Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gor_04102009

gor_04102009

Ratings:
(0)
|Views: 297|Likes:
Published by gorizont
First Colorado Russian Newspaper http://www.gorizont.com
First Colorado Russian Newspaper http://www.gorizont.com

More info:

Published by: gorizont on Apr 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ÀÏÐÅËÜ
P.O.Box 4551Englewood, CO 80155
720-495-0073
info@gorizont.com
N
14
         5         0         7
ñ ò  ð  
N14/507 (10 àïðåëÿ, 2009 ã)
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÏÎÄÏÈÑÊÀÍÀÍÎÂÎÑÒÈÊÎËÎÐÀÄÎ - www.gorizont.com
ñòð
 
28ñòð
 
27
www.tatyanachashnik.com
 
3
Horizon - The Russian Colorado Newspaper #1 720-249-2933
ÐÅÊËÀÌÀ
 
ÍÀ
 
ÃÎÐÈÇÎÍÒÅ
РЕКЛ
 
 АМНЫЕ А 
 
Г
 
ЕНTСТВА HMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720-436-7613РЕСТОРА 
 
НЫ И КАФЕ
Р 
 
ест 
 
ор 
 
а 
 
н 
 
ы 
"Little Europe" . . . . . . . . . . . .303-995-2006“Мираж” . . . . . . . . . . . . . . . . .303-750-4920"Националь" . . . . . . . . . . . . . .303-359-8979Quiznos Subs: Aurora . . . . . .303-341-2000Quiznos Subs: Thornton . . . .303-450-3000
К 
 
ат 
 
е 
 
 ри 
 
нг 
Саша Трипольский сервис .720-299-2171Лида и Ульян катеринг . . . .303-995-2006
Н 
 
оч 
 
н 
 
ые к 
 
л 
 
 у 
 
б 
 
ы, б 
 
ар 
 
ы 
Европейское кафе . . . . . . . .303-722-2514Club Deep . . . . . . . . . . . . . . . .303-758-0332Strip Bar Top Less . . . . . . . . .303-777-9960
С
СА 
 
ЛОНЫ КРАСОТЫ
 
, SPA Barber Shop at Regata . . . . . .303-337-2133Beauty Academy . . . . . . . . . . .303-338-9977Dora’s Touch SPA . . . . . . . . .303-399-4137 Жанна - hairstylist . . . . . . . . .720-207-3396Joe's Salon . . . . . . . . . . . . . . . .303-695-8004Зомбек Раиса,hairstylist . . . .303-257-1594
T
ТРА 
 
НСПОРТНЫЕ УС
 
ЛУ 
 
ГИG&B Transportation . . . . . . .303-388-4376TransExpress . . . . . . . . . . . . . .303-757-4800Русская Скорая помощь . . .303-360-0860Такси, Гарри . . . . . . . . . . . . .720-296-57780ТЕЛЕФОННЫЕ УСЛ
 
 У 
 
ГИTelephone Services . . . . . . . . .303-708-1278
Ш
ШКОЛЫ
 
, КУРСЫ
 
, ДЕТС
 
К 
 
ИЕ С
 
 А 
 
 ДЫ
О 
 
бр 
 
а 
 
зов 
 
ат 
 
е 
 
л 
 
ь 
 
н 
 
ые це 
 
н 
 
т 
 
 ры и ко 
 
л 
 
л 
 
е 
 
 д 
 
 ж 
 
и 
Обучение игре на баяне . . .720-921-42590 New America Colege . . . . . . .303-829-2911Сдача на автоправа . . . . . . .720-422-0346Школа фортепиано . . . . . . .303-690-5683Школа фортепиан.искусства303-306-9594 Academy Performing Arts . . .303-988-8420 Дора Музыкант.Танцы . . . .303-680-3187Школа Ольги Свентух . . . . .303-873-6006 Детский центр науки . . . . . .303-741-5627
 Д 
 
ет 
 
с 
 
к 
 
и 
 
е с 
 
а 
 
 д 
 
ы 
 Детский сад в Авроре . . . . .720-837-9546 Домашний дет. сад-ясли . . .720-277-6218Children’s Playland Center . .303-337-1112
 У 
 УСЛУ 
 
ГИ YogaИнструктор йоги . . . . .720-670-9430
Ус 
 
та 
 
н 
 
о 
 
в 
 
к 
 
а и р 
 
е 
 
м 
 
о 
 
н 
 
т г 
 
ар 
 
а 
 
 ж 
 
н 
 
ы 
 
х д 
 
в 
 
ер 
 
е 
 
й 
5 Star Garage Door (рус.) . . .720-882-2696
В 
 
е 
 
б-д 
 
и 
 
за 
 
й 
 
н 
 Андрей Ботяров . . . . . . . . . .720-320-2048Зянкович Юрась . . . . . . . . . .303-588-4385
В 
 
и 
 
 д 
 
е 
 
о и ф 
 
от 
 
о 
 
с 
 
ь 
 
е 
 
м 
 
к 
 
а 
BURNS Photography . . . . . .720-981-7581Профессиональное фото . .303-882-4321Видеосьемка торжеств . . . .303-903-7025
Н 
 
а 
 
ст 
 
 р 
 
о 
 
й 
 
к 
 
а м 
 
 у 
 
зы 
 
к 
 
а 
 
л 
 
ь 
 
н 
 
ы 
 
х и 
 
н 
 
ст 
 
 рум 
 
е 
 
н 
 
т 
 
о 
 
в 
Оганесян Ромик, . . . . . . . . .303-750-0642
М 
 
е 
 
м 
 
ори 
 
а 
 
л 
 
ь 
 
н 
 
ы 
 
е и р 
 
ит 
 
 у 
 
а 
 
л 
 
ь 
 
н 
 
ы 
 
е у 
 
с 
 
л 
 
 уг 
 
и 
 Alpine Monuments (Russian)303-667-4683
Уста 
 
н 
 
о 
 
в 
 
к 
 
а с 
 
п 
 
 у 
 
т 
 
н 
 
и 
 
ко 
 
в 
 
ог 
 
о т 
 
е 
 
л 
 
е 
 
в 
 
и 
 
 д 
 
е 
 
н 
 
и 
 
 я 
Русское Телевидение . . . . .800-801-1145
Ус 
 
та 
 
н 
 
о 
 
в 
 
к 
 
а с 
 
и 
 
г 
 
н 
 
а 
 
л 
 
иза 
 
ц 
 
и 
 
и и в 
 
и 
 
 д 
 
е 
 
о 
Security_System . . . . . . . . . . .303-800-0771Видеокамеры и защита . . .720-933-3686
У 
 
б 
 
орк 
 
а п 
 
ом 
 
е 
 
щ 
 
е 
 
н 
 
и 
 
й 
Cleaning company . . . . . . . . .303-909-6818
Ч 
 
и 
 
ст 
 
к 
 
а к 
 
арп 
 
ет 
 
а 
 A+ Network Carpet . . . . . . . .303-931-7280Ре
 
м
 
онт
м 
 
е 
 
б 
 
ел 
 
и 
Ремонт мебели- Дмитрий . .720-480-8116Ре
 
м
 
онт
Б 
 
ыт 
 
ов 
 
ой т 
 
е 
 
х 
 
н 
 
и 
 
к 
 
а 
Comfort Appliances . . . . . . . .303-755-2436 А+MechanicalServ . . . . . . . . .720-933-5763
Р 
 
е 
 
м 
 
он 
 
т ком 
 
п 
 
ь 
 
ют 
 
ер 
 
о 
 
в 
PC Repair . . . . . . . . . . . . . . . .303-521-4844Ремонт Компьютеров . . . . .720-320-2495Ремонт. Ревашев Олег . . . .720-296-2279
Р 
 
е 
 
м 
 
он 
 
т с 
 
а 
 
н 
 
т 
 
е 
 
х 
 
н 
 
и 
 
к 
 
и 
 
, эл 
 
е 
 
к 
 
три 
 
к 
 
и 
Handyman Дмитрий . . . . . . .720-480-8116Компания "Комфорт" . . . . .303-755-2436 A+ Pluming . . . . . . . . . . . . . .303-332-8462 АС и отопление . . . . . . . . . .720-404-4816Ре
 
м
 
онт. СТРОИТЕЛ
 
ЬНЫЕ И ОТД
 
ЕЛ
 
КА Плитка, покраска, полы . . .720-480-8116Плитка, камень (Женя) . . .720--581-5002Плиточник . . . . . . . . . . . . . . .303-384-5501Все виды строит. работ . . . .720-323-8196Quality Construction . . . . . . .720-296-6486Progressive HVAC . . . . . . . . .720-404-4816Fine Arts Design . . . . . . . . . . .303-872-6270
Р 
 
за 
 
в 
 
л 
 
еч 
 
е 
 
н 
 
и 
 
 я 
Билеты. концерты. Анна . .303-306-9594Билеты. концерты. Лева . . .303-329-2997
 
СОВРЕМЕННЫЕ СТРИЖКИ:
женские, мужские, детские.ПОКРАСКИ, ЗАВИВКИ, МЕЛИРОВАНИE
(highlights, lowlights, caramelizing)
КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ -ЦЕНЫ ДОМАШНИЕ.
 
Е СТР
 
СЕ Т
ск
 
ие, детские.
Жанна
720-207-3396
Ваша красота - моя работа.аша красота - моя работа.
Ваша красота - моя работа.
Ваш парикмахер-стилист Жанна.аш парикмахер-стилист Жанна.
Внутренняя и наружная покраскадомов и оффисов (в том числеCustom), а так же деков и заборов.
Бесплатная оценка стоимости работ
Опыт работы
 20
лет - Качественно и не дорого
Euro Painting
Euro Painting
303
303
-
-
332
332
-
-
8796
8796
303
303
-
-
946
946
-
-
6346
6346
720
720
-
-
299
299
-
-
2752
2752
ПОКРАСКА
ПОКРАСКА
Áàíêîâñêèé äîì, ðàéîí þæ-íîé Àâðîðû, 3 ñïàëüíè, 2 âàí-íûå, çàêðûòîå ïàòèî, çàêîí-÷åííûé áåéñìåíò ñ 2ìÿñïàëüíÿìè. Öåíà $139,900Áàíêîâñêèé äîì, 3 ñïàëüíè,2ãàðàæà, áîëüøîé ó÷àñòîê,âûñîêèå ïîòîëêè. 1986 ãîä.Öåíà $112,900.Áàíê ïðîäà¸ò äîì â ðàéîíåþæíîé Àâðîðû. 3 ñïàëüíè, 2âàííûå, 2 ãàðàæà. Ïëîùàäü1580 sqft Cul-de-sac Lot.Öåíà âñåãî $110,900.Áàíê ïðîäà¸ò äîì,ðàéîí Àâ-ðîðû,2 ñïàëüíè, 2 âàííûå,Loft. Îáùàÿ ïëîùàäü 2346sqft. 2006 ãîä.Öåíà $180,500Áàíêîâñêèé äîì,Ðàéîí Þæ-íîé Àâðîðû, 3 ñïàëüíè,2âàííûå,1524 sqft , ïàðêåò,ãàðàæ íà 2 ìàøèíû. Öåíà$124,500.
ïëèòêà, îòäåëêà áåéñìåíòîâ
ÂÑÅÂÈÄÛÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕÐÀÁÎÒ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->