Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu

Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu

Ratings: (0)|Views: 3,771 |Likes:
Published by Erin Baker
Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu Apríl 2013
Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu Apríl 2013

More info:

Published by: Erin Baker on May 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

 
 
Opatrenia v hospodárskej politikena podporuhospodárskeho rastu
Bratislava, Apríl 2013
 
 
Obsah
Úvod .................................................................................................................................................................. 21. Programové vyhlásenie vlády SR 
 – 
východiskový rámec hospodárskej politiky ......................................... 32. Proces konsolidácie verejných financií
 – 
prvá etapa opatrení hospodárskej politiky vlády v reakcii na
negatívne dopady globálnej finančnej a
hospodárskej krízy na ekonomiku SR ................................................ 43. Podpora hospodárskeho rastu a zamestnanosti
 – 
druhá etapa opatrení hospodárskej politiky vlády v reakcii
na negatívne dopady globálnej finančnej a
hospodárskej krízy na ekonomiku SR ........................................... 54. Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu ............................................................ 6
4. 1. Všeobecná charakteristika opatrení – 
základné postuláty ..................................................................... 74. 2. Prioritné oblasti a ciele opatrení ............................................................................................................ 94. 3. Hierarchizácia a diferenciácia opatrení ............................................................................................... 124. 4. Súbor 
opatrení štruktúrovaný podľa prioritných oblastí
...................................................................... 14
Prioritná oblasť č. 1: PODPORA PODNIKANIA A
INVESTÍCIÍ ......................................................... 14
Prioritná oblasť č. 2: PODPORA
ZAMESTNANOSTI .......................................................................... 16
Prioritná oblasť č. 3: EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA
..................................................................... 21P
rioritná oblasť č. 4: ŠKOLSTVO, VEDA A
VÝSKUM ....................................................................... 24
Prioritná oblasť č. 5: INFRAŠTRUKTÚRNE OPATRENIA A
VÝSTAVBA ....................................... 27
Prioritná oblasť č. 6: PODPORA EXPORTU
......................................................................................... 30
Prioritná oblasť č. 7: ŢIVOTNÉ PROSTREDIE
..................................................................................... 32
Prioritná oblasť č. 8: EFEKTÍVNE ČERPANIE PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKYCH FONDOV
..... 35P
rioritná oblasť č. 9: SYSTÉMOVÉ A
LEGISLATÍVNE OPATRENIA NA PODPORUPODNIKANIA ........................................................................................................................................ 40ZÁSOBNÍK PROJEKTOV ..................................................................................................................... 464. 5. Kvantifikácia nákladov a zdrojov financovania opatrení .................................................................... 534. 6. Kvantifikácia plánovaných efektov a prínosov opatrení ..................................................................... 54
4. 7. Kvantifikácia plánovaného počtu podporených pracovných miest v
súvislosti s realizáciou opatrení 55Záver ................................................................................................................................................................ 56
 
 2
Úvod
 Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 708 z
19. decembra 2012 k Plánu prácevlády Slovenskej republiky na rok 2013 vyplynula pre Ministerstvo hospodárstva SR úlohav spolupráci s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
vypracovať
materiál
 „
Opatrenia v 
hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu“ 
 a
 predloţiť ho na rokovanie vlády.
Predkladaný materiál sa zaoberá komplexne ponímaným súborom opatrení, ktoré sa
vzťahujú na mnohé oblasti ekonomiky a sféry spoločnosti. V praxi to znamená, ţe opatrenia
nezasahujú len do tzv. výrobnej základne, odvetví a sektorov hospodárstva, ale aj do jej tzv.
nadstavby, zdravotníctva, školstva, armády a polície. Navrhované riešenia problémových a
 prioritných rozvojový
ch oblastí, ako i vecné zameranie a štruktúra opatrení, sú preto viazané na
efektívnu koordináciu a
účinnú kooperáciu všetkých ministerstiev, vrátane spolupráce
s
 podnikateľským sektorom.
 Okrem Slovenskej republiky sa problematikou opatrení na podporu hospodárskeho rastu
zaoberajú aj iné členské štáty Európskej únie. Vláda Českej republiky pripravila v
minulom roku
koncepčný dokument
 Návrhy opatření vlády pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství,
podporu podniká
 zaměstnanosti 
, ktorý obsahuje ciele a konkrétne úlohy pre viaceréministerstvá. Podobne zameraný dokument s názvom
Plan for growt
 
má vláda Veľkej Británie.Cieľovými oblasťami britského materiálu sú najmä atraktívne a konkurenčné podnikateľské prostredie, podpora exportu so zámerom vyváţenej obchodnej bilancie, vzdelaná pracovná sila
a
vytvorenie najkonkurencieschopnejšieho daňového systému medzi ekonomikami G20. Spolková
republika Nemecko má vypracovaný program konkurencieschopnosti
Jahreswirtschaftsbericht 2013 
, ktorý obsahuje viaceré ciele krátkodobého ako aj dlhodobého charakteru
 podľa
 
kompetenčných oblastí jednotlivých rezortov.
 Materiál
 „Opatrenia v
 
hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu“ 
 
 je poobsahove
 j stránke štruktúrovaný do štyroch častí.
Prvá časť
sa zaoberá hospodárskymi prioritami programového vyhlásenia vlády ako východiskového rámca hospodárskej politiky.
Druhá časť
 
stručne uvádza proces konsolidácie verejných financií ako prvú etapu opatrení h
ospodárskej politiky vlády v
reakcii na negatívne dopady globálnej finančnej a
hospodárskej krízy naekonomiku SR. Na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti, ako druhú etapu hospodárskej politiky vlády v rovnakom kontexte, sa zameriava
tretia časť
materiálu.
Štvrtá, podstatná anajrozsiahlejšia časť materiálu
, sa koncentruje na
ťaţisko riešenej problematiky
. Konkretizuje
opatrenia hospodárskej politiky na podporu hospodárskeho rastu, ich všeobecnú charakteristiku,
základné postuláty, prioritné oblasti
a ciele opatrení. Ďalej popisuje diferenciáciu a hierarchizáciu
opatrení. V
rámci tejto časti materiálu sú kľúčové posledné oblasti, ktoré prezentujú súbor  jednotlivých opatrení podľa prioritných oblastí, špecifikujú kvantifikáciu nákladov a
zdrojovfinancovania opatrení, vrátane kvantifikácie plánovaných efektov a prínosov týchto opatrení.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->