Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Guru Gita From Skanda Purana

Guru Gita From Skanda Purana

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Published by Pt. Pranav Vyas
Guru Gita From Skanda Purana
Guru Gita From Skanda Purana

More info:

Published by: Pt. Pranav Vyas on May 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

 
 
. ïI gu é gIta.
ASy ïI gu égIta StaeÇmÙSy,Égvan! sdaizv \i;>,nanaivxain DNda<is, ïI gu éprmaTma devta,h<bIjm!,s> zi´>,³ae <kIlkm!, ïI gu éàsadisÏ(we R paQeivinyaeg>.
. Xyanm! .
h<sa_ya<pirv&ÄpÇkmlEidR VyEjR gTkar[Erœ- ivñaeTkI[R mnekdehinlyE> SvCDNdmaTmeCDya, tÎ(aet<pdza<Év<tu cr[<dIpa»‚r¢aih[<  àTy]a]riv¢h<gu épd<XyayeiÖÉu  <zañtm! .
 
ïI gu é gIta
 
\;y ^cu > -gu ýaÌ‚ýxra iv*a gu égIta ivcets>, äU ih n> sU t k«pya z&[u mÖTàsadk>.

 
 
ïI gu é gIta
 
sU t %vac -kElas izore rMyeÉi´sNxannaykm! , à[My pavR tI É®ya z»r<pyR p&CDt. 1.  ïI deVyu vac -` nmaedevdevez praTprjgÌ‚rae, sdaizv mhadev gu édI]a<àdeih me. 2. ken mage R [ ÉaeSvaimn! deih äümyaeÉvet! , Tv<pa<k…é meSvaimn! nmaim cr[aEtv. 3. $ñr %vac -mmêpais deiv Tv<TvTàITyw¡ vdaMyhm! , laekaepkark> àîaen kenaip k«t> pu ra. 4.  ÊlR É<iÇ;u laeke;u tCD&[u :v vdaMyhm! , gu é<ivna äü naNyTsTy<sTy<vranne. 5. vedzaôpu ra[ain #ithasaidkain c,mÙyÙaidiv*aí Sm&ité½aqnaidkm!. 6.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->