Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
022_Anexa_2_Referinte

022_Anexa_2_Referinte

Ratings: (0)|Views: 308 |Likes:
Published by Marian

More info:

Published by: Marian on Apr 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştereDomeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbanăSub-domeniul: „
Centre urbane”
Ghidul SolicitantuluiAnexa 2 - Referinţe
Referinţe
DocumentSursaDocumente strategice
Programul Operaţional Regional 2007-2013http://inforegio.ro/docs/ROP%20Revised%20Official%20Proposal_6%20iunie_07_final.doc Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013http://inforegio.ro/docs/NSRF_var3_ian07_240107.doc Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013http://discutii.mfinante.ro/static/10/pnd/documente/pnd/PND_2007_2013.pdfRegulamentul Consiliului şi al Parlamentului European (CE) nr. 1080/2006 privind FondulEuropean de Dezvoltare Regionalăhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_210/l_21020060731en00010011.pdfRegulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupraFondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului deCoeziune, cu modificările şi completările ulterioarehttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_210/l_21020060731en00250078.pdfRegulamentul Comisiei nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementareaRegulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupraFondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului deCoeziune, cu modificările şi completările ulterioarehttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fsfc/ce_1828(2006)_en.pdfRegulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiaraplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completărileulterioarehttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:01:03:32002R1605:RO:PDF Liniile Directoare Comunitare Strategice privind Politica de Coeziune 2007-2013http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/l_29120061021en00110032.pdfLegea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şicompletările ulterioareM. Of. nr.577/29 iunie 2004
Pagina 1 din 16
 
Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştereDomeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbanăSub-domeniul: „
Centre urbane”
Ghidul SolicitantuluiAnexa 2 - Referinţe
Alte regulamente ale UE în legătură cu Fondurile Structurale şi de Coeziunehttp://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:EN:HTML
 
Planurile de dezvoltare regională 2007-2013
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 1 Nord-Esthttp://www.adrnordest.ro/index.php?page=REGIONAL_RDP_2007 Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 2 Sud-Esthttp://www.adrse.ro/DocumentePDR/PDR_2007-2013.pdf Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 3 Sud Munteniahttp://www.adrmuntenia.ro/documente-l-documente_utile.html Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 4 Sud-Vest Olteniahttp://www.adroltenia.ro/newro/pagina.php?cod=5 Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 5 Vesthttp://www.adr5vest.ro/index.php?page=articol&aid=458 Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 6 Nord-Vesthttp://www.nord-vest.ro/download.aspx Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 7 Centruhttp://www.adrcentru.ro/Document_Files/ADPlanulRegional/00000021/9591f_PDR-2007-2013.pdf Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfovhttp://www.adrbi.ro/content.php?varPg=62 
Comitete la nivel POR 
HG nr.765/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului OperaţionalRegional 2007 – 2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al acestuiaM. Of. nr. 547 din 10 august 2007
Achiziţii şi concesiuni publice
OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune delucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioareM.Of. nr. 418/15 mai 2006HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuireacontractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuireacontractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor deconcesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioareM.Of. nr. 625/20 iulie 2006OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cumodificările şi completările ulterioareM.Of. nr. 569/30 iunie 2006HG nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicăM.Of. nr. 146/28 februarie 2007HG nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea M. Of. nr.98/8 februarie 2007
Pagina 2 din 16
 
Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştereDomeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbanăSub-domeniul: „
Centre urbane”
Ghidul SolicitantuluiAnexa 2 - Referinţe
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute înOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, acontractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de serviciiHG nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuireacontractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrăripublice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioareM. Of. nr.978/7 decembrie 2006OUG nr.74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi MonitorizareaAchiziţiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioareM. Of. nr.572/4 iulie 2005HG nr.525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şiMonitorizarea Achiziţiilor PubliceM. Of. nr.395/12 iunie 2007OUG nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioareM. Of. nr.365/26 aprilie 2006HG nr.942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire acontractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioareM. Of. nr.661/1 august 2006HG nr.782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţionalde Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioareM. Of. nr.553/27 iunie 2006Ordinul ANRMAP nr.113/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului deatribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi acontractelor de concesiune de serviciiM. Of. nr.383/20 mai 2008Ordin ANRMAP nr.73/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate mediaM. Of. nr.329/12 aprilie 2006OMEF nr.2181/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şiverificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publiceşi a contractelor de concesiune de serviciiM. Of. nr.55bis/24 ianuarie 2008Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.2195/2002 privind Vocabularul Comunprivind Achiziţiile (CPV)Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europenenr.L340 din 16 decembrie 2002
Ajutor de stat
Regulamentul Comisiei nr. 1628/2006 privind aplicarea Art. 87 şi 88 din Tratat la ajutorulnaţional regional pentru investiţiiJurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302/01.11.2006(versiune în limba română:http://eur-
Pagina 3 din 16

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->