Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LINGUA FRANCA 16 Mar-Apr 2008

LINGUA FRANCA 16 Mar-Apr 2008

Ratings: (0)|Views: 139|Likes:
Lingua Franca issue 16 Paper edition from Floras Bookshops
Lingua Franca issue 16 Paper edition from Floras Bookshops

More info:

Published by: Βιβλιοπωλεία Φλωράς on Apr 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
™YNANTH™H
EK¢O™H:PROFORMA PUBLICATIONS -
B·Û. B·ÛÈÏ›Ԣ & ™È· E.E.
KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7, 105 52 Aı‹Ó·AÚ. A‰Â›·˜ Y. T‡Ô˘ 3488
¢ÈÌËÓÈ·›· ∂ÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ï¿‰Ô Ù˘ •ÂÓfiÁψÛÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘
N
Ô
16
MAPT.-A¶PI§. 2008
K.E.M.¶.A£.
4687ENTY¶O K§EI™TO AP. A¢EIA™ 2013 K.E.M.¶.A£.
 AÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Â-ÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡N·ÚÒÓ MÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ (JuvenesTranslatores) ÙÔ 2007-08, Ë EÈ- ÙÚÔ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Î·È Ó¤Ô ‰È·-ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÎÏËıÔ‡ÓÓ· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ EE. OÈ ÂÁÁڷʤ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ20‹ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008. O ‰È·ÁˆÓÈ-ÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 27 NoÂÌ-‚Ú›Ô˘ 2008.O ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÏ˘-ÁψÛÛ›·˜ E›ÙÚÔÔ˜ Î. LeonardOrban ‰‹ÏˆÛÂ: «O ÚÒÙÔ˜ ‰È·-ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÚÔÒıËÛ ÙËÓ ÔÏ˘-ÁψÛÛ›· Î·È Î·Ù¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÁψÛÛÒÓ, ÂÓÒ ·-Ú¿ÏÏËÏ· ·‡ÍËÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓÛ¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·ÏÏ¿Û˘¯Ó¿ ·Ê·Ó¤˜, Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹. T· Û¯fiÏÈ· Ô˘ Ï¿-‚·Ì ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙÔ˘˜Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Â-ÌÂÈÚ›· ‹Ù·Ó ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ηÈfiÙÈ ÂÙ‡¯·Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜. °È’·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰È·-ÁˆÓÈÛÌfi».O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ·fi οı ÎÚ¿ÙԘ̤ÏÔ˜ ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ‰ÈÏ¿-ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ ÛÙÔ ™˘Ì-‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘H ÂÈÏÔÁ‹ ı· Â›Ó·È Ù˘¯·›·. K¿ıÂÛ¯ÔÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔÔχ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì·ıËÙ¤˜. ™˘ÓÔÏÈ-ο, ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÚÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ-¯‹ 690 Û¯ÔÏ›· Î·È 2.760 Ì·ıË- Ù¤˜.
°·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, IÙ·Ï›·, Hӈ̤ÓÔB·Û›ÏÂÈÔ 58¶Ôψӛ·, IÛ·Ó›· 54PÔ˘Ì·Ó›· 28K¿Ùˆ XÒÚ˜ 26B¤ÏÁÈÔ, TÛ¯È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·,EÏÏ¿‰·, O˘ÁÁ·Ú›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 24 A˘ÛÙÚ›·, BÔ˘ÏÁ·Ú›·, ™Ô˘Ë‰›· 20¢·Ó›·, ºÈÓÏ·Ó‰›·, IÚÏ·Ó‰›·,§ÈıÔ˘·Ó›·, ™ÏÔ‚·Î›· 14K‡ÚÔ˜, EÛıÔÓ›·, §ÂÙÙÔÓ›·,§Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ™ÏÔ‚ÂÓ›· 8M¿ÏÙ· 6
O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1991. °È· ÙË ÌÂÙ¿-ÊÚ·Û‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡ÓÓ· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi Û˘Ó-‰˘·ÛÌfi Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·-͇ ÙˆÓ 23 Â›ÛËÌˆÓ ÁψÛÛÒÓ Ù˘EE (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·fi Ôψ-ÓÈο ÚÔ˜ ÚÔ˘Ì·ÓÈο ‹ ·fi Ì·Ï- ÙÂ˙Èο ÚÔ˜ ÊÈÓÏ·Ó‰Èο).O ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı›  Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤-ÏË Ì ÂÔÙ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. T·ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ ΛÌÂÓ· ı· ‚·ı-ÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Â-·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ Ù˘°ÂÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ MÂÙ¿ÊÚ·-Û˘ Î·È Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈ-ÛÌÔ‡ ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚËÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·fi οı ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤-ÏÔ˜. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÚÔÛÎÏËıÔ‡ÓÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ M¿Ú- ÙÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÛÙȘ BڢͤÏϘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ Ô ·Ú-Ìfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÏ˘ÁψÛÛ›·˜E›ÙÚÔÔ˜.°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜:
¢ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ JuvenesTranslatores:http://ec.europa.eu/translatores°ÏÒÛÛ˜ Ù˘ EE:http://europa.eu/languages/ °¢ MÂÙ¿ÊÚ·Û˘:http://ec.europa.eu/dgs/translation/ 
Developing Examination Skills................................2
Année européenne du interculturel.......................3
How to cope with your teaching deficiencies .......4
View from the provinces.........................................6
M·ı·›ÓÔÓÙ·˜ Ó· ı˘Ì¿Ì·È......................................10
Social Psychology and ELT authority...................12
Keep the faith........................................................13
æ˘¯ÔÁÚ¿ÊËÌ·........................................................15
¢È·¿Û Ù ۠·˘ Ù  ÙÔ  Ù ¯Ô˜:
¢È·‚¿ÛÙ ے ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜:
 ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Juvenes Translatores
 Ask children at the British Council in Athens aboutthe connection between colouring, jigsaws and petfood and you will hear the same answer. That isthat they were all part of the Teaching Centre’scampaign to collect food to feed the stray cats anddogs of Athens. The campaign was organized byBritish Council teacher Litsa Andreou in co-operation with the Greek Animal Welfare Fundand Nine Lives – a local charity feeding stray cats.The campaign itself is part of the ongoing effort of the British Council not only to support localcharitable organisations but also to add a value-based strand to its language programmes forchildren.Despite the preparation involved, both teachers,the children and their parents received this effortenthusiastically judging from the amount of foodcollected during the campaign – 87 kilos over 6 weeks.The effort was well-received elsewhere too - onbehalf of Sandy (the oldest cat in the NationalGardens), Carole Macbeth of the Greek AnimalWelfare Fund wrote “many thanks for caring aboutus and thanks again for the yummy food”.The campaign itself recognized children’scontributions of pet food by encouraging them tocolour and sign a piece of a board-displayed jigsaw which when finally complete made a happy and very full cat and dog.For more information on the campaign, pleasecontact litsa.andreou@britishcouncil.gr
Feed and Learn
H ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘YÔ˘ÚÁÒÓ ¶·È‰Â›·˜ Ù˘ E˘Úˆ-·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ηÏ› Ù· ÎÚ¿- ÙË-̤ÏË Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘EÈÙÚÔ‹˜:1) N· Û˘ÌÚ¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â-Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘ÓÂÚ-Á·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÏ˘-ÁψÛÛ›·˜ Î·È Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘ÓÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ ̤ıÔ‰Ô Û˘ÓÙÔÓÈ-ÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔ-Ï˘Óı› Ë ·ÌÔÈ‚·›· ÌÂÙ¿‰ÔÛË Â-ÌÂÈÚÈÒÓ Î·È ÔÚıÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ.2) N· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ηٿÏÏËϷ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ·ÔÙÂ-ÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ‰È-‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓÂÎÌ¿ıËÛË Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ˘fi ÙÔÚ›ÛÌ· Ù˘ ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘, η-ıÈÛÙÒÓÙ·˜ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ¢ڇ- ÙÂÚ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜, ¢ÎÔÏfiÙÂÚ·ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌÔ˘˜ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi- ÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ˘Ô-‰Ô̤˜ Ô˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·Ó·-Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ‰È-¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÁψÛÛÒÓ.3) N· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÌ¿-ıËÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÁψÛÛÒÓÛ ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË, Ì ÙË ÌÂÁ·-χÙÂÚË ÊÂÚ’ ÂÈÂ›Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÙÂ-¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÍ ·-ÔÛÙ¿Ûˆ˜, Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ‰Â ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰È·‰Â‰Ô-Ì¤ÓˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Â-ÍˆÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÁψÛÛÒÓ.4) N· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ˘¿Ú-¯ÔÓÙ· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÂȂ‚·›-ˆÛË ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ÁÓÒÛˆÓ, fi-ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯·ÚÙÔ-Ê˘Ï¿ÎÈÔ ÁψÛÛÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›-Ô˘ Ù˘ E˘ÚÒ˘.5) N· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ÂÎÌ¿ıËÛË ÁψÛ-ÛÒÓ ·fi ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿-ÁΘ, ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚Ô‹ıË-ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ·Í˘,ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙ·-‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙÔ˘˜.6) N· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ‰ÈÂ-ıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·-Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔ-ÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÁψÛÛ›· Î·È Û˘-ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘E˘ÚÒ˘ Î·È ÙËÓ UNESCO.
EÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÏ˘ÁψÛÛ›·˜
KOSMOS BOOK EXHIBITIONS
 
£· ı¤Ï·Ù ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Û·˜ οÔÈÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰˘Ô Ì·˜ ÂÎı¤ÛÂȘ;°Ú¿„Ù ̷˜ ÛÙÔ
stella.floras@floras.gr
‹ ÙËÏÂʈӋÛÙ¤ Ì·˜ ÛÙÔ210-5232621 ¤ˆ˜ ÙȘ 30/06 Ì ÙȘ ȉ¤Â˜ Û·˜
£E™™A§ONIKH
TÂÙ¿ÚÙË 27 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘Makedonia Palace A£HNA 
30 & 31 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘Crowne Plaza AthensCity CenterHoliday Inn
 ™ Ë Ì ÈÒ۠٠ ·˘Ù ¤ ˜Ù È˜Ë Ì  ÚÔ ÌËÓ › Â ˜
 
2
Writing is a challenging processeven at the best of times andone which can be a solitaryeven isolating experience whenthe supportive atmosphereprovided by adequate teacherpreparation and guidance islacking.With building a solid and validfoundation for teacher supportin mind, we teachers should notmiss the opportunity to writethe same tasks we require of our students. Why?Simply to provide ourselves with the opportunity to reflecton the writing process itself and come to grips with thedifficulties our student writers will face. I suppose, in essence what I’m saying is that weshouldn’t preach but practise as well not only to remindourselves of the writer’s taskand reaffirm the validity in theeyes of our students of theguidance we provide them butalso to provide students with amodel.So what's next? Work with themodel! There’s little or nopoint in presenting students with a model and hoping thatthe model on its own will helpstudents improve their own writing or understanding of those key ingredients whichtogether make writingsuccessful.Effective writing requires anumber of things from a highdegree of organisation anddevelopment to a carefulchoice of lexical andgrammatical items. Modelanalysis needs to consider both.On a textual level, studentscould be encouraged to identifythe blocks of meaning ratherthan the physical boundaries of text or paragraphs.In doing so, we can then drawattention to their relative size;highlighting the importance of balance and development; andtheir characteristics; pointingout where a richer range of grammar or words is used.It is equally important toconsider the words that makethe sentences which then buildthe text. We could thusencourage students to identifythose word sets that give rise totheme, the importance of repetition or replacement,collocation or ellipsis and theuse and number of conjunctions. Aiming not only to refresh ourinsight into the mechanisms of  writing, but also to provideconcrete hints and tips forstudents, the preparation andanalysis of models is thus of some importance but doessupport stop there? Is supportconcerned only with what isdone before students write?No, a good deal of support canbe provided through theprovision of meaningfulcomments.Perhaps the greatest feeling of satisfaction that a student getsis from a well-constructedteacher comment showing thathis/her work has not beentreated as a potential source of error but read by an interestedreader. But what constitutes a valid and reliable comment?What are its ingredients?Borrowing illustrious labels, I would like to suggest that asuccessful comment addresses4 basic principles – those of quality, quantity, clarity andrelevance. Much time could bedevoted to a discussion of whatthese encompass but brieflyquality is a matter of appropriacy both in terms of  word choice and message,quantity is not so much thenumber of words but rather thenumber and balance of blocksof meaning.Clarity, on other handaddresses the question andlooks at task achievement whereas relevance looks at theparticular piece of work as partof the student’s writing history.Summarising the developmentof examination writing skillsnecessarily involves presentingstudents with opportunities topractice the various forms andfunctions of writing within theexamination context.Practice, however, does notmake perfect if done inisolation and without thesupport of adequate guidancefrom the teacher of which theapproaches suggested here afew.
Cliff Parry
British Council
Developing Examination Writing Skills
 
3
La Commission européenne sepenche, depuis longtemps, sur lethème du dialogue interculturel,à la fois au sein des Étatsmembres de l'UE, et égalementdans les États tiers, et insiste surla diversité qui enrichit lessociétés européennes.L'année 2008 a été proclamée,par la décision nÆ1983/2006/CEdu Parlement européen et duConseil, «année européenne dudialogue interculturel». Cettedécision fait suite à l'adoptionpar l'Unesco en octobre 2005 dela convention pour la protectionet la promotion de la diversitédes expressions culturelles, danslaquelle la France a joué un rôlede premier plan.Cerner le concept de cultures'avère un exercice difficile etpérilleux. Car, l'idée qu'elle sedessine, de nos jours, souligneque nous sommes le produit nonpas d'une culture mais deplusieurs cultures, multiplesfacettes d'un même diamant.Nous mettons en avant l'une oul'autre facette, la faisonsscintiller en fonction de lasituation. Ceci rend son contourencore plus complexe à délimitercar on ne peut pas la figer sur lepapier une fois pour toutes.Dans ce nouveau contexte,l'interculturel suppose, en effet,une interaction et dans cetteinteraction, distinguer ce quirelève de la culture ou descultures ou même des enjeux depouvoir ou des conditionssociales. Avec la mondialisationl'interculturel est devenu unconcept très médiatique au pointque l'on peut se demander si l'onne fait pas face à un phénomènede mode plutôt qu'une nécessité.Mais, l'interculturel a toujoursexisté sans que l'on s'attache à lenommer. En effet, la rencontredes cultures a toujours eu lieu etelle a permis à l'humanitéd'évoluer. Il n'est pas de culturequi soit restée à l'identique aucours des siècles. Certes, leschangements se sont souventeffectués selon des contraintes,des ruptures, des mises en jeu depouvoir. Mais les repèresculturels se sont égalementmodifiés de l'intérieur.Toutefois, tout changementintervenu ne devient culturelqu'après plusieurs générationscar les transformationsd'habitudes culturelles ne seréalisent pas du jour aulendemain. Mais si, aujourd'hui,l'interculturel devient si prégnantc'est parce que nous sommesdans un monde de changementqui va s'accélérant.C'est donc autant les mutationsd'avec nos repères culturelsd'hier au sein de nos sociétés queles évolutions liées à la rencontrede cultures différentes, latendance pluriethnique de nossociétés que les mutations desautres sociétés face audéferlement de valeursétrangères qui sont en jeu.En d'autres termes, la démarcheinterculturelle nécessite nonseulement un apprentissage desautres mais aussi une plongée ensoi-même pour voir de quellefaçon son propreconditionnement culturelfaçonne le regard sur les autres._ cet égard, saluonsl'introduction de l'essaiargumenté, épreuve écrite desniveaux DELF B1, B2 et DALFC1, C2, dont le contenu renforcela présence de l'approcheinterculturelle en pédagogie
(1)
.La question centrale de ladémarche interculturellepourrait se résumer à la questionsuivante: L'apprentissageinterculturel peut-il amoindrirles conflits? On pointe ainsisouvent les différencesculturelles mais on aborde plusrarement la complémentaritéculturelle. Car appréhenderl'autre, ce n'est pas seulementl'appréhender comme porteurd'une culture mais aussi commeune personne humaine.Si l'interculturel se place autantau centre des préoccupations dece début de siècle et évoquesouvent les difficultés et lesfreins qui l'accompagnent, ledébat se pose en des termesdifférents, à savoir commentmettre à profit la diversitéculturelle croissante de nossociétés, la dynamique inhérenteà chaque culture, et créer dessynergies pour inventer denouvelles façons de vivreensemble.Plus qu'un contenu figé, c'est uneattitude qu'il faut acquérir et cen'est pas la moindre desdifficultés car toute personnedemande du temps pour êtremodelée et infléchir sa pensée.En somme, l'approcheinterculturelle en pédagogiedéfend l'idée qu'il convient defaire grandir une nouvellegénération qui promeuve lerespect et l'acceptation del'Autre.
(1) – Réussir la production écrite -méthodologie de l'Essai: B1-B2.EDITIONS TEGOS. 2007– Réussir la production écrite -méthodologie de la Synthèse et del'Essai: C1-C2. EDITIONS TEGOS.2008
Année européenne du interculturel 2008
par Constantin TEGOS

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->