
ş
ul lui Dumnezeu, dup
ă 
care, prinp
ă 
catul neascult
ă 
rii, a devenit s
ă 
la
ş
al vicleanului diavol; acesta i-a întunecat mintea ca s
ă 
nu priceap
ă 
cu inima, f 
ă 
cându-l s
ă 
urmeze
„poftele inimii“
 
(Romani 1:21-24)
 .
De la acest fapt se vorbe
ş
te de
„cugetele rele ale inimii“,
de faptele cele rele care ies din inimaomului
ş
i de comoara cea rea a inimii, c
ă 
ci
 
„omul r
ă
u scoate cele
 
rele din comoara cea rea a inimii lui“ 
(Matei 12:35)
 ,
c
ă 
ci
„din
 
prisosul inimii lui gr
ă
ie
ş
te gura lui“
(Matei 12:34)
 .
Când SfântulApostol Petru mustra pe Anania
ş
i pe Safira, le zicea
:
 
„Anania, de ce
 
 Despre inima omului
2
a umplut satana inima ta, ca s
ă
min
ţ
i tu Duhului Sfânt
ş
i s
ă
 dose
ş
ti din pre
ţ
ul
ţ
arinei?“
 
(Matei 5:3)
 .
 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca prin lucrareamântuitoare
ş
i prin jertfa Sa de pe cruce s
ă 
alunge diavolii din oameni
ş
i din inimile lor
:
 
„Iar dac
ă
Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pedemoni, iat
ă
a ajuns la voi împ
ă
r
ăţ
ia lui Dumnezeu“
 
(Luca 11: 20)
 .
 
El avea s
ă 
-i izb
ă 
veasc
ă 
pe oameni din robia diavolului, a p
ă 
catului
ş
i amor
ţ
ii
ş
i s
ă 
le cure
ţ
e inimile de întin
ă 
ciunea p
ă 
catului, prin sângeleS
ă 
u
(Matei 26:28).
În felul acesta, Dumnezeu devine iar
ăş
i st
ă 
pânulomului, iar inima omului, redevine l
ă 
ca
ş
ul S
ă 
u, prin harul înfierii,pentru c
ă 
 
„iubirea lui Dumnezeu s-a rev
ă
rsat în inimile noastre
 
prin Duhul Sfânt, Cel d
ă
ruit nou
ă
 
(Romani 5:5)
 .
 
 
Inima este izvorul credin
ţ
ei
ş
i al mântuirii
Sfântul Evanghelist Luca
ne îndeamn
ă 
s
ă 
ne agonisim comori în ceruri pentru c
ă 
 
„unde este comoara voastr
ă
, acolo va fi
ş
i inima
 
voastr
ă
 
(Luca 12:33)
 .
Inima este izvorul credin
ţ
ei
ş
i al mântuirii
:„C
ă
de vei m
ă
rturisi cu gura ta c
ă
Iisus este Domnul
ş
i vei credecu inima ta c
ă
Dumnezeu, L-a înviat din mor
ţ
i, te vei mântui. C
ă
cicu inima secrede spre dreptate, iar cu gura se m
ă
rturise
ş
te spremântuire“
(Romani 10:9-10)
 .
 
Dar tot în
Biblie
se vorbe
ş
te
ş
i despre
„inimi învârto
ş
ate“
care pricep greu sau refuz
ă 
s
ă 
priceap
ă 
 
ş
i deasemenea se vorbe
ş
te de
 
„inimi viclene“
puse în slujba vicleanuluidiavol.
 
În inima omului st
ă
scris
ă
legea con
ş
tiin
ţ
ei morale
Din
Epistola c
ă
tre Romani
se poate vedea clar c
ă 
legeacon
ş
tiin
ţ
ei st
ă 
scris
ă 
în inima omului
:
 
„Când p
ă
gânii care nu aulege, din fire fac ale legii, ace
ş
tia, neavând lege, î 
ş
i sunt loru
ş
i lege.Ceea ce arat
ă
fapta legii scris
ă
în inimile lor, prin m
ă
rturiacon
ş
tiin
ţ
ei lor
ş
i prin judec
ăţ
ile lor, care îi învinov
ăţ
esc sau îiap
ă
r
ă
 
(Romani 2:14-15).
 
Sfântul Teofan Zavorâtul
spune c
ă 
 no
ţ
iunea de rena
ş
tere spiritual
ă 
este legat
ă 
de simbolul inimii. Inimile în taini
ţ
ele lor sunt ca o unic
ă 
fecioar
ă 
, care strig
ă 
: „Gata este inima
 
mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta-voi
ş
i voi l
ă
uda
 
slava Ta“
 
(Psalm 56:10)
 .
Pline de adânci în
ţ
elesuri sunt referirile la
„inima str
ă
puns
ă
“, „inima curat
ă
sau
„inima des
ă
vâr
ş
it
ă
“.
 
 
 Despre inima omului
3
Diadoh al Foticeii
spune c
ă 
 
„cel cur
ăţ
it de patimi ajunge la
 
cur
ăţ
irea inimii
ş
i sim
ţ
irea inimii“.
Despre con
ş
tiin
ţă 
,
P
ă
rintelePaisie Olaru
spune
:
 
„Con
ş
tiin
ţ
a pomene
ş
te p
ă
catele noastre
ş
i,
 
pomenindu-le ne smere
ş
te“.
 
 
Tronul iubirii este inima omului 
Nimeni nu-l are pe Hristos,dac
ă
Îl are doar pe buzelesale
.
Precum nimeni nu Îl are pe Hristos, care Îl are
 
doarpe hârtie
(în certificatul de Botez)
.
Ş
i nimeni,care Îl are doarpe perete.Nimeni nu Îl are pe Hristos,care Îl are doar într-un muzeu al trecutului. Cu adev
ă
rat Îl are pe Hristos acelom care Îl are pe Hristos în inima lui.
 
C
ă
ci Hristos esteiubire,
 
iar tronul iubirii este inima omului.
 
Dac
ă
în inima tase afl
ă
Hristos, atunci cu adev
ă
rat El i
ţ
i este
ţ
ie Domn.
 
Dardac
ă
El se afl
ă
doar pe buzele tale, sau pe hârtie, sau peperete, sau într-un muzeu al trecutului vie
ţ
ii tale - atunci,chiar dac
ă
tu Îl nume
ş
ti Dumnezeu - pentru tine El nur
ă
mâne decât un fel de juc
ă
rie. Fii atent, omule, c
ă
nimeninu se poate juca cu Dumnezeu f 
ă
r
ă
s
ă
r
ă
mân
ă
nepedepsit.
 Inima este un organ relativ mic, dar Dumnezeu Se poate s
ă 
l
ăş
lui în el. Când Dumnezeu Se s
ă 
l
ăş
luie
ş
te în el, atunci inima este plin
ă 
,plin
ă 
cu îmbel
ş
ugare,
ş
i nimic altceva nu mai poate s
ă 
încap
ă 
în ea.Chiar dac
ă 
toat
ă 
lumea s-ar s
ă 
l
ăş
lui în ea, dar Dumnezeu nu S-ar aflaacolo, atunci cu adev
ă 
rat tot pustie ar fi. De aceea, s
ă 
-L l
ă 
s
ă 
m peHristos, Cel Care a înviat din mor
ţ
i
ş
i Domnul Cel pururea viu - s
ă 
 toarne credin
ţ
a în inimile noastre, astfel încât s
ă 
le umple pe ele,
ş
i s
ă 
 le umple cu îmbel
ş
ugare. C
ă 
ci El nu poateveni s
ă 
se s
ă 
l
ăş
luiasc
ă 
în inimile noastre decât prin credin
ţă 
.Daca nu ai credin
ţă 
, atunci Hristos r
ă 
mâne doar pe buze, pehârtie, pe perete
ş
i într-un muzeu al trecutului.
Ş
i ce folos po
ţ
i aveadin asta? Ce folos po
ţ
i afla din aceea c
ă 
 
ţ
ii pe Hristos pe buze, iar îninim
ă 
 
ţ
ii moartea? Daca în inim
ă 
 
ţ
ii lumea, nu pe Hristos, atuncimoartea o
ţ
ii în inim
ă 
, iar via
ţ
a doar pe buze. Apa nu ajut
ă 
la nimicdac
ă 
r
ă 
mâne doar pe buzele celui însetat. Las
ă 
-L pe Hristos s
ă 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->