Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vampirler

Vampirler

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,086|Likes:
Published by Dr. Kerem Koseoglu
Vampirler hakkında geniş bir araştırma dosyası... Dökümandaki pek çok nokta, Vampire The Masquarade hikayesine dayanmaktadır.
Vampirler hakkında geniş bir araştırma dosyası... Dökümandaki pek çok nokta, Vampire The Masquarade hikayesine dayanmaktadır.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Dr. Kerem Koseoglu on Apr 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2010

pdf

text

original

 
Vampir Nedir?
Genel anlam
yla vampir terimi, hayat
n
sürdürmek için insanlar 
n kan
n
emen insan
ms
 varl
klar 
tan
mlamak için kullan
l
r.
!
nsan
n kan
n
tamamen emen bir vampir, onun ölümüne yol açabilir. Ancak, vampir kan
n
 içti
"
i kimseye kendi kan
ndan da içirecek olursa, kurban
da bir vampire dönü
#
ür. Bu, 1-2haftal
k bir transformasyon sürecidir ve süreç sonunda kan
kullanmay
ö
"
renmi
#
olarak kendisini seçen vampirin ait oldu
"
u klana kat
l
r.Vampirleri güçleri, kanlar 
ndad
r. Bir ba
#
ka vampirin kan
n
içen bir vampir, onun güçlerinesahip olabilir; bu yüzden, hiçbir vampir bir di
"
erine tamamen güvenemez.
Vampirler Nereden Gelmi
!
tir?
 Dünya tarihine bakacak olursak, vampirlere dair ilk yaz
l
kay
t William of Newburghtaraf 
ndan tutulmu
#
tur. 12. yüzy
lda ya
#
am
#
olan William, ölen baz
ki
#
ilerin, geceleriinsanlara sald
rmak üzere geri geldiklerini anlatan bir tak 
m metinler yazm
#
t
r. Yazm
#
 oldu
"
u metinlerde, bu gece yarat
klar 
 
Sanguisuga
(kan emici) diye tan
mlanm
#
lard
r.Ancak vampirlerin geçmi
#
i çok daha eskiye, ta yarad
l
#
a dayanmaktad
r.Kutsal musevi metinlerinde, yarat
l
#
 
#
u
#
ekilde tasvir edilir:
27 
So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and  female created he them.
28
And God blessed them and God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish theearth and subdue it.
 
(Genesis 1:27-28)
 Vampir metinlerinde, ilk yarat
lan kad
n
n Eve de
"
il, Lilith oldu
"
u söylenir. Lilith, kendisineyüklenmi
#
olan üreme görevi dolay
s
yla kendisini a
#
a
"
lanm
#
hisseder ve Adam ile ayn
 seviyede olmas
gerekti
"
ini hayk 
rarak isyan eder. Adam onun isyan
na kar 
#
kay
ts
z kal
ncaiyice sinirlenen Lilith, Tanr 
'n
n kutsal ad
n
yüksek sesle hayk 
rarak ortadan kaybolur.Lilith'in gidi
#
i üzerine Tanr 
Eve'yi toprak yerine Adam'
n kaburga kemi
"
inden yarat
r; bu
#
ekilde Eve isyankar de
"
il sad
k olur. Lilith ise, K 
z
ldeniz civar 
nda bir yerde lanetlenmi
#
ve
#
eytani bir 
#
ekilde ya
#
amaya devam eder; kendi
#
eytani çocuklar 
iyi-kötü aras
ndakisava
#
larda öldürülükçe o da çocuk öldürür.Adam ile Lilith'in ilk çocuklar 
olan
Caine
ise, vampirlerin ilkidir. Bir k 
skançl
k sonucukendi karde
#
ini öldürünce, Tanr 
taraf 
ndan lanetlenmi
#
ve cezaland
lm
#
t
r. Caine, sonsuzadek tekrar güne
#
yüzü göremeyecek ve kana susam
#
l
"
n azab
n
çekecektir. Caine, ta
#
d
"
 sonsuz izle anne-babas
n
n topraklar 
ndan sürülür.
10
What hast thou done? The voice of thy brother's blood crith unto me from the ground.
11
And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thybrother's blood from thy hand;
12
When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitiveand a vagabond shalt thou be in the earth.
 
15
And the LORD said unto him, Therefore whosoever slayeth Caine, vengeance shall betaken on him seven fold. And the LORD set a mark on Caine, lest any finding him shall kill him." 
Genesis 4:10-15 )
Vampir metinlerine göre Caine, Lilith'i bulmak üzere K 
z
ldeniz'e gitmi
#
, Lilith de ona kan
ngücünü ö
"
retmi
#
tir.Caine'den,
!
skandinav ülkelerine ait bir efsane olan Beowulf'ta da bahsedilir:
...Till the monster stirred, that demon, that fiend,Grendel, who haunted the moors, the wild Marshes, and made his home in a hell  Not hell but earth. He was spawned in that slime,Conceived by a pair of those monsters bornOf Caine, murderous creatures banished  By God, punished forever for the crimeOf Abel's death. The Almighty droveThose demons out, and their exile was bitter,Shut away from men; they split  Into a thousand forms of evil-- spirits And fiends, goblins, monsters, giants, A brood forever opposing the Lord'sWill, and again and again defeated.
(Ll. 101-114)
 
...Caine had killed his only Brother, slain his father's sonWith an angry sword, God drove him off,Outlawed him to the dry and barren desert, And branded him with a murder's mark. And he bore A race of fiends accursed like their father...
(Ll. 1261-1266)
 
Kan
kullanarak mistik güçleri nas
l uyand
raca
"
n
ve insanlar 
kendi cinsinden varl
klaranas
l dönü
#
türece
"
ini ö
"
renen Caine, en ba
#
ta kendi gibi lanetli varl
klar 
dünya yüzeyineyayman
n do
"
ru olmayaca
"
n
#
ünür ve kendi kabu
"
una çekilir. Ancak zaman içindeyaln
zl
k duygusuna yenik dü
#
er ve 3 ki
#
iyi kendi gibi vampire dönü
#
türür. Zaman içinde 3ki
#
i 13 ki
#
i olur. Bu 13 vampir, dünyan
n ilk insanlar 
aras
nda özgürce dola
#
arak umars
zca beslenmeye ba
#
lar. Olup bitenler kar 
#
s
nda ç
lg
na dönen Caine, daha fazla vampir yarat
lmas
n
kesin olarak yasaklar. Tüm vampirleri yan
na alan Caine, bir 
#
ehir kurar ve bu
#
ehirde vampirlerle insanlar bar 
#
içinde ya
#
ar. Ne var ki, bar 
#
çok uzun sürmez ve Caine'in çocuklar 
tekrar insanlarla beslenmeye ba
#
lar.En sonunda
#
ehir çöker; bu çökü
#
ün sebebi kesin olarak bilinmez, ancak y
ma do
"
alafetlerin veya Caine'nin kurallar 
ndan b
kan bir çocu
"
un yapt
"
kara büyünün yol açt
"
nadair rivayetler vard
r. Bu y
m
n ard
ndan Caine onun ilk 3 çocu
"
u kaybolur. Bu
#
ekilde,tarihin en güçlü vampirleri ortadan kalkm
#
t
r.Geriye kalan 13 vampir ise, kurallardan ba
"
ms
z bir hayat sürmeye ba
#
lar. Bu 13 vampirden
Antediluvians
diye bahsedilir. Antediluvians'
n yaratt
"
vampirler ise, her birinin özel
 
güçlerini ve yeteneklerini (bir miktar fireyle) miras al
rlar. Bu
#
ekilde, vampir klanlar 
yava
#
 yava
#
olu
#
maya ba
#
lar.
Vampir Klanlar 
n
n Tarihi
 Vampir klanlar 
, dünyan
n dört bir yan
na da
"
lmaya ba
#
lar. Ancak, olu
#
an her yeni vampir  jenerasyonu, bir öncekine göre daha güçsüz olur. Zaman içinde, klanlar aras
nda güç rekabetive sava
#
lar ba
#
gösterir; ve günümüzde hala devam eden bir vampir cihad
ba
#
lam
#
olur.Ortaça
"
n ilk y
llar 
nda kendilerini iyiden iyiye aç
"
a vuran vampirlerin nüfusu tedirgin edici boyutlara ula
#
r. Halk 
n bu konudaki f 
s
lt
lar 
kiliseye kadar ula
#
r. Olu
#
turulan gizli örgütler vampirlere kar 
#
büyük bir sava
#
açar. Vampirlerin en zay
dahi insanlar 
n en güçlüsündenkat kat daha güçlü olmas
na ra
"
men say
ca üstün olan ve gündüzleri de sava
#
abilen insanlar, birçok vampiri ortadan kald
r.Ya
#
l
vampirler taraf 
ndan "kurban edilecek koyun" gözüyle bak 
lan genç vampirler, büyük  bir ayaklanma ç
kar 
rlar. Do
"
u Almanya'da bir grup genç vampir, ya
#
l
vampirlerinkendilerini kontrol etmesini sa
"
layan büyüyü k 
rman
n bir yolunu ke
#
feder.
!
nsanlar ve iççat
#
malar sebebiyle darbe üzerine darbe yiyen vampir 
rk 
n
n soyu tehlikeye girer.Bunun üzerine 15. yüzy
lda, tüm klanlar 
n tesilcilerinin kat
laca
"
bir toplant
düzenlenir. 13klan
n 7'sinin kat
ld
"
bu toplant
da,
Camarilla
ad
verilen bir birlik kurulur. Say
salüstünlü
"
e sahip olan Camarilla birli
"
i içsel ayaklanmalar 
kolayl
kla bast
r. Camarilla, 6temel kanunu kabul eder:
The First Tradition: The Masquerade
Thou shall not reveal thy nature to those not of theBlood. Doing so shall renounce thy claims of Blood.
The Second Tradition: The Domain
Thy domain is thine own concern. All others owe theerespect while in it. None may challenge thy word while in thy domain.
The Third Tradition: The Progeny
Thou shall sire another only with the permission of thineelder. If thou createst another without thine elder's leave, both thee and thy progeny shall beslain.
The Fourth Tradition: The Accounting
Those thou create are thine own childer. Until thy progeny shall be released, thou shall command them in all things. Their sins are thine toendure.
The Fifth Tradition: Hospitality
Honor one another's domain. When thou comest to aforeign city, thou shall present thyself to the one who ruleth there. Without the word of acceptance, thou art nothing.
The Sixth Tradition: Destruction
Thou art forbidden to destroy another of thy kind. Theright of destruction belongeth only to thine elder. Only the eldest among thee shall call the blood hunt.Gerçek yüzlerini saklayarak insanlar aras
nda ya
#
ama karar 
alan Camarilla, insanlar 
n birkaçku
#
ak sonras
nda vampirlerin sadece efsane olduklar 
na inanmalar 
n
ummaktayd
.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sommar79 liked this
lal_lal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->